asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

^ VI. БАЗА ПРАКТИКИ – ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
1. Робота в прокуратурі
В прокуратурі студенти повинні ознайомитись з питаннями:

 • місце прокуратури в правовій системі України

 • нормативної бази діяльності прокуратури;

 • основними завданнями прокуратури;

 • посадовими функціями і правами співробітників прокуратури;

 • діловодством в прокуратурі.


^ 2. Робота в органах внутрішніх справ
В органах внутрішніх справ студенти повинні ознайомитись з питаннями:

 • основних завдань міліції:

 • повноваженнями, структурно, підпорядкованістю міліції;

 • нормативною базою, що регулює діяльність міліції;

 • соціальним захистом працівників міліції;

 • основними видами діяльності міліції (оперативно-розшукового діяльністю, інспекторів, патрульно-постовою службою).


^ 3. Робота в Державній податковій службі
В Державній податковій служби студенти повинні ознайомитись з:

 • завданнями, функціями, підпорядкуванням державної податкової служби;

 • діяльністю податкової міліції;

 • формами діяльності державної податкової служби та податкової міліції;

 • відповідальністю за порушення податкового законодавства.


Додатки: витяги з нормативних актів, акти прокурорського реагування (приписи, подання), кримінально-процесуальні документи, витяги з нормативних актів, адміністративно-процесуальні документи; Декларація про доходи, акт перевірки сплати податків, податкові звіти підприємств, документація ДПМ.

^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Проведіть юридичну експертизу колективного договору, укладеного на підприємстві.

2. Ознайомтеся із зобов’язаннями сторін колективного договору та проведіть аналіз (дослідження) фактичного виконання сторонами своїх зобов’язань.

3. Підготуйте конкретні пропозиції до розділу “Охорона праці на підприємстві” з метою попередження аварій на виробництві та травматизму.

4. Підготуйте пакет документів, необхідних для здійснення реєстрації колективного договору.

5. Оформити повноваження юрисконсульта, який виступає стороною в господарському процесі.

6. Наведіть статистичні дані за минулий рік, що стосуються кількості укладених і розірваних трудових договорів з метою виявлення стану плинності кадрів.

7. Напишіть заяву від імені працівника про прийом на роботу і проект наказу про прийом на роботу з випробувальним терміном.

8. Зробіть відповідні записи до трудової книжки про прийом на роботу відповідно до встановлених правил.

4. Зробіть запис до трудової книжки у разі обрання керівника підприємства “головою правління ВАТ”.

5. Підготуйте проект наказу керівника підприємства про наступне вивільнення працівників у зв’язку із скороченням чисельності чи штату працівників і повідомлення органів зайнятості.

6. Проведіть юридичну експертизу контракту, як особливої форми трудового договору.

7. Підготуйте перелік документів, які повинні подаватися під час прийняття на роботу особами, що влаштовуються на державну службу.

8. Підготуйте проект наказу керівника про прийняття на роботу працівника на період декретної відпустки іншого працівника.

9. Підготуйте документ, що підтверджує перебування працівника на роботі в нетверезому стані.

10. Розробіть проект наказу про звільнення працівника з роботи через відмову від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці.

11. Підготувати претензію перед господарським судом для відводу судді.

12. Проведіть юридичну експертизу правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

13. Підготуйте проект локального положення про встановлення гнучкого режиму роботи для працівниць, які мають малолітніх дітей.

14. Проаналізуйте посадову інструкцію юрисконсульта чи інспектора відділу кадрів.

15. Підготуйте проект наказу про залучення працівників до надурочних робіт.

16. Розробіть додаток до колективного договору з переліком посад працівників з ненормованим робочим днем.

17. Підготуйте табель прибуття на роботу працівників і залишення ними роботи.

18. Підготуйте відповідні документи для направлення працівника у відрядження.

19. Оформіть дозвіл профспілкового комітету підприємства на згоду для залучення працівників до чергування.

20. Підготувати претензію до транспортної організації і відповідь на неї про недопоставку продукції (товару).

