asyan.org
добавить свой файл
1 2
Національна Академія державного управління

при Президентові України

Львівський регіональний інститут державного управління

Контрольна робота з дисципліни:

управління проектами

Львів-2006


Управління конфліктами в проекті
У процесі реалізації завдань проекту часто виникають ситуації, коли інтереси працівників не збігаються. Це може призводити до конфліктів, що є, насамперед, наслідком невідповідності структури проекту та поділу праці, а також і роз'єднаності людей із різноманітними ціннісними уявленнями. Тому важливого значення набуває вміння управляти конфліктами.

Конфлікт — це відсутність згоди між двома чи декількома суб'єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретними особами або групами працівників, а також внутрішній дискомфорт однієї людини.

Класична точка зору на конфлікт в промисловості виявлялась у тому, що він не повинен виникати. Але визнано, що певний ступінь конфліктності обов'язковий у відносинах.

Конфлікт може бути позитивним, якщо він:

 • є основою для початку дискусії з обговорення того чи іншого пи­тання;

 • сприяє розв'язанню того чи іншого питання;

 • покращує стосунки між людьми;

 • дає змогу зняти напруженість;

 • дає змогу працівникам повніше розкрити свої можливості.

Конфлікт може бути негативним, якщо він:

 • відриває людей від розв'язання важливих питань;

 • викликає почуття невдоволеності в колективі;

 • веде до особистісної або групової ізоляції, а також протидіє порозумінню.

Конфліктні ситуації з позитивними результатами мають підтримува­тися в організації.

Конфлікти зазвичай поділяються на психологічні й соціальні. Психологічний конфлікт пов'язаний із психологічними проблемами одного індивідуума (наявністю конкуруючих бажань, бажанням уникну­ти негативних результатів тощо).

Соціальний конфлікт — це конфлікт, що виникає між індивідуумами, групами їх, а також системами та підсистемами.

Завдання менеджера зводиться до вміння керувати конфліктами, ос­кільки вони можуть носити конструктивну (спільний пошук розв'язання конфлікту з вигодою для обох сторін) і деструктивну (коли кожен учасник конфлікту залишається при своїй думці) форму. Конструктивні конфлікти пов'язані з розбіжностями і боротьбою по принципових проблемах науко­во-технічної і соціальної політики організації. Вони сприяють запобіган­ню застою, служать джерелом ідей, супроводжують формування нових наукових напрямків. Тому таких конфліктів не варто уникати, а плідно ви­користовувати шляхом задоволення об'єктивних вимог конфліктуючих сторін. Для цього менеджер повинен вміти відрізнити безпосередній при­від конфлікту від його причини, що може покриватися конфліктуючими сторонами. Важливо встановити, як предмет розбіжності стосується ви­робничих проблем, а якою мірою — особливостей ділових і особистих взаємин учасників конфлікту. Необхідно також з'ясувати мотиви конфлікт­ного зіткнення працівників, спрямованість дій учасників конфлікту.

Із цією метою варто вислухати всіх учасників конфлікту, не квапити­ся з висновками й узагальненнями, уникати прояву особистих симпатій. Головне — домогтися взаєморозуміння учасників конфлікту, що визна­чає такі можливі випадки розв'язання конфлікту:

взаємне примирення на об'єктивній основі;

компроміс, що базується на частковому задоволенні бажань обох сторін.

У будь-якому випадку, основою примирення повинні бути об'єкти за­доволення вимог обох сторін, викриття неспроможності помилкових претензій, проведення профілактичної й виховної роботи.

Деструктивні конфлікти можуть виникнути на тлі різкої розбіжності поглядів, інтересів людей у результаті невірного розуміння навколиш­ньої виробничої реальності. Такі конфлікти характеризуються твердістю позицій учасників, недозволеними методами задоволення своїх вимог. У таких конфліктах, крім розглянутих вище прийомів розв'язання, варто виявити твердість, аж до вживання організаційних заходів — розформу­вання групи чи звільнення ініціаторів конфлікту.

Можливі такі фактори, які сприяли б попередженню деструктивних конфліктів:

 • наявність ясних цілей;

 • вміння уникати непотрібних суперечок;

 • вміння слухати інших;

 • вміння уникати категоричних заяв;

 • залучення всіх зацікавлених сторін;

 • приближення інтересів сторін, мотивація;

 • уникнення персональних оцінок;

 • вміння досягати компромісу та приймати рішення одноголосно.

