asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 10 11 12 13 14
ГЛАВА 2. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ВИМОГИ
Стаття 358. Черговість вимог
Підлягають переважному задоволенню перед іншими вимогами, у

тому числі перед вимогами, забезпеченими заставою:

1) у першу чергу - вимоги, що випливають з трудових

взаємовідносин, вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, і після їх

повного відшкодування - вимоги щодо соціального страхування,

оскільки всі ці вимоги стосуються відповідного судна;

2) у другу чергу - вимоги щодо ядерної шкоди і забруднення

моря, а також знищення наслідків забруднення;

3) у третю чергу - вимоги канальних і портових зборів;

4) у четверту чергу - вимоги про винагороду за рятування і

про сплату внесків, пов'язаних із загальною аварією;

5) у п'яту чергу - вимоги про відшкодування шкоди від

зіткнення суден або іншої аварії на морі, від пошкодження портових

споруд, іншого майна, що знаходиться в порту, а також засобів

навігаційного устаткування;

6) у шосту чергу - вимоги, що виникають з дій, вчинених

капітаном на підставі наданих йому законом прав з метою збереження

судна або продовження рейсу;

7) у сьому чергу - вимоги про відшкодування шкоди щодо

вантажу або багажу;

8) у восьму чергу - вимоги про сплату фрахту та інших

платежів, належних за перевезення даного вантажу.

Вимоги про сплату наданих у порту послуг прирівнюються

відповідно до вимог пункту 7 або 8 залежно від того,

з якого майна вони відшкодовуються.
Стаття 359. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок судна
Вимоги, зазначені в пунктах 1-7 статті 358 цього Кодексу,

підлягають переважному відшкодуванню з:

1) вартості судна;

2) фрахту і плати за провіз пасажирів та їх багажу, належних

за рейс, протягом якого виникла підстава вимоги;

3) внесків, пов'язаних із загальною аварією, належних

судновласникові по даному судну;

4) відшкодування, належного судновласнику внаслідок втрати

фрахту, а також за завдані судну і ще не відновлені пошкодження;

5) винагороди, належної судновласнику за рятування, що мало

місце до закінчення рейсу, за винятком сум, які повинні бути

сплачені судновласником відповідно до статті 336 цього Кодексу.
Стаття 360. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок вантажу
Вимоги, зазначені в пунктах 3, 4, 6 і 8 статті 358 цього

Кодексу, підлягають переважному відшкодуванню з:

1) вартості вантажу, не зданого одержувачеві;

2) відшкодування, належного за пошкоджений вантаж;

3) внесків, пов'язаних із загальною аварією, належних

вантажовласнику.
Стаття 361. Відшкодування за пропорційністю вимог

однієї черги
Вимоги, зазначені у статті 358 цього Кодексу, відшкодовуються

у порядку черговості та у межах кожної черги пропорційно розміру

вимог.

Однак вимоги, зазначені в пунктах 4 і 6 статті 358 цього

Кодексу, відшкодовуються у межах цих черг у порядку, зворотному

часу їх виникнення. Вимоги, що виникли у зв'язку з одним і тим же

випадком, вважаються такими, що виникли одночасно.
Стаття 362. Відшкодування за останнім рейсом
Вимоги, що відносяться до останнього рейсу, відшкодовуються з

перевагою перед такими ж вимогами за попередніми рейсами.

Однак вимоги, зазначені в пункті 1 статті 358 цього Кодексу,

що стосуються кількох рейсів, прирівнюються до таких же вимог за

останнім рейсом.
Стаття 363. Строк дії привілеїв
Право переважного відшкодування припиняється після закінчення

одного року з дня виникнення вимоги, за винятком вимог, зазначених

у пункті 6 статті 358 цього Кодексу, право переважного

відшкодування яких припиняється після закінчення шести місяців з

дня виникнення вимоги.
^ ГЛАВА 3. МОРСЬКА ІПОТЕКА
Стаття 364. Поняття договору морської іпотеки
Будь-яке судно, зареєстроване у Державному судновому реєстрі

України або Судновій книзі України, може бути закладено згідно з

чинним законодавством судновласником (іпотечним заставодавцем) для

забезпечення зобов'язання кредиторові (іпотечному

заставодержателю). Іпотечним заставодержателем може бути будь-яка

юридична або фізична особа України чи іноземної держави, якій

відповідно до законодавства України судно може бути відчужено.
Стаття 365. Договір морської іпотеки
Договір про іпотеку повинен бути укладений у письмовій формі.

