asyan.org
добавить свой файл
1
Компетентнісний урок

Сучасний компетентнісно спрямований урок повинен будуватися за таким алгоритмом:

 1. Конкретизація загальної мети (цілі) уроку.(визначення предметної та ключової(ключових) компетентностей до конкретного уроку).

 2. Поділ змісту виучуваної теми на навчальні ситуації в залежності від його структури — теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо.

 3. Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації.

 4. Вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний чи практичний).

 5. Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-самостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) адекватно змісту та методам роботи.

 6. При виборі змісту, методів і форм орієнтація на цільову установку й уявлення очікуваного результату спільної діяльності (кожний проміжний результат).Мета повинна задаватися в діяльнісній формі. В такому підході визначена в меті компетентність або її складова будуть визначати суть методу навчання.

1 крок: визначення складової предметної компетентності відповідно до навчальної програми

Наприклад,

 • Після цього уроку ви навчитесь…

^ Наприклад, емоційно-ціннісна складова компетентності може визначатись:

 • Після цього уроку ви навчитесь: особисто формулювати…, визначати для себе цінність…, оцінювати… з власної позиції висловлювати ставлення…, визначати загальнолюдські, національні, громадянські цінності…

^ Соціальна компетентність:

 • Після сьогоднішнього уроку ви отримаєте досвід: виконання типових соціальних ролей: громадянина, члена сім’ї, споживача…,

 • навчитесь визначати власне місце в суспільстві, групі, колективі…;

 • Планувати, розробляти й реалізовувати власні (індивідуальні проекти), колективні проекти;

 • Набудете вміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від ситуації;

Загальнокультурна:

 • Навчитесь аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової культури;

 • Опануєте моделі толерантної поведінки;

 • Визначати умови конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей;

Здоров’язберігаюча компетентність:

 • Опануєте способами фізичного самовдосконалення, емоційної саморегуляції, само підтримки та самоконтролю;

 • Оволодієте елементами психологічної грамотності;

 • Фізіологічної грамотності (гігієна, харчування, турбота про власне здоров’я).

ІКТ компетентність (компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій):

 • Отримаєте навички використання джерел інформації, навички раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання інформації…