asyan.org
добавить свой файл
1
Міністерство освіти України Затверджую

Відділ освіти райдержадміністрації директор школи

Маловодянська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Посадова інструкція

кухаря

(місце видання) _____________________________________________

____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові )

1. Загальні положення

1.1. Кухар призначається на посаду і звільняється з неї директо­ром школи.

1.2. Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку, досвід роботи не менше 3-х років.

1.3. Кухар підпорядкований безпосередньо помічнику директо­ра з організації дитячого харчування.

1.4. У своїй діяльності кухар керується технологією приготу­вання страв у шкільній їдальні, правилами виробничої санітарії, правилами користування кухонним обладнанням, правилами і нор­мами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними нормативними актами школи, Пра­вилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.

2. Функції

Головне призначення кухаря — приготування їжі згідно з техно­логією приготування, обслуговування учнів у їдальні під час перерв.

3. Посадові обов'язки

Кухар виконує такі обов'язки:

3.1. Отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування.

3.2. Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування.

3.3. Слідкує за станом кухонного обладнання.

3.4. Підтримує в належному санітарному стані робоче місце.

3.5. Веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів.

3.6. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.

4. Права

Кухар має право на:

4.1. Відмову від роботи на зіпсованому обладнанні.

4.2. Отримання миючих засобів.

4.3. Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

5. Відповідальність

5.1. Кухар несе матеріальну відповідальність за наявність про­дуктів харчування, обладнання та інвентарю в кухні;

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, в тому числі за невикористання наданих прав, кухар несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим за­конодавством.

5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки ку­хар несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудо­вим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Кухар:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердже­ним директором за поданням помічника директора з організації ди­тячого харчування.

6.2. Проходить інструктаж з правил зберігання продуктів, пра­вил санітарії, гігієни, правил експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки під керівництвом по­мічника директора з організації дитячого харчування.

6.3. Негайно сповіщає робітника з обслуговування та поточно­го ремонту споруд, будівель і обладнання про пошкодження кухон­ного електро - і санітарно - гігієнічного обладнання.


Керівник структурного підрозділу:
Посадову інструкцію отримав: