asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6 7 8
Стаття 21. Захист інформації Державного реєстру

1. Пенсійний фонд забезпечує захист інформації Державного
реєстру відповідно до законодавства.

Посадові особи органів, яким надається інформація з
Державного реєстру, несуть згідно із законами України
відповідальність за її використання не за призначенням та за
недодержання вимог, встановлених законом.

2. Захист інформації Державного реєстру забезпечується
шляхом:

додержання вимог щодо захисту інформації, встановлених
відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;

використання засобів обчислювальної техніки, програмного
забезпечення, засобів зв'язку та інших засобів, які відповідають
установленим вимогам щодо захисту інформації;

здійснення контролю за станом роботи щодо захисту інформації.

3. Контроль за додержанням вимог щодо захисту інформації
Державного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої
влади у сфері інформації.

{ Стаття 22 набирає чинності з 1 січня 2014 року - див. п.1
розділу VIII цього Закону }


Стаття 22. Посвідчення застрахованої особи

1. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванню, одержують посвідчення застрахованої
особи, яке є єдиним для всіх видів страхування та документом
суворої звітності.

Порядок видачі та зразок посвідчення застрахованої особи
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посвідчення застрахованої особи має номер, що відповідає
номеру облікової картки застрахованої особи в Державному реєстрі і
не змінюється протягом усього життя застрахованої особи.

2. Номер посвідчення застрахованої особи є обов'язковим для
використання підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності, фізичними особами у разі виплати доходів, з яких
сплачується єдиний внесок.

3. За невиконання вимог, передбачених частиною другою цієї
статті, посадові особи несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ VI. ПОВНОВАЖЕННЯ ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО
^ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
У СФЕРІ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ЗБІР ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУСтаття 23. Повноваження фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування

1. На виконання своїх повноважень фонди загальнообов'язкового
державного соціального страхування мають право:

1) безоплатно отримувати від Пенсійного фонду відомості про
суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та
суми коштів, перерахованих на їхні рахунки, а в разі виявлення
розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей;

2) безоплатно отримувати доступ до баз даних Державного
реєстру в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з
фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Фонди загальнообов'язкового державного соціального
страхування зобов'язані:

1) своєчасно надавати Пенсійному фонду відомості про свої
рахунки, відкриті в Державному казначействі України для
перерахування на них страхових коштів, та завчасно повідомляти про
зміну таких рахунків;

2) надавати Пенсійному фонду відомості, необхідні для
відкриття рахунків Пенсійним фондом у Державному казначействі
України відповідно до цього Закону.

3. Фонди загальнообов'язкового державного соціального
страхування та Пенсійний фонд здійснюють обмін інформацією також в
інших випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення
такого обміну визначається Пенсійним фондом спільно з фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стаття 24. Обов'язки банків щодо дотримання законодавства
про збір та ведення обліку єдиного внеску

1. Банки під час відкриття рахунків зобов'язані вимагати від
юридичних та фізичних осіб, зазначених у пункті 1 частини першої
статті 4 цього Закону, документи, що підтверджують їх взяття на
облік в органі Пенсійного фонду як платників єдиного внеску.

2. Банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у
пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, платіжні доручення
та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів
для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону
нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування)
зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником
розрахункових документів про перерахування коштів для сплати
відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують
фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному правлінням
Пенсійного фонду за погодженням з Національним банком України та
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики.

{ Текст взято з сайту ВPУ }


У разі невиконання цієї вимоги банки за рахунок власних
коштів у порядку, встановленому Національним банком України,
сплачують відповідному територіальному органу Пенсійного фонду
суму, що дорівнює сумі несплаченого єдиного внеску, з правом
зворотної вимоги до платників єдиного внеску щодо відшкодування
цієї суми.

Стаття 25. Заходи впливу та стягнення

1. Рішення, прийняті органами Пенсійного фонду з питань, що
належать до їх компетенції відповідно до цього Закону, є
обов'язковими до виконання платниками єдиного внеску, посадовими
особами і застрахованими особами.

Положення цієї статті поширюються лише на тих платників, які
відповідно до цього Закону зобов'язані нараховувати, обчислювати і
сплачувати єдиний внесок.

2. У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових
внесків платники єдиного внеску зобов'язані самостійно обчислити
ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах,
визначених цією статтею.

3. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та
застосуванням штрафів.

4. Територіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою
і в строки, встановлені Пенсійним фондом за погодженням з
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку,
вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти робочих
днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми
недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного
внеску узгоджує її з органом Пенсійного фонду в порядку,
встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним
органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

У разі якщо згоди з органом Пенсійного фонду не досягнуто,
платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та
штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти робочих днів з
дня надходження рішення відповідного органу Пенсійного фонду або
оскаржити вимогу до органу Пенсійного фонду вищого рівня чи в
судовому порядку.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти робочих
днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми
недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з
органом Пенсійного фонду, не оскаржив вимогу в судовому порядку
або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих
днів з дня надходження узгодженої вимоги, територіальний орган
Пенсійного фонду надсилає в порядку, встановленому законом, до
підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки.

У випадках, зазначених в абзаці шостому цієї частини,
територіальний орган Пенсійного фонду також має право звернутися
до суду з позовом про стягнення недоїмки. При цьому заходи
досудового врегулювання спорів, передбачені законом, не
застосовуються.

5. Вимога територіального органу Пенсійного фонду про сплату
недоїмки або рішення суду щодо стягнення суми недоїмки виконується
державною виконавчою службою в порядку, встановленому законом.

