asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 ... 7 8
Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
^ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ.
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗБОРОМ ТА ВЕДЕННЯМ
ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУСтаття 12. Завдання та функції Пенсійного фонду

1. Завданнями Пенсійного фонду є забезпечення збору єдиного
внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення
контролю за сплатою єдиного внеску.

2. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:

аналізує та спільно з фондами загальнообов'язкового
державного соціального страхування прогнозує надходження коштів
від сплати єдиного внеску;

забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати
єдиного внеску;

здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та
ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування,
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску;

встановлює форми, строки і порядок прийняття та обробки
звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо
нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

формує та веде Державний реєстр загальнообов'язкового
державного соціального страхування, здійснює заходи щодо
забезпечення доступу до даних Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування
відповідно до цього Закону;

готує звітність, передбачену цим Законом;

взаємодіє в установленому законодавством порядку з Державним
казначейством України, міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами
і організаціями та фондами загальнообов'язкового державного
соціального страхування;

узагальнює практику застосування законодавства про збір та
ведення обліку єдиного внеску і подає центральному органу
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики пропозиції
щодо його вдосконалення;

надає роз'яснення з питань застосування законодавства про
збір та ведення обліку єдиного внеску;

здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Стаття 13. Права Пенсійного фонду та його територіальних
органів

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і
від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування,
обчислення і сплату єдиного внеску, а також інші відомості,
необхідні для виконання Пенсійним фондом функцій, передбачених цим
Законом;

2) проводити не частіше ніж один раз на календарний рік
планову, а у випадках, передбачених законом, - позапланову
перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних
осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та
інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного
внеску, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості
(зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Планові та позапланові перевірки проводяться у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України за погодженням із
сторонами соціального діалогу.

Порядок взаємодії податкових органів і органів Пенсійного
фонду під час організації та проведення планових перевірок
встановлюється Пенсійним фондом спільно з Державною податковою
адміністрацією України;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб
підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб -
підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір та
ведення обліку єдиного внеску;

4) вилучати в установленому законодавством порядку у
підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців
копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної
плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний
внесок;

5) звертатися до господарського суду із заявою про порушення
справи про банкрутство платника єдиного внеску;

6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;

7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;

8) порушувати в установленому законом порядку питання про
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні
законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

9) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування,
обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому
законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.

Стаття 14. Обов'язки Пенсійного фонду та його територіальних
органів

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування,
органам праці та соціального захисту населення в порядку,
визначеному Пенсійним фондом за погодженням з фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування та
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики;

2) до 1 червня року, що настає за звітним, складати прогноз
надходжень страхових коштів на наступний бюджетній рік;

3) щомісяця, щокварталу та щороку подавати центральному
органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики,
фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування
звіти про надходження сум єдиного внеску та фінансових санкцій,
застосованих відповідно до закону. Форма звіту та строки його
подання визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики за погодженням із фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування;

4) до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднювати
річний звіт про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску
за минулий рік;

5) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників,
порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів
України;

6) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного
внеску вимог цього Закону;

7) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

8) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих
до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування;

9) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб
інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у
Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального
страхування;

10) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та
письмовій формі консультації з питань застосування законодавства
про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їхні права
і обов'язки;

11) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5
частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум
нарахування та сплати ними єдиного внеску.

Стаття 15. Державний нагляд за збором та веденням обліку
єдиного внеску

1. Державний нагляд за діяльністю Пенсійного фонду щодо збору
єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та
контролю за сплатою здійснюють центральні органи виконавчої влади
у сфері праці та соціальної політики та у сфері фінансів.

2. Рішення органів, уповноважених здійснювати державний
нагляд, є обов'язковими для виконання. Рішення органів державного
нагляду можуть бути оскаржені в судовому порядку.

3. У разі якщо Пенсійний фонд прийняв рішення з порушенням
законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску або не
виконує вимог законодавства, відповідний орган державного нагляду
встановлює факт порушення і визначає строк для його усунення.

Якщо протягом такого строку Пенсійний фонд не усуне
порушення, незаконне рішення скасовується органом державного
нагляду, а посадові особи, винні в порушенні, притягаються до
відповідальності згідно із законом.

4. Пенсійний фонд зобов'язаний надавати органам державного
нагляду документи та інформацію для здійснення ними функцій з
державного нагляду.

5. За ініціативою органів державного нагляду може
призначатися аудиторська перевірка діяльності Пенсійного фонду із
забезпечення збору та обліку єдиного внеску. Фінансування
проведення такої перевірки здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України.

Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО
^ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯСтаття 16. Призначення та структура Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального
страхування

1. Державний реєстр загальнообов'язкового державного
соціального страхування (далі - Державний реєстр) створюється для
забезпечення:

ведення обліку платників і застрахованих осіб у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх
ідентифікації;

накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації
про сплату платниками єдиного внеску та про набуття застрахованими
особами права на отримання страхових виплат за окремими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування;

нарахування та обліку виплат за окремими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Державний реєстр складається з реєстру страхувальників і
реєстру застрахованих осіб.

