asyan.org
добавить свой файл
1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси”

Реєстр. № _________

ЗАСОБИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


з дисципліни

Університетська освіта

для студентів

І курсу

для спеціальності

6.030508 „Фінанси”

напряму підготовки

6.030508 „Фінанси і кредит”

галузі знань

0305 „ Економіка та підприємництво”

факультету

економіки


Херсон – 2007 р.
Засоби з контролю якості знань студентів з дисципліни „Університетська освіта”
Укладачі: к.е.н., проф. Коваленко М.А., за участю Нєвєшкіної Т.С.

Кількість сторінок 16.

Рецензент:

доц. кафедри „Фінанси” Чесноков В.Л.

Затверджено
на засіданні кафедри „Фінанси”
Протокол № 1 від 29.08.07.
Зав. кафедри _____________М.А. Коваленко


Відповідальний за випуск зав. кафедри, проф. М.А. Коваленко

ВСТУП
Використання в освітніх закладах різних систем багатоступеневого контролю знань і умінь викликає необхідність розробки і апробації різноманітних взаємопов’язаних засобів контролю.


 1. ^ Організація і технологія проведення тестового контролю

Засоби контролю знань студентів являють собою тести відкритого типу. Студент, виконуючи тестовий контроль, самостійно коротко відповідає на поставлені запитання вписуючи варіанти відповідей у відповідні підпункти. Кількість підпунктів відповідає максимальній кількості правильних відповідей.


 1. Тести


1. Основні чинники, які впливають на якість освіти у вищих навчальних закладах:

1.1. __________________________________________________________________

1.2. __________________________________________________________________

1.3. __________________________________________________________________

1.4. __________________________________________________________________

1.5.___________________________________________________________________
2. Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти містить такі основні положення:

2.1. __________________________________________________________________

2.2. __________________________________________________________________

2.3. __________________________________________________________________

2.4. __________________________________________________________________

3. Кредитно-модульна система базується на таких засадах:

3.1. __________________________________________________________________

3.2. __________________________________________________________________


 1. Європейська система пере зарахування кредитів базується на наступних ключових моментах:

  1. __________________________________________________________________

  2. __________________________________________________________________

  3. __________________________________________________________________


5. Індивідуальний навчальний план формується для студента на підставі переліку змістових модулів, сформованих на основі:

5.1. __________________________________________________________________

5.2. __________________________________________________________________
6. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модуль організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні:

6.1. __________________________________________________________________

6.2. __________________________________________________________________
7. Заліковий кредит – це:

7.1. __________________________________________________________________
8. Модуль – це:

8.1. __________________________________________________________________
9. Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення занять:

9.1. __________________________________________________________________

9.2. __________________________________________________________________

9.3. __________________________________________________________________
10. Основні функції контролю знань студентів:

10.1. _________________________________________________________________

10.2. _________________________________________________________________

10.3. _________________________________________________________________

10.4. _________________________________________________________________

10.5. _________________________________________________________________
11. Види контролю знань студентів:

11.1. _________________________________________________________________

11.2. _________________________________________________________________

11.3. _________________________________________________________________

11.4. _________________________________________________________________
12. Види навчальної роботи студента:

12.1. _________________________________________________________________

12.2. _________________________________________________________________

12.3. _________________________________________________________________

12.4. _________________________________________________________________

12.5. _________________________________________________________________

12.6. _________________________________________________________________

12.7. _________________________________________________________________
13. Права студента:

13.1. _________________________________________________________________

13.2. _________________________________________________________________

13.3. _________________________________________________________________

13.4. _________________________________________________________________

13.5. _________________________________________________________________

13.6. _________________________________________________________________

13.7. _________________________________________________________________

13.8. _________________________________________________________________
14. Обов’язки студента:

14.1. _________________________________________________________________

14.2. _________________________________________________________________
15. Кваліфікація як здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов’язки у межах певного виду діяльності, має два параметри:

15.1. _________________________________________________________________

15.2. _________________________________________________________________

16. Компетентність – це необхідні для даного виду діяльності:

16.1. _________________________________________________________________

16.2. _________________________________________________________________

16.3. _________________________________________________________________
17. Навчальний план підготовки фахівця визначає:

17.1. _________________________________________________________________

17.2. _________________________________________________________________

17.3. _________________________________________________________________

17.4. _________________________________________________________________

17.5. _________________________________________________________________

17.6. _________________________________________________________________
18. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої школи:

18.1. _________________________________________________________________

18.2. _________________________________________________________________

18.3. _________________________________________________________________

18.4. _________________________________________________________________
19. Галузевий стандарт вищої освіти – освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів установлює:

19.1. _________________________________________________________________

19.2. _________________________________________________________________

19.3. _________________________________________________________________

19.4. _________________________________________________________________

19.5. _________________________________________________________________
20. Функції бібліотеки:

20.1. _________________________________________________________________

20.2. _________________________________________________________________

20.3. _________________________________________________________________
21. Завдання профспілкової організації студентів:

21.1. _________________________________________________________________

21.2. _________________________________________________________________

21.3. _________________________________________________________________

21.4. _________________________________________________________________

22. До об’єктів соціальної інфраструктури університету відносяться:

22.1. _________________________________________________________________

22.2. _________________________________________________________________

22.3. _________________________________________________________________

22.4. _________________________________________________________________

23. До об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури університету відносяться:

23.1. _________________________________________________________________

23.2. _________________________________________________________________

23.3. _________________________________________________________________
24. До об’єктів культури в університеті відносяться:

24.1. _________________________________________________________________

24.2. _________________________________________________________________
25. Напрями діяльності студентського самоврядування:

25.1. _________________________________________________________________

25.2. _________________________________________________________________

25.3. _________________________________________________________________

25.4. _________________________________________________________________

25.5. _________________________________________________________________


 1. Тестові завдання
№ варіанта

№ тестів до завдання

№ варіанта

№ тестів до завдання

1

1, 6, 11, 16, 21

11

12, 19, 21, 5, 25

2

2, 7, 12, 17, 22

12

14, 18, 22, 1, 6

3

3, 8, 13, 18, 23

13

17, 24, 11, 7, 2

4

4, 9, 14, 19, 24

14

23, 16, 10, 4, 13

5

5, 10, 15, 20, 25

15

20, 12, 8, 3, 14

6

1, 3, 5, 7,97

11, 13, 15, 17, 198

4, 21, 23, 25, 129

1, 4, 7, 11, 1510

19, 24, 3, 8, 16^ Перевір себе:
правильні відповіді на тести контролю засвоєння навчального матеріалу та опанування студентами знань з дисципліни ”Університетська освіта”

1. Основні чинники, які впливають на якість освіти у вищих навчальних закладах:

1.1. Якість державних освітніх стандартів;

1.2. Зміст освітніх програм;

1.3. Рівень і якість до вузівської підготовки абітурієнтів;

1.4. Кваліфікація педагогічних кадрів;

1.5. Матеріальна база навчального закладу.
2. Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти містить такі основні положення:

2.1. Прийняття системи ступенів підготовки, що зіставляються між собою;

2.2. Прийняття системи з двома основними циклами навчання: незавершена і завершена вища освіта;

2.3. Впровадження системи перезарахування кредитів;

2.4. Підвищення мобільності студентів та викладачів.

3. Кредитно-модульна система базується на таких засадах:

3.1.Комплексні (модульні) програми підготовки фахівців;

3.2.Система пере зарахування кредитів (залікових одиниць трудомістскості – ЕСТS)
4. Європейська система пере зарахування кредитів базується на наступних ключових моментах:

4.1. Інформації стосовно навчальних програм і здобутків студентів;

4.2. Взаємній вигоді між закладами-партнерами і студентом;

4.3. Використання кредитів ЕСТS для визначення навчального навантаження студента.
5. Індивідуальний навчальний план формується для студента на підставі переліку змістових модулів, сформованих на основі:

5.1. Освітньо-професійної програми підготовки;

5.2. Структурно-логічної схеми підготовки фахівців.
^ 6. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модуль організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні:

6.1. Модульних технологій навчання;

6.2. Залікових освітніх одиниць.


^ 7. Заліковий кредит – це:

7.1. Одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулей.
8. Модуль – це:

8.1. Завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни).
^ 9. Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення занять:

9.1. Практичних;

9.2. Лабораторних;

9.3. Семінарських.
10. Основні функції контролю знань студентів:

10.1. Діагностична;

10.2. Навчальна;

10.3. Виховна;

10.4. Методична;

10.5. Стимулююча.
^ 11. Види контролю знань студентів:

11.1. Попередній (вхідний);

11.2.Поточний (рубіжний: тематичний, модульний);

11.3. Підсумковий;

11.4. Заключний.
^ 12. Види навчальної роботи студента:

12.1. Лекції;

12.2. Практичні заняття;

12.3. Лабораторні заняття;

12.4. Семінарські заняття;

12.5. Курсові роботи;

12.6. Практична підготовка;

12.7. Державна атестація.
^ 13. Права студента:
13.1. Безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