Управління конфліктом — це цілеспрямована дія на ліквідацію (мінімізацію) причин появи конфлікту або корекцію поведінки учасників.

Існує велика кількість методів управління конфліктами. Укрупнено їх можна представити у вигляді декількох груп:

 • внутрішньоособовий метод (метод впливу на окрему особу);

 • структурні методи (ліквідація організаційних конфліктів);

 • міжособові методи або стилі поведінки в конфлікті;

 • переговори;

 • зворотні агресивні дії.

Загальновідомі п'ять стилів поведінки у конфліктних ситуаціях:

  1. Ухилення.

  2. Пристосування.

  3. Компроміс.

  4. Форсування.

  5. Розв'язання проблеми

Метод ухилення. Він базується на тому, що людина намагається ві­дійти від конфлікту, уникнути ситуації, що провокує протиріччя, та уни­кнути обговорення питання, що призводить до конфлікту.

Метод пристосування. Цей стиль характерний при природному не­бажанні уникнути конфлікту, тобто необхідно стимулювати почуття спільності в колективі.

Метод компромісу. Він характеризується прийняттям точки зору ін­шої сторони, але до певної межі. Проект-менеджер може ефективно йо­го використовувати при офіційних переговорах по контракту і при не­формальних переговорах з учасниками проекту.

Метод форсування. Примушення до прийняття однієї точки зору. Цей стиль ефективний, коли керівник має велику владу над підлеглими.

Метод розв'язання проблем. Це визнання розбіжностей у думках і готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб краще зрозуміти причину конфлікту та знайти вихід, прийнятний для всіх. Розв'язання проблеми є синтезом усіх методів управління конфліктами і використо­вується, коли є досить часу і існує довіра між конфліктними сторонами.

Розв'язання конфліктів — це усунення повністю або частково при­чин, які провокують конфліктну ситуацію. Успішне розв'язання конфлік­тів передбачає:

 1. Забезпечення підлеглих конкретними документами про їхні обов'язки, постановка завдання, формулювання мети й уточнення лінії поведінки персоналу для її досягнення.

 2. Уважне з'ясування причин поведінки людей.

 3. Відмову від моральних наставлянь і погроз.

 4. Застосування покарання, якщо працівник цього заслуговує.

 5. Пошук виходу з ситуацій, що загострилися, а не з'ясування стосунків.

 6. Не дозволяти іншим виводити себе з рівноваги.

 7. Не припускати боротьби серед підлеглих.

 8. Постійно працювати над правильним викладом думок.

 9. Учитися уважно слухати.


Завдання та проведення торгів за проектами
До процесів виконання проекту належить і процес проведення торгів (тендерів) за проектами, включаючи процедуру підготовки пропозицій, вибору постачальників, заключення і контролю за виконанням контрактів. Конкурсні торги (тендери) — це спосіб закупівлі ресурсів.

Торги (тендери) — спосіб замовлення, згідно з яким переможцем визначається учасник торгів, проведених відповідно до Порядку проведення торгів. Здійснення закупівель відбувається за такими напрямками:

 1. Закупівля товарів, робіт, послуг у межах держзамовлення.

 2. Закупівля в рамках реалізації проектів, що фінансуються за рахунок державних коштів.

 3. Закупівля, яка здійснюється у межах проектів, які фінансують

 4. міжнародні фінансові організації.

 5. Закупівля ресурсів для інвестиційних проектів у рамках проектного фінансування.

Щодо правового забезпечення проведення торгів існує Порядок проведення торгів відповідно до Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25 грудня 2002 року № 1455 "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ" та "Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", затверджене Наказом Міністерства економіки України від 26 грудня 2000 року.

Участь у тендері не можуть брати сам замовник тендеру, його структурні підрозділи, його материнські та афілійовані компанії (особи). Афілійована компанія (особа) — компанія (особа), частка якої становить понад 10% у статутному фонді замовника; компанія (особа), що діє від імені замовника за відповідним дорученням, або компанія (особа), від імені якої діє замовник; компанія (особа), яка має у правлінні замовника 25% та більше голосів; компанія (особа), яка контролює діяльність замовника; компанія (особа), що контролюється замовником або спільно з ним перебуває під контролем третьої сторони; компанія (особа), з якою підписано договір про обслуговування тендеру.

Сам замовник, його структурні підрозділи, материнські та афілійовані компанії (особи), компанії, що надають консультаційні послуги замовнику, не можуть бути постачальниками товарів, виконавцями робіт чи послуг закупівлі у будь-якому відношенні.