22. Підготуйте проект наказу про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

23. Визначіть кількість днів відпустки і підготуйте необхідні документи для оформлення відпустки працівникові, який працює на умовах неповного робочого дня.

24. Розробіть графік відпусток працівників на поточний рік.

25. Проведіть юридичну експертизу правил внутрішнього трудового розпорядку у частині надання перерв в роботі на предмет відповідності діючому законодавству.

26. Підготуйте проект наказу про відкликання працівника з відпустки.

27. Підготуйте письмове розпорядження керівника підприємства про залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні.

28. Підготувати ухвалу господарського суду на транспортну організацію і відзив на неї про ненадання продукції (товару).

29. Проведіть юридичну експертизу колективного договору в частині відповідності форм, систем і розміру оплати праці діючому законодавству.

30. Підготуйте проект наказу про переведення відрахування із заробітної плати працівника.

31. Підготуйте проект наказу про встановлення надбавок за високі досягнення в роботі.

32. Підготуйте рішення власника про присвоєння кваліфікаційного розряду працівникові, одержавши дозвіл профспілкового комітету.

33. Проведіть юридичну експертизу штатного розкладу підприємства на предмет відповідності його діючому законодавству.

34. Підготуйте проект наказу про направлення працівника для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.

35. Підготувати клопотання перед господарським судом і про відвід судді.

36. Підготуйте проект наказу про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства по охороні праці.

37. Оформіть від імені працівників письмове пояснення щодо порушення ними трудової дисципліни.

38. Підготуйте проект наказу про преміювання працівника за успішну роботу.

39. Підготуйте скаргу до КТС про оскарження дисциплінарного стягнення.

40. Підготуйте проект наказу про дострокове знаття з працівника дисциплінарного стягнення.

41. Внесіть в трудову книжку відомості про застосування до працівника заохочення.

42. Підготувати апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду.

43. Розробіть положення про службу охорони праці на підприємстві.

44. Підготуйте додаток до колективного договору з переліком робіт, посад і професій з шкідливими і важкими умовами праці.

45. Підготуйте проект наказу про проведення вступного інструктажу з працівниками.

46. Розробіть розпорядження власника підприємства стосовно проведення атестації робочих місць.

47. Підготуйте рішення комісії по охороні праці з рекомендаціями щодо покращення умов праці в конкретному структурному підрозділі.

48. Підготуйте проект наказу власника про створення комісії для розслідування нещасного випадку на виробництві.

49. Оформіть акти про нещасний випадок, що стався на виробництві за формою Н-5, Н-1.

50. Підготувати касаційну скаргу на рішення апеляційного господарського суду.

51. Підготуйте проект наказу про притягнення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівником через випуск бракованої продукції.

52. Оформіть письмовий договір з працівником про повну матеріальну відповідальність.

53. Оформіть акт передачі товарно-матеріальних цінностей працівникові.

54. Підготуйте доручення для одержання матеріальних цінностей під звіт.

55. Підготуйте позов до суду про стягнення матеріальної шкоди з працівника.

56. Підготуйте проект наказу чи розпорядження власника про покриття шкоди в розмірі, що не перевищує середньомісячного заробітку.

57. Підготувати касаційну скаргу на рішення Вищого господарського суду за нововиявленими обставинами.

58. Розкрийте основні повноваження Національної Служби посередництва і примирення.

59. Розробіть положення про комісію по вирішенню трудових спорів.

60. Підготуйте проект рішення КТС про зняття дисциплінарного стягнення.

61. Підготуйте пакет документів, необхідних для організації і проведення страйку.

62. Підготуйте рішення суду про визнання страйку незаконним.

63. Проаналізуйте рішення трудового арбітражу.

64. Підготуйте звернення до Національної Служби посередництва і примирення з проханням направити експертів для вирішення колективного трудового договору.

65. Розробіть вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок у ході виникнення колективного трудового спору.

66. Оформити повноваження юрисконсульта, який виступає стороною в господарському процесі.

67. Визначити та підготувати пакет документів необхідних для реєстрації фізичної особи суб’єктом підприємницької діяльності без створення юридичної особи та видачі їй свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця.

В яких випадках можлива відмова в реєстрації фізичної особи - підприємця та її скасування органом державної виконавчої влади?

68. Дайте обґрунтовану відповідь на питання. В державній реєстрації Вам було відмовлено або її не проведено у встановлений строк. Визначте підвідомчість та підсудність справи про визнання недійсним акта відповідного державного органу про відмову Вам в реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. Складіть позовну заяву з цього приводу.

69. Відповідно до п.2 ч.2 ст.47 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, заяву про порушення справи про банкрутство фізичної особи – підприємця можуть подати кредитори, за винятком кредиторів, вимоги яких пов'язані з зобов'язаннями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, кредиторів, які мають вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру.

Чи можна визнати банкрутом фізичну особу – підприємця за її особисті борги:

 1. за договором позики у сусіда

 2. за неповернення банківського кредиту

Що слід віднести до поняття “вимоги особистого характеру”?

70. Визначити та підготувати пакет документів, які необхідно подати до державної служби зайнятості для реєстрації Вас безробітним та отримання допомоги по безробіттю, оскільки Ви не змогли самостійно знайти роботу після закінчення коледжу.

Протягом якого терміну та в якому розмірі Ви будете отримувати допомогу по безробіттю?

71. Замість Михайлової, яка пішла у відпустку по догляду за дитиною, була прийнята на роботу Прохорова на термін відпустки Михайлової. Коли Михайлова вийшла на роботу, Прохорова представила довідку про те, що вона вагітна, і заявила директору заводу, що він не має права її звільняти. Незважаючи на заперечення Прохорової директор видав наказ про її звільнення у зв'язку із закінченням строку трудового договору без згоди профспілкового комітету.

Оформіть наказ про звільнення. Внесіть відповідні записи до трудової книжки.

Чи законні дії директора?

72. Напишіть позовну заяву в суд від свого імені про поновлення на роботі. Вас було звільнено за прогул. Незаконне звільнення з роботи та своє поновлення Ви обґрунтовуєте тим, що були відсутні на роботі з поважних причин (хвороба), що підтверджуєте листком непрацездатності.

 1. Визначити та підготувати пакет документів необхідних для реєстрації шлюбу.

 2. Після закінчення коледжу Ви виїхали працювати до Англії, перед відїздом Ви дали довіреність своїй сестрі (брату) і просили зареєструвати шлюб з своїм нареченим (нареченою). Чи передбачено законом подання заяви про реєстрацію шлюбу на підставі довіреності? Чи можливо здійснити реєстрацію шлюбу за довіреністю? Відповідь обгрунтуйте.

 3. Галкіна В.П. за час перебування в зареєстрованому шлюбі з Галкіним М.Н. придбала спальню ”Мальва” вартістю 1800 доларів, телевізор ”Оріон” – 200 доларів, холодильник ”Арістон” – 600 доларів, набір меблів для кухні – 1400 доларів. Усього було зроблено покупок на суму 4000 доларів. Крім того гр. Галкіній В.П. особисто було подаровано фотоапарат та відеомагнітофон.

Галкін М.Н. одержав після смерті батька згідно із свідоцтвом про спадщину житловий будинок. У Галкіна є грошовий вклад на суму 1000 доларів, зроблений ним до вступу в шлюб. Галкіна звернулася до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу та поділ майна. В позовній заяві вона просила присудження їй половини майна, яке придбане під час шлюбу, включаючи грошовий вклад і житловий будинок.

Оформіть позовну заяву про розірвання шлюбу та поділ майна? Яке рішення прийме суд щодо поділу цього майна між подружжям?

76. Після закінчення аграрного коледжу за спеціальністю “Агрономія” ви вирішили стати фермером.

Який порядок утворення ФГ? Які документи Ви має підготувати, в якій послідовності і куди подавати ці документи для створення ФГ? За яких обставин Вам може бути відмовлено в створенні і реєстрації ФГ? Чи звільняється ФГ від сплати земельного податку і орендної плати за землю?

77. Ви є головою фермерське господарства. У Вашій власності є житловий будинок. Визначте правову природу власності на житловий будинок, на інше майно фермерського господарства.

78. Громадянка Нестеренко Т.В. звернулась до правління КСП із проханням у порядку спадкування виділити їй в натурі земельний пай її матері, яка була в списках на отримання земельного сертифікату. Він був їй виписаний, але отримати його мати не встигла у зв'язку зі смертю. КСП відмовило Нестеренко в отриманні сертифікату і виділенні земельної ділянки на тій підставі, що мати не встигла отримати його при житті, а тому й дочка не отримує права на успадкування земельного паю. Після смерті матері минуло більше шести місяців. Дочка для оформленням спадщини до нотаріуса не зверталася, але у володіння майном матері після її смерті вступила (на час відкриття спадщини постійно проживала з спадкодавцем та продовжує мешкати в будинку, який належав її матері).

Якими нормативними актами визначено порядок паювання земель та видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай). Визначте послідовність дій Несторенко, які необхідно їй вчинити, щоб отримати земельний пай та виділити його в натурі. Оформити документально (оформити заяву до суду про встановлення факту прийняття спадщини, звернутися з заявою до нотаріуса за одержанням свідоцтва про право власності на спадщину за законом, оформити свідоцтво про право на спадщину за законом).

79. Охарактеризуйте місце реєстрації шлюбу. Порядок подання заяви про реєстрацію шлюбу. Реєстрація шлюбів громадян України з іноземними громадянами і іноземців між собою в Україні.

80. При подачі заяви про реєстрацію шлюбу Ви предявили закордонний паспорт, а Ваша наречена (наречений), будучи неповнолітнім (15 років), а отже не маючи паспорта взагалі - предявив (ла) свідоцтво про народження та рішення суду про дозвіл на реєстрацію шлюбу неповнолітньою нареченою (ним). Чи може бути прийнята при наявності всіх інших законних підстав, заява та проведена реєстрація шлюбу органами РАЦСу на підставі загальногромадянського закордонного паспорта та свідоцтва про народження.

Оформіть відповідну заяву про реєстрацію шлюбу та зробіть актовий запис про шлюб.

Чи можлива була б реєстрація шлюбу при придявлені цих документів за умови, що Ви чи Ваша наречена (ний) раніше були одружені?

81. Петрова В.С. перебуває у зареєстрованому шлюбі з Петровим М.І. У зв’язку з вагітністю Петровій В.С. як студентці було надано академічну відпустку. Ще до народження дитини Петров М.І. забрав свої речі і заявив, що припиняє шлюбні стосунки, перейшовши жити до своїх батьків.

Петрова В.С. через деякий час народила двійнят. Джерел для існування у Петрової не було. Вимагаючи матеріальної допомоги, вона звернулася із позовом до суду про стягнення аліментів. На час розгляду справи Петров М.І. був зареєстрований у службі зайнятості як безробітний і отримував допомогу по безробіттю на загальних підставах (інших законних доходів у нього не було). Суд задовольнив позов і стягнув на користь Петрової аліменти. Визначте розмір аліментів.

Використовуючи Інтернет-сторінки Єдиного державного реєстру судових рішень, знайдіть та додайте до завдання декілька судових рішень з справ про розлучення та сплату аліментів.

82. Після закінчення коледжу Вас направили на роботу в одне з господарств району, де Ви проживаєте. Визначте і підготуйте пакет документів, які необхідно подати, щоб укласти з цим господарством трудовий договір. Проаналізуйте порядок прийому на роботу. На який строк повинен бути укладений трудовий договір з молодим спеціалістом після закінчення коледжу? Складіть проект наказу про прийом на роботу та внесіть відповідні записи до трудової книжки.

83. Іванов з’явився на роботі в нетверезому стані. Директор зробив йому зауваження, але Іванов заявив, що він тверезий. Тоді директор запропонував йому піти до лікарні з метою визначення стану, але Іванов відмовився. Після цього директор видав наказ про звільнення Іванова з роботи за появу на роботі в нетверезому стані. Іванов оскаржив цей наказ до суду.

Який порядок звільнення працівника з ініціативи власника за появу на роботі в нетверезому стані?

Оформіть позовну заяву про поновлення на роботі. Яке рішення прийме суд? Вкажіть дату вступу рішення в законну силу та дату поновлення на роботі, враховуючи дані вказані в позовній заяві.

84. Визначте особливості укладення трудового договору з:

а) фізичною особою;

б) трудовими мігрантами;

в) студентами, які навчаються на денній формі навчання.

85. Охарактеризуйте порядок реєстрації народження. Особливі випадки реєстрації:

а) народження дитини жінкою, якій було імплантовано зародок, зачатий подружжям;

б) народження дитини поза закладом охорони здоров’я і без надання медичної допомоги при пологах;

в) народження дітей в експедиції, на судні або в іншій віддаленій місцевості, де немає органів реєстрації актів цивільного стану, за кордоном;

г) народження дитини жінкою, яка утримується у виправно-трудовій установі чи слідчому ізоляторі;

д) народження знайденої дитини, батьки якої невідомі;

е) народження мертвої дитини.

86. Громадянка Сокирко і громадянин Удатний прийняли рішення вступити до шлюбу. При цьому вони звернулися до адвоката з проханням скласти їм проект шлюбного договору, їх цікавить, чи можна включити у шлюбний договір такі умови:

87. Громадянин Удатний хоче, щоб після реєстрації шлюбу його автомобіль вважався сумісним майном подружжя.

88. Громадянка Сокирко хоче, щоб її майбутній чоловік зобов'язався купити для сім'ї нову квартиру в м. Києві.

89. Сторони бажають, щоб у випадку розподілу майна їх долі були такими: чоловікові – 2/3, а дружині – 1/3 частини майна.

90. Громадянка Сокирко не повинна дбати про матеріальне забезпечення сім’ї, та втрачає право обирати місце свого проживання.

Дайте відповідь на запитання.

З якого часу шлюбний договір вважається укладеним? Чи можливе укладення шлюбного договору після реєстрації шлюбу?

Чи може один із подружжя вимагати розірвання шлюбу через невиконання умов шлюбного договору?

На основі даних умови задачі скласти шлюбний договір.

91. Мокошин все своє майно заповів непрацездатній матері і зобов'язав її протягом 5 років надавати допомогу його дружині, яка не мала від нього дітей, в розмірі 200 гр. щомісяця. Два роки мати виконувала свій обов’язок, а потім перестала, посилаючись на те, що дружина померлого вступила до нового шлюбу і більше допомоги не потребує. Дружина Мокошина звернулась до суду з позовом зобов'язати матір спадкодавця виконувати легат протягом строку вказаного у заповіті. Яке рішення прийме суд? На основі даних задачі складіть заповіт.

92. Охарактеризуйте порядок реєстрації смерті ісце, терміни реєстрації смерті, особи, які мають право подати документи на реєстрацію смерті, документи, необхідні для реєстрації смерті ). Реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства.

93. Громадянка Дальничук В.Г. 20.04.2009 р. померла, не залишивши заповіт на своє майно. Із спадкоємців за законом залишилася лише її рідні брат і сестра.

Сестра звернулася у нотаріальну контору із заявою про прийняття спадщини, якій вимагала надання їй більшої частки, мотивуючи це тим, що її сім'я складається з шести чоловік, а сім'я брата з трьох.

Назвіть спадкоємців за законом.

Чи правомірні аргументи сестри у даній справі. Як слід вирішити справу?

Оформіть заяву про прийняття спадщини? Які документи слід подати в нотаріальну контору для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом.

