asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації

Відділ освіти Шахтарської районної державної адміністрації

V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014»Конкурсна робота

з теми
«Педагогічна майстерність - домінанта професійної дії вчителя, викладача»
шп15


Підготувала

творча група

Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Шахтарської районної ради

2014 рік


ЗМІСТ


 1. Поширення і використання кращого досвіду педагогічної майстерності і професійного саморозвитку вчителя ………………………………………………3 – 6

 2. Популяризація ідей та досвіду педагогічної майстерності у наукових та методичних виданнях, пресі……………………………………………………………………….7 - 8

 3. Опис передового педагогічного досвіду вчителя………………………………….9 -20

 4. Література ………………………………………………………………………………21

 5. Додатки………………………………………………………………………………….22


Викладання – це мистецтво, а не ремесло –

у цьому самий корінь учительської справи

Вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися –

от єдиний можливий курс сучасного вчителя.

М.А.Рибникова
Професія вчителя вимагає всебічних знань, безмежної душевної щедрості, мудрої любові до дітей. Тільки кожний день з радістю віддаючи себе дітям, можна залучити їх до науки, заохотити до праці - передати їм глибоку віру в торжество загальнолюдських цінностей, закласти непорушні основи моральності. Саме вчителю належить ключова роль в освіті. Адже через діяльність педагога відбувається становлення громадянина як особистості і фахівця, зміцнюється інтелектуальний та духовний потенціал нації.

Соціально-економічні перетворення в країні пред'являють нові вимоги до якості загальної освіти, яка залежить не лише від засвоєних знань і вмінь, але й від оволодіння ключовими компетентностями, необхідними в будь-якій сфері життєдіяльності. У зв'язку з цим особливого значення набуває підготовка вчителя до формування ключових компетентностей школярів. На кожному етапі розвитку будь-якої школи виникало й виникає питання про підвищення професійної майстерності педагогів, особливо сільської школи, однією із основних проблем якої є кадрова. Саме вчитель|учитель| є головною|чільною| дійовою особою будь-яких перетворень в системі освіти|утворення|. Специфіка сучасного етапу розвитку школи обумовлена новими завданнями|задачами|, що стоять перед освітніми установами:

- гуманізація й гуманітаризація| освітнього процесу;
- створення |створіння| умов для вільного розвитку особистості|особистості|;
- висування на перший план загальнолюдських цінностей і, в першу чергу, особистості дитини|особистості| |дитини| як вищої, унікальної людської цінності.

Забезпечення готовності вчителя до реалізації нових завдань в особистісному та професійному вимірі виступає обов'язковою умовою впровадження компетентнісного підходу до організації педагогічного процесу.

У 2008 році на базі Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради було створено інноваційно-дослідну лабораторію з проблеми «Особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи життєвої компетентності». Було розроблено Положення про шкільну лабораторію, прийнято Програму дослідження проблеми, над реалізацією якої колектив працював 5 років. Гасло лабораторії - «Теорія, практика, результат».
Лабораторія створена для теоретичного обґрунтування, розробки й апробації моделі підготовки сільських педагогів до формування ключових компетентностей школярів, проведення пошуково-дослідницької роботи щодо удосконалення шкільної освіти та для науково-методичного супроводу педагогів з проблем підвищення професійної компетентності.

В основу роботи шкільної лабораторії покладені наступні концептуальні положення:

- одним із дієвих шляхів оновлення освіти, узгодження її з сучасними запитами, викликами життя є компетентнісний підхід до навчання;

- найважливіша умова розвитку потенціалу дитини - самоактуалізація особистості педагога;

- професійна готовність педагогів до формування ключових|джерельних| компетентностей| школярів;

- систематичне відслідкування рівня особистісного й професійного зростання педагога дає можливість своєчасної корекції рівня підготовки вчителя до впровадження компетентнісно орієнтованої освіти.

Лабораторія є методичним центром, що забезпечує апробацію різних інноваційних технологій компетентнісної освіти, моніторингового інструментарію дослідження рівня професійної компетентності сільського вчителя, здійснює розробку рекомендацій щодо використання цих технологій та надає методичну допомогу вчителям навчального закладу з питань компетентнісної освіти.