13.2. Пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком (для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання)

13.3. Безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками,
інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших
підрозділів вищого навчального закладу;

13.4. Отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

13.5. Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;

13.6. Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

13.7. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

13.8. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
^ 14. Обов’язки студента:

14.1. Додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

14.2. Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
^ 15. Кваліфікація як здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов’язки у межах певного виду діяльності, має два параметри:

15.1. Рівень професійної діяльності (що визначається складністю та обсягом завдань і обов’язків робіт);

15.2. Освітньо-кваліфікаційний рівень (який повинен відповідати рівню професійної діяльності).
^ 16. Компетентність – це необхідні для даного виду діяльності:

16.1. Обсяг знань;

16.2. Рівень знань;

16.3. Досвід.
17. Навчальний план підготовки фахівця визначає:

17.1. Графік навчального процесу;

17.2. Перелік навчальних дисциплін;

17.3. Послідовність та час вивчення навчальних дисциплін;

17.4. Види навчальних занять;

17.5. Терміни проведення навчальних занять;

17.6. Форми проведення підсумкового контролю.
^ 18. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої школи:

18.1. Молодий спеціаліст;

18.2. Бакалавр;

18.3. Спеціаліст;

18.4. Магістр.
19. Галузевий стандарт вищої освіти – освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів установлює:

19.1. Нормативний зміст навчання у вищих навчальних закладах;

19.2. Обсяг і рівень засвоєння навчання;

19.3. Перелік нормативних навчальних дисциплін;

19.4. Рекомендований перелік вибіркових дисциплін;

19.5. Форми державної атестації.
^ 20. Функції бібліотеки:

20.1. Забезпечення навчального процесу інформацією;

20.2. Розповсюджує знання;

20.3. Сприяє духовному та інтелектуального збагаченню.
^ 21. Завдання профспілкової організації студентів:

21.1. Представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

21.2. Надання матеріальної допомоги;

21.3. Надання путівок на лікування та відпочинок за пільговою ціною;

21.4. Придбання квитків на культурно-освітні заходи.
^ 22. До об’єктів соціальної інфраструктури університету відносяться:

22.1. Студентські гуртожитки;

22.2. Студентська поліклініка;

22.3. База відпочинку у Залізному Порту;

22.4. Кафе відпочинку, їдальня.

^ 23. До об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури університету відносяться:

23.1. Стадіон;

23.2. Спортивний зал;

23.3. Спортивний майданчик.

^ 24. До об’єктів культури в університеті відносяться:

24.1. Актовий зал;

24.2. Клуби за інтересами.
25. Напрями діяльності студентського самоврядування:

25.1. Навчальний;

25.2. Науковий;

25.3. Культурно-масовий;

25.4. Спортивно-оздоровчий;

25.5. Побутовий.
Список рекомендованої літератури
Обов’язкова


 1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 0503 „Економіка і підприємництво” – К.: ВЦ КНТЕУ, 2006. – 36 с.
 1. Навчальний план підготовки бакалаврів з фінансів та кредиту напряму підготовки 6.030508 „Фінанси та кредит” галузі знань „Економіка і підприємництво” / Затверджено 27.04.2007 р. – (на кафедрі „Фінанси”) – 2 с.
 1. Положення про кафедру „Фінанси”. Затверджено ректором ХДТУ 16.10.2004 р.
 1. Положення про оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності за модульно-рейтинговою системою навчання в Херсонському державному технічному університеті / Затверджено наказом ректора ХДТУ від 20.05.2004 р., № 184 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 86 – 102.
 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Затверджено Наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 р. № 161. – К.: Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання // За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. – К.: ФОРУМ, 2003. – 950 с.
 1. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 – 2005 роки / Наказ МОН України від 23.01.2004 р. № 49 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 9 – 21.
 1. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України: Затверджено наказом МОН України від 23.01.2004 р. № 49 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 10 – 13.
 1. Регламент роботи університету на 2007 – 2008 навчальний рік.: Затверджено рішенням Вченої ради Херсонського державного технічного університету від ___ жовтня 2007 р. – Херсон: ХНТУ, 2007. – 56 с.
 1. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців / Затверджено наказом МОН України від 23.01.2004 р. № 48 – Інформаційний вісник ХДТУ, 2004 р., №4. – с. 26 – 38.
 1. Бондарчук Ю., Чуйко Г., Чуйко Н. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу // Вища школа, 2005, № 2. – с. 35 – 41.
 1. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи // Вища школа, 2006, № 3. – с. 33 – 45.
 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. Кременя В.Г. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
 1. Кудряшов В.П. Фінанси: Навчальний посібник – Олді-плюс. – 2002. – 356 с.
 1. Методологія контролю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Методичні рекомендації / М.Є. Скиба, Г.В. Красильникова, В.І. Бегняк, О.В. Пащенко. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 66 с.
 1. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с. 1. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. – К.: Знання, 2005. – 319 с.Додаткова