94. Вакуліна в 16 р. уклала шлюб. Через 3 місяці вони з чоловіком вирішили переїхати в інше місце на постійне проживання, а приватний будинок, який належав їй на праві приватної власності – продати.

Довідавшись про намірі дочки, її батько вважаючи себе законним представником неповнолітньої, у нотаріальній конторі заявив нотаріусу, що він не дасть своєї згоди на продаж будинку, який належить його дочці. Нотаріус відмовив у посвідченні договору купівлі-продажу будинку. Вакуліна звернулася до суду із скаргою на дії нотаріуса. Вирішіть справу. Оформіть договір купівлі-продажу будинку.

95. Постанова про притягнення громадянина Костіва до адміністративної відповідальності винесена судом 05.07.2009 року, пред’явлена в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання 10.10.2009 р.

Ваші дії як державного виконавця щодо виконання постанови суду. Оформіть документально.

96. Податкова інспекція здійснила перевірку господарської діяльності юридичної особи, під час якої виявила певні порушення, склала відповідний акт і винесла повідомлення – рішення про сплату штрафних санкцій. Юридична особа з результатами перевірки категорично не згодна та бажає звернутися до суду, аби скасувати зазначене повідомлення-рішення. До якого суду слід звертатися в даному випадку.

Проаналізувати статті: ст.1 ГПК, ст.2 ГПК, ст.16 ГПК, ст.104 КАСу, ст.17 КАСу. Оформіть позовну заяву.

97. Чи можливе процесуальне правонаступництво в господарському процесу внаслідок: заміни сторони в зобов’язанні, уступки чи переводу боргу, заміни кредитора? Як ці питання врегульовані в проекті Кодексу господарського судочинства?

98. Визначити та підготувати пакет документів, які необхідно подати до районного (міського) управління Пенсійного Фонду України. Визначіть розмір пенсії чоловіка, якщо його середній заробіток за останні 2 роки роботи перед настанням права на пенсію становить 3500 грн., стаж роботи 30 років, вік 60 років.

99. Державна будівельна організація “гал буд”, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися з своїми кредиторами, а також у зв’язку з відмовою міністерства до відання якого входило підприємство, надати фінансову допомогу, звернулося до суду з заявою про порушення справи про банкрутство. До заяви були додані копії установчих документів, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства:

- чи може “Гал буд” виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство?

- чи є підстави для порушення справи про банкрутство?

- які документи мають бути подані разом із заявою?

- які судові процедури можуть бути застосовані в ході розгляду справи про банкрутство до підприємства-боржника?

- які особливості провадження у справі про визнання банкрутом державного підприємства?

Оформіть заяву про визнання державної будівельної організації “Гал буд” банкрутом.

100. Ми свого часу звернулися до господарського суду з вимогою про стягнення коштів, але дійшли згоди щодо укладення мирової угоди, яку затвердив суд. На сьогодні ми з боржником бажали б змінити її умови. Чи можливо звернутися до суду про зміну умов мирової угоди?

Оформіть мирову угоду.
Додаток 1

^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ВСП Чигиринський технікум Уманського НУС

ЗВІТ-ЩОДЕННИК
проходження виробничої практики

студента(ки) групи__________

з спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

заочної форми навчання

( прізвище, ім’я, по батькові)

місце проходження практики_______

Термін практики: з _______________по ___________________
Керівники практики:
від підприємства _______________________________________

від навчального закладу ________________________________

Додаток 2

Характеристика

студента-практиканта
(прізвище, ім’я, по батькові)
(назва базового підприємства, установи, організації проходження практики)
З «__» _____ 20____року по «___» ______ 20___ року
Види завдань, робіт, в яких приймав участь практикант__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рівень застосування на практиці теоретичної підготовки, умінь та навичок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зауваження щодо виконання програми практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Організаторські та професійні здібності практиканта, дисципліна

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка за підсумком практики______________(___________________)
«___»___________20__р.
Керівник практики від бази практики _____________________

М.П. (підпис)
<< предыдущая страница