asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Вступна частина

Квіт осінніх аромат,

Звабливий, трепетний і звичний,

Звільнить уяву із-за ґрат,

В непередбачуваний світ покличе.

Поглянь! Полинь! І відірвись

Від справ земних і від шаблонів

І знов на землю повернись,

Щоб жити!

А не глядачем бути стороннім!

Ми спробуємо розкрити деякі питання з теми «Управління професійним зростанням класних керівників». Чому ми говоримо управління? Тому що методична робота з класними керівниками входить до структури управління виховною діяльністю навчального закладу.

Саме завдяки методичній роботі досягається потрібний рівень педагогічної кваліфікації класних керівників, вдосконалюється їх педагогічна майстерність.

З якими поняттями, словами асоціюється поняття методична робота. (скласти асоціативний кущ)
Методична робота


Діагностика Науковість Методичні

рекомендації Професійне

зростання кл.кер. ППД
Методична робота з класними керівниками — це цілісна система взаємопов'язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, конкретному аналізі діяльності вчителів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного класного керівника, на збага­чення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, на досягнення оптимальних ре­зультатів освіти, виховання й розвитку майбутнього громадянина.

Становленню професійної позиції класного керівника як вихователя сприяє система методичної роботи в школі. Вона покликана, з одного боку, акцентувати увагу педагогів на найбільш актуальних проблемах виховання та розвитку учнів, а з другого - компенсувати «проблемні больові точки» в оволодінні технологічними та методичними навичками та прийомами.

Заступник директора з виховної роботи є го­ловним методистом з виховної роботи в школі, саме тому він має постійно поглиблювати й удо­сконалювати свої знання. Адже від якості ме­тодичної допомоги залежить ефективність і ре­зультативність виховної роботи. Правильно ор­ганізоване навчання методики виховання всіх, хто цим займається, частково звільняє заступника директора з виховної роботи від організаційної роботи. Тому під час планування роботи заступ­никові директора особливу увагу треба приділити методичній підготовці педагогів. Варто пам'ятати про діагностико-аналітичну основу планування методики виховної роботи, яку можна здійсню­вати лише на основі вивчення фахових труднощів педагогів.

Крім фахових проблем кожного педагога, потріб­но також знати його сильні риси, рівень педагогічної кваліфікації, можливості, особливості, нахили й за­хоплення. Тільки тоді можна визначити зміст і фор­му методичної допомоги, яких він потребує і які най­більше відповідають його здібностям, досвіду та на­вичкам.

Результати діагностики дають інформацію для по­дальшого аналізу та сприяють визначенню напрямків і перспектив професійного росту класних керівників та їх психологічної захищеності.

Діагностика — один із початкових етапів у ме­тодичній роботі. Збір інформації дозволяє проана­лізувати фактичну ситуацію, спланувати бажаний результат і способи досягнення проміжних і кінцевих цілей.

Для того щоб досягти бажаного результату, потріб­но визначити проміжні результати та спланувати спо­соби їх досягнення, тобто забезпечити ефективність моніторингу результативності діяльності класного керівника.

Моніторинг, для того щоб він став реальним чин­ником управління, можна організувати через:

— діяльність методичної ради та методичного об'­єднання класних керівників;

  • психолого-педагогічні семінари, ділові ігри, за­сідання педагогічної ради;

  • індивідуальні консультації для класних керів­ників;

  • діяльність «Групи підтримки професійного росту»;

  • відвідування виховних заходів з наступним ана­лізом і самоаналізом;

  • самоосвіту класних керівників;

  • діяльність творчої групи класних керівників;

  • відстеження пізнавальних здібностей учнів, рівня вихованості.

Нормативні документи, на основі яких будується методична робота з класними керівниками:

«Положення про методичну раду»

«Положення про методичні об’єднання класних керівників»

«Положення про класного керівника»

Методичні рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (додаток до листа УОНО від 19.08.08 №3633-02/10)

Методичні рекомендації на допомогу класним керівникам «Виховання культури поведінки учнів» (лист 30.07.10 №1.4/18-3127).

«Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (17.12.2007 №1133).

Зміст методичної роботи з класними керівниками визначається:

- завданнями, які стоять перед школою на кожному етапі розвитку;

- станом виховної роботи;

- рівнем знань, кваліфікації класних керівників школи;

- рівнем компетентності організаторів методичної роботи школи.
Діагностико-аналітичний підхід

до планування методичної роботи^ ДІАГНОСТИЧНА КАРТА ВЧИТЕЛЯ
Мета: виявлення рівня методичної

підготовки вчителя

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

Який предмет викладає ___________________

Педагогічний стаж ___________________

Чи володієте Ви певними уміннями?

(поставте знак + або –)


з/п

Методичні вміння вчителя

+1.

Проведення нестандартних уроків, заходів2.

Використання ТЗН на уроках3.

Розв’язування проблемних ситуацій4.

Індивідуальна робота з учнями.5.

Організація ігрових ситуацій на уроці6.

Виховна робота на уроці7.

Організація роботи зі здібними учнями8.

Організація роботи з невстигаючими9.

Система обліку прогалин у знаннях учнів10.

Робота щодо впровадження елементів досвіду колег11.

Робота з розвитку творчих здібностей учнів12.

Проведення корекційної роботи13.

Впровадження інноваційних технологій14.

Використання інтерактивних методів навчання, виховання15.

Уміння робити самоаналіз уроку, заходу16.

Робота з батьками17.

Уміння провести батьківські збори18.

Робота з неблагополучними сім’ями19.

Виховання бережливого ставлення до шкільного майна20.

Уміння проводити психолого-педагогічні спостереження21.

Організація учнівського самоврядування22.

Забезпечення єдності вимог школи і сім’ї
^ Самооцінка вчителем власної навчально-виховної діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________

Фах ______________________________________________
п/п

Назва діяльності

Здійснюється

Успішно

Задовільно

Потребує

допомоги

1

Розвиток загальних компетенцій учнів


2

Знання типів і структури уроків


3

Комплексне планування мети і завдань уроків, відповідно до сучасних вимог


4

Актуалізація опорних знань учнів


5

Мотивація навчальної діяльності


6

Формування і розвиток навиків пізнавальної діяльності учнів, навичок самостійного оволодіння знаннями


7

Узагальнення і систематизація навчальних компетенцій учнів


8

Здійснення інтегративних зв’язків


9

Диференційований і індивідуальний підхід до учнів
.....
10

Реалізація особистісно-орієнтовного навчання як основи нових педагогічних систем навчання


11

Організація колективних форм навчальної, виховної діяльності


12

Володіння методикою проведення різних форм тематичної атестації навчальних досягнень учнів.


13

Використання методів самоаналізу взаємоконтролю


14

Сприяння самореалізації особистості учня


15

Використання ТЗН, наочності


16

Використання методів розвиваючого навчання


17

Інформаційна насиченість уроку, зв’язок з життям


18

Врахування вікових та психологічних особливостей учнів


19

Виховні компоненти уроку


20

Позакласна робота з предмета

следующая страница >>