asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10
ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 145

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Узгоджено: Затверджено:

Заступник Директор ________Дєміна Ю.Л.

директора з НВР __________ Бельц Л.Л.

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Танцюри Ганни Олександрівни

класного керівника 2 класу

Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 145

Донецької міської ради Донецької області

на 2012- 2013 навчальний рік


Донецьк

Нормативні документи

з питань організації виховної роботи в класі:

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (від 10.12.59 р.)

Декларація прав дитини (від 20.11.59 р).

Конвенція про права дитини (від 20.11.89 р.).

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей (30.09.90 р.).

Конституція України (від 28.06.96 р.).

Закони України:

«Про освіту» (від 23.03.96 р. № 100/96-ВР).

«Про загальну середню освіту» (від 13.05.99 р.).

«Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 р. № 1841-ІП).

Укази Президента України:

«Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» (від 17.04.2002 р. № 347/2002).

«Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної програми «Діти України» до 2003 р.» (від 24.01.2001 р. №42/2001).

«Про національну програму "Репродуктивне здоров'я 2001—2005 рр."» (від 26.03.2001 р. №203/2001).

«Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 рр.» (від 25.12.2000 р. № 1376/2000).

«Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» (від 04.02.99 р, №117/99).

«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» (від 15.03.2002 р. №258/2002).

«Про національну програму правової освіти населення» (від 18.10.2001 р. №992/2001).

«Про програму роботу з обдарованими дітьми на 2001—2005 рр.» (від 08.02.2001 р. № 78/2001).

«Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» (від 21.11.99 р. №14-609/99).

«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та неповних сімей» (від 20.12.2000 р. № 1396/2000).

«Про національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 рр.» (від 20.08.2001 р. №643/2001).

Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 рр.» (від 11.06.2001 р. №790).

«Про затвердження Положення про загальноосвітній заклад» (від 14.06.2000 р. №946).

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ЗОШ № 145

____________ Дєміна Ю.Л.
Посадова інструкція

класного керівника
1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затверджені наказом Міносвіти України.

 1. Класний керівник призначається на посаду і звільняються з неї директором школи.

 2. Класний керівник повинен мати вишу чи середню спеціальну педагогічну освіту.

 3. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності класного керівника є:

- створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

- формування колективу класу.

^ 3. Посадові обов'язки

Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:

- працює з учнями закріпленого за ним класу

- вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси

- створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

- сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням, вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

- спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

- надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності; забезпечує їх усунення.

- сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі; закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

- організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства.

- спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя: проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів у класі.

- веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

- підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

- планує виховну роботу в клас.

- бере участь у роботі педагогічної ради.

- проходить періодичні медичні обстеження.

- систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участі, у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

- дотримується стичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

4. Права

Класний керівник має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, який визначений Статутом школи.

 • захист професійної честі й гідності.

 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

 • захист своїх інтересів, самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики,

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом,

 • вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників.

 • регулярне підвищення своєї кваліфікації.

 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

 • надавання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

5. Відповідальність

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним І/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

^ 6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Класний керівник:

 1. працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

 2. замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.

 3. самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

 4. подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення навчальної чверті.

 5. отримує від директора ніколи і його заступників інформацію нормативно - правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

> працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

^ 7. Обов'язки з охорони праці

Класний керівник:

 1. забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.

 2. оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої до лікарської допомоги.

 3. вносить пропозиції щодо покрашення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно виливають на їхнє здоров'я.

 4. здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктував.

 5. організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

Ознайомлена:_________________________

^ Державні та професійні свята УкраїниВересень

1.09

День знань;

1.09

Міжнародний день

грамотності;

11.09

День українського кіно;

1-а неділя

День підприємця;

2-а субота

День фізкультури

та спорту;

3-й вівторок

Міжнародний день миру;

3-я неділя

День працівників лісу;

27.09

Міжнародний день

туризму;

30.09

Всеукраїнський день

бібліотек.

Жовтень

1.10

Міжнародний день людей

похилого віку;

1.10

Міжнародний день музики;

1-а неділя

День учителя;

14.10

Покрова Пресвятої

Богородиці;

14.10

День Українського

козацтва;

14.10

День створення УПА;

24.10

Міжнародний день ООН;

28.10

День визволення України

від німецько-фашистських

загарбників.

Листопад

4.11

День заснування ЮНЕСКО;

9.11

День української

писемності та мови;

21.11

Всесвітній день привітань;

22.11

День свободи;

25.11

День пам'яті жертв

голодомору

та політичних репресій.

Грудень

1.12

Річниця референдуму, що

підтвердив Акт проголошен.

незалежності України;

1.12

Всесвітній день боротьби

зі СНІДом;

6.12

День Збройних Сил

України;

10.12

Міжнародний день прав

людини.