3. Ведення Державного реєстру здійснюється на підставі
положення про Державний реєстр, що затверджується Пенсійним фондом
за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного
соціального страхування.

Стаття 17. Використання інформації з Державного реєстру

1. Інформація з Державного реєстру використовується з
додержанням вимог статті 23 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) виключно для потреб, визначених цим Законом та
законами з окремих видів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.

2. Між Пенсійним фондом, що веде Державний реєстр, та фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку,
встановленому Пенсійним фондом за погодженням з фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Пенсійний фонд та Державна податкова адміністрація України
здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з
Державною податковою адміністрацією України.

4. Інформація з Державного реєстру надається на запит
платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за
формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Надання доступу до інформації з Державного реєстру
здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом за
погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального
страхування.

Стаття 18. Джерела формування Державного реєстру

1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що
надходять до Пенсійного фонду від:

державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців;

платників єдиного внеску;

застрахованих осіб;

фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування;

державних органів реєстрації актів цивільного стану;

органів державної податкової служби;

органів державної статистики;

державної служби зайнятості;

інших підприємств, установ, організацій та військових частин;

органів Державного казначейства України;

територіальних органів Пенсійного фонду за результатами
перевірок платників єдиного внеску;

інших джерел, передбачених законодавством.

Стаття 19. Реєстр страхувальників

1. Реєстр страхувальників - автоматизований банк відомостей,
створений для ведення обліку платників єдиного внеску -
страхувальників.

2. До реєстру страхувальників вносяться такі відомості:

1) ідентифікаційний код юридичних осіб (ідентифікаційний
номер фізичних осіб - платників податків). Відомості про осіб, які
через релігійні або інші переконання відмовилися від
ідентифікаційного номера та мають у паспорті відмітку про
наявність у них права здійснювати будь-які платежі без
ідентифікаційного номера, обліковуються в порядку, встановленому
Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої
влади у сфері праці та соціальної політики;

2) найменування (для фізичних осіб - підприємців та фізичних
осіб, які використовують найману працю, - прізвище, ім'я, по
батькові);

3) місцезнаходження (для юридичної особи) та місце реєстрації
місця проживання або місце фактичного проживання (для фізичної
особи);

4) форма власності;

5) види економічної діяльності, в тому числі основний;

6) клас професійного ризику виробництва;

7) кількість працівників на дату подання звітності та осіб,
які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими
договорами;

8) інша інформація, необхідна для обліку платників, їх
зобов'язань та сплати єдиного внеску.

Стаття 20. Реєстр застрахованих осіб

1. Реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк
відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб,
які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванню відповідно до закону.

2. Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб,
на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші
відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями,
підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами
та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та
компенсацію відповідно до законодавства.

Відомості про фізичних осіб - підприємців та осіб, які
забезпечують себе роботою самостійно, подаються безпосередньо
зазначеними особами.

Порядок та строки подання відомостей, зазначених в абзацах
першому і другому цієї частини, встановлюються Пенсійним фондом за
погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці
та соціальної політики.

3. На кожну застраховану особу заводиться персональна
облікова картка, до якої включаються такі відомості:

1) умовно-постійна частина картки:

номер посвідчення застрахованої особи;

{ Абзац другий підпункту 1 частини третьої статті 20 набирає
чинності з 1 січня 2014 року - див. п.1 розділу VIII цього
Закону }прізвище, ім'я та по батькові на момент подання відомостей до
Пенсійного фонду;

дата народження;

стать;

серія, номер і назва документа, з якого взято відомості для
персональної облікової картки;

громадянство;

номер телефону (за згодою);

відмітка про смерть;

2) частина картки, що відображає загальний страховий стаж,
заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого
єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення та
призначення страхових виплат за окремими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування:

ідентифікаційний номер платника (крім осіб, які через
релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного
номера);

рік, за який внесено відомості;

розмір єдиного внеску за відповідний місяць;

сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;

позначка про особливі умови праці, що дають право на пільги
із загальнообов'язкового державного соціального страхування;

сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за
відповідний місяць;

кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних
днів (годин) за відповідний місяць;

інша інформація, необхідна для обчислення та призначення
страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування;

3) частина картки, що відображає здійснення виплат за
окремими видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування.

Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається
в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а після її
смерті - протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях
за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та
електронного документів.

4. Державний орган реєстрації актів цивільного стану за
формою, встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти
робочих днів після реєстрації смерті особи подає відповідні
відомості територіальному органу Пенсійного фонду.

5. Зміни та уточнення вносяться до відомостей реєстру
застрахованих осіб у порядку, встановленому Пенсійним фондом за
погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці
та соціальної політики.

6. Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші
дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, використовуються
для обчислення та призначення страхових виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
<< предыдущая страница   следующая страница >>