asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра економіки


Магістерська програма

«Менеджмент підприємницької діяльності»

Спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»
ЗВІТ

з переддипломної практики

Зміст:
Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ ПРИМА

1.1. Види і форми підприємницької діяльності.

1.2. Організаційно – управлінська структура підприємства

Розділ 2. Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності ТОВ ПРИМА

2.1 Оцінка техніко-організаційного та економічного рівня підприємства

2.2 Оцінка забезпечення ефективності використання трудових ресурсів підприємства

2.3 Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємства

Розділ 3. Напрямки впровадження ефективних методів і форм щодо покращення ефективності діяльності поліграфічного підприємства

3.1 Сучасні методи і форми активізації підприємництва

3.2 Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності для забезпечення ефективності діяльності підприємства

^ 3.3 Оцінка ефективності впровадження економічного механізму на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості.

В сучасний період трансформації умов господарювання відбувається зміна концепцій, парадигм управління, що передбачає зміну цілей і завдань промислового підприємства, систем забезпечення прийняття ефективних рішень. Сучасне промислове підприємство є складною динамічною системою, орієнтовану на досягнення конкретних цілей, ступінь досягнення яких, в першу чергу характеризує ефективність функціонування його системи управління та всієї економічної діяльності.

Сьогодні основними призначенням організаційних механізмів у складі комплексного механізму , що впливає на ефективність діяльності будь-якого підприємства пов’язано з впливом факторів виробництва, які потрібно уникати можливим формуванням організаційного потенціалу .

Формування організаційного потенціалу досягається:

 • проектуванням структури підприємства й формуванням підприємства як цілеспрямованої виробничо-господарської соціотехнічної системи;

 • організацією діяльності підприємства відповідно до встановлених цілей діяльності;

 • організацією управління діяльністю підприємства, у тому числі плануванням та інформаційним забезпеченням діяльності;

 • розвитком мотивації раціоналізації організаційних структур і систем управління.

По природі основних параметрів організаційного процесу конкретні організаційні механізмі можуть бути:

 • організаційні – структурні, які здійснюють керуючи впливи шляхом формування організаційних структур та їхньої реструктуризації;

 • організаційно-технічний, який здійснює вплив на технічні й технологічні параметри виробничого процесу;

 • організаційно-економічний, якій здійснює вплив на економічні параметри виробничо-господарської діяльності;

 • організаційно-адміністративний вплив на діяльність персоналу;

 • комплексними, що володіють усіма або декількома названими ознаками.

Тому, цілями нашого дослідження у ході переддипломної практики і при написанні звіту є розробка шляхів підвищення ефективності організаційно–економічного механізму щодо забезпечення ефективності діяльності поліграфічного підприємства у м. Звенигородці, а саме:

- розробка рекомендацій з використання зарубіжного досвіду щодо структурних механізмів що забезпечують ефективність діяльності підприємства; - розробка системи заходів з підвищення ефективності використання праці на підприємстві;

- розробка пропозицій з підвищення ефективності економічних параметрів підприємства.

Завданнями дослідження у ході написання звіту є:

- дослідження організаційної характеристики підприємства, виду і форми підприємницької діяльності, організаційно-правової форми підприємства;

- аналізу економічної діяльності підприємства Звенигородського поліграфічного підприємства ;

- аналіз основних показників діяльності підприємства;

- аналіз фінансового стану підприємства;

- оцінка продукції підприємства та можливих ризиків його діяльності.

Об`єктом дослідження в процесі виконання звіту з переддипломної практики є діяльність ТОВ ПРИМА, яке займається у відповідності законодавчих актів виготовленням друкованої продукції, в першу чергу виготовленням газетної та іншої друкованої продукції на власній поліграфічної базі, призначеної для поширення та використання і яка відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів, з дотриманням чинного законодавства України фізич­ним і юридичним особам м. Черкаси.

Методом дослідження у звіті з переддипломної практики є діалектичний метод пізнання. Від передбачає використання якісних, кількісних, описових та аналітичних прийомів дослідження. Нами були використані такі прийоми як, порівняння, групування фактичних та планових показників; середні та відносні величини; графічний, балансовий методи; метод абсолютних та відносних різниць; елімінування та інші методи економічного аналізу.

Інформаційною базою дослідження у звіті є фінансова звітність підприємства, засновницькі документи підприємства (виписки з статуту підприємства, з колективного договору підприємства), основні нормативні документи про регулюють фінансово-економічну діяльність підприємства в Україні, спеціальна періодична та наукова література з обраної теми.

^ Розділ 1. Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю ПРИМА


  1. Види і форми підприємницької діяльностіследующая страница >>