asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

- з’ясувати місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання географії в школі;

- дослідити використання інформаційно-комунікаційних технологій та їх вплив на формування інформаційних та комунікативних компетенцій під час уроків географії та в

в позаурочний час.

^ Запровадження ІКТ – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це може запропонувати школа. Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі географії. Кожен із нас усвідомлює: сучасний світ вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою,  володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Досить актуальне упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зросту дитини.

Інформаційно-комунікаційні технології пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою та управлінням інформацією. Цей термін включає всі технології, що використовуються для роботи з інформаційними ресурсами. Загалом використання ІКТ в навчальному процесі виступає як комп'ютерно-орієнтована складова педагогічної технології, яка відображає деяку формалізовану модель певного компоненту змісту і методики навчання, що представлені педагогічними програмними засобами, інформаційно орієнтованими методами навчання і комунікаційними мережами для розв'язання дидактичних завдань або їх фрагментів.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні базується на загальному розумінні зміни ролі інформації в освітньому процесі та загальних принципах інформаційної взаємодії в інформаційно-комунікативному середовищі.

Традиційна класно-урочна система зорієнтована на трансляцію знання від учителя до учня. Використання ІКТ у навчально- виховному процесі дозволяє перейти від навчання, в основі якого - інформація, почута з вуст викладача або прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо. На будь-якому уроці вчитель, оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, може організувати дослідницьку діяльність учнів, зорієнтувати в індивідуальному пошуку інформації, навчити оцінювати надійність різних інформаційних джерел, створювати власні електронні продукти (малюнки, мультимедійні презентації, електронні моделі).

Замість насичення пам'яті дитини значним обсягом знань набагато важливіше навчити її знаходити, користуватися та застосовувати їх на практиці.

Завдяки використанню ІКТ діти працюють в індивідуальному темпі, що створює ситуацію успіху для кожного учня, процес здобуття знань мотивує до навчання та поєднує традиційні джерела інформації та нетрадиційні.

^ Використання під час уроків мультимедіа реалізує такі принципи:

- принцип наочності: дозволяє використати в будь-якому уроці ілюстративний матеріал, аудіоматеріал, ресурси рідкісних ілюстрацій. Наглядність матеріалу підвищило б його засвоєння учнями, бо задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий і емоційний;

- принцип міцності: використання уроків-презентацій технічно дозволяє неодноразово повертатися до матеріалу, що вивчається. Використання комп’ютерних навчальних програм дозволяє на одному уроці повертатися до матеріалу попередніх уроків;

- принцип науковості: застосування цього принципу у навчанні дає більш фундаментальну основу;

- принцип доступності: дана технологія інтегрується з технологією диференційованого навчання дітей і дозволяє одночасно на уроці виводити на монітор чи екран різнорівневі завдання, контрольно-тестові завдання, завдання підвищеної складності, інтерактивні плакати, схеми тощо;

- принцип системності: використання уроків-презентацій дозволяє розробити систему уроків на одну тему, і навіть виводячи на екран елементи попередніх уроків, пояснювати нове;

-принцип послідовності: як і на традиційних уроках, навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі, і міцніше.

Застосування інформаційних технологій на уроках географії здійснюється через:

 • мультимедійні сценарії уроків або фрагментів уроків;

 • підготовку дидактичних матеріалів для уроків;

 • використання готових програмних продуктів з географії;

 • роботу з електронними підручниками на уроці;

 • проведення комп'ютерних практичних робіт;

 • пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

 • роботу на уроці з матеріалами Web- сайтів та персональних сайтів з географії;

 • розробку тестів, інтерактивних плакатів, динамічних схем;

 • застосування комп'ютерних тренажерів для організації контролю знань;

 • здійснення самоконтролю і самокорегування;

 • здійснення контролю зі зворотнім зв’язком, діагностикою помилок і оцінюванням результатів навчальної діяльності.Джерелами ілюстративного матеріалу для створення уроків служать:

 • методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку» (видавнича група «Основа»);

 • електронні  енциклопедії, матеріали з Інтернет - джерел;

 • матеріали, створені власними руками або руками учнів школи;

 • електронні підручники. 

У використані такої методики можна виділити багато позитивних моментів:

 • яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються;

 • завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, а й повернутися до попереднього моменту, повторити певний епізод, якщо виникла у цьому потреба;

 • мультимедійні засоби дають можливість відтворити природні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення;

 • використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Мультимедійні засоби я використовую практично на всіх етапах уроку:

 • під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;

 • у поясненні нового матеріалу як ілюстративний матеріал;

 • під час закріплення та узагальнення знань;

 • для контролю знань.