У договорі про іпотеку зазначаються найменування,

місцезнаходження сторін, суть вимоги, що забезпечується іпотекою,

її розмір і термін виконання зобов'язання, оцінка і

місцезнаходження судна, а також будь-які інші умови, щодо яких за

заявою однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

Права і обов'язки сторін договору про іпотеку, а також

порядок його оформлення визначаються законодавством держави

іпотечного заставодержателя, якщо інше не встановлено угодою

сторін. Іпотека не означає відчуження судна іпотечному

заставодержателю, так само як іпотечний заставодавець не може

розлядатися як особа, що втратила право власності на закладене

судно.
Стаття 366. Реєстрація іпотеки
Договір про іпотеку повинен бути нотаріально засвідчений за

місцем реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або

Судновій книзі України.

Іпотечний заставодавець морських суден зобов'язаний вести

Книгу запису іпотек, форма і порядок ведення якої визначаються

чинним законодавством.

Іпотечний заставодавець несе відповідальність за

своєчасність і достовірність занесення відомостей про іпотеку у

Книгу запису іпотек. Іпотечний заставодавець зобов'язаний

відшкодувати потерпілим іпотечному заставодержателю або третій

особі у повному обсязі збитки, заподіяні несвоєчасним внесенням

записів у Книгу запису іпотек, неповними або неточними записами,

а також ухиленням від обов'язку надати Книгу запису іпотек для

ознайомлення.
Стаття 367. Привілеї іпотечних заставодержателів
Якщо предметом іпотеки стає закладене судно, що вже служить

заставним забезпеченням іншого зобов'язання, заставне право

попереднього заставодержателя зберігає чинність.

Вимоги наступного заставодержателя задовольняються з вартості

судна після відшкодування вимог попереднього заставодержателя.

Переважні права заставодержателів на відшкодування їх вимог

реалізуються залежно від дати і години реєстрації застави у Книзі

запису іпотек.

Іпотечний заставодавець зобов'язаний повідомляти кожному

наступному іпотечному заставодержателю про всі існуючі іпотеки

судна, а також про характер і розмір забезпечених цими іпотеками

зобов'язань. Іпотечний заставник зобов'язаний відшкодувати збитки,

що виникли у будь-кого з його іпотечних заставодержателів

внаслідок невиконання цього обов'язку.
Стаття 368. Право стягнення з закладеного судна
Іпотечний заставодержатель набуває права звернути стягнення

на закладене судно, якщо до моменту настання терміну виконання

зобов'язання, забезпеченого іпотекою, воно не буде виконано, за

винятком випадків, коли за законом або договором про іпотеку таке

право виникне пізніше або може бути здійснено раніше.
Стаття 369. Межі стягнення
За рахунок закладеного судна іпотечний заставодержатель

вправі відшкодувати свої вимоги у повному обсязі, включаючи

відсотки, збитки, заподіяні простроченням виконання, а у випадках,

передбачених законодавством або договором про іпотеку, -

неустойку. Відшкодуванню підлягають також витрати іпотечного

заставодержателя, пов'язані із здійсненням забезпеченої іпотекою

вимоги.
Стаття 370. Підстави звернення стягнення
Звернення стягнення на закладене судно провадиться за

рішенням суду, господарського суду або Морської арбітражної

комісії, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Реалізація закладеного судна, на яке звертається стягнення,

здійснюється відповідно до чинного законодавства України, якщо

інше не передбачено договором про іпотеку.
Стаття 371. Публікація судового рішення про продаж

арештованого судна
Рішення суду, господарського суду, Морської арбітражної

комісії про продаж арештованого судна або такого, що будується,

публікується в одній з центральних газет протягом трьох днів

підряд.

