asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено

Наказ директора _______________

Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ступенів

«____» _______________ 20__ р. №____

IНСТРУКЦIЯ №____

з охорони праці при роботi з електроприладами в кабінеті інформатики

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Практичнi, лабораторні роботи, проводити у тих умовах i порядку, з такими електроприладами, якi зазначенi в iнструкцiї до проведення роботи.

1.2. Поводження з електроприладами потребує виконання правил електробезпеки вiдповiдно до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв».

1.3. Електроприлади, що перебувають в експлуатацiї, перiодично оглядає особа, вiдповiдальна за електрогосподарство; вона також перевiряє захисне заземлення, електропроводку i загальний стан електромережi.

1.4. Всі електроприлади де передбачається занулення (заземлення) повинні бути зануленні.

1.5. При роботi з електроприладами можливi такi небезпечностi:

  падiння предметiв, матерiалiв;

  ураження електрострумом;

  опiки i отруєння вiд пожежi.

^ 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Учнi повиннi:

2.1. Ознайомитися iз змiстом практичної роботи та з правилами безпечного її виконання.

2.2. При виявлені небезпечностей на робочому мiсцi: несправнi прилади, оголенi електродроти та iнше, негайно повiдомити вчителя.

^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ

3.1. Треба використовувати електричне обладнання тiльки заводського виготовлення. Пiд час експлуатацiї слiд користуватися паспортом та iнструкцiєю заводу-виробника.

3.2. Усi електронагрiвальнi прилади повиннi мати теплоiзоляцiю знизу i з боку стiн. Як теплоiзоляцiю можна використати керамiчнi плити та iншi негорючi матерiали з малою теплопровiднiстю.

3.3. Подання струму через загальний рубильник до робочих мiсць i вимикання його пiсля закiнчення робiт виконує лише вчитель або особа, яка обслуговує електромережу навчального закладу.

3.4. Штепсельнi розетки i встановлене обладнання можуть перебувати пiд струмом на час проведення роботи. Після закiнчення роботи подача струму негайно припиняється.

3.5. Шафи з розподільними пристроями повинні бути замкнені на замок.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

3.6. Учням під час уроку самовільно користуватися електроприладами, електроарматурою, електрообладнанням.

3.7. Залишати без нагляду увiмкненi електричні прилади.

3.8. Пустувати з електроприладами, предметами, механізмами, які використовуються для виконання роботи.

3.9. Використовувати на робочому місці електроприлади напругою (змінного струму) 110 в. і вище.

3.10. Порушувати хід, послідовність виконання роботи з електроприладами.

3.11. Користуватися електроприладами у разі пошкодження заземлюючого пристрою (якщо вимагається їх занулення (заземлення)).

3.12. Користуватися електроподовжувачами виготовленими з порушенням встановлених вимог.

^ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Треба негайно вимкнути електроприлади.

4.2. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до вказiвок вчителя.

4.3. Вимити з милом руки.

^ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРIЙНИХ СИТУАЦIЯХ

5.1. У випадку аварiйної ситуацiї негайно повiдомити вчителя, чи завiдуючого кабiнетом та виконати наступнi дiї:

  у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;

  у разі «пробою» на корпус – негайно припинити роботу та поставити до відома вчителя;

  у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити вчителя;

  у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити заходiв щодо її гасiння, негайно повiдомити вчителя та приступити до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з пожежної безпеки;

  у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

Iнструкцiю склав:
ПОГОДЖЕНО: