asyan.org
добавить свой файл
1Девіз школи:
ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ СЬОГОДНІ -

УСПІХ УКРАЇНИ ЗАВТРА І В МАЙБУТНЬОМУ
Кредо школи:
Формування і розвиток фізично – психічно - духовно і соціально здорової особистості із стійкими переконаннями здорового способу життя, підготовка її до суспільнозначущого самоутвердження та самореалізації як громадянина України, громадянина

єдиної Європи»
Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Отже Концепція розвитку школи повністю підпорядкована освітній меті навчання в школі - виявленню здібностей кожного вихованця, всебічного розвитку її здібностей, формуванню фізично-розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентно – спроможної особистості. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження,

самореалізації особистості.

Потіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів повинна забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання.

Проблема , над якою працює педагогічний колектив школи, «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес», повністю відповідає завданням сьогодення щодо отримання учнями якісної освіти в середній школі. Для реалізації основних завдань Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховання свідомого громадянина України навчально-виховний процес в школі будується на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефективної роботи соціальної служби, науково обґрунтованого діагностування, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму.;на основі

забезпечення гармонійного розвитку та виховання загальнолюдських цінностей, формування базової культури учнів зміцнення духовного, психічного, фізичного здоров’я, наданні допомоги у саморозвитку кожного школяра. Міцні зв’язки школи з дошкільними, позашкільними закладами дають змогу створити і розвивати єдиний педагогічний комплекс, здійснювати багатопрофільність та різнорівневість навчання, розробляти і відбирати найбільш ефективні технології навчання.

Потіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів працює з 1982 року.

Якісну освіту, систематичну виховну роботу забезпечує педколектив із 20 педагогічних працівників.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 11 педагогів, І категорію – 1 педагог, звання «Старший учитель» мають 4 педагоги.

Нагороди педагогічного колективу:

 • Нагороджені Знаком «Відмінник освіти» -4

 • Нагороджені Грамотою Міністерства Освіти і науки України -5

 • Нагороджені Грамотою управління освіти і науки ОДА - 8

 • Нагороджені Грамотою управління освіти і науки Миронівської РДА -19

 • Нагороджені Подякою Миронівської РДА - 2

В школі функціонують:

 • 18 предметних кабінетів

 • 1 спортивний зал

 • Медичний кабінет

 • Спальна кімната для учнів 1 класу

 • Актовий зал

 • Бібліотека

 • 1 кабінет інформатики

 • Мультимедійний клас

 • 2 методичних кабінети

 • 1 майстерня обслуговуючої праці

 • Обладнані спортивні майданчики.


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ

Метою навчання в школі є виявлення і розвиток здібностей кожної дитини, формування

духовно багатої, фізично розвинутої творчо мислячої, конкурентно - спроможної особистості –

громадянина України.

^ ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Є:

- Розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями.

- Впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

- Формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя.

- Виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку

особистості.

- Розробка і впровадження здоров’язберігаючих технологій.

- Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату,

здоров’язберігаючого освітнього простору.

5

- Співпраця колективу школи з батьками і громадськістю направлена на збереження і

зміцнення здоров’я всіх учасників педагогічного процесу.

- Здійснення профільного навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв’язки

між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю

^ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

- формування стійкої мотивації здорового способу життя,

- громадське виховання,

- національно-патріотичне виховання,

- превентивне виховання,

- фізичне виховання,

- художньо-естетичне виховання,

- трудове виховання,

- екологічне виховання.

- родинно-сімейне виховання,

- розвиток учнівського самоврядування ,

^ СИСТЕМА ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ

 формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування;

 створення умов для особистісного розвитку учнів, їх адаптації у суспільстві, професійного

самовизначення, розвитку мотивації до пізнавальної та творчої діяльності;

 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і

власних інтересів;

 формування національної самосвідомості і людської гідності;

 формування політичної та правової культури, усвідомлення взаємозв’язку між

індивідуальними правами та свободами і громадською відповідальністю;

 виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування

власної світоглядної позиції;

 утвердження принципів загальнолюдської моралі;

6

 надання необхідних знань щодо формування вмінь та навичок індивідуального розвитку

особистості;

 розвиток вмінь самостійного долання життєвих труднощів, узагальнення життєвого

досвіду, вміння діяти на користь собі та оточуючим;

 збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я, формування культури здорового

способу життя;

 сприяння усвідомленню учнями самоцінності та індивідуальності кожної особистості;

 формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної

спадщини українського народу і своєї родини.

С Т Р А Т Е Г І Ч Н І З А В Д А Н Н Я

- виконання Закону України «Про загальну середню освіту» , Указу Президента України

«Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти»,

комплексної програми розвитку району до 2012 року, здійснення комплексу заходів щодо

всебічного розвитку обдарованих дітей, виконання районної програми «Діти

Миронівщини»;

- Розробка стратегії нових підходів до роботи з обдарованими дітьми;

- Удосконалення методичної роботи та організація її з урахуванням особливостей науково-

методичної проблеми області «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»,

районної проблеми «Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та

освітнього моніторингу» та шкільної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес»;

- забезпечення навчально-виховного процесу, створення умов для всебічного психологічного

розвитку дітей різних вікових груп; допомога вчителям в питаннях психолого-педагогічної

корекції когнітивної сфери учнів;

- пошук ефективних шляхів впровадження здорового способу життя серед учнівської молоді,

розробка конкретних програм для кожного класу щодо формування здорового способу

життя засобами освіти;

- постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу в школі,

запровадження інтерактивних форм навчання.

^ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ:

- Співпраця з вищими навчальними закладами : Київський технологічний університет, Київський національний педагогічний університет ім.Драгоманова, Київський інститут туризму і бізнесу.

7

- Дні науки в школі;

- участь в роботі МАН;

- публічний захист науково-дослідницьких робіт;

- предметні декади;

- екологічні експедиції;

- екологічні агітбригади;

- екотеатр «Земляни»;

- участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах;
- участь у інтелектуальних іграх, переможці районних змагань;

- проведення районних семінарів-практикумів.

О Р Г А Н І З А Ц І Я

НА В Ч А Л Ь Н О - В И Х О В Н О Г О П Р О Ц Е С У

1. Школа працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН

України базових навчальних планів .

2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-

методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами

організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3. Поглиблена допрофільна підготовка забезпечується вивченням курсів за вибором,

факультативів, роботою в гуртках,

4. Структура навчального року – семестрова. Тижневий режим роботи регламентується

розкладом занять.

5. Робочий навчальний план розробляється щороку на основі Типових навчальних планів

МОН України.

8

^ УМОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Питання формування стійкої мотивації на здоровий спосіб життя є пріоритетним

напрямком діяльності педагогічного колективу, учнівського самоврядування та медико-

педагогічної служби.

2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу

передбачено:

- дотримання вимог державних органів санітарно – епідеміологічного контролю

відповідно до чинного законодавства;

- організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; однозмінний

робочий тиждень з групою продовженого дня для школи І ступеня;

- введення стабільного рухового режиму учнів :система рухової активності школярів

включає щоденну ранкову гімнастику, уроки фізкультури,

заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви;

- організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров’я дітей і вчителів.

3. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров’я учнів закладу є

контроль за станом здоров’я під наглядом шкільної медичної служби, здійснення

профілактики та діагностики захворювань, проведення щеплень.
Здоров’я – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя. Воно є не тільки

особистим надбанням, а й громадським багатством, одним з важливих показників добробуту і

культурного рівня людини. Завдання кожного навчального закладу сьогодні полягає в тому, щоб

роки в школі стали здоров’ястверджуючими роками загартування і оновлення навчання

піклуватися про себе та про своє здоров’я, формування мотивації до збереження та зміцнення

фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я .

Саме тому наш навчальний заклад надає важливого значення створенню сприятливих умов

для фізичного розвитку, інтелектуального становлення; формуванню позитивної мотивації на

здоровий спосіб життя, культури здоров’я, валеологічного світогляду; формуванню адаптованої в

полікультурному просторі особистості, здатної вижити і зберегти своє здоров’я для майбутніх

поколінь.

Дитинство - це неповторний період у житті людини і школа відповідає за те, щоб зробити

його радісним, щасливим, активним, творчим.

Весь комплекс оздоровчої роботи в школі спрямовано на виховання і утвердження

фізичного, психічного, духовного, емоційного здоров’я учнів, педагогів, батьків, всього трудового

колективу.

9

^ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ:

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- Розробка комплексів гімнастики (гігієнічної, ранкової, дихальної)

- Підбір літератури,

- Розробка рухливих перерв,

- Тренінги,

- розробка комплексу загартування

^ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- медико-діагностична робота;

- робота кабінету психологічного розвантаження;

- ведення щоденників здоров’я;

- аналіз та корекція психологічного стану дітей.

^ ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАСОБИ:

- Вітамінізація;

- спортивні секції: волейбол, футбол, спортивні танці ,легка атлетика, шашки;

- лікувальна фізкультура
Важливе значення в оздоровленні дітей відіграє збалансоване гаряче харчування, дієтичне

харчування.

Всього гарячим харчуванням охоплено 99 % учнів.

^ МАСОВІ ТРАДИЦІЙНІ ЗАХОДИ:

- козацькі забави;

- спортивні свята та змагання;

- турпоходи

- сімейні спортивні змагання «Здорова родина - здорова дитина»;

- щомісячні Дні здоров’я в школі;

- шкільний оздоровчий табір «Ромашка».

^ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.

2. Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов’язків,

визначених у посадових інструкціях.

3. Учитель є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як

рівноправними особистостями.

4. Крім виконання соціального замовлення на надання обов’язкової середньої освіти,

учитель має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі власної

педагогічної діяльності.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є методичне об’єднання.

Воно займається удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та

прогнозування, спрямовує роботу на забезпечення потреб вчителя, надає їм реальну допомогу.

Діяльність методичних об’єднань направлена на всебічну підтримку і демонстрацію позитивних

здобутків, стимулювання творчості як вчителів, так і учнів.

1. Організаційно-педагогічну модель закладу складають:

 м/о гуманітарного циклу, природничо-математичного

 творча група,

 м/о вчителів 1-4 класів,

 м/о класних керівників 1-11 класів

 соціально-психологічна служба,

 медична служба;

 Інформаційно-методична служба ( методичний кабінет,

бібліотека).

11

2. Науково-методична робота в закладі здійснюється за програмою підготовки творчого

педагога – психолога - дослідника.

3. З метою проектування підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педпрацівників

забезпечується своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації.

4. Навчально-методичне забезпечення освіти та позакласну діяльність з предметів

здійснюється через організацію роботи шкільних м/о.

5. Соціально-психологічна служба здійснює психологічний супровід освітньо-виховного

процесу.

6. Медична служба забезпечує реалізацію здоров’язберігаючої програми.

У П Р А В Л І Н С Ь К А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне

отримання об’єктивної інформації про хід навчально-виховної діяльності учнів,Контроль визначає

об’єм, рівень і якість засвоєного навчального матеріалу, виявлення успіхів в навчанні, прогалин в

знаннях і вміннях окремих учнів , класу в цілому для внесення необхідних коректив в процес

навчання, для покращення його змісту, методів, засобів і форм організації. Таку інформацію

адміністрація отримує в процесі контролю за діяльністю учнів. Вирішити такі проблеми можливо

за умови впровадження нових інформаційних технологій у процес навчання ,а точніше

знаходження оптимальних оцінних шкал, які б плавно поєдналися б із реформами у навчальних

закладах. Моніторинг є основою для прийняття рішення про збереження чи перегляду якогось

засобу дій чи поведінки, сам стає областю прийняття рішення. Важливими елементами

моніторингу навчання є оперативність, поточність, систематичність, наявність матричного

інструментарію. Моніторингова діяльність представляє собою сукупність моніторингових

процедур. Це збір, обробка, надання інформації, організація та забезпечення цих процедур.

1. Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

- загальні збори, конференції,

- педагогічна рада,

- рада школи,

- освітні менеджери закладу (заступники директора з НВР,ВР)

- атестаційна комісія,

- загальношкільний батьківський комітет,

- учнівське самоврядування.

2. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування

навчально-виховною діяльністю, моніторинг.

12

3. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План

будується на основі підготовки інформації про школу згідно з Концепцією розвитку школи.

4. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до

нього працівників всі умов реалізації ланок закладу, робота педагогів-новаторів в режимі

самоконтролю, оволодіння технологією експертної діяльності.

