asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

^ Робота в органах місцевого самоврядування


Ознайомитися:

- з функціями і повноваженнями місцевого самоврядування;

- з порядком розподілу повноважень між державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування;

- з порядком взаємодії місцевої влади та населення;

- з діяльністю депутатів ради, виконавчих комітетів, порядком їх утворення, структурою, повноваженнями;

- з порядком формування органів територіальної самоорганізації громадян;

- із структурою органів місцевого самоврядування;

- з принципами формування підрозділів органів місцевого самоврядування;

- з напрямками удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у процесі проведення реформ;

- економічною та фінансовою базою місцевого самоврядування.

Вивчити порядок:

- формування територіальних громад як основи місцевого самоврядування;

- діяльності районних рад як представницьких органів місцевого самоврядування: порядок утворення, структура, форми діяльності, повноваження.
Додатки: зразки рішень, розпоряджень, документація за зверненнями громадян, документацій не забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.

ІІІ. БАЗА ПРАКТИКИ - УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ ТА ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА


  1. Робота в управлінні юстиції


Ознайомитися з практикою та прийняти участь:

- в організації надання юридичних послуг населенню району з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

- у забезпеченні діяльності органів реєстрації актів цивільного стану, здійснення контролю і заходів щодо поліпшення їх роботи;

- у державній реєстрації нормативно-правових актів районної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших підрозділів;

- у роботі щодо легалізації місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у встановленому чинним законодавством порядку;

- у здійсненні реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна;

- у здійсненні методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, у наданні зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

- в організації роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ юстиції, у підвищенні кваліфікації працівників.

Вивчити практику:

- організації роботи з обліку та контролю стану актів законодавства, нотаріальної та судової практики, надання практичної допомоги суду й установам юстиції з цих питань;

- здійснення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо підприємницької діяльності, щодо юридичної практики та судово-експертної діяльності;

- правової освіти та правової інформатизації у навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надання необхідної допомоги в організації семінарів, конференцій, олімпіад і конкурсів з правових знань;

- діяльності місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду;

- перевірок роботи підпорядкованих йому установ юстиції, залучення для цього науковців, фахівців місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за узгодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- перевірки розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги стосовно роботи установ юстиції.
^ 2. Робота у Державній виконавчій службі
Ознайомитися з діяльністю відділу щодо виконання таких функцій:

- вивчення та узагальнення практики застосування чинного законодавства про виконавче провадження та внесення пропозицій щодо його вдосконалення;

- аналізу та узагальнення результатів роботи щодо виконання рішень і ведення обліково-статистичної звітності;

- розгляду звернення громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

Вивчити практичну діяльність виконавчої служби щодо своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", а саме:

 • рішень, ухвал і постанов судів у кримінальних справах у частині майнових стягнень;

 • вироків судів у частині позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

 • постанов судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення;

 • мирових угод, затверджених судом;

 • ухвал і постанов господарських судів;

 • виконавчих написів нотаріусів;

 • рішень Конституційного Суду України у передбачених законом випадках;

 • не сплачених у строк платіжних вимог, акцептованих платником;

 • рішень третейських судів відповідно до законів України;

 • рішень комісій з питань трудових спорів;

 • постанов, винесених органами (посадовими особами), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадках;

 • рішень державних органів з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;

 • рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачених законом випадках;

 • постанов державного виконавця про виконавчий збір і накладення штрафу.


^ 3. Робота в органах ДРАЦСу
Ознайомитись з діяльністю органів ДРАЦСу щодо:

 • системи і підпорядкування органів ДРАЦСу, їх компетенція;

 • порядок ведення реєстрації актів цивільного стану;

 • порядок ведення актових книг;

 • видачі свідоцтв;

 • поняття і підстави анулювання записів актів цивільного стану;

 • діловодство у відділах реєстрації актів цивільного стану;

 • порядок передачі актових книг в державний архів.


Додатки: положення, зразки документів, актів перевірок; зразки документів діяльності органів ДВС при виконанні рішень; зразки документів, що оформляються в відділах ДРАЦСу.

^ IV. БАЗА ПРАКТИКИ - МІСЦЕВІ СУДИ


 1. Робота в місцевому суді


В канцелярії суду студент повинен ознайомитися:

- з порядком документування діяльності суду; методикою складання документів із цивільних і кримінальних справ та порядком роботи з ними від моменту надходження до суду до передачі їх в архів; з компетенцією працівників канцелярії та інших працівників суду; зі складанням повісток, листів, виконавчих листів та інших повідомлень суду; з інструкціями про порядок документування;

- з порядком прийняття, обліку і зберігання речових доказів; з організацією архіву, а також практику ведення судової статистики, вивчити інструкцію статистичної звітності.

Під час проходження практики у секретаря судового засідання суду студент повинен:

- ознайомитися з обов’язками секретаря судового засідання під час прийому суддею громадян, а також у період підготовки справ, призначених для розгляду в судовому засіданні;

- разом із секретарем судового засідання вести протокол розпорядчих і судових засідань;

- ознайомитися з порядком оформлення справ після їх розгляду та ведення журналу судових засідань із цивільних та кримінальних справ;

- виконувати за дорученням судді іншу роботу, яка в компетенції секретаря судового засідання.

Під час проходження практики у судді суду студент повинен:

- ознайомитися з організацією та змістом роботи районного (місцевого) суду, з розподілом обов’язків між суддею та іншими працівниками суду і їх обов’язками;

- ознайомитися з організацією і змістом роботи судді; з практикою та порядком прийняття позовних заяв, скарг до суду;

- бути присутнім при прийомі суддею громадян, представників організацій і виконувати його завдання;

- брати участь у підготовці справ до розгляду в судовому засіданні;

- ознайомитися з основними методами проведення профілактичної та суспільної роботи;

- ознайомитися з методами вивчення й узагальнення судової практики;

- ознайомитися з практикою застосування чинного законодавства України у справах з деяких категорій спорів, що виникають:

- з трудових правовідносин – позовні заяви про поновлення на роботі й оплату за вимушений прогул, про визнання незаконним наказу про накладення на працівника дисциплінарного стягнення; про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків; про відшкодування шкоди в порядку регресу; про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника; про відшкодування шкоди працівникові у разі ушкодження його здоров’я; про відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальника;

- зі шлюбних, сімейних відносин – позовні заяви про розірвання шлюбу; про визнання шлюбу недійсним; про визнання шлюбного договору повністю або частково недійсним; про розірвання шлюбу і поділ майна; про встановлення батьківства та стягнення аліментів; про стягнення аліментів;

- з житлових правовідносин – позовні заяви на вселення; про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням через відсутність у ньому понад шести місяців без поважних причин; про відшкодування шкоди заподіяної квартирі; про примусовий обмін житлового приміщення;

- з вирішенням земельних спорів і практикою розгляду інших позовних заяв цивільно-правового характеру – позовні заяви про визнання авторства (співавторства) чи про стягнення авторської винагороди; про захист честі, гідності та ділової репутації; про стягнення боргу за договором позики; відшкодування шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною пригодою; про зміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості; про визнання права на описане майно та виключення майна з опису; інші, що розглядаються під час проходження практики;

- з адміністративно-правових відносин - скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення; скарги на неправомірні дії посадової особи (органу державної влади); заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Крім того студент повинен:

- ознайомитися з практикою розгляду судом справ у порядку окремого провадження – заяв про встановлення факту родинних відносин; про перебування на утриманні; про визнання батьківства; про прийняття спадщини; про визнання громадянина безвісно відсутнім, недієздатним, обмежено дієздатним; про скасування обмеження дієздатності громадянина, скарг на відмову вчинити нотаріальні дії; інші заяви та скарги окремого провадження;

- ознайомитися з практикою розгляду судом заяв про забезпечення доказів; про відвід; про затвердження мирової угоди; про відмову від позову та закриття провадження у справі; про зупинення провадження у справі й зауваження на протокол судового засідання; про видачу копії рішення, ухвали, вироку, постанови суду або заяв з інших процесуальних питань;

- ознайомитися з кримінальним судовим провадженням, оскарженням вироку та рішень суду;

- ознайомитися з практикою перегляду рішень у зв’язку з виявленням нових і винятковими обставинами; розглянути заяви про перегляд рішення у цивільній та кримінальній справі.

При проходженні практики в суді студент повинен скласти такі процесуальні документи, один екземпляр яких додається до звіту:

 1. з цивільних справ проекти ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви, ухвал про забезпечення позову, ухвал про скасування забезпечення позову, ухвал про підготовку справи до судового розгляду, ухвал про відкладення розгляду справи, ухвал про зупинення провадження по справі; ухвал про припинення провадження по справі; ухвал про залишення позову без розгляду; рішення суду, протоколи судового засідання;

 2. з кримінальних справ проекти постанов про передачу суду протоколу про попередній розгляд кримінальної справи, ухвали про направлення справи на дослідування, ухвали про закриття справи у суді, протоколи судового засідання, вироки, окремі ухвали.

Робоче місце та порядок переміщення практиканта під час практики в суді визначає керівник бази практики.

Під час практики практикант повинен виконувати доручення голови суду, судді, завідувача канцелярії та безпосереднього керівника практики.
Додатки: витяг з інструкцій по діловодству, зразки заяв, процесуальних документів, рішень та вироків суду.

^ V. БАЗА ПРАКТИКИ – ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ, ПРИВАТНІ НОТАРІУСИ, АДВОКАТИ ТА АДВОКАТСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ


 1. Робота в державних нотаріальних конторах і у приватних нотаріусів

Під час проходження практики в державних нотаріальних конторах та приватних нотаріусів студент має ознайомитися:

- з організацією роботи нотаріальної контори чи приватного нотаріуса;

- з організацією прийому громадян у нотаріальній конторі чи приватним нотаріусом;

- з вимогами щодо ведення нотаріальних реєстрів.

Вивчити:

 • права і обов’язки нотаріуса;

 • нотаріальні дії у державних і приватних нотаріальних конторах;

 • нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад;

 • нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України;

 • порядок вчинення нотаріальних дій;

 • державні нотаріальні архіви;

 • ведення діловодства в нотаріальній конторі чи приватним нотаріусом;

 • основні вимоги щодо фінансових документів та звітності нотаріусів;

 • порядок здійснення нотаріальної допомоги вдома, у лікарнях тощо.

Навчитися:

 • правильно оцінювати факти, які потребують нотаріального посвідчення;

 • складати проекти право чинів, що підлягають нотаріальному посвідченню;

 • засвідчувати вірність копій;

 • готувати документи щодо свідчення фактів і вчинення виконавчих написів і протестів;

 • ознайомитися із законодавством щодо вчинення нотаріальних дій та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність державних і приватних нотаріусів;

 • брати участь у прийомі нотаріусом громадян і представників юридичних осіб.

Під час практики безпосередньо у приватного нотаріуса, студент повинен чітко з’ясувати питання щодо компетенції приватних нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій, відмінності їх діяльності від діяльності державних нотаріусів, зокрема у частині відшкодування заподіяної шкоди внаслідок порушення законних вимог до вчинення нотаріальних дій.


 1. ^ Робота в адвокатів і у адвокатських об’єднаннях

В адвокатських об’єднаннях студент повинен ознайомитися:

 • з порядком утворення і реєстрації адвокатських об’єднань, з організацією та функціями їх діяльності, порядком надходження й витратами коштів, правами й обов’язками керівних органів, порядком їх виборів;

 • із законодавством, що регулює адвокатську діяльність, у тому числі в кримінальному та цивільному провадженні;

 • з професійними правами й обов’язками та принципами адвокаті, передбаченими законом «Про адвокатуру», гарантію їх діяльності, вимогами щодо збереження таємниці адвокатської діяльності;.

А також:

 • брати участь у роботі адвокатів, пов’язаній з наданням юридичних консультацій, усних і письмових довідок щодо законодавства;

 • брати участь у здійсненні адвокатом представництва в суді інтересів фізичних і юридичних осіб;

 • бути присутнім на підприємствах, установах, організаціях при ознайомленні адвокатом з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами;

 • ознайомлюватися зі справами адвокатів, які вони ведуть, при здійсненні правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб; із обов’язками адвокатів відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства;

 • приділити увагу питанням організації роботи помічників адвоката, умовами оплати праці адвоката та його помічника, їх соціальними правами;

 • з’ясувати питання щодо дисциплінарної відповідальності адвоката у зв’язку з порушеннями в його роботі та підставами припинення адвокатської діяльності.

 • особливу увагу необхідно приділити ознайомленню з Правилами адвокатської етики – необхідною передумовою повноцінного функціонування адвокатури в демократичному суспільстві.

Додатки: зразки довіреностей, договорів, заповітів, свідоцтв про право спадщини та інших документів, що оформляються в органах нотаріату; документи діяльності органів адвокатури при наданні правової допомоги.<< предыдущая страница   следующая страница >>