asyan.org
добавить свой файл
1

Зразок договору позики грошових коштів
ДОГОВІР ПОЗИКИМісто Київ, четвертого червня дві тисячі шостого року.
Я, ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______, проживаю за адресою: місто Київ, вул.______, іменована далі як "ПОЗИКОДАВЕЦЬ", — з однієї сторони,

та я, - ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______; місце роботи — у приватного підприємця ПІБ_____, місто Київ), проживаю у місті Києві по вул._________, іменований далі як "ПОЗИ­ЧАЛЬНИК", — з другої сторони,

разом іменовані як "СТОРОНИ",

попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимога­ми, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повною мірою усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину,

уклали цей договір про таке:

1. ПОЗИЧАЛЬНИК отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ передала у власність ПОЗИЧАЛЬНИКО­ВІ гроші в сумі ____ (______) гривень, що на день передачі грошей відповідала еквівалентові суми ______(_____) до­ларів США за середнім курсом їх продажу комерційними бан­ками міста Києва.

Передачу грошей було здійснено до підписання цього договору.

2. СТОРОНИ за цим договором домовились про те, що:
а) договір позики є безпроцентним;

б) остаточний розрахунок щодо повернення суми позики має бути здійснено не пізніше _____ (______) року. При цьому:

  • повернення половини позичених грошей (а саме — суми, що буде становити еквівалент ____(____) тисяч доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей) має бути здійснено ПОЗИЧАЛЬНИКОМ не пізніше _____ (______) року. Сума, яка після сплати цього платежу залишеться несплаченою, передається ПОЗИКОДАВ­ЦЕВІ не пізніше ______(_____)року;

  • повна сума позики, що підлягає поверненню, на день остаточного розрахунку має відповідати еквівалентові суми 10000 доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей;

в) виконання зобов'язання за договором має бути здійснено
готівкою у межах міста Києва за місцем проживання ПОЗИКОДАВЦЯ або за іншою адресою, вказаною ПОЗИКОДАВЦЕМ.

  1. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути повну суму позики,
    а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов'язується прийняти повернуті гро­шові кошти і раніше визначеного у пункті 2 цього договору кінцевого терміну.

  2. При неповерненні суми позики своєчасно (тобто до _____(____)року ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред'явити цей договір до стягнення в строки і у порядку, передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому частини позики, що залишилась несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за весь час прост­рочення, а також сплати трьох відсотків від простроченої суми.

В разі відмови ПОЗИКОДАВЦЯ від отримання повернутих йому грошей ПОЗИЧАЛЬНИК вправі передати їх на депозит приватного нотаріуса ----------- , що буде свідчити про своє­часне виконання ним умов цього боргового документа.

5.ПОЗИЧАЛЬНИК - з однієї сторони, та ПОЗИКОДА­ВЕЦЬ — з другої сторони, стверджують один одному та пові­домляють усім зацікавленим у тому особам, що:

—у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;

— розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

— володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;

— при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

— договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи пси­хічного тиску;

  • договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

  • правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

  • цей правочин не приховує інший правочин (не є уда­ваним).

ПОЗИКОДАВЕЦЬ підтверджує, що у шлюбі не перебуває та що грошова сума, яка передається нею у власність ПОЗИ­ЧАЛЬНИКА за цим договором позики не є спільною суміс­ною власністю; особи, які могли б поставити питання про визнання за ними права у власності на відчужувану грошову суму (чи її частку), в тому числі і відповідно до статей 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ та по­відомляє усіх зацікавлених у тому осіб про те, що його дру­жина ПІБ______(народилася ______року в м. Києві; паспорт серії____, видан. Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві _____року; ідентифікаційний номер ______), котра проживає у місті Києві на вул.____, дала згоду на отримання у позику зазначе­ної у цьому договорі грошової суми, шляхом укладення та підписання заяви,підпис на якій був нотаріально засвідчений.

ПОЗИЧАЛЬНИК також підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ, що при зміні місця роботи протягом дії цього договору позики він зобов'язується негайно повідомити про це.

6. Після повернення боргу мною, ПОЗИКОДАВЦЕМ, буде видано ПОЗИЧАЛЬНИКУ власноручну розписку про одер­жання грошей.

Без цієї розписки борг вважається таким, що не повер­нутий.

7. Про умови позики, чинність правочину, порядок укла­дання договору позики та його правові наслідки, у тому числі (але не обмежуючись) — зміст ст. ст. 167, 177, 179, 375, 376, 533, 625, 1046—1052 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного ко­дексу України та ст. ст. 87, 88 Закону України "Про нотаріат" нам, учасникам цієї угоди, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах нотаріуса ПІБ______(місто Київ, вул.______), другий для ПОЗИКОДАВЦЯ, третій - для ПОЗИЧАЛЬНИКА.
ПОЗИКОДАВЕЦЬ: ___________________

ПОЗИЧАЛЬНИК: ___________________
(Посвідчувальний напис нотаріуса)