asyan.org
добавить свой файл
1
контрольна робота 5

Порівняння звичайних кредитів із проблемними кредитами

На підставі балансу зробити порівняння звичайних кредитів із проблемними кредитами

Баланс ВАТ "Ощадбанк"

за І квартал 2006 року

(тис. грн)

Рядок

Найменування статті

На 1 січня 2006 року

На 1 квітня 2006 року

1

2

4

5

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

1718706

1745598

2

Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України

3819552

3391497

2.1.

Резерви під знецінення боргових ЦП, що рефінансуються НБУ

0

0

2.2.

Резерви у відсотках до активу

0

0

3

Кошти в інших банках

1712432

1838469

3.1.

Резерви під заборгованість інших банків

(28112)

(57746)

3.2.

Резерви у відсотках до активу

2

3

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

49857

49716

5.1.

Резерви під знецінення ЦП у портфелі банку на продаж

(23392)

(23392)

5.2.

Резерви у відсотках до активу

47

47

6

Кредити, що надані:

1997809

2295322

6.1.

Юридичним особам

694558

796492

6.2.

Фізичним особам

1303251

1498830

6.3.

Резерви під заборгованість за кредитами

383113

353839

6.4.

Резерви у відсотках до активу

19

15

7

Цінні папери, що утримуються до погашення

753

8753

7.1.

Резерви під знецінення ЦП, що утримується до погашення

(753)

(753)

7.2.

Резерви у відсотках до активу

100

9

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

537

537

9

Основні засоби

497377

487354

10

Нематеріальні активи

8399

8166

11

Нараховані доходи до отримання

95613

103561

11.1.

У тому числі прострочені нараховані доходи

5119

4103

11.2.

11.3.

У тому числі сумнівні нараховані доходи

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

39219

(43653)

40915

(43833)

11.4.

Резерви у відсотках до активу

98

97

12

Відстрочений податковий актив

0

0

13

Інші активи

107924

87476

13.1.

Резерви під інші активи

(14621)

(14964)

13.2.

Резерви у відсотках до активу

60

53

14

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

7700

14.1.

Резерви під зменшення корисності інвестицій в АК та ДК, що утримуються з метою продажу

0

0

14.2.

Резерви у відсотках до активу

0

0

15

^ Усього активів

9515315

9529722

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

16

Кошти банків:

338 728

622029

17

Кошти юридичних осіб

2265602

1477608

18

Кошти фізичних осіб

6017801

6493278

19

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

372

687

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

21

Нараховані витрати, що мають бути сплачені

110681

116065

22

Відстрочені податкові зобов’язання

2820

2820

23

Інші зобов'язання

3732

7438

24

Усього зобов'язань

8739736

8719925

^ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

25

Статутний капітал

703000

703000

26

Акції, що викуплені в акціонерів

0

0

27

Емісійні різниці

0

0

28

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

12349

12349

29

Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:

29868

29685

29.1.

Резерви переоцінки нерухомості

25142

25159

29.2.

Резерви переоцінки нематеріальних активів

0

0

30

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

31

Прибуток/збиток минулих років

10204

30545

32

Прибуток/Збиток поточного року

20159

34218

33

Усього власного капіталу

775579

809797

34

Усього пасивів

9515315

9529722

"17" квітня 2006 року

Перший заступник голови правління

Головний бухгалтер –

директор департаменту

бухгалтерського обліку