asyan.org
добавить свой файл
1
Зразок договору найму (оренди) нерухомого майна

(нежитлове приміщення) за участю

фізичної особи — підприємця

ДОГОВІР

найму (оренди) нежилого приміщення

Місто Київ, двадцять третього червня дві тисячі шостого року.

Ми: з однієї сторони - я, ПІБ________(паспорт серії______, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві ______року; ідентифіка­ційний номер ______), проживаю у місті Києві на вул.________, іменований далі як "НАЙМОДАВЕЦЬ", та

з другої сторони — я, ПІБ_______(паспорт серії ______, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві ______року), проживаю у місті Києві на вул.______, як СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМ­НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА ОСОБА (Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприєм­ницької діяльності — фізичної особи, видане Московською районною в м. Києві державною адміністрацією ______року, запис у журналі обліку реєстраційних справ за №_____ від _____року; ідентифікаційний номер _______), іменована далі як "НАЙМАЧ",

що разом іменуємося як "СТОРОНИ",

попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимога­ми, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волеви­явленням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, -

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. НАЙМОДАВЕЦЬ передає, а НАЙМАЧ приймає в тим­часове платне користування (в найм) для здійснення підпри­ємницької діяльності (а саме — для розміщення магазину та офісного приміщення) НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ №___ (_____) - МАГАЗИН НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, котре знахо­диться за адресою: місто КИЇВ, вулиця ГАРМАТНА, будинок під № _____(______).

 1. За даними правовстановлюючого документа та довідки -
  характеристики, виданої Комунальним підприємством Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна _____ року за № _____, загальна площа орендованого приміщення, котре розташоване на першому поверсі будівлі (в літері А) становить _____ (_____) кв.м. Як зазначено у цій же
  довідці-характеристиці, ринкова вартість об'єкта, що переда­ється у найм (оренду), становить ______ (______) грн.

 2. НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ №____ (_____) – МАГАЗИН НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, що передається в оренду, належить НАЙМОДАВЦЕВІ на праві приватної власності на підставі СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ, виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва ви­конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ року на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від _____року №_____. Право власності на об'єкт нерухо­мості зареєстровано за НАЙМОДАВЦЕМ у Київському місь­кому бюро технічної інвентаризації та реєстрації права влас­ності на об'єкти нерухомого майна _____ року, про що здійснено запис у реєстрову книгу № _____ під реєстро­вим № _____.

^ 2. Строк договору

2.1.Цей договір найму (оренди) укладається СТОРОНАМИ на строк до ______(______)року.

СТОРОНИ погоджуються з тим, що користування НАЙ­МАЧЕМ об'єктом нерухомості, переданим за цим договором, після закінчення строку договору найму, без заперечень щодо цього з боку НАЙМОДАВЦЯ протягом одного місяця, є під­ставою для поновлення договору на відповідний строк та укла­дання відповідної нотаріально посвідченої угоди про це.

2.2.У разі відчуження НАЙМОДАВЦЕМ переданого в найм (оренду) за цим договором об'єкта нерухомості договір зберігає свою чинність, а до нового власника переходять як права, так і обов'язки НАЙМОДАВЦЯ.

^ 3. Плата за договором

3.1. Плата за користування НАЙМАЧЕМ об'єктом найму - НЕЖИЛИМ ПРИМІЩЕННЯМ №___ (____) - МАГАЗИ­НОМ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ встановлена сторонами у розмірі ____ (______) гривень, які НАЙМАЧ зобов'язується сплачувати готівкою щомісячно рівними частинами (тобто, по ____(____)гривень щомісячно, не пізніше 1 (першого) числа місяця, наступного за розрахунковим.

3.2. НАЙМАЧ також несе всі витрати з утримання та екс­плуатації нерухомості, сплачує належні платежі та збори (в тому числі послуги з газо-, водо-, енергопостачання, послуги за користування телефонним зв'язком і таке інше).

^ 4. Передання майна наймачеві. Повернення майна наймодавцеві

 1. Передання предмета договору найму (оренди) здійснюється НАЙМОДАВЦЕМ не пізніше наступного дня після підписан­ня цього договору за відповідним актом, скріпленим підписами учасників.

 2. Якщо НАЙМОДАВЕЦЬ в зазначений строк не передає НАЙМАЧЕВІ майно, НАЙМАЧ за своїм вибором може:

 • вимагати від НАЙМОДАВЦЯ передання майна і відшко­дування збитків;

 • відмовитися в односторонньому порядку від договору найму (оренди) і вимагати відшкодування збитків.

4.3. Повернення майна після закінчення строку дії договору найму (оренди) НАЙМАЧЕМ здійснюється на першу вимогу НАЙМОДАВЦЯ (з урахуванням вимог п. 2.1 цього договору), заявлену у письмовій формі, що оформляється актом, скріпле­ним підписами учасників правочину.

Якщо НАЙМАЧ затримав повернення об'єкта найму після заявленої йому вимоги, він несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна.