Публікація повинна містити:

1) найменування суду, що виніс рішення, дату його прийняття;

2) причини і підстави продажу;

3) спосіб, місце і час продажу;

4) інформацію про це судно або про судно, що будується;

5) звернення до кредиторів з пропозицією заявити про свої

вимоги відносно цього судна або судна, що будується, протягом 60

днів з дня публікації;

6) інші істотні обставини.
Стаття 372. Повідомлення про примусовий продаж
На доповнення до публікації, передбаченої у статті 371 цього

Кодексу, суд, господарський суд, Морська арбітражна комісія

повинні принаймні за 30 днів до продажу судна або судна, що

будується, надіслати рекомендованим листом сповіщення про час і

місце продажу судна або судна, що будується, з повідомленням про

вручення:

а) органу, що зареєстрував судно або право власності на

судно, що будується;

б) всім зареєстрованим держателям іпотеки і морських вимог,

перелічених у статті 359 цього Кодексу.

Особа, яка висунула вимогу про примусовий продаж судна або

судна, що будується, повинна подати суду витяг з відповідного

реєстру з додатком найменувань і адрес зареєстрованих держателів

іпотек і морських вимог, перелічених у статті 358 цього Кодексу.
Стаття 373. Наслідки примусового продажу
У разі примусового продажу судна або судна, що будується, всі

іпотеки, за винятком тих, відповідальність за якими взяв на себе

за згодою іпотечних заставодержателів покупець судна або судна, що

будується, а також всі морські застави та інші зобов'язання

припиняють свою дію за умови, що:

а) на момент продажу судно або судно, що будується,

знаходилося на території України;

б) продаж їх здійснювався відповідно до законодавчих актів

України, статей 371 і 372 цього Кодексу.

За умови дотримання вимог, що містяться у пунктах "а" і "б"

цієї статті, суд, господарський суд, Морська арбітражна комісія на

прохання покупця видає йому сертифікат на підтвердження того, що

судно або судно, що будується, продане, не обмежене ніякими

іпотеками, за винятком тих, відповідальність за якими за згодою

іпотечних заставодержателів взяв на себе покупець.

У разі подання сертифіката, зазначеного в частині другій цієї

статті, орган, що здійснює реєстрацію суден або права власності на

судна, що будуються, зобов'язаний вилучити відповідно з Державного

суднового реєстру України, Суднової книги України та Книги запису

іпотек всі зареєстровані на дане судно або судно, що будується,

іпотеки і морські вимоги, за винятком тих, відповідальність за

якими взяв на себе покупець.

Якщо покупцем судна або судна, що будується, є юридична або

фізична особа за чинним законодавством України, судно чи право

власності на судно, що будується, повинні бути зареєстровані на

ім'я такого покупця.

Якщо покупцем судна або судна, що будується, є іноземна

юридична або фізична особа, орган, що здійснює реєстрацію судна

або права власності на судно, що будується, зобов'язаний видати

такому покупцеві сертифікат про вилучення судна з Державного

суднового реєстру України, Суднової книги України або про право

власності на судно, що будується, для реєстрації їх в іноземному

реєстрі.
Стаття 374. Розподіл виручки від примусового продажу
Витрати, зумовлені арештом або затриманням судна чи судна, що

будується, і наступним їх продажем, враховуючи витрати на

утримання судна з моменту його арешту чи затримання, репатріацію

екіпажу судна і розподіл виручки від продажу, сплачуються з

виручки від продажу у першу чергу.

Залишок виручки від продажу розподіляється у розмірі,

необхідному для відшкодування відповідних вимог у порядку

черговості, передбаченої статтею 358 цього Кодексу.
Стаття 375. Докази виконання зобов'язання
Іпотечний заставодержатель на вимогу іпотечного заставодавця

зобов'язаний видати йому належним чином засвідчені документи, що

підтверджують повне або часткове виконання зобов'язання.
Стаття 376. Банкрутство заставодавця
Якщо після реєстрації у Книзі запису іпотек заставного

зобов'язання іпотечний заставодавець збанкрутував, то

зобов'язання за зареєстрованою іпотекою вважається невиконаним.
Стаття 377. Поступка вимог
У разі, коли у встановленому законом порядку відбувається

поступка іпотечним заставодержателем забезпеченої іпотекою вимоги

третій особі або переказ іпотечним заставником боргу, що виник із

забезпеченого іпотекою зобов'язання, на іншу особу, іпотека

зберігає чинність.

