asyan.org
добавить свой файл
1 2 3




ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВА



Конспект лекцій

Тема 1: ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Підприємство – це суб’єкт господарювання, що на основі самостійного прийняття рішень та відповідальності за ризик, виконує завдання задоволення попиту суспільства шляхом виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) та має на меті отримання прибутку (доходу).



На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються загальні цілі підприємства.





Підприємство діє в межах чинного законодавства стосовно всіх напрямків його діяльності.

^ Статут підприємства – нормативний документ, що регулює його індивідуальну діяльність та взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання.
Колективний договір угода, що регулює виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу в особі профспілки з адміністрацією (власником) підприємства.











Виробнича структура має різні види в залежності від підрозділу, що лежить в її основі.



Питання для теоретичної підготовки:
1. Характеристика підприємства як первинної ланки виробничої сфери.
2. Принципи функціонування підприємства.
3. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства.
4. Державне регулювання діяльності підприємств.
5. Ознаки підприємства.
6. Класифікація підприємств.
7. Види об'єднань підприємств.
8. Характеристика структури підприємства.

Література: 1, 2, 5, 6, 10 с. 7-72.

Тема 2: ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Трудові ресурси підприємства або персонал підприємства – це сукупність постійних працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, що входять до спискового складу підприємства, вкладають свій труд, знання та навички в проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства.





Професія – це вид трудової діяльності, для здійснення якої необхіден комплекс спеціальних знань та практичних навичок.
Спеціальність – вузький різновид трудової діяльності в межах професії.
Кваліфікація – це комплекс спеціальних знань та практичних навичок працівника, які визначають ступінь його підготовленості до виконання професійних обов’язків обумовленої складності.



^ Явочна чисельність – кількість працівників спискового складу, що фактично з'явилися на роботі.
Облікова чисельність – кількість всіх постійних, тимчасових, сезонних працівників, що прийняті на роботу на один і більше днів незалежно від того, чи перебувають вони на роботі, знаходяться у відпустках, відрядженні, на лікарняному тощо.
^ Середньооблікова чисельність – кількість працівників, що визначається як відношення суми середньомісячної чисельності до кількості місяців у розрахунковому періоді.
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості – умовна чисельність працівників, які зайняті повний робочий день.

^ ОЦІНКА РУХУ ПЕРСОНАЛУ

Коефіцієнт прийому персоналу


де Чп – чисельність прийнятих на роботу;
Чс – середньоспискова чисельність працівників.

Коефіцієнт вибуття персоналу



де Чз – чисельність звільнених з будь-яких причин;
Чс – середньоспискова чисельність працівників.

Коефіцієнт плинності



де Чзн – чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, що не пов'язані з виробництвом;
Чс – середньоспискова чисельність працівників.
Для обліку витрат робочого часу на підприємстві складається баланс робочого часу та визначається ефективний фонд робочого часу.

Методи визначення чисельності робітників

За трудоміскістю виготовлення продукції



де Твп – повна трудомісткість виробничої програми, нормо-год.;
Ф – ефективного фонду часу одного середньоспискового працівника, год.;
Квн –коефіцієнт виконання норм.

За нормами виробітку



де N – планова кількість виробів, одиниць;
Ф – ефективний фонд робочого часу;
Квн – коефіцієнт виконання норм;
Нв – годинна норма виробітку одного робітника, одиниць.

За нормами обслуговування



де mоб – кількість одиниць обладнання, що обслуговується;
Пзм – кількість змін за добу;

Ноб – норма обслуговування на одного працівника, одиниць;
Кч – коефіцієнт спискового складу, що розраховується: 100 / (100-f);
f – плановий відсоток невиходів робітників на роботу.

Чисельність допоміжних робітників

Чдп = Прм х Пзм х Кч ,

де Прм – кількість робочих місць допоміжних робітників.



Питання для теоретичної підготовки:
1. Сутність поняття трудові ресурси підприємства.
2. Склад та структура персоналу.
3. Класифікація персоналу підприємства.
4. Показники чисельності працівників на підприємстві.
5. Оцінка наявності та руху персоналу.
6. Визначення чисельності окремих категорій працівників та загальної чисельності персоналу підприємства.
7. Формування та використання персоналу.
Література: 10 с. 73-100, 15 с. 30-40, 17 с. 93-127.

^ Тема 3: ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

Продуктивність праці - це здатність працівників виготовляти визначену кількість продукції (робіт) в одиницю часу. Характеризує ефективність використання праці персоналу підприємства.
Трудомісткість - витрата праці на виробництво одиниці продукції або на виконання одиниці роботи.

,

де F - кількість робочого часу, витраченого на виробництво продукції, людино-год. ;
Q - обсяг виготовленої продукції за даний період часу, шт.
Коефіцієнт виконання норм

,

де tф - фактична трудомісткість, год.;
tн - нормативна трудомісткість, нормо-год. ;
kвн - коефіцієнт виконання норм.
Виробіток - кількість продукції, що виготовлена за одиницю робочого часу або приходиться на одного середньоспискового робітника.












Мотивація праці - це формування в персоналу мотивів до трудової діяльності, що сприятиме досягненню цілей господарюючого суб'єкту.

