asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

^ 4. База практики – місцеві суди

^ За навчальним планом


За робочою програмою


Зміст практики

Всього годин

В т.ч. сам. робота

Кількість днів

Кількість годин

Самостійна робота
1

2

3

4

5

6
  1. Робота в місцевих судах

228

94

17

136

92
Вирішення індивідуальних завдань

72

40

2

16

56
Оформлення звіту-щоденника

24

10

1

8

16
Всього

324

144

20

160

164


^ 5. База практики – державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, адвокати та адвокатські об’єднання

^ За навчальним планом


За робочою програмою


Зміст практики

Всього годин

^ В т.ч. сам. робота

Кількість днів

Кількість годин

Самостійна робота
1

2

3

4

5

6
  1. Робота в державній нотаріальній конторі і у приватних нотаріусів

114

47

10

80

34
  1. Робота у адвокатів і адвокатських об’єднаннях

114

47

7

56

58
Вирішення індивідуальних завдань

72

40

2

16

56
Оформлення звіту-щоденника

24

10

1

8

16
Всього

324

144

20

160

164

^ 6. База практики – правоохоронні органи

^ За навчальним планом


За робочою програмою


Зміст практики

Всього годин

^ В т.ч. сам. робота

Кількість днів

Кількість годин

Самостійна робота
1

2

3

4

5

6
  1. Робота в прокуратурі

76

32

7

56

20
  1. Робота в органах внутрішніх справ

76

32

7

56

20
  1. Робота в Державній податковій службі

76

30

4

24

52
Вирішення індивідуальних завдань

72

40

2

16

56
Оформлення звіту-щоденника

24

10

1

8

16
Всього

324

144

26

216

108

І. БАЗА ПРАКТИКИ – ПІДПРИЄМСТВО
Зміст практики


  1. ^ ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЙОМСТВО З ПІДПРИЄМСТВОМ


Ознайомитися з підприємством, його Статутом; коли і ким зареєстроване, № реєстраційного свідоцтва; місце розміщення, поштова адреса, форма власності;правове становище майна; основні види продукції, що випускається; основні показники виробничо-господарської діяльності за останній період.

Організаційна структура підприємства, напрямки його діяльності.

Органи управління господарством, установою, організацією.

Участь у загальних зборах трудового колективу.
^ 2. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Характеристика правового забезпечення створення підприємства.

Порядок створення підприємства.

Установчі документи.

Реєстрація підприємства.

Відкриття рахунків у банківських установах.
^ 3. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Організація документаційного забезпечення діяльності підприємства.

Документація організаційної діяльності підприємства.

Документація управлінської діяльності підприємства.

Документація договірної діяльності підприємства.

Документація фінансової діяльності підприємства /цінні папери, кредит, взаємовідносини з банком та ін./

Облік вхідної і вихідної документації.

Виконання документів.

Облік претензій і позовних заяв.

Облік договорів.

Стан роботи з заявами, листами і скаргами громадян.

Формування справ.

Передача справ в архів.

Інструкція по організації діловодства.

Посадові інструкції, оргструктура.


  1. ^ КАДРОВА СЛУЖБА


Облік і звітність:

- облік персоналу;

- складання звітів з обліку персоналу;

Контроль роботи з кадрами:

- контроль за виконанням вимог нормативних актів по роботі з персоналом;

- контроль за виконанням оперативно-розпорядчих документів з особового складу;

- контроль за дотриманням трудового законодавства;

- контроль за дотриманням рішень за зверненнями громадян.

Організація кадрової служби:

- розробка пропозиції щодо удосконалення роботи кадрової служби;

- розробка положення про відділ кадрів і посадових інструкцій працівників відділу.

Документація організації роботи з кадрами:

- реєстрація і оформлення справ для оплати листів непрацездатності та обліку трудового стажу працівників;

- оформлення прийому, переведення, звільнення, заохочення і стягнення;

- оформлення відпусток (види відпусток на підприємстві);

- оформлення пенсійних справ;

- складання та видача довідок;

- ведення та видача довідок;

- ведення і облік трудових книжок, їх зберігання.

Підбір і розстановка кадрів:

- організація і проведення конкурсу;

- формування кадрового резерву;

- кількісний і якісний аналіз персоналу;

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу:

- організація і проведення заходів щодо створення системи безперервного навчання персоналу.

- формування плану підвищення кваліфікації керівників і працівників;

- атестація персоналу. Документальне забезпечення атестації працівників;

- участь студента-практиканта в оформленні трудового договору, його розірвання, оформлення, переведення на іншу роботу;

- висновки практиканта щодо роботи кадрової служби на підприємстві;

Управління соціальним розвитком колективу:

- проведення соціально-демографічного аналізу персоналу;

- удосконалення структури особового складу;

- зниження плинності кадрів.

Підготувати макети документів, що стосується кадрової служби:

- копії облікових і трудових книжок;

- копія плану кадрової служби на рік;

- копія документів з прийому персоналу і звільнення з роботи, переведення, заохочення, стягнення, відпустки.

- матеріали про проведення конкурсів;

- матеріали про атестацію;

- матеріали про оформлення пенсійних справ;

- матеріали про нещасні випадки.
^ 5. ДОГОВІРНА РОБОТА
Правове забезпечення договірної роботи. Види договорів. Класифікація. Система господарських договорів. Господарсько–правова відповідальність.


^ 6. ЮРИДИЧНА СЛУЖБА В ГОСПОДАРСТВІ
Завдання і функції юридичної служби. Права і обов’язки юрисконсульта підприємства, на якому практикант проходить практику.

Участь юридичної служби в організації та здійсненні договірної роботи.

Наявність на підприємстві та робота комісії з трудових спорів (КТС).

Діяльність юридичної служби щодо забезпечення дотримання законодавства про працю і зміцнення трудової дисципліни.

Претензійно-позовна робота.

Облік і реєстрація претензійно-позовної роботи.

Порядок оформлення претензійно-позовних справ.
Додатки: виписки з установчих документів (статуту, установчого договору, положення); колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку; копії ліцензій, сертифіката; Положення про документацій ну службу, посадові інструкції; виписки з журналів вхідної, вихідної документації, журналів претензійно-позовної роботи, договорів; виписки з протоколів рішень органів управління і трудового колективу; копії звітів про стан роботи з заявами, листами, скаргами громадян; копії облікових і трудових книжок; копія плану роботи кадрової служби на рік; копії документів з прийому персоналу і звільнення з роботи, переведення, заохочення, стягнення, відпустка; матеріали про проведення конкурсів; матеріали про атестацію; матеріали про оформлення пенсійних справ; матеріали про нещасні випадки; виписки з основних положень роботи юридичного відділу; виписки з конкретних наказів, в яких є порушення трудового законодавства з поясненнями (по можливості); копії договорів, претензій, позовних заяв, доручень, положень, правил, інструкцій.

ІІ. БАЗА ПРАКТИКИ – МІСЦЕВА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


  1. Робота в місцевій державній адміністрації


Ознайомитися з питаннями відання місцевої державної адміністрації щодо:

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- соціально-економічного розвитку відповідних територій;

- бюджету, фінансів та обліку;

- управління майном, приватизації та підприємства;

- промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;

- науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді на неповнолітніх;

- використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

- зовнішньоекономічної діяльності;

- оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

- соціального захисту населення, праці та заробітної плати.

Ознайомитися:

- з формуванням та компетенцією місцевих державних адміністрацій;

- із структурою, організацією та порядком діяльності місцевої державної адміністрації;

- з регулюванням організаційно-процедурних питань діяльності місцевої державної адміністрації: розподілом обов’язків між посадовими особами та плануванням основних напрямків роботи місцевої державної адміністрації, організацією кадрової роботи, порядком внесення та розгляду проектів розпоряджень голови місцевої державної адміністрації, організацією роботи з документами і контролю за їх виконанням, порядком підготовки та проведення нарад, роботою консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів місцевої державної адміністрації;

- з організацією роботи організаційного, загального відділу, відділу по роботі зі зверненнями громадян, відділу житлово-комунального господарства, відділу субсидій, управління соціального захисту населення та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації прямого та подвійного підпорядкування.

- з практикою роботи юридичної служби; взяти участь у прийомі громадян, які проводять посадові особи місцевої державної адміністрації та працівники юридичної служби;

- з практикою взаємодії державної адміністрації з органами місцевого самоврядування;

- із загальними питаннями щодо організації діяльності районного центру зайнятості, з практикою реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, якім шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, порядком подання матеріальної допомоги по безробіттю;

- з практикою бронювання на підприємствах, в організаціях, установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, організації та проведення оплачуваних громадських і сезонних робіт;

- із загальними питаннями щодо організації діяльності районного відділу освіти, його структурою, основними завданнями, компетенцією; роботою по охороні прав і законних інтересів неповнолітніх.
А також взяти участь у підготовці матеріалів про позбавлення батьківських прав, про усиновлення (удочеріння), встановлення опіки та піклування.

Ознайомитися:

- з роботою опікунської ради; організацією правового виховання учнівської молоді, взаємодія установ освіти з правоохоронними органами; з практикою атестації педагогічних працівників; з практикою ліцензування та акредитації установ освіти;

- із загальними питаннями щодо організації діяльності служби у справах неповнолітніх, вивчити практику її взаємодії з іншими державними, правоохоронними органами, освітніми закладами і громадськими організаціями щодо забезпечення прав неповнолітніх;

- з організацією роботи з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади;

- з практикою призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів місцевих державних адміністрацій.<< предыдущая страница   следующая страница >>