5. Гарантії та взаємні ствердження сторін

5.1. НАЙМОДАВЕЦЬ за цим договором стверджує, що:

- нерухомість, яка є предметом договору, на момент його укладання нікому іншому не продано, не подаровано, як вне­сок до статутного фонду (капіталу) не передано, не відчужено іншим способом, не заставлено, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває, в управління зазначена нерухомість не передавалась; речових прав щодо відчу­жуваної нерухомості у третіх осіб (в тому числі права воло­діння, сервітуту за відповідними договорами, рішеннями суду тощо), а також будь-яких інших обтяжень (обмежень) немає;

- нерухомість, що передається в найм, не є спільною власністю, оскільки НАИМОДАВЕЦЬ у шлюбі не перебуває, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права у власності на зазначене нерухоме майно (чи його частку), в тому числі і відповідно до статей 60, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні;

- здійснить передачу зазначеної у договорі нерухомості у
передбачені у п. 4.1 договору строки;

- не чинитиме перешкод щодо користування зазначеною не­
рухомістю;

- негайно повідомить НАЙМАЧА про права третіх осіб, якщо
такі виникнуть протягом дії договору найму (оренди);

- узгоджуватиме з НАЙМАЧЕМ питання передачі нерухомості у піднайм;

- при необхідності здійснення капітального ремонту проведе
його у розумний строк;

- відшкодує НАЙМАЧЕВІ кошти, затрачені ним на поточний ремонт нерухомості, якщо погіршення стану нерухомості відбулося з його, НАЙМОДАВЦЯ, вини;

- прихованих недоліків, які відомі НАЙМОДАВЦЕВІ та про які свідомо не був попереджений НАЙМАЧ, нерухомість не має;

- обставини, які б перешкоджали вчиненню правочину та які б умовчувалися НАЙМОДАВЦЕМ, не існують.

5.2. НАЙМАЧ за цим договором: стверджує, що:

- нежиле приміщення, яке передаватиметься за цим договором, оглянуто до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали його використанню за призна­ченням та про які НАЙМАЧ хотів би зазначити у договорі, на момент огляду виявлено не було;

- йому відомо, що нерухомість, яка передається в найм, не є спільною власністю НАЙМОДАВЦЯ, оскільки він у шлюбі не перебуває, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права у власності на зазначене нерухоме майно (чи його частку), в тому числі і відповідно до статей 60, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні;

— гарантує, що:

- не чинитиме перешкод щодо можливості огляду НАЙМОДАВЦЕМ приміщення, переданого в найм;

- здійснюватиме оплату за договором у передбачені у п. 3.1 договору строки;

- користуватиметься переданим йому майном (нерухомістю)
за призначенням;

- не допускатиме погіршення технічного стану нерухомості;

- за свій рахунок проводитиме поточний ремонт приміщен­ня, якщо виникатиме така потреба;

- своїми коштами та за свій рахунок усуне погіршення стану
нерухомості, якщо це погіршення відбулося з його, НАЙМАЧА,
вини;

- не здійснюватиме у приміщенні перепланування, реконст­рукцію тощо.

5.3. НАЙМОДАВЕЦЬ та НАЙМАЧ взаємно стверджують один одному та повідомляють усіх зацікавлених у тому осіб, що:

- у момент укладання цього договору вони усвідомлювали
(і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;

- їхні дії здійснюються у межах їх повноважень;

- розуміють правові наслідки цього правочину, свої права та обов'яз­ки за цим договором;

- при узгодженні умов договору та укладенні договору від­
сутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б
мали істотне значення та були свідомо приховані ними як учас­никами правочину;

- договір укладається ними у відповідності зі справжньою
їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

- договір укладається на вигідних для учасників правочину
умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних
правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).

6. Інші умови

6.1. НАЙМОДАВЕЦЬ та НАЙМАЧ взаємно підтверджують один одному, що невиконання взятих на себе за договором зобов'язань тягне правові наслідки, передбачені чинним зако­нодавством.

 1. Питання, не урегульовані у цьому договорі (в тому числі і межі відповідальності при невиконанні чи неналежному виконанні умов договору), вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

 2. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цього договору, сторони несуть в рівних частинах.

 3. Учасники правочину домовились, що вживуть всіх за­ ходів до розв'язання спорів і урегулювання розбіжностей, які можуть виникнути із договору чи в зв'язку з ним (в тому числі й ті, що можуть стосуватися тлумачення договору), шляхом переговорів і, при необхідності, — з укладенням договору, який буде посвідчений нотаріально. Обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають також угоди про внесення будь-яких інших змін чи доповнень до договору.

В разі, коли сторони не зможуть досягти домовленості, спори і розбіжності підлягають розв'язанню (урегулюванню) відпо­відно до вимог законодавства України.

6.5. Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 215—236, 319, 759—786, 793—797 Цивільного кодексу України), зокрема, про необхідність дер­жавної реєстрації цього договору відповідно до вимог ст. 794 Цивільного кодексу нам, СТОРОНАМ у правочині, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір складено в трьох примірниках, один із яких (разом з копією правовстановлюючого документа, а також від­повідними довідками та виписками, що відповідно до вимог закону витребовуються при укладанні такого договору), при­значається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ_____ (місто Київ, вул_______ ), а два інших, викладених на бланках нотаріальних документів, — для НАЙМОДАВЦЯ та НАЙМАЧА (по одному примірнику).

НАЙМОДАВЕЦЬ: ___________________

НАЙМАЧ: ___________________

(Посвідчувальний напис нотаріуса)