asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 21 22 23 24

За звітний період в школі на засіданнях педагогічної ради обговорювались такі питання: „Аналіз роботи педагогічного колективу в 2008 – 2009 навчальному році та завдання на новий навчальний рік”, „Затвердження плану роботи школи”, Затвердження режиму роботи школи”, «Науково – методичне забезпечення викладання української мови в початковій школі та його роль в розвитку грамотності учнів», «Роль класного керівника в формуванні творчої особистості учня, його інтелекту та освіченості», «Розвиток самостійного творчого мислення та пізнавального інтересу учнів до ідейно – моральної спадщини та культурно – історичних традицій українського народу» „Допуск учнів 4го класу до державної підсумкової атестації”, „Переведення учнів 1-го, 2го, 3го та 4го класів до наступного ”,


Окрім проведення засідань педагогічної ради в плані здійснення внутрішкільного контролю за навчально – виховною роботою проводились різні його види, такі, як діагностичний, оглядовий, фронтальний та тематичний при проведенні яких розглядались питання самого різного характеру. В вересні здійснювалась перевірка готовності школи до нового навчального року, забезпеченість класів підручниками, перевірка ведення шкільної та учнівської документації, календарних планів. За навчальний рік контроль здійснювався по таких проблемах як, проведення шкільного конкурсу знавців української мови ім.. П Яцика, позакласних заходів присвячених звільненню Ніжина та України від німецько – фашистських загарбників, робота з кризовими сім’ями, ведення класних зошитів, щоденників, шляхи вдосконалення роботи педколективу зі зміцнення дисципліни і попередження правопорушень серед школярів, декади профілактичних заходів із запобігання СНІДу, активного зрізу знань з базових предметів по підсумках роботи за перший семестр та багато інших питань віднесених до повсякденної роботи .

В цьому навчальному році школа жила не лише своїми навчальними турботами. Активно проводилась і виховна робота. Оскільки в школі немає педагога – організатора, то позакласна і виховна робота проводилась в основному по класах. Загальноприйняті свята, які були і є традиційними для школи, проводились і в цьому році. Організація їх підготовки і проведення припадала на класних керівників та учнів школи. Один із варіантів розв’язання зайнятості учнів в позаурочний час є організація гурткової роботи на базі школи. Але таких можливостей школа немає, оскільки за штатом не передбачені такі години. Для цього необхідна відповідна кількість класів та учнів у них. Відвідувати гуртки та спортивні секції в центрі міста в позаурочний час учні також не мають можливості через віддаленість школи від них та додаткові фінансові витрати. Тому ця проблема залишається і на наступний рік.

Щодо зміцнення матеріальної бази школи, то зараз говорити про це не приходиться. Централізоване фінансування для цього не проводиться уже багато років. Тому ні поповнення, ні поновлення навчального обладнання не проводилось. Міський бюджет спроможний профінансувати лише зарплату вчителів та енергоносіїв. Організація підготовки школи до нового навчального року також покладена на плечі колективу та батьківської громади. Так було в минулому році, така ж картина назріває і в цьому. Без батьківської допомоги нам не справитись з ремонтними роботами в повному об’ємі. То ж лише за підтримки батьків, за їхньої активної допомоги можна надіятись на своєчасну підготовку школи до роботи в новому навчальному році. За підтримки спонсорів Савченка М.Г та Івашина В.А було проведено капітальний ремонт п’ятого класу, Савченко М.Г виділив кошти та працівників на ремонт асфальтового покриття на території школи, зроблено відсипку фундаменту школи, придбано м’ячі, тенісні сітки та ігрові ракетки та тенісні шарики, придбано комп’ютер. Ця робота з даним підприємцем буде продовжуватись і дальше по вирішенню окремих матеріальних проблем навчального закладу. Гарячим харчуванням охоплені всі учні школи. Оскільки всі учні початкової школи харчувалися безкоштовно, а решту учнів 5го класу необхідно залучити до нього уже з початку нового навчального року. Цей крок дав можливість вирішити проблему забезпечення обідами дітей нашої школи. А підприємство „Школяр” забезпечило безперебійний підвіз даних обідів які в цьому навчальному році були більш різноманітними та калорійними.

