asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
Стаття 44. Відповідальність юридичних осіб за порушення
законодавства про охорону культурної спадщини

Відповідний орган охорони культурної спадщини накладає на
юридичну особу, яка є власником або уповноваженим ним органом чи
замовником робіт, такі фінансові санкції:

за проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати
або завдали шкоди пам'ятці, її території, охоронюваній
археологічній території, охоронним зонам, історичним ареалам
населених місць, - у розмірі від тисячі до десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання,
використання, реставрації, реабілітації пам'яток, у тому числі тих
вимог, що передбачені охоронними договорами, умисне доведення їх
до стану руйнації - у розмірі від тисячі до десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за неподання, несвоєчасне подання або подання явно
недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних,
будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт
об'єкти культурної спадщини - у розмірі від ста до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення органу охорони культурної спадщини про застосування
фінансових санкцій може бути оскаржено до суду.

Фінансові санкції, накладені органом охорони культурної
спадщини, стягуються у встановленому законом порядку.

Стаття 45. Порядок застосування фінансових санкцій за
порушення законодавства про охорону
культурної спадщини

Фінансові санкції, передбачені статтею 44 цього Закону,
накладаються керівником, заступниками керівника центрального
органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини,
керівником чи заступниками керівника органу охорони культурної
спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівником
органу охорони культурної спадщини обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій,
керівником органу охорони культурної спадщини місцевого
самоврядування після розгляду матеріалів, які засвідчують факт
правопорушення.

Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 44 цього
Закону, особою, уповноваженою органом охорони культурної спадщини,
складається акт. Керівник юридичної особи, стосовно якої складено
акт, протягом трьох днів з моменту отримання акта може подати
письмові пояснення до нього. Акт разом з іншими документами, що
стосуються справи, у десятиденний термін з моменту складення акта
надсилається посадовій особі, яка має право накладати фінансові
санкції.

Рішення про накладення фінансових санкцій приймається
протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у
частині другій цієї статті. Рішення про накладення фінансових
санкцій оформлюється постановою, що надсилається юридичній особі,
на яку накладено фінансові санкції.

Кошти, одержані у вигляді стягнень, передбачених у статті 44
цього Закону, зараховуються до спеціального фонду відповідного
бюджету".

21. Частини другу і третю статті 46 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
статті 35 у редакції цього Закону, яка набирає чинності з
1 січня 2006 року.

2. Внести до законів України такі зміни:

1) у підпункті 5.2.13 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 39,
ст. 333; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 52, ст.563) слова "не
більше п'яти відсотків" замінити словами "не більше десяти
відсотків", а слова "(для громадських організацій інвалідів - не
більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього
звітного періоду)" виключити;

2) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11,
ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6,
ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207,
N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36,
ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228,
N 38, ст. 468, N 50, ст. 537) доповнити пунктом 69 такого змісту:

"69) розроблення проектів та проведення робіт з консервації,
реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування
пам'яток".

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.

4. Об'єкти, включені до списків (переліків) пам'яток історії
та культури республіканського чи місцевого значення відповідно до
Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток
історії та культури" ( 3600-09 ), до вирішення питання про їх
включення (невключення) до Реєстру вважаються пам'ятками
відповідно національного чи місцевого значення.

5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

розробити і забезпечити внесення змін до законодавчих актів
України щодо залучення інвестиційних коштів у сферу охорони
культурної спадщини;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів у
зв'язку з прийняттям цього Закону.
Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2245-IV


<< предыдущая страница