 1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М: Ассоциация инженеров-педагогов, 1996. 1. Артамонов А.Д., Ловецкий Г.И. Технические университеты в информационном обществе. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004, 26 с. 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика. 1989.
 1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – ін.) / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабін – Тернопіль: Вид - ДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 56 с.
 1. Болотов В.А., Шмелев А.Г. Развитие инструментарных технологий контроля качества образования: стандарты профессионализма и парадоксы роста // Высшее образование, 2005, № 4, с. 17 – 21.
 1. Булах І.Є. Комп’ютерна діагностика навчальної успішності. – К.: ЦМК МОЗ України, 1995. – 221 с.
 1. Герман Н., Тягунова Н. Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій навчання II Вища школа, 2001, № 4-5. - С. 53-56.
 1. Гончаров С.М. Науково-методичне забезпечення навчального процесу при підготовці фахівців для ринкової економіки України. – Рівне.: РДТУ, 1999. – 56 с.
 1. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр "Академия". 2001. - 192 с.
 1. Зимняя И.Я. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня, 2003, № 5, с. 35. 1. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогіка, 1991. – 240 с.

 2. Іванова І.В., Микитенко Н.В. Метод конкретних ситуацій („кейс-стаді”). Навчально-методичне видання. – К.: КНТЕУ, 2002. – 33 с.
 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перс­пективи / Під заг. ред. О.В. Овчарук. - К.: "К.1.С.", 2004. -112с.
 1. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти // Інформаційний вісник. Вища школа, 2003, № 10. – С. 5 – 82.
 1. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток до наказу МОН № 285 від 31.07.1998. - К.: Інститут змісту та методів навчання. 1998.- 118 с. 1. Левицький В. Застосування модульно-рейтингової системи навчання • Освіта. Технікуми, коледжі. 2004. № 4, с. 36.
 1. Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі // Рідна школа. 2000. № 11.-С. 6-10.
 1. Матеріали міжнародного семінару „Гарантії якості; Європейська система передачі і накопичення кредитів та практика імплементації Болонського процесу у різних європейських странах”. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004. – 7 с.
 1. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиної – К.: К.І.С., 2004. – 128 с.
 1. Методичні вказівки до ситуаційних вправ / Сидоренко О.І. Редько П.С. - К.: Навч.- метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні''. 2004. - 166 с.
 1. Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерения в педагогике. – М.: Высшая школа, 1987.
 1. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою на різних структурних рівнях в умовах Хмельницького національного університету. Методичні рекомендації // С.Г. Костогриз, Г.В. Красильникова, О. В. Пащенко. В.І. Бегняк.І. Л.Андріснко. - Хмельницький: ХНУ. 2005. 32 с. 1. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. – М.: Гуманит.-изд. центр ВЛАДОС, 1999.
 1. Рябова В. Інноваційний аналіз дидактичних версій модульного навчання // Рідна школа. 2000. № 1. - С. 65-67. 1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
 1. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб. - К.: Вид. Європ. ун-ту. 2004. - 127с. 1. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование сегодня, 2004. № 3.
 1. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Концепція форму­вання гуманітарно-технічної еліти в НТУ "ХПІ" та шляхи її реалізації: Навчально-мето­дичний посібник. -Харків: НТУ "ХПГ, 2004, 416 с.
 1. Ушакова Н., Булгакова С. Новітні навчальні ресурси - передумова реалізації ви­мог Болонського процесу // Освіта України, № 91 від 23.11.2004. - 8 с.
 1. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Тернопіль: Астон, 2002. – 244 с.
 1. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособ. для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 437 с.
 1. Шиянов Е.И., Котова И.Б. Развитие личности в обучении: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 288 с.
 1. Шкарин В., Булаков Г. Внутривузовское управление качеством обучения // Высшее образование в России. - 2002. - № 5.
 1. Шкурина Л.А. Автоматизированные обучающие системы как компонент совре­менных технологий обучения // Телекоммуникации и информатизация образования. 2002. №5. С. 61-67.
 1. Шпильовий В.Д., Жила В.Г. Створення тестів та проведення тестового контролю якості підготовки. -Луганськ: Видавництво СУДУ. 1997. - 77 с.
 1. Юзявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. - Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с.