Січень

1.01

Новий рік;

7.01

Різдво Христове;

14.01

Старий Новий рік;

14.01

Святого Василя;

19.01

Водохреща;

22.01

День Соборності України;

29.01

День пам'яті Крут.

Лютий

14.02

День Святого Валентина;

15.02

Трьох Святих;

13.02

День захисника Вітчизни.

Березень

8.03

Міжнародний жіночий день;

9.03-10.03

Шевченківські дні;

27.03

Всесвітній день театру.

Квітень

1.04

День гумору;

7.04

Всесвітній день здоров'я;

11.04

Міжнародний день визволення

в'язнів концтаборів;

12.04

День космонавтики;

17.04

Всесвітній день довкілля;

22.04

День Землі;

26.04

День Чорнобильської трагедії;
Великдень.

Травень

1.05

Міжнародний день

солідарності трудящих;

5.05

День Європи;

9.05

День Перемоги;

2-а неділя

День матері;

15.05

Міжнародний день сім'ї;

24.05

День слов'янської писемності

та мови;

31.05

Всесвітній день без тютюну.

Червень

1.06

Міжнародний день захисту

дітей;

5.06

Всесвітній день охорони

навколишнього середовища;

28.06

День Конституції України.
^ Аналіз виховної роботи за минулий

навчальний рік

Коллектив этого класса начала формировать за год поступления детей в школу ( когда дети посещали школу будущего первоклассника). Изучала характеры и интересы детей, а также семей, в которых они растут и воспитываются. Каждое мое занятие было открытым для родителей, бабушек и дедушек, чтобы взрослые могли ближе узнать личность учителя, его манеру преподавания и требования, предъявляемые ученикам.

Итогом 1 сентября ко мне пришли учиться 12 - семилеток, 19 - шестилеток. А это из 30 семей- 4 неполных семей, 3 - многодетная, 11- детей с повышенной возбудимостью.

Наблюдая за детьми, обратила внимание на то, что много общих интересов, а значит, легче будет сплачивать их в коллектив. Дети делают попытки (часто удачные) сообща решать различные проблемы, которые возникают в классе, переживают за своих одноклассников, вместе радуются удачам и огорчаются неудачам.

Но все-таки возникают конфликты из -за неуравновешенности и вспыльчивости некоторых детей, т.к. в классе есть дети «повышенного риска»- Буянов Артур, Дуров Данил, Рудометкин Рувим, Россолов Денис,Сидоров Дмитрий Сафонов Станислав,Гордиенко Максим,Приходько Владислав. Из них наиболее сильной агрессивностью и невоспитанностью выделяется Россолов Денис, Сафонов Станислав.

Совместно с психологом, была установлена причина такого поведения детей. Это- родовая травма, конфликтность в семьях, где проживают дети, многие предоставлены сами себе. Чувство «ненужности» заставляет их стоять всегда в позе нападения. В связи с этим были проведены беседы с родителями и обучение общению с детьми как с личностью.

А так как многим родителям приходится работать на нескольких работах, у детей плохо воспитана коммуникативная культура, в этом направлении я поставила перед собой цель: передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей ( как позитивного, так и негативного), опыта поколений.

Наметила задачи для достижения этой цели:

1 .Познакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений

2.Формировать у учащихся культуру общения в системе « учитель - ученик», « ученик - ученик», « взрослый - ребенок».

3.Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех учащихся класса.

4.Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении.

Исходя из задач, поставленных мною перед собой, наметила следующие мероприятия:

1. Беседы:

 Самопредставление «Это-я!»

 Как вести себя в столовой

 Моя любимая игрушка

 Красивые девочки, сильные мальчики

 Где я был, когда меня не было?

 Жадность, что такое?

 Умеешь ли ты дружить?

 О невежах и вежливости

 Об обидах и причинах обид

 Окна моего дома! Что они значат в моей жизни?

 Конфликтный человек, какой он?

 Мои «хочу» и мои «надо»

 Лучшее слово о дружбе

2.Праздники:

 Первый раз в первый класс

 Посвящение в барвинчата

 День учителя

 День матери

 Новогодний утренник

 Музыкальная открытка для мам, бабушек и сестер

 Музыкальная открытка для пап, дедушек и братьев

 Прощание с Букварем.

 1 апреля

 День победы

 Прощай первый класс, встречай второй!

А так же были запланированы мероприятия на формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья «Режим дня и спорт», «Доктор, зуб болит!», «Твоя осанка», «Как беречь глаза», «Как сохранить хороший слух», «Вредные привычки и как от них избавляться» и т.д. Часто проводились спортивные конкурсы, соревнования внутри класса (совместно с учителем физической культуры).

Среди родителей были проведены разъяснительные беседы о трудностях физической адаптации учащихся к школе и учебному процессу, о режиме дня и выполнении домашнего задания, о развитии интереса к спорту, о вредных привычках и как правильно помочь ребенку от них избавиться и т.д.