При отриманні належним чином засвідченого документа про

поступку іпотечним заставодержателем вимоги або переказ іпотечним

заставодавцем боргу у Книзі запису іпотек повинен бути зроблений

відповідний запис із зазначенням імені особи, на користь якої

переходять всі права іпотечного заставодержателя або обов'язки

іпотечного заставодавця.
Стаття 378. Перехід прав на іпотеку
У разі, коли права іпотечного заставодержателя перейшли до

іншої особи будь-яким законним способом, цей перехід прав повинен

бути підтверджений належним чином засвідченою декларацією особи,

на користь якої ці права переходять. Декларація містить опис і

необхідний доказ правомірності переходу права власності і,

можливо, осіб, на користь яких це право переходить.

На підставі цього документа у Книзі запису іпотек робиться

запис імені особи, яка вступає в права іпотечного заставодержателя

всього судна або його частини.
Р О З Д І Л XI
^ ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
Стаття 379. Право на заявлення претензій і позовів
Право на заявлення претензій і позовів мають:

1) у разі неподачі судна або подачі його з запізненням -

відправник вантажу;

2) у разі втрати вантажу - його одержувач або відправник за

умови представлення коносамента;

3) у разі нестачі або пошкодження вантажу - одержувач або

відправник за умови подання коносамента, а також комерційного акта

або відповідного документа, складеного за правилами, що існують в

іноземному порту;

4) у разі прострочення доставки або затримки видачі вантажу -

одержувач за умови представлення коносамента;

5) у разі втрати або прострочення доставки багажу -

пред'явник багажної квитанції, а у разі нестачі або пошкодження

багажу - пред'явник комерційного акта;

6) у разі перебору провізних платежів - відправник або

одержувач вантажу за умови представлення коносамента.

Якщо пред'являються претензії, що виникли внаслідок морського

перевезення вантажів, яке здійснювалося за морською накладною

(накладною), замість коносамента подається накладна, а якщо

втрачено вантаж, що перевозиться за накладною, - квитанція.

Відсутність комерційного акта не позбавляє права на

пред'явлення претензії і позову, якщо буде доведено, що у

складанні акта було відмовлено і ця умова була оскаржена.
Стаття 380. Передача права заявлення претензій і позовів
Передача іншим організаціям або особам права на заявлення

претензій і позовів не допускається, за винятком випадків передачі

такого права відправником одержувачу вантажу і навпаки, а також

одержувачем або відправником вантажу - органу, до сфери управління

якого вони відносяться, транспортно-експедиторській організації

чи страховику.

Передача права на заявлення претензії або позову

засвідчується переуступним написом на коносаменті, накладній або

квитанції.
Стаття 381. Комерційний та інші акти
Обставини, що можуть бути підставою для майнової

відповідальності перевізника, відправників, одержувачів вантажу і

пасажирів, засвідчуються комерційними актами або актами загальної

форми. В іноземному порту ці обставини засвідчуються за правилами,

що існують у даному порту.

Комерційний акт складається для засвідчення:

1) невідповідності між найменуванням, масою або кількістю

місць вантажу або багажу в натурі і даними, зазначеними у

перевізному документі;

2) пошкодження або зіпсуття вантажу або багажу;

3) виявлення вантажу або багажу без документів, а також

документів без вантажу або багажу;

4) повернення перевізнику викраденого вантажу або багажу.

Форма актів, порядок їх складання і порядок засвідчення

обставин, які не потребують складання актів, встановлюються

правилами, що видаються відповідно до статті 3 цього Кодексу.
Стаття 382. Відсотки за користування чужими коштами
У разі відшкодування вимог, що випливають з передбачених цим

Кодексом відносин, на сплачувану суму нараховуються відсотки у

розмірі середньої ставки банківського процента, що існує в місці

знаходження кредитора.

Відсотки нараховуються з дня заявлення письмової вимоги про

оплату відповідної суми по день сплати.

Правила цієї статті не застосовуються до вимог про плату за

простій суден і премії за дострокове навантаження і вивантаження

вантажів, про збитки, заподіяні у зв'язку з неподачею або

несвоєчасною подачею судна, непред'явленням чи несвоєчасним

пред'явленням вантажів, а також про збитки, що відшкодовуються у

порядку розподілу загальної аварії.<< предыдущая страница   следующая страница >>