Ф І Н А Н С О В О –Г О С П О Д А Р С Ь К А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та

районного бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу

для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільні благодійні внески батьків та шефів школи

Розподіл коштів добровільних батьківських та шефських внесків відбувається згідно з фактичним їх

надходженням за погодженням із загально шкільним батьківським комітетом.

^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ

ШКОЛИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:

- зміцнення матеріально-технічної бази школи

- створення нових навчальних кабінетів,

- поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою,

методичною, науково-популярною літературою,

- організація виготовлення саморобних навчальних посібників

- придбання комп’ютерної техніки, технічних засобів навчання,

- поповнення бібліотечного фонду,

- придбання меблів,

- придбання спецодягу, інструментів.

^ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ:

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ:

 постійна просвітницька , організаційно-методична робота по пропаганді здорового способу

життя, культури здоров’я учнів школи, в інших освітніх закладах, установах;

 перетворення навчального закладу в центр культури здоров’я та здорового способу життя

на мікрорайоні школи;

13

 проведення учнівських акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя молоді,

профілактику паління, алкоголізму, наркоманії;

 залучення батьківської громадськості до роботи з пропаганди здорового способу життя,

проведення спільних з учнями заходів з фізичної культури;

 організація батьківської освіти з питань виховання здорової дитини в сім’ї;

 організація та проведення систематичного інформаційно-діагностичного обстеження учнів

та вчителів;

 паспортизація здоров’я кожного учня;

 створення банку даних здоров’я школярів та моніторингу здоров’я;

 систематичне проведення масових спортивно-оздоровчих заходів;

 максимальне використання оздоровчих можливостей прогулянок на свіжому повітрі;

 систематичне проведення нарад з інформацією про роботу школи щодо формування у учнів

активної мотивації на здоровий спосіб життя;

 Виховання інтелектуально розвиненої особистості, здатної вести здоровий спосіб життя,

формувати свій життєвий досвід на основі правової культури, духовно-моральних,

національних та загальнолюдських цінностей.

^ Для досягнення мети педколектив використовує комплексний підхід до формування

здорового способу життя із визначенням психічного, фізичного, емоційного та соціального

здоров’я учнів, спрямовує свою діяльність на оптимальне використання ресурсів особистості

кожного учня у різних сферах його діяльності – навчальній, оздоровчій, трудовій, культурно-

розважальній.

^ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ:

1. Створення виховного середовища для формування у учнів досвіду дотримання здорового

способу життя.

2. Створення умов для самореалізації особистості учнів в межах учнівського

самоврядування.

3. Створення умов для формування взаємодовіри між всіма суб’єктами навчально-

виховного процесу - вчителями, батьками, учнями, місцевою громадою.

4. Створення умов для виховання гідних громадян України.

5. Організація життєдіяльності учнівського та педагогічного колективів з позицій

здорового способу життя.

14

Реалізація високої гуманістичної місії середньої освіти полягає в підготовці компетентного

випускника. Адже школа - це не лише місце, де здобувають знання, уміння та навики. У школі

розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва компетентність. У

школі може і має відбуватися становлення індивідуально-особистісної життєтворчості учня.

Досягнення особистістю життєвого успіху в сучасних суспільних умовах можливе лише за її

соціальної активності, самореалізації, життєвої компетентності, життєтворчості. Особистість

повинна створити свій життєвий успіх, знайти себе в сучасних соціально-економічних умовах.

Істотні зміни в середній освіті вимагають визначення нової моделі випускника, яка повинна

найбільш адекватно відповідати як потребам сучасної особистості, так і вимогам сучасного

суспільства. Розробка моделі випускника сприятиме визначенню системи стратегічних цілей та

завдань навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, визначенню та обґрунтуванню

змісту середньої освіти, розробці відповідних методів і прийомів, форм, засобів навчання і

виховання.

Отже діяльність педагогічного колективу спрямована на виховання компетентного

випускника – молоду людину, яка володіє життєвими навичками та компетентностями,

необхідними для успішного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься у різних

сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя,

мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник спроможний зберегти, розкрити,

розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах

складних вимог і ризиків, які висуває до нього сьогодення.__