asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
ПОСТАНОВА від 13.04.2011р. N 466 Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
* П О С Т А Н О В А

від 13 квітня 2011 р. N 466

Київ

*

Деякі питання виконання

підготовчих і будівельних робіт
/ { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 949 ( 949-2011-п ) від 07.09.2011

N 43 ( 43-2012-п ) від 18.01.2012

N 148 ( 148-2012-п ) від 27.02.2012 }

/

Кабінет Міністрів України *п о с т а н о в л я є*:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок виконання підготовчих робіт;
Порядок виконання будівельних робіт;
перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання

повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією

постановою.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. N 466
* ПОРЯДОК

виконання підготовчих робіт

*

1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт.
Підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки,

влаштування огородження будівельного майданчика та знесення

будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах

відведеної земельної ділянки під забудову, вишукувальні роботи,

роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд,

необхідних для організації і обслуговування будівництва,

улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів,

підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення

інженерних мереж та видалення зелених насаджень.
2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після

отримання документа, що посвідчує право власності чи користування

земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання

Державній архітектурно-будівельній інспекції або її

територіальному органу (далі - Інспекція) повідомлення про початок

виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та

видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої

декларації про початок виконання підготовчих робіт.
Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика

не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи

підрядником інших документів дозвільного характеру.
3. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та

видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за

наявності зареєстрованої декларації про початок виконання

будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
4. Контроль за виконанням підготовчих робіт здійснюється

Інспекцією.
* Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

*

5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім

винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень,

готується замовником за формою згідно з додатком 1 та подається

замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається

рекомендованим листом з описом вкладення не пізніше ніж за один

календарний день до початку виконання підготовчих робіт до

Інспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва.
У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому

замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо

підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або

осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного

нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт,

замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції

повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.
Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про

зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може

продовжуватися.
6. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня

подання до Інспекції повідомлення про початок виконання

підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву

держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за

місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у

сфері пожежної та техногенної безпеки.
Реєстрація декларації

про початок виконання підготовчих робіт
7. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих

робіт (далі - декларація) здійснюється з дотриманням вимог Закону

України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

( 2806-15 ).
Декларація приймається в дозвільному центрі за

місцезнаходженням об'єкта.
Реєстрацію декларації проводить Інспекція за

місцезнаходженням об'єкта на безоплатній основі.
8. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає

особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до

Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.


/ { Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ

N 949 ( 949-2011-п ) від 07.09.2011 }

/

Один примірник декларації після проведення реєстрації

повертається замовнику, другий - залишається в Інспекції, яка її

зареєструвала.
Замовник згідно із законом відповідає за повноту та

достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.
9. Інспекція протягом п'яти робочих днів з дня надходження до

неї декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації,

та реєструє її.
10. Зареєстрована декларація не дає право на виконання

будівельних робіт.
11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням

установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з

обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її

реєстрації.
12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення

декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для

реєстрації декларації.
13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не

повернула її в установлений строк, заявник набуває право на

виконання підготовчих робіт на одинадцятий робочий день з дня,

коли декларація повинна була бути зареєстрована чи повернута. У

такому разі декларація вважається зареєстрованою.
14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому

замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо

підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або

осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного

нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт,

замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка

зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у

зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.
Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації

складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного

повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї

є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий

залишається у замовника.
Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення

не може продовжуватися.
15. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з

дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання

підготовчих робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку

письмово поінформувати місцеву держадміністрацію або орган

місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва,

а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки

про початок виконання підготовчих робіт.
16. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок

виконання підготовчих робіт; поданих та зареєстрованих декларацій;

отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок

підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на

будівництво об'єкта іншому замовнику; зміна генерального

підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без

залучення субпідрядників); зміна осіб, відповідальних за

проведення авторського нагляду чи відповідальних за виконання

підготовчих робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих

повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,

зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і

будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних

робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до

експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких

декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
17. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації

Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації протягом

п'яти робочих днів після надходження від замовника відповідної

заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації

повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.
18. Відповідальність за порушення вимог, визначених цим

Порядком, несе замовник відповідно до закону.


Додаток 1

до Порядку виконання підготовчих робіт


Начальнику ___________________________________

(найменування органу, якому

______________________________________________

направляється повідомлення,

______________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника)

______________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

______________________________________________

місце проживання, серія і номер паспорта,

ким, коли виданий;

______________________________________________

найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код платника

______________________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ

або податковий номер; номер телефону)
* ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у

повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

*

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання

містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання

підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок

виконання підготовчих робіт від ____ _______________ 20__ р.

(необхідне підкреслити) щодо

__________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження;

__________________________________________________________________

категорія складності об'єкта)

__________________________________________________________________

(назва, дата видачі та номер документа про затвердження

__________________________________________________________________

проектної документації на виконання підготовчих робіт,

__________________________________________________________________

результати її експертизи (за наявності)

__________________________________________________________________
Документ, що засвідчує право власності чи користування

земельною ділянкою або договір суперфіцію ________________________

(найменування документа,

ким і коли виданий,

__________________________________________________________________

площа земельної ділянки, гектарів)
Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо

будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за

наявності) _______________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника

__________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої

релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та

__________________________________________________________________

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

__________________________________________________________________

мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,

місцезнаходження,

__________________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;

__________________________________________________________________

ім'я та по батькові керівника; серія, номер ліцензії,

ким, коли видана,

__________________________________________________________________

строк дії ліцензії - зазначається у разі потреби)
Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,

дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________

повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,

__________________________________________________________________

серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково

зазначається з 1 червня 2012 р.)
Авторський нагляд здійснює (за наявності) ___________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі

та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________

повноваження особи на здійснення авторського

нагляду; найменування посади,

__________________________________________________________________

серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково

зазначається з 1 червня 2012 р.;

__________________________________________________________________

найменування та місцезнаходження проектної організації (у разі

залучення), номер телефону,

__________________________________________________________________

серія та номер ліцензії - зазначається у разі потреби)
Технічний нагляд здійснює (за наявності) ____________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону,следующая страница >>