asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7 8
Стаття 26. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Посадові особи платників єдиного внеску несуть
адміністративну відповідальність за:

порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати
єдиного внеску;

неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою
формою звітності щодо єдиного внеску;

подання недостовірних відомостей, що використовуються в
Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених цим Законом.

2. Застраховані особи, які не подають інформацію для внесення
до Державного реєстру або подають недостовірну інформацію,
притягаються до відповідальності згідно із законом.

3. Пенсійний фонд, його територіальні органи та посадові
особи за розголошення інформації про застрахованих осіб,
невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених
цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом.

Суми коштів, безпідставно стягнені територіальними органами
Пенсійного фонду з юридичних і фізичних осіб, підлягають
поверненню з рахунків Пенсійного фонду в триденний строк з дня
прийняття рішення територіальним органом Пенсійного фонду або
судом про безпідставність їх стягнення з одночасною сплатою
нарахованої на ці суми пені, що визначається виходячи з розрахунку
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

^ Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім
підпункту 8 частини першої статті 1, підпунктів 7 та 8 (в частині
пред'явлення посвідчення застрахованої особи), 9 частини другої
статті 6, абзацу другого підпункту 1 частини третьої статті 20,
статті 22 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня
2014 року.

2. З дня набрання чинності цим Законом суб'єкти
підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему
оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня
1998 року N 727/98 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", розділу IV
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77), нараховують,
обчислюють та сплачують єдиний внесок відповідно до цього Закону.

3. З дня набрання чинності цим Законом платники страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються
платниками єдиного внеску.

Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих
осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування та
Державною податковою адміністрацією України проводить звірення
платників страхових внесків у порядку, встановленому Пенсійним
фондом спільно з Державною податковою адміністрацією України за
погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального
страхування.

4. У період до перетворення Пенсійного фонду на неприбуткову
самоврядну організацію відповідно до пункту 12 розділу XV
"Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) завдання та функції
Пенсійного фонду та його територіальних органів щодо збору та
ведення обліку єдиного внеску виконують відповідно Пенсійний фонд
та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління
Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах.

5. До запровадження подання до Пенсійного фонду звітності
щодо персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення) застрахованих осіб, на яку нараховано і з
якої сплачено єдиний внесок, та інших відомостей відповідно до
частини другої статті 20 цього Закону стосовно всіх застрахованих
осіб роботодавці, фізичні особи - підприємці та особи, які
забезпечують себе роботою самостійно, зобов'язані подавати до
територіальних органів Пенсійного фонду персоніфіковані відомості
про застрахованих осіб, з якими стався нещасний випадок на
виробництві або професійне захворювання, а також осіб, яких
звільнено з роботи за період після подання останнього звіту щодо
персоніфікованого обліку, в порядку, встановленому Пенсійним
фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики.

6. У разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із
сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, що виникла до 1 липня 2010 року,
заборгованість із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів)
підлягає списанню.

7. Заборгованість із сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, не
погашена станом на 1 січня 2011 року, з відшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати
фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року,
підлягає розстроченню не більш як на 60 календарних місяців
починаючи з 1 січня 2011 року.

Розстрочена сума підлягає сплаті (в тому числі пеня і штрафні
санкції) рівними частками щокварталу не пізніше 20 числа місяця,
що настає після зазначеного періоду, незалежно від факту виплати
заробітної плати за цей період.

Повідомлення про розстрочення суми заборгованості, пені та
штрафних санкцій надсилається платникам у встановленому Пенсійним
фондом порядку.

Суми внесків, нарахованих на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням,
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, строк сплати яких не настав на
1 січня 2011 року, та суми нарахованого збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування до 1 січня 2004 року, строк сплати
яких не настав на 1 січня 2011 року, не сплачені станом на 1 січня
2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня
2011 року.

Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за
діючими видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не
сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових
внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав,
здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального
страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент
виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій.
Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у
рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати
страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування та сум штрафних санкцій,
нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в
тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня
2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю
нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування
фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності
цим Законом.

8. Державний реєстр загальнообов'язкового державного
соціального страхування формується на базі системи
персоніфікованого обліку внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування.

9. Прийняття законів про запровадження загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування та накопичувальної
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
здійснюється одночасно з внесенням відповідних змін до цього
Закону.

10. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2011 року:

Закон України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11,
ст. 47 із наступними змінами);

статті 1-6, пункт 2 статті 7 Закону України "Про страхові
тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124;
2003 р., N 26, ст. 192; 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 18,
ст. 247);

пункти 3 та 4 статті 1, абзаци перший і другий пункту 1,
пункти 2 та 3 статті 2, частини четверта - шоста статті 3, абзаци
другий, четвертий - сьомий пункту 1, пункти 2-5 статті 4, стаття 5
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 37, ст. 237 із наступними змінами).

11. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункт 1-1 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ) викласти в такій редакції:

"1-1) податкова міліція - у справах про ухилення від сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також у
справах про приховування валютної виручки";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):

а) назву та абзац перший частини першої статті 165-1 викласти
в такій редакці:

"^ Стаття 165-1. Порушення законодавства про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування і загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування

Порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не
за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або
подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному
реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування,
іншої звітності та відомостей, передбачених законами України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" і "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), порушення встановленого порядку
використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду
України і Накопичувального фонду";

б) назву та абзац перший частини першої статті 165-3 викласти
в такій редакції:

"^ Стаття 165-3. Порушення законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття

Порушення посадовими особами підприємств, установ,
організацій, фізичними особами, які використовують найману працю,
порядку використання коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або
неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання
визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
відомостей, подання недостовірних відомостей про використання
коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття";

в) статтю 165-4 викласти в такій редакції:

"^ Стаття 165-4. Порушення законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності

Порушення посадовими особами підприємств, установ,
організацій, фізичними особами - підприємцями, які використовують
найману працю, фізичними особами, які не мають статусу підприємців
та використовують найману працю, порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які
спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх
повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої
звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів,
несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт,
послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні
захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології
робіт або виду діяльності підприємства -

тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

г) назву та абзац перший частини першої статті 165-5 викласти
в такій редакції:

"^ Стаття 165-5. Порушення законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням

Порушення посадовими особами підприємств, установ,
організацій, фізичними особами, які використовують найману працю,
порядку використання коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне
або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання
встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо
використання страхових коштів";

ґ) назву та абзац перший частини першої статті 188-23
викласти в такій редакції:

"


<< предыдущая страница   следующая страница >>