asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Тема досвіду: «Компетентнісно – орієнтоване навчання як напрям модернізації шкільної освіти в умовах діяльності інноваційного навчального закладу».

Школа починається з учителя … Сьогодні, у час освітніх змін, надзвичайно актуальним є високий рівень кваліфікації педагогів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні й впровадженні новітніх педагогічних та інформаційних технологій.

Використовуючи інноваційні методики (інтеграцію змісту навчальних предметів, інтерактивні методики, нетрадиційні форми проведення уроків та позаурочної роботи) намагаюсь будувати свої уроки як цілісний творчий процес, що забезпечує інтерес дитини до відкриття нового, гарантує міцність знань та сприяє формуванню творчо мислячої активної особистості. Усе це робить процес навчання ненав’язливим, а шкільне життя кожної дитини – захоплюючим, пізнавально та емоційно насиченим, наче яскрава багатобарвна палітра.

Тема досвіду обрана мною невипадково, а у зв’язку із тим, що працюючи в звичайній школі зрозуміла, що далеко не всі діти бажають і можуть знати математику на високому рівні. Досить часто їм вистачає і середнього та достатнього рівнів, і прикро казати, інколи навіть і низького рівня вистачає. Багато хто з дітей та їх батьків вважає математику занадто складною для розуміння і непотрібною в житті наукою.

Проте я вважаю, що математика в школі вивчається не виключно для того, щоб вміти розв’язувати задачі певного типу чи скласти іспит, а для того, щоб людина була розвиненою, культурною, освіченою, логічно міркуючою та такою, що може послідовно викладати свої думки, і вирішувати будь-які задачі, що ставить перед нею життя.
^ Базова модель досвіду

Актуальність і перспективність досвіду

Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Державний стандарт загальної середньої освіти, Державна національна програма «Освіта. (Україна XXI століття)» підкреслюють необхідність творчої самореалізації особистості як одного з провідних напрямів розвитку освіти. Вихідні концептуальні положення професійної діяльності педагогів спрямовані на творче самовираження учасників навчально-виховного процесу, щоб кожен вихованець міг максимально реалізувати себе як особистість, виявити здібності, потенціал. І від того, наскільки повно вчитель здатен реалізувати власний потенціал, установлюється прямий звя’зок із тим, наскільки його учні зможуть проявити особистісні якості, творчо самореалізуватись.

^ Теоретичною базою досвіду є наукові праці філософів: В. Зубової, Л. Коган, М.Лазарєва, В. Муляра, Ю. Осічнюк, Л. Подолянко, Л. Сохань та ін., педагогів: Ш.А.Амонашвілі, В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна, В.Ф.Іржавцевої, С.М.Лисен-кової, С.І.Подмазіна, Г. Селевко, В.Ф.Шаталова та ін., психологів: А. Адлера, І. Кона, Н. Ліфарєвої, А. Маслоу, О.Овчарук,

А. Петровського, К. Роджерса та ін.

^ За інноваційним потенціалом досвід комбінаторний.
Про результативність

Орієнтація технології компетентнісно орієнтованого навчання – на варіативне оволодіння учнями змістом теми залежно від зони активного розвитку (завдань, які учні можуть самостійно виконувати на основі початкового розуміння теми) та зони найближчого розвитку (завдань, які учні зможуть виконувати самостійно з незначною допомогою вчителя); спонукання учнів із рівнем розвитку вище середнього до випереджального виконання рівневих завдань (у класно-урочному, домашньому навчанні); диференціація змісту особистої самостійної практики на уроках відтворення та застосування знань. Ця технологія універсальна, надпредметна, міждисциплінарна, дозволяє здобути такі освітні результати, як уміння висловлювати власні думки, чітко та коректно; уміння формувати особисту точку зору, власну думку на підставі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; уміння розв’язувати проблеми; здатність самостійно займатись власною освітою; вміння співпрацювати та працювати в групі.

^ Технологія діяльності вчителя

Основне завдання: зробити навчання сферою самоствердження особистості. Основа технології – навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Самореалізуючи особистісний потенціал, учитель надає учням нові можливості для самовираження (робота на уроці, на конкурсах і олімпіадах, у Малій академії наук), відкриває креативні здібності колективу та кожної окремо індивідуальності учня.
^ Авторська технологія творчої взаємодії вчителя та учня (учнів):

 1. Забезпечення базових компетенцій та компетентностей, отримання результатів різних рівнів – від ЗУН до розвинених навчально-пізнавальних, дослідницьких, творчих якостей особистості..

 2. Використання випереджальних завдань, що передбачають активну самостійну та самоосвітню діяльність учнів.

 3. Залучення учнів до роботи в МАН.

 4. Організація інтелектуальних конкурсів, ігор, предметних тижнів, які передбачають самостійне опанування учнями певних питань та їх самоосвітню діяльність.

 5. Використання індивідуальних завдань з окремих тем предмета, які передбачають пояснення учнями певних питань.

 6. Залучення учнів до роботи консультантами, що підтримує їх самоосвітній тонус.

 7. Поради щодо пізнавальних видань, телевізійних передач, навчальних програм, літератури тощо як засобів для самоосвіти.

 8. Розробка та презентація творчих проектів.