Цілями та напрямками роботи Лабораторії є:

- залучення наукового потенціалу Донецької області до вирішення проблеми особистісного й професійного зростання сільського педагога як умови розвитку школи життєвої компетентності;

- проведення науково-дослідницької діяльності з проблеми особистісного й професійного зростання сільського педагога як умови розвитку школи життєвої компетентності;

- проектування та впровадження інноваційних технологій компетентнісно орієнтованого навчання вчителів та учнів;

- прогнозування, планування й організація професійної підготовки сільських учителів до впровадження компетентнісно орієнтованої освіти;

Відповідно до поставлених цілей Лабораторія вирішує наступні завдання:

- визначення теоретичних підходів, що дозволяють підвищити рівень професійної підготовки сільського вчителя|учителя|;

- аналіз сучасного трактування проблеми формування ключових|джерельних| компетентностей| |біля| учнів сільської школи;
- характеристика суті й|єство| структури професійної готовності вчителя|учителя| до формування ключових|джерельних| компетентностей| школярів;

- розробка моделі й технології підготовки сільського вчителя|учителя| до формування ключових|джерельних| компетентностей| школярів;

- проведення експериментальної перевірки моделі й технології, діагностичних методик підготовки сільського вчителя|учителя| до формування ключових|джерельних| компетентностей| школярів;

- розробка програм партнерства з різними освітніми установами району та області.

До складу лабораторії входять 6 високодосвідчених педагогів, які займаються дослідною діяльністю за декількома напрямками: створення банку даних наукових розробок, технологій, діагностичних досліджень; розробка, експериментування й корекція методик і технологій. Двоє членів лабораторії забезпечують технічну підтримку проведення дослідницької діяльності, підготовку матеріалів до розповсюдження та друку.

Лабораторія взаємодіє з іншими методичними структурами. До шкільної методичної служби та адміністрації школи за наслідками діяльності надходить інформація у вигляді аналітико-статистичних спостережень стану мотиваційного та технологічного забезпечення переводу навчально-виховного процесу на засади компетентісно орієнтованої освіти, визначаються дидактичні проблеми, з якими самостійно вчителі школи не можуть впоратися. І за наслідками такої інформації визначаються шляхи співробітництва з районною та обласною методичними службами. Особлива увага звертається на взаємодію директора школи, керівника лабораторії та наукового консультанта. Рішення щодо вибору змісту, форм, технологій навчання приймаються колегіально й виносяться на розгляд педагогічного колективу.

На І (діагностико-прогностичному) етапі діяльності лабораторії з’ясувалося, що велику схильність, потенційні можливості|спроможності|, високу|добра| готовність до роботи в компетентнісно орієнтованому режимі мають усього 53% педагогів. У педагогічному колективі школи досить|достатньо| чітко виділилося 4 основних групи вчителів|учителів|, що по-різному ставляться і по-різному підготовлені до роботи в компетентнісно орієнтованій школі: активні прихильники, інертні, «традиційники», байдужі. Виходячи з таких даних, роботу з підвищення професійної компетентності ми вирішили будувати диференційовано з урахуванням|з урахуванням| індивідуальних особливостей та потреб педагогів кожної групи. Відповідно до цілей і змісту було розроблено програму підвищення професійної компетентності педагогів. Після діагностичних досліджень складено Схему професійної компетентності педагога школи, розроблено Систему підвищення професійної компетентності педагога, створено Модель підготовки вчителя до формування ключових компетентностей сільських школярів.

На ІІ (організаційно-практичному) етапі діяльності лабораторії проаналізовано ефективність особистих методик і технологій, надана методична допомога в їх коригуванні, проведено відкриті заходи з проблеми з’ясування ефективності власних методик і технологій. Було проведено повторне дослідження з діагностики готовності педагогів до інновацій, яке продемонструвало наявність позитивної динаміки змін у ставленні педагогів до ідеї перетворення школи на компетентнісно орієнтовану освітню установу. Велося відпрацювання інноваційних технологій навчання.

У 2013 році закінчився ІІІ (рефлексивно-узагальнювальний) етап, на якому проведено якісний й кількісний аналіз отриманих результатів, їх узагальнення й розробка методичних рекомендацій для вчителів; створено банк даних науково-методичних і соціально-педагогічних досліджень учителів.

Лабораторія працювала над впровадженням ефективної системи методичної роботи, інтерактивних технологій, розвитком творчості педагогів та школярів, формуванням інформаційно-навчального середовища. Із цією метою лабораторія надавала методичні рекомендації, консультації, допомогу і психолого-педагогічну підтримку цикловим методичним комісіям, які функціонують у школі. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

За участю членів творчої лабораторії проведено районні науково-практичні семінари, ефективно працював постійно діючий психолого-педагогічний семінар.

Розроблені та успішно реалізовуються проекти:

 • Модель компетентного випускника школи

 • Проект «Система формування успішної особистості вчителя»

 • Програма курсу за вибором «Оператор-птахівник»

 • Програма розвитку регіональної мережі шкіл «Сприяння здоров’ю» «Здоровий ти – здорова нація!»

