asyan.org
добавить свой файл
1 2
Кошторис за спеціальним фондом

Загальні поняття формування кошторису бюджетних установ

Процедуру складання, затвердження та виконання кошторису бюджетних установ визначено у Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2002 р. N 228 (далі - Порядок N 228). У цьому Порядку передбачено послідовність дій при затвердженні кошторису. Фінансування установ без затвердженого в установленому порядку кошторису забороняється.

Установи, які утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій складають кошторис, який є важливим інструментом формування, управління й контролю фінансової політики бюджетної установи.

Розроблення кошторису бюджетної установи спрямоване на розв'язання двох основних завдань:

- визначення обсягу доходів і видатків, пов'язаних із діяльністю окремих структурних одиниць та підрозділів установи;

- забезпечення покриття видатків фінансовими ресурсами із різних джерел, які дозволені законодавством.

Трохи зупинимось на основних поняттях, пов'язаних з формуванням кошторису бюджетної установи.

Так, у Порядку N 228 визначено, що кошторис бюджетної установи - це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

У свою чергу бюджетне призначення - це повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетне асигнування - це повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

Кошторис має дві складові частини:

- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних функцій;

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою певних функцій.

Слід зазначити, що разом з кошторисом затверджують також план асигнувань.

План асигнувань загального фонду бюджету - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань, у розрізі доходів за кодами класифікації доходів бюджету.

План використання бюджетних коштів - це розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за повною економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету.

Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду.

Установи мають право брати бюджетні зобов'язання та витрачати бюджетні кошти на цілі і в межах, установлених кошторисами і планами асигнувань, планами спеціального фонду.

Нагадаємо, що під бюджетним зобов'язанням мається на увазі будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі впродовж цього самого періоду або в майбутньому.

Отже, для здійснення фінансово-господарської діяльності всі бюджетні установи повинні мати затверджені кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і межі їх діяльності залежать виключно від обсягів асигнувань, установлених зазначеними документами.

Складові частини спеціального фонду кошторису

Відповідно до п. 3 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 p. N 2456-VI (далі - БКУ) складовими частинами спеціального фонду бюджету є:

1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;

2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);

3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування

та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);

4) фінансування спеціального фонду бюджету.

Основними документами, що визначають порядок надходження та використання власних надходжень бюджетних установ є: БКУ, закони про державні бюджети на відповідні роки та Порядок N 228.

Наведемо у таблиці види власних надходжень бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів загального фонду та включаються до спеціального фонду бюджету, з розподілом на групи відповідно до п. 4 ст. 13 БКУ та напрями їх використання.

Вид власних надходжень 

Напрями використання 

Перша група - надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством*: 

підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

- покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

- організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ;
- господарські потреби бюджетних установ, уключаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв 

підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ 

- утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ 

підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

- ремонт, модернізація чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти;
- господарські потреби бюджетних установ, уключаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв 

Друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ**: 

підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки 

- організація основної діяльності бюджетних установ 

підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 

- виконання відповідних цільових заходів 

підгрупа 3 - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 

- організація основної діяльності бюджетних установ 

* Такі надходження мають постійний характер і обов'язково плануються у бюджеті.
** Такі кошти не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабміну, укладеними угодами, календарними планами проведення централізованих заходів тощо. 

Планування доходів та витрат спеціального фонду кошторису

Як зазначалося вище, відповідно до Порядку N 228 спеціальний фонд кошторису містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здіснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

Проекти кошторисів складаються всіма установами на наступний бюджетний рік. Якщо установи утворені не з початку року, кошториси складаються і затверджуються для кожної установи з часу її утворення до кінця бюджетного року в загальному порядку.

У процесі складання та затвердження проектів кошторисів залишки бюджетних коштів за спеціальним фондом не плануються.

Формування дохідної частини спеціального фонду проекту кошторису здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік.

За основу цих розрахунків беруться такі показники, як обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства. На підставі зазначених показників визначається сума доходів на наступний рік за кожним джерелом їх надходження з урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує плановому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами відповідно до правил, визначених законодавством для цієї категорії доходів бюджету. Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання. Розподіл видатків спеціального фонду проекту кошторису проводиться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень, запланованих на цю мету в зазначеному фонді.

Слід відмітити, що відповідальність за виникнення заборгованості, що склалася за видатками спеціального фонду, несе виключно розпорядник, з вини якого вона утворилася.

До кошторисів можуть уключатися тільки видатки, передбачені законодавством та необхідність яких обумовлена характером діяльності установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. При цьому видатки на заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених законодавством норм, які використовуються установами аналогічного профілю.

Відповідно до п. 22 Порядку N 228 показники видатків, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації.

Нагадаємо, що видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються у такій послідовності:

- за встановленими напрямами використання;

- на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису;

- на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

При цьому відповідно до вимог п. 23 Порядку N 228 розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства. Видатки спеціального фонду провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням унесених до них змін.

Розгляд і затвердження кошторису

Відповідно до п. 28 Порядку N 228 розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів і подають їх головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів.

Чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність із визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Слід підкреслити, що відповідно до вимог Порядку N 228 розрахунки до кошторису за загальним і спеціальним фондами складаються окремо, а чисельність працівників, як зазначено вище, повинна бути приведена у відповідність із фондом оплати праці, тому штатний розпис за спеціальним фондом доцільно складати окремо.

Типова форма кошторису установи затверджена наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 р. N 57 і містить у собі фінансові показники за загальним та спеціальним фондами кошторису.

Також зазначимо, що розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід'ємною частиною кошторису. Форму цих розрахунків розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня погоджують з головним розпорядником бюджетних коштів.

Тепер для наочності розглянемо складання кошторису (лише за спеціальним фондом) на умовному прикладі.

На початку наведемо безпосередньо форму кошторису (див. витяг).

Як бачимо з наведеної форми, кошторис закладу на 2011 рік за надходженнями та видатками спеціального фонду затверджено в сумі 1216215,00 грн. Надходження та видатки за спеціальним фондом передбачені і сформовані на підставі зведених показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання, а саме (наводимо витяг).

Відповідно до зведених показників спеціального фонду кошторису поліклініка планує отримати надходження в сумі 1216215,00 грн., які надійдуть від плати за послуги із зубопротезування. Надання поліклінікою платних послуг із зубопротезування обумовлено Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженим постановою КМУ від 17.09.96р. N 1138.

Розрахунок надходжень коштів від плати за послуги із зубопротезування здійснений виходячи з планових показників навантаження на рік лікарів-стоматологів-ортопедів поліклініки з урахуванням вартості однієї умовної одиниці працемісткості (далі - УОП).

Так, згідно з наказом МОЗ «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги» від 28.12.2002 р. N 507 лікар-стоматолог-ортопед повинен виконати за місяць 126 УОП, відповідно за рік - 1386 УОП (126 УОП х 11 міс.). Для надання платних послуг із зубопротезування в ортопедичному відділенні поліклініки працює 10 лікарів-стоматологів-ортопедів. Таким чином, план УОП на 2011 рік склав 13860 УОП (1386 УОП х 10 лікарів). Вартість однієї УОП складає 87,75 грн. Виходячи з цього сума надходжень від плати за послуги із зубопротезування на 2011 рік склала 1216215,00 грн. (87,75 грн. х 13860 УОП).следующая страница >>