asyan.org
добавить свой файл
1ДОГОВІР № ______

НА СТВОРЕННЯ І ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
м. Київ „___” ____________2002р.
ЗАТ ДВП „лллллллллллллллл”, надалі „ВИКОНАВЕЦЬ”, в особі голови правління

пппппппппппппппппппппппппп, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ____________

_______________________________________________________________________________________

(назва об’єднання , організації, підприємства)

_______________________________________________________________________________________

надалі „ЗАМОВНИК”, в особі ___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я , по батькові)

_______________________________________________________________________________________

діючого на підставі ______________________________________________________________________

з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. „ЗАМОВНИК” доручає, а „ВИКОНАВЕЦЬ” приймає на себе виконання ____________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

в термін, встановлений календарним планом робіт, що є невід’ємною частиною договору (додаток 1).

1.2. Наукові, технічні, економічні, конфеденціальні та інші вимоги до науково – технічної продукції,

що є предметом договору, відповідно до завдання на проектування або іншого документу, викладають-ся в особливих умовах до договору.
1.3. „ЗАМОВНИК” забов’язаний подати „ВИКОНАВЦЮ” одночасно з укладеним договором технічне

завдання, всі вихідні дані та технічну документацію , необхідну для виконання робіт.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУВАННЯ
2.1. За виконану науково – технічну продукцію згідно цього Договору „ЗАМОВНИК” перераховує

ВИКОНАВЦЮ” відповідно до протоколу про договірну ціну (додаток 2) _________ грн. ______коп.

ПДВ ________ грн. _____ коп.

______________________________________________________ грн. ___________коп. включаючи ПДВ.

(сума прописом)

аванс ____________ % від вартості договірних робіт ___________________________________________

_______________________________________________________________ грн. ___________коп.

(сума прописом)

2.2. Оплата провадиться поетапно в строки, передбачені календарним планом, згідно з представленим

ВИКОНАВЦЕМ” актом.

2.3. При змінюванні індексу до базисної ціни, вартість робіт індексується.

2.4. Рахунки „ВИКОНАВЦЕМ” у тому числі і по закінченому етапу робіт, оплачуються „ЗАМОВНИ-

КОМ” не пізніше 20 – денного строку від дня їх пред’явлення.

2.5. При прострочуванні платежу „ЗАМОВНИК” оплачує його з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочування.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ
3.1. „ВИКОНАВЕЦЬ” письмово повідомляє „ЗАМОВНИКА” про виконання договірних робіт та над-силає рахунок на оплату.

3.2. Закінчена наукова – технічна продукція надсилається або передається „ЗАМОВНИКУ” по наклад-

ній (або листом), в кількості примірників, передбаченій БНІП або завданням на проектування, після

завершення робіт.

3.3. Акт здачі – приймання науково – технічної продукції надсилається після завершення робіт.

3.4. Приймання та оцінка якості науково – технічної продукції здійснюється згідно з вимогами техніч-ного завдання і директивних документів.

3.5. „ЗАМОВНИК” на протязі 15 днів з дня одержання акту здачі приймання науково – технічної про-дукції надсилає „ВИКОНАВЦЮ” підписаний акт, або мотивовану відмову від приймання робіт.

3.6. У випадку мотивованої відмови „ЗАМОВНИКА” від оформлення акту здачі приймання науково – технічної продукції, сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і строком їх виконання.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання забов’язань по цьому Договору „ВИКОНАВЕЦЬ” і

ЗАМОВНИК” несуть майнову відповідальність згідно з діючим законодавством та цим договором.

4.2. Сплата пені, штрафу та відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання Договору.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. „ЗАМОВНИК”, який одержав проект договору, у 20 – денний термін надсилає „ВИКОНАВЦЮ”

підписаний договір і одночасно оплачує аванс за виконання науково – технічної продукції, відповідно до пункту 2.1.

5.2. При несвоєчасному поверненні „ЗАМОВНИКОМ” підписаного договору, несвоєчасної оплати авансу, простроченні надання вихідних даних для проектування термін виконання проекту, встанов-лений календарним планом, вважається анульованим.

5.3. При зміні вихідних даних для створення науково – технічної продукції „ЗАМОВНИК” забов’яза-ний терміново повідомити про це „ВИКОНАВЦЯ” та дати доповнення (зміни) до завдання на проект-

тування, або іншого документу, що його замінює. Сторони складають додаткову угоду до договору з

урахуванням понесених „ВИКОНАВЦЕМ” витрат.

5.4. Сторони розглядають взаємні претензії і надають відповіді у місячний термін з дня їх одержання.

5.5. „ВЛАСНИКОМ” створеної науково – технічної продукції є „ВИКОНАВЕЦЬ”.

5.6. „ЗАМОВНИК” без угоди „ВИКОНАВЦЯ” не має права:

  • передавати науково – технічну продукцію з договору іншим особам;

  • розкривати публічно відомості про науково – технічні розроблення з договору.

( Згідно з ДБН А2.2-3-97:

п.1.6. На повторне використання індивідуально розроблених проектів необхідно згода їх авторів.

п.2.11. Авторське право на проектну документацію охороняється згідно з законом України „Про автор-ське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами.

п.7.3. Після затвердження проекту (ескізного проекту, ТЕО інвестицій) за рішенням замовника робочі

креслення можуть розроблятись підрядником, або іншим проектувальником (за наявності ліцензії) із

залученням авторів, або при їх письмовій згоді на виконання робочих креслень іншими виконавцями з отриманням авторських рішень затвердженого проекту та додержанням авторських прав.

п.9.16. Подання проектної документації на погодження, експертизу та затвердження є обов’язком замов-

бика і виконується за його рахунок, Проектувальник забов’язаний захищати проектні рішення.).

5.8. В строки по договору не входять погодження та експертиза науково – технічної продукції.

5.9. Гербовий збір оплачує „ЗАМОВНИК”.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН
6.1. Строк дії договору:

  • до повного взаємного розрахунку.

6.2. Строк виконання робіт:
початок: „_____” _________________2002р.
закінчення: „_____” _________________2002р.
6.3. Адреса і розрахунковий рахунок сторін:
ВИКОНАВЕЦЬ”: ЗАТ ДВП „ррррррррррррррррр”, 000000, м Крррр, вул. М, 9

ЗКПО 288888888885, р/р №269999999999993 в 1 КФ „-БАНКА”, МФО77777777, свідоцтво №99998 про

реєстрацію платника податку на додану вартість.

ЗАМОВНИК”: _______________________________________________________________________

(адреса замовника)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6.4. До цього договору, як невід’ємна його частина, додаються календарний план, протокол угоди про

договірну ціну, кошториси та інші документи на ______ - аркушах.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Цей договір складений в 2 примірниках на 3 стор. і набирає чинність з дня його підписання.

ВИКОНАВЕЦЬ”: „ЗАМОВНИК”:

______________________________

м.п. м.п