Таким чином педагогічний колектив школи робив все можливе, щоб дати належні знання учням, а дирекція намагалася створити в колективі робочу атмосферу для реалізації основних завдань які стояли перед колективом .

Методична робота в школі проводилась у відповідності з планом роботи, наказу по школі „Про організацію методичної роботи педагогічними кадрами в 2009 – 2010 н.р.” та наказу по управлінню освіти Виходячи зі змісту даних нормативних документів педагогічний колектив працював у цьому навчальному році над вдосконаленням навчально – виховного процесу, активізації творчої діяльності педагогів, забезпеченням безперервного підвищення теоретичного та науково – методичного рівня, професійної майстерності вчителів.

Педагогічний колектив у даному навчальному році працює над єдиною науково – методичною проблемою „Розвиток творчих здібностей учнів”.

Для реалізації поставленої мети в школі було створено одне методичне об’єднання вчителів початкових класів, оскільки старшої школи в цьому навчальному році немає. Дане методичне обєднання вчителів початкових класів очолила Киричок Тетяна Михайлівна. Методичне об’єднання – найефективніша форма професійного навчання педагогів у навчальному закладі. Вчителі методичного обєднання в цьому навчальному році працювали над проблемою «Вивчення і впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання» Так на методичних оперативках, групових консультаціях були розглянуті такі питання:

    • Питання педагогіки, психології які допомагають виховувати в учнів увагу, наполегливість у роботі.

    • Обмінювались спостереженнями, досвідом, знайомились з літературою, практичним досвідом використання на уроках інноваційних технологій

 • Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й математики.

 • Використання елементів особистісно орієнтованого навчання.

Члени методичного об’єднання не обмежуються спілкуванням зі своїми колегами по обміну досвідом, а активно включаються в роботу міського методичного об’єднання, відвідуючи семінари, вивчаючи передовий досвід вчителів міста. Семінари, конференції, зустрічі які проводяться з ініціативи методичного кабінету, дають можливість вчителям озброїтись новим баченням в підході до викладання предметів гуманітарного циклу.

Вчителі даного методичного об’єднання знайомляться з матеріалами, які розміщені на сторінках предметних журналів, опрацьовують інструктивно – методичні документи Міністерства Освіти та науки України. Для поліпшення пошуку необхідної інформації бібліотекарем школи оформлена картотека, яка включає в себе такі розділи:

 1. Сучасні освітні технології.

 2. Інноваційні освітні технології.

 3. Особистісно орієнтоване навчання і виховання та інше.

В цьому навчальному році продовжили роботу творчої групи «Новітні технології навчання і виховання» під керівництвом вчителя вищої категорії Мартиненко Л.М.

Основним завданням творчої групи було : ознайомлення з новітніми технологіями навчання, вивчення їх, використання на уроках і ознайомлення з ними колег. Дана програма розрахована на декілька років. Попереду основна робота групи: вивчення, відбір НТН та їх апробація.

Протягом навчального року вчителі вивчали теоретичні питання про формування пізнавальної активності учнів і практично застосовували набуті знання на практиці, розробляли і добирали дидактичний матеріал, який розвивав пізнавальну активність школярів; вивчали і впроваджували в практику роботи передовий педагогічний досвід, працювали над створенням системи роботи з обдарованими дітьми.

Результатом роботи вчителів з даної проблеми є результати участі в конкурсі знавців української мови ім.. П.Яцика. Так учень 4го класу Петрушко Сергій посів 7 місце, а учень 3го класу Борщ Олександр – 9місце за його результатами. Вдало виступила команда 3 – 4 класів у Всеукраїнському природничому інтелектуальному конкурсі «Колосок -2009». Дана команда стала призером конкурсу, а учні стали лауреатами та двічі лауреатами отримавши сертифікати «Срібний колосок»

В І семестрі відбулося два засідання МО. На першому засіданні затвердили план роботи та розглянули такі питання:

 1. Ознайомлення з інструктивно – методичним листом щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2009– 2010 н.р. та з «Вимогами до ведення класного журналу в 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.»

