asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

від „___” ________ 2013 р. № __

З М І Н И Д О П Р А В И Л

приймання стічних вод

у комунальну каналізаційну мережу

м.Тростянець

2013 р.

Пункт 3.2 Правил приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу м.Тростянець, затверджених рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради від 27.02.2008 р. № 76 викласти в наступній редакції:

„3.2. Заборонено скид у комунальну каналізаційну мережу:

3.2.1. Стічних вод, що мають склад та властивості відмінні від даної таблиці :
п/п

Показники якості стічних вод

Допустимі величини

1

Температура

не вище 40 град.С

2

рН

6,5-9,0

3

БСК5, г/куб.м

не більше 350

4

Завислі речовини та речовини, що спливають, г/куб.м

не більше 500

5

Нерозчинні масла, смоли, мазут, г/куб.м

не допускаються

6

Нафта, нафтопродукти, г/куб.м

до 20

7

ХСК, г/куб.м

до 875

8

Жири (жирові сумішІ), г/куб.м

до 30

9

Азот амонійний, г/куб.м

до 30

10

Хлориди, г/куб.м

до 350

11

Сульфати, г/куб.м

до 400

12

Залізо загальне, г/куб.м

до 2,5

13

Сухий залишок, г/куб.м

до 1000

14

Ортофосфати, г/куб.м

до 10

15

Нафта (нафтопродукти), г/куб.м

до 20


Примітка:

1.Забруднюючі речовини в стічних водах Абонентів, які не ввійшли до зазначеного переліку, не повинні перевищувати допустимі концентрації показників якості стічних вод, що викладені в Додатку № 1 та Додатку № 2 „Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України № 37 від 19.02.2002 р.
3.2.2. Стічні води, які підлягають прийманню до комунальної каналізацій-ної мережі, не повинні:

- містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

- містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

- містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

- містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

- містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

- містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі- СПАР), які важко руйнуються;

- мати температуру вище 40 град. С ;

- мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

- мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК ) більше ніж у 2,5 разу;

- мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд каналізації даного населеного пункту;

- містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених місцевими Правилами приймання.
3.2.3. Категорично забороняється скидати в комунальну каналізаційну мережу:

- кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

- концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

- стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

- стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води перед випуском у комунальну каналізаційну мережу повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів.