asyan.org
добавить свой файл
1
Кам”янська спеціальна “Затверджую”

загальноосвітня Директор школи: Г.В.Панченко

школа-інтернат для слабочуючих

і пізнооглухлих дітей Наказ № 174 від 22 серпня 2008 р.
Посадова інструкція вихователя

 1. Загальні положення

  1. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.2 Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.3 Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи-інтернату з виховної роботи.

1.4 У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.

 1. Функції

Основними напрямами діяльності вихователя є:

  1. Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи-інтернату.

  2. Організація і проведення позаурочної навчально-виховної роботи в закріпленій за ним групі.

 1. Посадові обов’язки

Вихователь виконує такі посадові обов’язки:

  1. Постійно планує, організовує та здійснює виховання учнів.

  2. Керуючись планом роботи школи, планує свою роботу на навчальний семестр і навчальний рік. План роботи затверджується заступником директора з виховної роботи.

  3. Систематичність та послідовність виховної роботи відображає в щоденному плані роботи на групі.

  4. Проводить виховні заходи згідно річного плану роботи школи.

  5. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

  6. Вивчає та коригує індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, проводить постійну роботу з батьками, вивчає поведінку дітей в сім’ї, житлово-побутові умови проживання сім’ї, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

  7. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання школярів.

  8. Щоденно планує і проводить з учнями корекційно-відновлювальну роботу, спрямовану на розвиток слухового сприймання, виправлення дефектів вимови, розвиток і корекцію психічних процесів на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.

  9. Проводить роз”яснювальну роботу серед учнів класу про правильність використання слухових апаратів та заходи по їх збереженню.

3.10.Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров’я учнів,

здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному розвитку.

  1. .Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, роботи спортивних секцій, гуртків та інших об’єднань за інтересами.

  1. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.

  2. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

Продовжує роботу вчителя по корекції і розвитку мови вихованців своєї групи, слідкує за вимовою учнів.

Постійно розвиває в учнів усну, писемну, побутову мову, слухове сприймання.

Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).

Одержує від директора школи та його заступників інформацію нормативно- правового і організаційно- методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками, психологом, соціальним пелагогом, сурдопедагогами і батьками учнів ( особами, які іх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями школи.

Організовує екскурсії, походи.

Слідкує за чергуванням учнів класу по школі.

  1. Приймає активну участь у проведенні педагогічної ради школи (готує доповіді, виступи).

Чітко дотримується режиму роботи школи.

Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

Систематично підвищує свою педагогічну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, громадських місцях.

Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи-інтернату про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.

Оперативно повідомляє адміністрацію школи-інтернату про всі незвичні або надзвичайні випадки з дітьми, які трапились з ними в позаурочний час; вживає заходи щодо вирішення проблеми.

Вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

Проводить інструктаж з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі та журналі реєстрації інструктажів.

Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

Економно використовує електроенергію, воду та інші ресурси, вчить цьому дітей.

Своєчасно проходить медогляд..

Піклується про побут дітей, санітарно гігієнічний режим, подає списки дітей на зарчування.

Залучається до чергування в нічний час згідно графіка, затвердженого директором школи, заповнює журнал чергування.

Черговий вихователь присутній при закладці продуктів харчування на сніданок, вечерю.

.3.38. На випадок екстремальних умов залучається до роботи в позанормований час за вказівками керівництва школи-інтернату на умовах компенсації за відпрацьовані години.

3.39. На період шкільних канікул вихователі залучаються адміністрацією школи до роботи, яка не потребує спеціальних знань ( ремонт шкільних приміщень, робота на території).
Права

Вихователь має право на:

Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи

  1. .3ахист професійної честі і гідності

  2. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.4.Захист своїх інтересів самостійно і(чи) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5.Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6.Вільний вибір і використання методик навчання і виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.

4.7.Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

4.8. На матеріальне стимулювання.

4.9. На основну щорічну відпустку у вигідний для обох сторін період.
5.Відповідальність

Вихователь несе відповідальність:

5.1. За життя і здоров’я учнів групи під час навчально- виховного процесу, за дотримання їхніх

прав і свобод, визначених законодавством України.

5.2. За застосування, у тому числі одноразове,методів виховання, пов’язаних із фізичним чи

психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку

вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону

України “Про освіту”.

5.3. За збереження сурдологічного обладнання під час навчально-виховного процесу.

5.4. За збереження матеріальних цінностей закріпленої за ним класної кімнати та спальні, за

естетичне оформлення і санітарний стан приміщень.

5.5. За наявність та зміст щоденного плану роботи; за рівень планування виховної роботи та

виконання плану.

5.6 За проведення виховних заходів згідно річного плану роботи школи.

5.7. За дотримання режиму роботи школи.

5.8 .За правильність внесення списків дітей на харчування.

5.9 За зовнішній вигляд учнів і дотримання ними правил для учнів.

5.10 За рівень розвитку усної побутової мови.

5.11. За правильне ведення шкільної документації.

5.12. За рівень взаємовідносин з сурдопедагогами, вчителями, батьками, психологом, соціальним

педагогом.

5.13 За проведення роботи з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих

звичок.

5.14. За вивчення та корекцію індивідуальних особливостей, інтересів та нахилів учнів

5.15. За результативність роботи з батьками, вивчення побутових умов проживання в сім’ї.

5.16. За дотримання санітарних та протипожежних правил..

5.17. За своєчасне повідомлення адміністрації школи про кожен незвичний або надзвичайний

випадок..

5.18 За своєчасне надання учням першої долікарської допомоги

5.19. За чергування учнів групи по їдальні, спальних кімнатах та класних приміщеннях.

.

  1. За організацію самоврядування в учнівському колективі.

5.21 За економне використання електроенергії, води та інших ресурсів, навчання цьому дітей.

5.22 За систематичне підвищення своєї педагогічної кваліфікації, участь у роботі методоб’єднань

та інших формах методичної роботи.

5.24. За формування в учнів моральних якостей, культури поведінки, відповідальне ставлення до

навчання, праці

  1. .За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.26. .За навмисно завдані школі чи учасникам освітньго процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

^ 6.Взаємовідносини (зв”язки з посадою)

Вихователь:

6.1. Працює за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутнього вихователя або вчителя на умовах погодинної оплати.

6.3 Робочий час регламентується графіком роботи, затвердженим директором школи. Час осінніх, зимових, літніх канікул, який не співпадає з черговою відпусткою, являється робочим часом вихователя.


Посадову інструкцію отримав

З її змістом ознайомлений


________ _________________ 2008 р. _________ ___________________

(П.І.П.)