6. За рахунок сум, що надходять від платника єдиного внеску
або від державної виконавчої служби, погашаються суми недоїмки,
штрафних санкцій та пені у порядку календарної черговості їх
виникнення. У разі якщо платник має несплачену суму недоїмки,
штрафів та пені, сплачені ним суми єдиного внеску зараховуються в
рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені у порядку календарної
черговості їх виникнення.

7. Сума недоїмки не підлягає списанню, зокрема в разі
укладення з платником єдиного внеску мирової угоди відповідно до
вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), крім випадків повної
ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її
безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та
відсутності осіб, які відповідно до цього Закону несуть
зобов'язання із сплати єдиного внеску.

8. У разі ліквідації юридичної особи - платника єдиного
внеску або втрати платником з інших причин статусу платника
єдиного внеску сума недоїмки сплачується за рахунок коштів та
іншого майна платника. У такому разі відповідальними за погашення
недоїмки є:

ліквідаційна комісія - щодо юридичної особи - платника
єдиного внеску, що ліквідується;

юридична особа - щодо утворених нею філії, представництва або
іншого відокремленого підрозділу - платника єдиного внеску, що
ліквідується.

У разі недостатності у платника єдиного внеску коштів та
іншого майна для сплати недоїмки відповідальними за її сплату є:

засновники або учасники юридичної особи - платника єдиного
внеску, що ліквідується, якщо згідно із законом вони несуть повну
чи додаткову відповідальність за її зобов'язаннями;

юридична особа - щодо утворених нею філії, представництва та
іншого відокремленого підрозділу - платника єдиного внеску, що
ліквідується;

правонаступники юридичної особи - платника єдиного внеску, що
ліквідується.

У разі злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення
платника єдиного внеску зобов'язання із сплати недоїмки
покладаються на осіб, до яких відповідно до законодавства перейшли
його права та обов'язки.

9. Передача платниками єдиного внеску своїх обов'язків з його
сплати третім особам заборонена, крім випадків, передбачених
законодавством.

10. На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку
0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

11. Територіальний орган Пенсійного фонду застосовує до
платника єдиного внеску такі штрафні санкції:

1) у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного
подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на
яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ),
накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату
(несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у
розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум;

3) за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду
або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску
накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначеної суми за кожний
повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано
таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого
єдиного внеску;

4) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за
встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом,
територіальним органом Пенсійного фонду накладається штраф у
розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) за неналежне ведення бухгалтерської документації, на
підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у
розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

6) за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми
єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які
нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається
штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно
сплачених сум.

12. Органи Пенсійного фонду застосовують до банків такі
фінансові санкції:

1) за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування
на рахунки органів Пенсійного фонду сум єдиного внеску, фінансових
санкцій, зазначених у частині одинадцятій цієї статті,
нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум,
розрахована за кожний день прострочення їх перерахування
(зарахування), та накладається штраф у розмірі 10 відсотків
своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум;

2) за порушення вимог, передбачених частиною другою статті 24
цього Закону, накладається штраф у розмірі суми єдиного внеску,
яка підлягає сплаті платниками.

13. Нарахування пені, передбаченої цим Законом, починається з
першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку
внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати
(перерахування) включно.

У разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату
недоїмки нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до
територіального органу Пенсійного фонду або позову до суду.

14. Про нарахування пені та застосування штрафів,
передбачених цим Законом, посадова особа територіального органу
Пенсійного фонду в порядку, встановленому Пенсійним фондом за
погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці
та соціальної політики, приймає рішення, яке протягом трьох
робочих днів надсилається платнику єдиного внеску.

Суми пені та штрафів, передбачених цим Законом, підлягають
сплаті платником єдиного внеску протягом десяти робочих днів після
надходження відповідного рішення. Зазначені суми зараховуються на
рахунки органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державного
казначейства України для зарахування єдиного внеску. При цьому
платник у зазначений строк має право оскаржити таке рішення до
органу Пенсійного фонду вищого рівня або до суду з одночасним
обов'язковим письмовим повідомленням про це територіального органу
Пенсійного фонду, яким прийнято це рішення.

Оскарження рішення територіального органу Пенсійного фонду
про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх
сплати до винесення органом Пенсійного фонду або судом рішення у
справі. Строк сплати фінансових санкцій також зупиняється до
ухвалення судом рішення у разі оскарження платником єдиного внеску
вимоги про сплату недоїмки, якщо застосування фінансових санкцій
пов'язано з виникненням або несвоєчасною сплатою суми недоїмки.

15. Рішення територіального органу Пенсійного фонду про
нарахування пені та/або застосування штрафів, передбачених
частинами одинадцятою і дванадцятою цієї статті, є виконавчим
документом.

У разі якщо платник єдиного внеску не сплатив зазначені в
рішенні суми протягом десяти робочих днів, а також не повідомив у
цей строк територіальний орган Пенсійного фонду про оскарження
рішення, таке рішення передається державній виконавчій службі в
порядку, встановленому законом.

Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення
порядку та строків нарахування, обчислення і сплати єдиного
внеску, стягуються в такому самому порядку, що і суми недоїмки із
сплати єдиного внеску.

Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про
сплату недоїмки, якщо їх застосування пов'язано з виникненням та
сплатою недоїмки.

16. Строк давності щодо нарахування, застосування та
стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не
застосовується.

17. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
здійснюється в порядку, встановленому Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).

18. Від імені Пенсійного фонду розглядати справи про
правопорушення, застосовувати фінансові санкції на підставі
документів, що свідчать про вчинення правопорушення, мають право
Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники,
начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та
їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в
районах, містах, районах у містах та їх заступники.

19. Порядок оформлення та передачі до органів Пенсійного
фонду матеріалів перевірок, проведених податковими органами,
встановлюється Державною податковою адміністрацією України спільно
з Пенсійним фондом.
<< предыдущая страница   следующая страница >>