asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
7 клас

українська мова

105 год., 3 год. на тиждень
Укладено на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література 5 – 12 класи/ Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук та ін. за ред. Л.В.Скуратівського. – К., 2005
Автори підручника:С.Я.Єрмоленко,В.Т.Сичова
Рідна мова: Підр. для 7-го кл.-К.:Грамота,2007.-296с.:іл.

№ уроку

Зміст програмового матеріалу


Дата


І семестрВступ.

1

Мова – скарбниця духовності народу.
2

Зв’язне мовлення 1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні засоби міжфразового зв’язку.


Повторення та узагальнення вивченого.

3-4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
5

Зв’язне мовлення 2. Складання діалогів відповідно до ситуації спілкування.
6

Частини мови.
7

Вивчені групи орфограм.
8

Зв’язне мовлення 3. Повторення вивченого про типи і стилі мовлення.
9

Контрольна робота 1 за темою «Повторення та узагальнення вивче-ного » (тестування)


^ МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯДієслово

10

Аналіз контрольної роботи. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Особові форми дієслова (загальне ознайомлення).
11

Форми дієслова.
12

Неозначена форма дієслова та особові форми дієслова. НЕ з дієсловами
13

Зв’язне мовлення 4. Особливості побудови розповіді про процес праці. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням у науковому стилі.
14

^ Адміністративна контрольна робота (диктант)
15

Зв’язне мовлення 5. Стислий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці у художньому стилі.
16

Доконаний і недоконаний види дієслова.
17

Перехідні та неперехідні дієслова.
18

Зв’язне мовлення 6. Ділові папери. Розписка.
19-20

Часи дієслів. Теперішній час. Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу.
21

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
22

Майбутній час дієслів. Дієвідмінювання дієслів майбутнього часу.
23

І і ІІ дієвідміни дієслів.
24

Літери е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін.
25

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).
26

Зв’язне мовлення 7. Стислий переказ тексту наукового стилю.
27

Творення дієслів умовного способу.
28

Творення дієслів наказового способу.
29

Безособові дієслова.
30

Способи творення дієслів.
31

^ Контрольний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці.
32

Аналіз контрольного переказу. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.
33

Буква ь у дієсловах наказового способу.
34

^ Контрольна робота 2 за темою «Дієслово» (тестування). Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю


Дієприкметник як особлива форма дієслова.

35

Аналіз контрольної роботи. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
36

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).
37

Зв’язне мовлення 8. Поняття про публіцистичний стиль. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю.
38-39

Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу.
40

Безособові дієслівні форми на -но, -то.
41

Зв’язне мовлення 9. Твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі.
42

Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
43

Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.
44

Тренувальні вправи
45

^ Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.
46

Не з дієприкметниками.
47

^ Контрольна робота 3 за темою «Дієприкметник» (тестування)
48-49

Презентація проектів
Презентація проектів
50

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок в кінці семестру

ІІ семестрДієприслівник як особлива форма дієслова

51

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
52

Дієприслівниковий зворот, кома при дієприслівниковому звороті і одиничному дієприслівникові.
53

Зв’язне мовлення 10. Створення діалогів дискусійного характеру.
54

Зв’язне мовлення 11. Докладний переказ тексту розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.
55

Зв’язне мовлення 12. Письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
56

Вид і час дієприслівників.
57

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення.
58

НЕ з дієприслівниками.
59

Зв’язне мовлення 13. Замітка дискусійного характеру в публіцистичному стилі.
60

^ Контрольний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини.
61

Зв’язне мовлення 14. Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Ознайомлювальне читання (практично).
62

Дієприслівникові синоніми й антоніми. Найуживаніші фразеологізми з дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами.
63

^ Контрольна робота 4 за темою «Дієприслівник»(тестування)


Прислівник як частина мови.

64

Аналіз контрольної роботи. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
65

Розряди прислівників .
66

Зв’язне мовлення 15. Особливості побудови опису зовнішності людини. Усний твір-опис людини в художньому стилі.
67

Ступені порівняння прислівників.
68

Зв’язне мовлення 16. Складання діалогів із використанням прислівників.
69

Зв’язне мовлення 17. Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини.
70

Способи творення прислівників
71

Зв’язне мовлення 18. Усний переказ розповідного тексту з творчим завданням.
72-73

Написання прислівників разом і через дефіс.
74

Зв’язне мовлення 19. Твір-опис зовнішності людини на основі власних спостережень у художньому стилі.
75

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день...
76

И та і в кінці прислівників.
77

Зв’язне мовлення 20. Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.
78

Букви н та нн у прислівниках.
79

^ Контрольний твір- опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.
80

Не, ні з прислівниками.
81

Правопис прислівників на -о, , утворених від прикметників та дієприкметників.
82

^ Контрольна робота 5 за темою «Прислівник»(тестування).

Контрольне аудіювання.
Прийменник як службова частина мови

83

Аналіз контрольної роботи. Прийменник як службова частина мови.
84

Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні.
85

Непохідні і похідні прийменники.
86

Зв’язне мовлення 21. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням у художньому стилі.
87

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
Сполучник як службова частина мови

88

Сполучник як службова частина мови.
89

Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.
90

^ Адміністративна контрольна робота (диктант)
91

Зв’язне мовлення 22. Твір-оповідання за поданим сюжетом.
92

Написання сполучників разом і окремо.
Частка як службова частина мови

93

Частка як службова частина мови.
94

Розряди часток за значенням.
95

Зв’язне мовлення 23. Замітка дискусійного характеру
96-97

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.
98

Зв’язне мовлення 24. Твір-оповідання за поданим сюжетом.
99

Не і ні з різними частинами мови (узагальнення).
Вигук як особлива частина мови

100

Вигук як особлива частина мови.
101

Зв’язне мовлення 25. Складний план власного висловлювання (практично).
102

Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.
103

Контрольна робота 6 за темою «Службові частини мови»(тестування)
Узагальнення й систематизація вивченого

104

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання у мовленні.

Презентація проектів
105

Підсумковий урок


следующая страница >>