asyan.org
добавить свой файл
1
Збори самоврядування – це збори зацікавленних осіб. Учнівське Самоврядування повинно вирішити важливі справи, що стосуються всіх учнів.

Перед зборами потрібно:

  • Повідомити всіх учасників про час, місце і програму зборів.

  • Підготувати до зборів зал.

  • Підготувати матеріали.

Збори повинні проводитися систематично (раз на тиждень чи раз на два тижні).

  1. відкриття зборів

  2. затвердження протоколу попередніх зборів.

  3. звіти.

  4. незавершені справи.

  5. нові справи.

  6. вільні голоси і пропозиції.

  7. закінчення зборів.


Покоління, які вступають у життя, застають певну ціннісну реальність . Людина не народжується з готовими ціннісними уявленнями, а формує їх у процесі своєї життєдіяльності. Цілісна структура особистості — результат, з одного боку, процесу засвоєння людиною суспільних цінностей, соціальних норм, ролей, узагальнених цілей, які є для неї орієнтирами при освоєнні соціального світу, а з іншого, — процес становлення структури людського «Я», самосвідомості. Динаміка ж нинішньої суспільної перебудови, формування нової системи економічних відносин тісно пов'язана з докорінною переоцінкою всієї сукупності цінностей. Колишня ціннісна система інтенсивно руйнується, нова — викристалізовується вкрай повільно. Цим, часто суперечливим етапом суспільного розвитку, зумовлені труднощі соціалізації підростаючого покоління.

Брак чітких орієнтирів, певна «розмитість» моральних норм, пануючий у суспільній свідомості нігілізм істотно впливають на формування ціннісних орієнтацій особистості, визначення життєвих цілей, власного життєвого планування і засобів його здійснення. Найбільшою мірою ціннісний «вакуум» відчувають підлітки. Соціальна практика і результати досліджень свідчать про те, що у мотиваційній сфері діяльності дітей підліткового віку відбуваються значні зміни. Зростають негативні тенденції у молодіжному середовищі. Помітно знижується прагнення до оволодіння культурними, духовними цінностями, зростає інтерес до низькопробної кіно-відеопродукції, яка нівелює моральні норми і принципи, пропагує насильство, секс. Поряд з цим стрімко знижується авторитет учителів, котрі насамперед внаслідок об'єктивних причин, неспроможні ефективно використати виховний потенціал школи. Послаблюється вплив на процес формування ціннісних орієнтацій сучасних підлітків з боку сім'ї, батьків, ціннісні системи яких значною мірою зруйновані внаслідок змін, що відбуваються в суспільній свідомості. Слід визнати, що й суспільству в цілому дедалі важче протистояти поширенню споживацтва, інфантилізму, утриманству, які все більше охоплюють свідомість підростаючої особистості.

На думку О. М. Леонтьєва, особистість народжується двічі; вперше — у молодшому дошкільному віці, коли у дитини з'являється полімотивованість і підпорядкованість дій, а вдруге — у підлітковому віці коли виникає її свідома особистість. Дуже важливим є те, щоб не втратити цей безцінний час , використати його на благо дитини.

Опираючись на соціальне замовлення держави : виховати здорову, працелюбну, всебічно розвинену особистість, майбутнього господаря своєї землі і держави, людину здатну не розгубитися в умовах ринкових реформ, демократизації суспільства та нових форм господарювання, сучасна школа у плануванні своєї виховної роботи велику роль має приділяти питанням виховання моральних якостей особистості через засоби учнівського самоврядування .

Органи самоврядування в школі, як важливий компонент виховної системи, мають відчувати себе господарями своєї школи, свого життя і своїх взаємин. Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя школи, діти оволодівають демократичною культурою.(Додаток 8)

Але самоврядування - це не надання учням можливості робити що завгодно. Це - найвища, найскладніша форма педагогічного керівництва.

Сфери розвитку учнівського самоврядування різноманітні: культура, спорт, освіта, дозвілля і, звичайно економіко – виробнича. Але щоб самоврядування добре функціонувало, кожен учень активно залучений до його роботи, повинен знати, які його обов’язки, на яку допомогу інших він може розраховувати у їх виконанні.