^ Система мотивації - сукупність заходів, що стимулюють працівника або трудовий колектив для досягнення індивідуальних та загальних цілей діяльності підприємства.


Оплата праці – це грошовий вираз вартості робочої сили, що виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченому власником працівнику за виконану роботу або надані послуги.

додаткової оплати праці.









Питання для теоретичної підготовки:
1. Поняття “продуктивність праці” та його економічний зміст.
2. Cистема чинників, що впливає на рівень продуктивності праці.
3. Показники оцінки продуктивності праці.
4. Методи розрахунку виробітку.
5. Вплив продуктивність праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.
6. Резерви продуктивності праці.
7. Шляхи зростання продуктивності праці.
Література: 10 с. 369-374, 15 с. 32-34.

^ Тема4: ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

Основні фонди – це засоби праці, що функціонують у виробництві тривалий час (не меньше року), а їх вартість поступово переноситься на вартість готової продукції у зв’язку з фізичним або моральним зносом.
^ Мета формування основних фондів –забезпечення матеріальних умов для здійснення господарської діяльності підприємства, виконання виробничих функцій, підтримки розвитку соціальної сфери, забезпечення ефективності господарювання підприємства.

Класифікація основних фондів













Структура основних фондів – співвідношення окремих груп основних фондів до їх загальної вартості, що виражене у відсотках.


Вартісна оцінка основних фондів

















Амортизація – процес поступового перенесення вартості засобів праці на вартість продукції до повного відшкодування основних засобів.

Середньорічна вартість основних фондів.

1-й спосіб: середньоарифметична абсолютних даних про первісну вартість основних фондів на початок та кінець року.
2-й спосіб:

,

де х – дані на певну дату;
n – кількість розглядаємих дат.
3-й спосіб:

,

де - ОФп– вартість основних фондів на початок року;
ОФвв – вартість введених протягом року основних фондів;
Ввб – вартість виведених з експлуатації протягом року основних фондів;
р1, р2 – кількість повних місяців з моменту введення (виведення).









^ Аналіз ефективності використання основних фондів

- фондовіддача:

,

де О - обсягу продукції підприємства за рік;
ОФсер - середньорічної вартості основних фондів підприємства.
- фондомісткість:



- інтегральний показник ефективності використання основних фондів:

,

де Іп – індекс зміни прибутковості основних фондів за період;
Іф – індекс зміни фондовіддачі основних фондів за період.
- коефіцієнт змінності роботи обладнання:

,

де Мзм - загальна кількість відпрацьованих машинозмін за добу;
Коб - кількість одиниць працюючого устаткування.
- коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:

,

де Тф - фактичний час роботи обладнання;
Тн – нормативний час роботи обладнання.

- коефіцієнт інтенсивного використання обладнання:

,

де Оф - фактичний обсяг виробництва продукції на конкретному обладнанні за одиницю часу;
Пн - нормативна продуктивність цього обладнання.
- інтегральний коефіцієнт використання обладнання:


^ Виробнича потужність - це максимально можливий обсяг випуску продукції за певну одиницю часу при повному завантаженні виробничого обладнання та виробничих площ.

^ Виробнича потужність підприємства (цеху, участку)
при однотипному обладнанні:


,

де n – кількість одиниць обладнання в цеху (на підприємстві);
t – ефективний час роботи обладнання (максимально можливий фонд робочого часу обладнання);
ТМn – нормативна трудомісткість обробки виробу.

^ Виробнича потужність в залежності від пропускної спроможності виробничих площ та рівня їх використання

,

де S - корисна площа цеху, кв.м;
Tэ - ефективний фонд часу використання виробничої площі, год;
tо - кількість кв.метро-годин, що необхідні для виготовлення одиниці продукції.

^ Виробнича потужність для періодичних виробництв та безперервних виробництв з періодично працюючим обладнанням:

,

де Т - ефективний фонд робочого часу;
О1 - обсяг загрузки сировини на один виробничий цикл;
ГП1 - вихід готової продукції на одиницю сировини;
Ка - кількість однотипних апаратів, машин;
Тв - тривалість виробничого циклу роботи обладнання.

^ Виробнича потужність в безперервних виробництвах:

,

де КТ - календарний фонд часу роботи обладнання;
П - час регламентованих зупинок обладнання;
Ка - кількість однорідного обладнання;
КПа - корисний обсяг або площа обладнання;
КСн - нормативна кількість сировини на одиницю обсягу або площі апарату в годину;
Кв - коефіцієнт виходу готової продукції з сировини.











Питання для теоретичної підготовки:
1. Сутність основних фондів та їх роль в діяльності підприємства.
2. Класифікація основних фондів.
3. Види зносу основних фондів підприємства.
4. Методи оцінки основних фондів підприємства.
5. Показники оцінки наявності та руху основних фондів.
6. Показники оцінки стану та інтенсивності відновлення основних фондів підприємства.
7. Показники ефективності використання основних фондів.
8. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

9. Виробнича потужність підприємства та її види.
10. Методи розрахунку виробничої потужності підприємства.
підприємства.
11. Оцінка ефективності використання виробничої потужності підприємства.
12. Шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства.
Література: 10, с.100-121, 15 с. 100-139, 17 с.128-157.




следующая страница >>