 • Проект «Виховна система школи «Нова генерація» - система високої життєвої компетенції»

 • Мала Конституція дитячої громадської організації «Турбота».

Педагоги діляться досвідом педагогічної майстерності у наукових та методичних виданнях, пресі. (Додаток 1). Одним із напрямків діяльності Лабораторії є дослідження, пов’язане із професійним самовизначенням учнів, змістом освіти, ефективністю запровадження елективних курсів. Щороку досліджуються життєві плани випускників та ефективність робочого навчального плану закладу освіти із забезпечення освітніх потреб вихованців.

На відміну від багатьох сільських шкіл нам пощастило – ми перебуваємо на досить перспективній території: у селі функціонує потужна птахофабрика «Шахтарська Нова», а значить для нас відкриваються нові обрії. Ідея створення профільності в нашій школі тісно пов'язана із прогнозуванням ринку праці на селі, з реальними потребами виробництва. Підприємство усвідомлює свій кадровий дефіцит і конструктивно заявило про нього школі. У зв’язку з цим було обрано інформаційно-технологічний напрямок профільного навчання, створено власні авторські програми. Учні отримують 2 професії – «Оператор-птахівник», «Оператор комп’ютерного набору», що є конкурентною перевагою школи. Наші випускники соціально адаптовані, бо забезпечені робочими місцями на підприємстві, а більшість із них сьогодні продовжує навчання з метою повернутися в рідне село.

Науково-педагогічна думка чітко усвідомлює той факт, що творчість - запорука процвітання будь-якої справи. Вагомою є педагогічна творчість, що може стрімко покращити результати навчально-виховного процесу. Від того, наскільки повно може вчитель реалізувати власний потенціал, установлюється прямий зв'язок із тим, наскільки його учні зможуть проявити особистісні якості, творчо самореалізуватись. Члени творчої лабораторії привернули увагу всього педагогічного колективу до акмеології - науки про закономірності, умови, фактори та стимули, що сприяють чи запобігають самореалізації творчих потенціалів зрілих людей у процесі саморуху до вершин професіоналізму та продуктивності. Об'єктом вивчення акмеології є людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення в різних життєвих сферах, у тому числі, в освіті, самостійній професійній діяльності, системі підвищення кваліфікації. Акмеологічний підхід до змісту освіти, технологіям навчання, управління школою дозволив перевести школу з режиму функціонування до режиму розвитку, при цьому, як засвідчив досвід, значно підвищилась якість освіти, тому що як у вчителів, так і в учнів систематизуючими виявились пізнавальні мотиви, навчання стало внутрішньою потребою, а творче переосмислення дійсності стало пріоритетним.

Кожен учитель, що входить до складу методичної групи творчої лабораторії має свою індивідуальну акмеологічну модель, що засвідчує рівень творчого самовираження особистості вчителя. Основні складові індивідуальної акмеологічної моделі вчителя:

 • власний стиль роботи - стратегія, тактика

 • педагогічна культура - педагогічне кредо

 • імідж - узагальнений педагогічний досвід.

Акмеологічна модель директора

Садівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Шахтарської районної ради Донецької області

Пілягіної Наталі Анатоліївни

11102007(002)

Моє педагогічне кредо

Навчити людину бути щасливою неможливо, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна.

А.С.Макаренко

Власний стиль роботи

 • гуманність, душевність

 • творчість

 • об’єктивна самооцінка

 • відкритість

 • об’єктивне ставлення до інших


Моя педагогічна культура

 • педагогічний такт

 • розумна вимогливість

 • культура мовлення

 • об’єктивність


Моя стратегія й тактика

Неухильна реалізація наміченого замислу – створення іміджу школи, яка формує й розвиває особистість учня, спрямовану на досягнення успіху в житті
Мій імідж

Віра в добро, оптимізм, уміння співчувати, емоційність, інтелект, ерудиція, готовність змінюватись

Узагальнення власного педагогічного досвіду

 • оформлення творчого портфоліо

 • розробка індивідуальних творчих проектів

 • участь у конкурсах

 • презентація творчих проектів

Учитель-майстер не тільки бездоганно володіє змістом навчальної програми, методами, засобами і технологіями навчання, демократичним стилем спілкування з учнями. Він дбає й про створення “власної школи” педагогічної майстерності.

Важливим для вчителя-майстра є виявлення «родзинок» в особистій педагогічній діяльності, своєчасне їх виявлення, з’ясування ступеня новизни (новаційні, модернізовані), опис їх суті, занесення в банк даних.Опис передового педагогічного досвіду

вчителя математики

Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Шахтарської районної ради

^ СИТНІКОВОЇ ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ,

спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста
следующая страница >>