Головним є те, що залучення ІКТ в навчальний процес на будь-якому його етапі сприяє урізноманітненню предметної діяльності учнів, надає можливості для різнобічного саморозвитку особистості дитини, підвищує мотивацію при отриманні якісної освіти. ІКТ відкривають нові можливості для створення віртуального простору, в якому стає можливим демонстрування процесів, які в реальності недоступні в умовах класної кімнати.

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних засобів найбільш ефективними вважаються: моделювання реальних об’єктів, відеодемонстрації, навчальні фільми, комп’ютерні тренажери, мультимедійні презентації.

^ Форма узагальнення опис досвіду роботи, проект

Інформація про використання досвіду міські, обласні, методичні заходи щодо розповсюдження досвіду; видавнича діяльність.

Учитель — це образ, створений століттями і тому шанований усіма. Складових педагогічної майстерності безліч. Якщо вчитель, який у душі «не вчитель», захоче стати Майстром, то жодні поради не допоможуть. Так, можна все робити правильно, так, можна забавляти учнів, так, можна їм багато прощати, проте це вже інше. Для людини, що за своїм духом, призначенням - вчитель, стати Майстром — життєва потреба....

Література
1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие. – М.: Издат. центр «Академия», 1999. – 160 с.

2. Квадріціус Л.В. Професійна самоосвіта вчителя // Управління школою. – 2006. - №13. – С.35-38.

3. Коляда Т. Профкомпетентность учителя средней школы // Директор школи. Україна. – 2006. - №2. – С.69-71.

4. Маслікова І.В. Творчість як детермінанта духовної культури педагога // Управління школою. – 2004. - №36. – С.8-9

5. Островерхова Н. Формування вчителем «власної школи» педагогічної майстерності // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №7. – С.5-7.

 1. Палтышев Н.Н. Педагогическое мастерство и пути его постижения (В поисках практико-ориентированных дидактических подходов). – К.: Издатель Енеке О.М., 2000. – 119 с.

 2. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін. – К.: Вища школа. – 1997. – 349 с.

 3. Перлова В. Складові педагогічної майстерності: класифікація професійно-педагогічних умінь // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. - №6. – С.87-93.

 4. Ситник О.П. Професійна компетентність вчителя // Управління школою. – 2006. - №14. – С.2-9.

 5. Соф’янц Е. Структура професійної компетентності сучасного педагога // Управління освітою. – 2006. - №17. – С.4-5.

 6. Хоружа Л. Етична компетентність сучасного вчителя // Відкритий урок. – 2006. - №5-6. – С. 51-57.


Додаток 1

Популяризація ідей та досвіду педагогічної майстерності у виданнях та пресі

п/п

Назва журналу, порталу, конкурсу

Предмет

Назва матеріалу

Автор

Термін публіка

ції
1.

«Учительський журнал

он – лайн»Виховний захід

«Життя без паління»

Синцова О.М.,

Ситнікова Г.О.

2011 рік2.

Виховний захід

3 клас

«Твори добро – добро і буде»

Садовниченко І.М.

2012 рік
3.

Математика

3 клас

«Віднімання трициф

рових чисел з переходом через розряд. Розширена задача на зведення до одиниці»

Садовниченко І.М.

2013 рік

4.

Я і Україна

Природознавство

3 клас

«Корисні копалини.

Гірські породи потребують охорони»

Садовниченко І.М.

2013 рік
5.

«Все для вчителя»

Геометрія

8 клас

«Крокуючи за Піфагором»

Ситнікова Г.О.

2011 рік
6.

Українська мова

«Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, си

нонімія та антонімія фразеологізмів»

Синцова О.М.

2012 рік
7.

«Методичний портал»

Українське читання

3 клас

«Цікава книга природи. В.Сухомлинський «Сергійкова квітка»

Садовниченко І.М.

2013 рік
8.

«Класному керівнику. Усе для роботи»

Виховний захід

«Це потрібно не мертвим – це потрібно живим!»

Ситнікова Г.О.

2011 рік
9.

Виховний захід

«СНІД – смертельна загроза людству!»

Ситнікова Г.О.

2011 рік
10.

Виховний захід

«Обираємо професію – обираємо життя»

Біличенко Н.П.,

Ситнікова Г.О

2012 рік
11.

ІІ Всеукраїн

ський конкурс «Творчий учитель – обда

рований учень»

Геометрія

8 клас

«Чотирикутники»

(урок у формі гри «Слідство ведуть знавці»)

Ситнікова Г.О.

2013 рік
12.

Інноваційна педагогічна рада

Педагогічна рада-тренінг «Раціональне використання часу»

Резанович Т.О.

2013 рік
<< предыдущая страница