^ Провідна педагогічна ідея досвіду

В основі досвіду – педагогічна ідея В.Ф.Шаталова про те, що «всі діти талановиті». Рівень досягнутого за умови систематичної роботи можна поступово підвищувати шляхом створення ситуацій успіху та віри у себе.
Поширення досвіду

 • Публікації у фахових виданнях та на освітніх порталах

 • Участь у семінарах, тренінгах, вебінарах

 • Виступи на нарадах різного рівня

 • Участь у професійних конкурсах педмайстерності

 • Підготовка методичних посібників із математикиФормування основних груп компетентностей учнів на уроках математики

з використанням технології компетентнісно – орієнтованого навчання


Групи компетентностей та їх сутність

Шляхи реалізації можливостей навчального предмета з використанням технології компетентнісно – орієнтованого навчання

Соціальна:

 • уміння робити вибір;

 • уміння приймати рішення;

 • уміння брати відповідальність;

 • уміння безконфліктно співіснувати
 1. Вибір учителем завдань, які передбачають для учнів самостійний пошук їх розв’язування.

 2. Надання учням можливості обрання варіанту завдання чи плану розв’язування задач.

 3. Надання учням можливості розв’язування нетипових, творчих задач і вибору творчих чи експериментальних завдань.

 4. Використання самооцінки та взаємооцінки учнів.

 5. Розв’язування задач різними способами та визначення раціонального шляху розв’язування.

 6. Залучення дітей до роботи в парах, групах. Обов’язкова умова – врахування індивідуальних можливостей школярів.

 7. Надання учням можливості виявлення ініціативи.

 8. Планування виховних заходів та заходів предметних тижнів, у яких передбачається самостійна активна діяльність учнів.

Полікультурна:

їх відмінностей за національними, культурними та іншими ознаками


 1. Використання інформації з історії математики.

 2. Роз’язування задач, які підтверджують досліди та відкриття вчених-математиків.

 3. Розв’язування задач історико-культурного, екологічного та економічного змісту.

 4. Характеристика внеску в науку вчених різних національностей. Наголошення на внеску в розвиток науки українських математиків.

 5. Проведення інтегрованих уроків «Математика та література», «Математика та музика» тощо.

 6. Виховання учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних математиків.

 7. Характеристика значення конкретних математичних явищ та відкриттів у повсякденному житті.

Комунікативна:

 • уміння спілкуватися усно, письмово, рідною та іншими мовами


1. Організація парної, групової роботи.

 1. Проведення нестандартних уроків, уроків-змагань, КВК, уроків –подорожів тощо.

 2. Використання усних та письмових рецензій на відповідь, доповнень та зауважень до неї. Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.

 3. Застосування взаємоопитування, взаємодопомоги та взаємоперевірки з можливим подальшим коментуванням.

 4. Стимулювання учнів до висловлення власної точки зору.

 5. Організація шкільного лекторію, випуску математичних газет, усних журналів, презентацій проектів тощо з метою популяризації математичних знань.

Забезпечення толерантного спілкування учнів у процесі роботи на уроці та в позакласних заходах.

Інформаційна:

 • уміння здобувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел
 1. Залучення вчителем додаткової інформації в процесі викладання математики. Стимулювання учнів до використання додаткової інформації.

 2. Активна співпраця з кабінетом інформатики щодо використання можливостей Інтернету та опрацювання навчальних програм.

 3. Використання презентацій, малюнків, таблиць, схем як джерел інформації та передбачення складання схем, таблиць, планів, опорних конспектів як результату роботи учнів з інформацією.

 4. Активна співпраця зі шкільною, районною та іншими бібліотеками.

 5. Орієнтація дітей на раціональний вибір інформації зі ЗМІ.

 6. Навчання дітей інформаційного прогнозування.

Саморозвитку та самоосвіти:

 • готовність та потреба навчатися протягом усього життя
 1. Написання учнями повідомлень, рефератів, самостійних творчих робіт.

 2. Використання випереджальних завдань, що передбачають активну самостійну та самоосвітню діяльність учнів.

 3. Залучення учнів до роботи в МАН.

 4. Організація інтелектуальних конкурсів, ігор, предметних тижнів, які передбачають самостійне опанування учнями певних питань та їх самоосвітню діяльність.

 5. Використання індивідуальних завдань з окремих тем предмета, які передбачають пояснення учнями певних питань.

 6. Залучення учнів до роботи консультантами, що підтримує їх самоосвітній тонус.

 7. Поради щодо пізнавальних видань, телевізійних передач, навчальних програм, літератури тощо як засобів для самоосвіти.

Продуктивної творчої діяльності:

 • готовність та потреба

у творчості


 1. Забезпечення високого наукового рівня викладання математики.

 2. Створення проблемних ситуацій на основі сучасного життя.

 3. Розв’язування розрахункових задач різними способами, використання задач підвищеної складності.

 4. Проведення експериментів, моделювання певних процесів, у тому числі, в домашніх умовах.

 5. Складання та розв’язування учнями тестів, задач, кросвордів.

 6. Складання учнями математичних казок, віршів, науково-фантастичних оповідань, з помилками та без них.

 7. Залучення учнів до участі в олімпіадах, МАН, у конкурсах «Кенгуру», «Золотий ключик», у роботі заочних фізико-математичних шкіл тощо.

 8. Залучення учнів до розробки та участі в заходах предметних тижнів творчого характеру.<< предыдущая страница   следующая страница >>