asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ВСП Чигиринський технікум Уманського НУС


ЗАТВЕРДЖУЮ


Заступник директора

з навчальної роботи

_________________

“___”_______2012р.


РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів заочного відділення 55, 56 груп

зі спеціальності 5.03040101 “Правознавство”


Програма складена на підставі Типової програми практики затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 03.09.2010 р.

Викладач Семенов О.М.
Програму розглянуто і схвалено цикловою

комісією правових дисциплін

Протокол № ___ від “___”__________20__р.

Голова циклової комісії правових дисциплін

Гречанюк-Самойлова С.В.


2012^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Вимоги щодо оформлення звіту про проходження практики
Протягом всього терміну проходження переддипломної виробничої практики студенти складають звіт. В останній день оформляють, доповнюють його необхідними матеріалами. При необхідності студент отримує консультацію керівників бази практики і навчального закладу.

Після закінчення практики студенти подають керівнику практики від технікуму завірені підписом та печаткою керівника бази практики:

 1. ^ Звіт-щоденник (до якого додані індивідуальні завдання)

 2. Характеристику (додаток № 2) керівника практики від підприємства, який пропонує оцінку за період практики.

Форма титульного аркуша звіту-щоденника наведена в додатку № 1.

Звіт про проходження практики повинен містити аналіз проведеної роботи, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики; висновки, пропозиції, зауваження і побажання студента за підсумками практики, список використаних джерел (літератури та законодавства). Текст звіту може містити відповідні пояснення, таблиці, схеми, діаграми тощо. До звіту додаються зразки процесуальних та інших юридичних документів, які були розроблені студентом під час проходження практики, а також копії оригіналів документів з місця проходження практики згідно тематичного плану. Дані документи можуть бути додані до звіту або після кожного розділу, або в окремій папці із зазначенням до якого саме розділу вони додаються.

З метою закріплення знань отриманих студентами як під час навчання в навчальному закладі, так і при проходженні виробничої переддипломної практики, а також проведення реальної диференціації оцінки знань студентів при оцінюванні щоденника-звіту написаного згідно програми виробничої практики, кожен студент перед направленням на практику отримує індивідуальні завдання, які видаються керівником практики від навчального закладу особисто кожному з студентів під розписку, в залежності від бази практики. Індивідуальні завдання розробляються і затверджуються цикловою комісією. Студенти повинні виконати 3-4 індивідуальних завдання по базах, які вони не відвідали.

Важливою складовою частиною звіту є список використаних джерел (літератури та законодавства). До його сприску включають не лише наукові праці, що цитуються або згадуються у тексті, але й ті з які студент опрацьовував при написанні звіту. Порядок розміщення літературних джерел у списку може бути алфавітним, систематичним, хронологічним.

У цей список слід включати тільки ту літературу, що студент опрацював у процесі написання звіту. Джерела слід розміщувати у кінці роботи, здійснюючи їх наскрізну нумерацію. Список використаних джерел рекомендується поділити на декілька розділів:

 • нормативні акти розміщують за юридичною силою;

 • література включає монографії, навчальні посібники, підручники, наукові статті тощо в

алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів;

 • матеріали практики (судів, господарських судів тощо) розміщують, починаючи від постанов Пленуму Верховного суду, керівник пояснень Президії Вищого господарського суду України та матеріалів окремих судових справ, з вказівкою їх архівного номера, назва книг, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг книги.

Прізвище автора слід писати в називному відмінку. Якщо книга написана двома і більше авторами, то їх прізвища та ініціали зазначають у тій же послідовності, в якій вони надруковані в книзі. Найменування місця видання потрібно подавати повністю в називному відмінку.
Зразок

ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними згідно з Законом N 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст.356

 3. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 року // Відомості Верховної Ради . – 1999. – № 20-21.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України, К:, Юрінком Інтер, 2005 р

 2. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. Господарське право України , К.: МАУП. 2005 р.

Після належного оформлення звіту він подається викладачу-керівнику практики від технікуму для перевірки та допуску до захисту. Викладач до проведення захисту складає рецензію на звіт і ознайомлює з нею студента.

Звіт про виконання програми практики студент захищає перед комісією, яка складається з керівника практики та не менше двох членів комісії з числа викладачів навчального закладу. В процесі захисту комісія визначає якість опрацювання та засвоєння програми практики, виставляє оцінку. Студенти, які не виконали програму переддипломної практики, до здачі державного кваліфікаційного екзамену не допускаються.

В період проходження практики студент опрацьовує програмний матеріал відповідно до розподілу часу та графіка переміщення по робочих місцях, тематичного плану, а також веде звіт-щоденник за встановленою формою (додаток 2).

^ ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. База практики – підприємство^ За навчальним планом

За робочою програмою

Зміст практики

Всього годин

В т.ч. сам. робота

Кількість днів

Кількість годин

Самостійна робота
1

2

3

4

5

6
  1. Загальне знайомство з підприємством

18

10

1

8

10
  1. Створення підприємства

24

10

2

16

8
  1. Документаційне забезпечення діяльності підприємства

32

14

4

32

6
  1. Кадрова служба

50

20

3

24

24
  1. Договірна робота

50

20

4

32

16
  1. Юридична служба в господарстві

54

20

3

24

28
Вирішення індивідуальних завдань

72

40

2

16

56
Оформлення звіту-щоденника

24

10

1

8

16
Всього

324

144

20

160

164

^ 2. База практики – місцева державна адміністрація та органи місцевого самоврядування

^ За навчальним планом


За робочою програмою


Зміст практики

Всього годин

^ В т.ч. сам. робота

Кількість

днів

Кількіст ь годин

Самостійна робота
1

2

3

4

5

6
 1. Робота в місцевій державній адміністрації

144

60

9

72

72
 1. Робота в органах місцевого самоврядування

84

34

7

56

28
Вирішення індивідуальних завдань

72

40

3

24

48
Оформлення звіту-щоденника

24

10

1

8

16
Всього

324

144

20

160

164

^ 3. База практики – управління юстиції та Державна виконавча служба

^ За навчальним планом


За робочою програмою


Зміст практики

Всього годин

В т.ч. сам. робота

Кількість днів

Кількість годин

Самостійна робота
1

2

3

4

5

6
 1. Робота в органах юстиції (за окремим планом)

114

47

7

56

38
 1. Робота в Державній виконавчій службі

114

47

5

40

74
3 Робота в органах РАЦС5

40Вирішення індивідуальних завдань

72

40

2

16

36
Оформлення звіту-щоденника

24

10

1

8

16
Всього

324

144

20

160

164


следующая страница >>