 2. Планування самоосвітньої роботи вчителів методоб’єднання.

 3. Планування роботи творчої групи «Вивчення новітніх технологій навчання».

Друге засідання МО проводилось в листопаді. На його засідання були винесені такі питання:

 1. Психологічний практикум «Виховання позитивного ставлення до навчання».

 2. Огляд новинок педагогічної преси.

 • Обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • Пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;

 • Забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

На засіданнях методичного об’єднання популяризується досвід кращих вчителів, які активно використовують в своїй роботі новітні технології навчання. Створюються умови для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів, оновлення професійних і загальноосвітніх знань учителів, збагачення духовного й інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів. Аналіз роботи свідчить, що рівень викладання навчальних предметів підвищується, посилюється увага до виховної та розвивальної функції уроку, до пошуку ефективних форм і методів навчання.

В першому семестрі пройшов Тиждень безпеки життєдіяльності в ході якого було проведено зустріч з працівниками ДАІ, різноманітні заходи згідно запропонованого плану. Вчителям та класним керівникам була запропонована додаткова інформація для його успішного проведення, яку надав міський методичний кабінет.

Аналіз семестрових та річних підсумкових контрольних робіт учнів 3 – 4 класів свідчить про ефективне використання новітніх технологій навчання і досягнення якнайкращих результатів. Зрізи знань з української мови, які проводились методичним кабінетом управління освіти, підтвердили якість знань з даного предмета на рівні успішності за результатами роботи в І семестрі.

Учні 4го класу добре справились з ДПА по тих предметах, які виносились для контролю їхнього рівня знань. Систематичні міцні знання четвертокласників – це професійна майстерність, творча і наполеглива праця вчителя початкової школи і 4го класу Мартиненко Л.М.

Відкриті уроки є дійовим засобом практичної методичної допомоги, поширення передового педагогічного досвіду. Таким був урок вчителя початкових класів Киричок Т.М. у 2класі на тему « Вимова і правопис слів з ненаголошеними «е», «и». Цікаво і якісно були проведені відкриті уроки в 4 класі, вчитель Мартиненко Л.М. на тему «Повторення і узагальнення вивченого про частини мови (урок конкурс КВК)». У 3 класі Кудра Л.А. проводила урок на тему «Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні», У 1класі Іонанова В.В. проводила підсумковий урок на тему «Подорож по алфавіту». З кожного уроку вчителі взяли для себе все те краще, що було застосовано з методичного арсеналу.

Стало традицією проведення тижня української мови та писемності, до Шевченківських днів – усний журнал «Кожен навчає кожного»; урок - реквієм «По кому дзвонять Чорнобильські дзвони?» з участю очевидця тих подій Рудік Ганни Петрівни та інші заходи, направлені на навчання та виховання школярів.

Поряд з позитивними напрацюваннями, які є в роботі м/о, прослідковуються і проблеми над якими потрібно працювати. До них відносяться такі недоліки як:

 • Недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • Недостатній рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів;

 • Низький рівень забезпечення навчально – виховного процесу необхідною науково – педагогічною та методичною літературою;

 • Більше уваги приділити створенню банку інформації про творчі знахідки вчителів;

 • Заслуховувати звіти вчителів щодо здобутків в особистій творчій лабораторії.

Завдання вчителя сьогодення полягає в тому, щоб допомогти учням навчитися самостійно здобувати знання Над вирішенням даної проблеми вчителі і працюють в новому навчальному році.

Виходячи з вищесказаного та завдань, які ставить перед освітою життя, педагогічний колектив школи в новому навчальному році працюватиме над розв’язанням таких проблем:

 1. Продовжити роботу по збереженню навчального закладу, як осередку освіти і культури мікрорайону «Круча» і в наступному навчальному році.

 2. Посилити роботу по вихованню в учнів почуття патріотизму як по відношенню до держави, так і свого рідного краю.

 3. Працювати над популяризацією новітніх форм та методів навчання, активно впроваджувати їх в роботу вчителів школи.

 4. Індивідуалізації навчання – пріоритет в роботі вчителя на кожному уроці.<< предыдущая страница