Про заплановане проведення закупівлі замовник має надати оголошення не пізніше, ніж:

 • за 10 днів до проведення закупівлі шляхом проведення відкритих торгів для вже готових до використання товарів чи послуг, які не виробляються спеціально або за окремими специфікаціями замовника і для яких є постійно діючий ринок робіт та послуг;

 • за 20 днів до проведення інших закупівель шляхом проведення відкритих або двоступеневих торгів чи процедури попередньої кваліфікації.

Оголошення має бути надруковане у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та, за бажанням, в інших засобах масової інформації за формами, наведеними нижче.

В Україні оголошення друкується у бюлетені "Вісник державних закупівель". По проектах, які фінансуються за рахунок позик, кредитів і гарантій Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), повідомлення публікується у щомісячному бюлетені ЄБРР "Procurement opportunites". Світовий банк видає двічі на місяць бюлетень “Development Forum Busyness”.
Форма 1

Форма оголошення про попередню кваліфікацію учасників торгів

1. Замовник торгів ___________

(повна назва)

 1. Поштова адреса______________________________

 2. Контактні:

Телефон_________________

Факс____________________

2. Оголошується попередня кваліфікація учасників торгів щодо про­
ведення закупівель на

3. Місце та спосіб отримання тендерної документації

4. Додаткова інформація

Форма 2

Форма оголошення про проведення відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг

1. Замовник торгів__________

(повна назва)

 1. Поштова адреса_____________________________

 2. Контактні:

Телефон_____________

факс_________________

2. Інформація про товари (роботи, послуги), що закуповуються

3. Місце та спосіб отримання тендерної документації

4. Додаткова інформація
Учасник торгів не допускається до участі у процедурі закупівлі у випадках, коли:

 • не виконані умови щодо права участі у тендері;

 • учасник торгів у встановленому порядку визнаний банкрутом, чи стосовно нього порушено справу про банкрутство;

 • фізичну особу, яка є учасником торгів, було засуджено за злочин, вчинений із корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

 • посадову особу — учасника торгів, яку призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі, — було засуджено за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений із корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

Причини відмови учаснику торгів в участі у процедурі закупівлі відповідно до цих умов зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних днів із дня прийняття відповідного рішення повідомляються зацікавленому учаснику торгів.

До одержання тендерних пропозицій замовник власним наказом має створити тендерний комітет, який буде відповідати за організацію та проведення тендеру.

Членами комітету мають бути досвідчені працівники, які володіють відповідними знаннями в сфері закупівель. У випадку, коли співробітники замовника не мають необхідного знання чи досвіду роботи для оцінки пропозицій власними силами, замовник може залучити компетентних незалежних консультантів для надання допомоги.

Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:

 • відкритих торгів;

 • закритих торгів (з обмеженою участю виконавців);

 • двоступеневих торгів;

 • запиту цінових пропозицій (котирувань);

 • закупівлі в одного виконавця.

Замовник має право вимагати від учасників торгів надання інформації щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, необхідним для виконання певних робіт чи послуг.

Кваліфікаційні вимоги зазначаються у документації, необхідній для здійснення процедури попередньої кваліфікації (якщо така процедура застосовується), тендерній документації чи інших документах, пов'язаних із поданням тендерних пропозицій.

Замовник має встановлювати рівні обґрунтовані вимоги до всіх учасників торгів.

Замовник може вимагати від учасників торгів надання тендерного забезпечення.

Забезпечення тендерної пропозиції на вибір учасників торгів може мати форму гарантованого банком чека чи акредитива банківської гарантії. Форма банківської гарантії має відповідати формі забезпечення тендерної пропозиції, включеної в тендерну документацію. Допускаються інші форми банківської гарантії, за умови їхнього попереднього схвалення замовником. Забезпечення тендерної пропозиції має зберігати свою дієвість протягом ЗО днів після закінчення терміну дії заявки або після закінчення будь-якого періоду продовження терміну дії тендерної пропозиції.

У випадку застосування тендерного забезпечення замовник має зазначити у тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику торгів.

Розмір тендерного забезпечення має не перевищувати 1% очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5% — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

Замовник відхиляє пропозицію учасника торгів щодо участі у процедурі закупівлі на будь-якому етапі у таких випадках:

 • учасник торгів надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;

 • учасник торгів не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.
следующая страница >>