Результаты показали, что дети болели мало и состояние их здоровья к концу года не ухудшилось.

Была проведена огромная работа по сплочению родительского коллектива. Это индивидуальные беседы, праздники, чаепития, родительские собрания,посещения на дому, открытые уроки. Родители находили время среди своей огромной занятости и принимали активное участие во всех этих мероприятиях. Такое сотрудничество сплотило не только детский коллектив, родительский коллектив параллельно, но и тесно переплело их между собой. Со своей стороны, чтобы не ослабить это переплетение, всячески поощряю родителей и учеников:

 Поздравления в дневниках со всеми праздниками и днями рождения.

 Благодарность на доске почета в уголке класса

 Благодарность в дневниках

Также в классе организованна горячая линия поддержки, где каждый родитель может получить помощь, как от учителя, так и от любого родителя коллектива.

Ведется работа с детьми «повышенного риска» и их родителями. Проводятся разъяснительные работы со стороны учителя, психолога .

Дети и их родители активно участвуют как в жизни класса, так и в жизни

Подводя итоги проделанной работы, результаты подтвердили правильность выбранных методов и приемов.

На следующий учебный год продолжу просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных взглядов, суждений, оценок, буду развивать такие качества у детей, как умение признавать свои ошибки, анализировать их, делать выводы, учиться прощать и быть прощенным, умение доказывать свою правоту и признавать правоту других людей.

^ Психолого-педагогічна характеристика класу

У класі навчається 30 учнів, з них —12 дівчаток і 18 хлопців.

Стан здоров'я дітей у класі різний. Найчастіше пропускають заняття
з причини хвороби учні:Ткаченко Р. Приходько В. Апарін М.. Менше пропускає уроків, але постійно скаржиться на головний біль Іванова Я. Вуйко В. Підвищену збудженість мають учні Івденко М.,Россолов Д, Ткаченко Р, Рудомьоткін Р, Сафонов С..

Соціально-психологічний, стан дітей задовільний. У класі 1 дитина

з неповної сім’ї. Це Мердов Д. Двоє мають вітчима ( Березіна І., Соєнко І.).

Характер відносин між учнями та їхніми батьками нормальний. Більшість дітей виховується у сім'ях, де панує взаєморозуміння та злагода.

В інших родинах вихованням займається тільки один із батьків — Мердов Д. Матеріальне становище у більшості дітей середнього рівня. Постійне робоче місце мають батьки всіх учнів. .

Переважає кількість сімей, де виховується по одній дитині. Це позначається на ставленні дітей до однолітків.

Неофіційних лідерів у класі немає, проте наявні угруповання, які сформовані переважно за місцем проживання.

У спілкуванні з учителями учні проявляють стриманість, тактовність,
порядність. Тільки декілька дозволяють недоречні висловлювання

на уроках.

Більшість дітей мають холеричний темперамент. Проте є й флегма
тики — 7 та меланхоліки - 9 . Є діти, які тримаються осторонь від усіх, доволі скритні — Сідоров Д..

Виховання дітей у сім'ї та школі впливає на характер дітей. Щодо
психологічних якостей, то у деяких переважає довільна увага, процеси
пам'яті, а саме запам'ятовування та відтворення, відбувається швидко.
Дуже погана пам'ять у Соєнко І, Фризюк Є., Россолов Д..

Учні вимогливі до себе, готові прийти на допомогу одне одному, відповідально ставляться до навчання і до виконання громадських доручень. У цілому діти досить чуйні одне до одного і за складних ситуацій кожен із них знаходить підтримку в однокласників.

У повсякденному спілкуванні доволі багато жорсткого, навіть грубого, але діти спокійно до цього ставляться.

Високу громадську активність проявляють Буянова К., Вуйко В., Катренко В..

Діти проявляють цікавість до навчання, дуже пишаються тим, що навчаються у школі.

Діти багато читають додаткової літератури. Деякі додатково займаються іноземними мовами, музикою, спортом. і задоволенням беруть участь у конкурсах та проведенні позакласних занять, свят, допомагають вчителям у проведенні відкритих заходів..

Виникають проблеми з вивченням точних наук таких, як математика, фізика.

Більша частина класу вміє цінувати знання. Учителів, що працюють у класі, задовольняє рівень знань, однак вони стурбовані ставленням учнів до домашньої підготовки .

^ Проблема навчального закладу:

Здійснення особистістно-зорієнтованого навчання в процесі реалізації стратегії співпраці, запровадження продуктивно-інтерактивного навчання і виховання

^ Проблема класу:

Формування та розвиток навичок спілкування та взаємодії, здатності оцінювати свою поведінку, вміння самостійно приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки.

^ Пріоритетні напрямки виховної роботи:

Пріоритетні напрями виховання

Громадянське:

виховувати школярів у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій і плекати інтелектуально розвинену, духовно багату, цілісну особистість; формувати в учнів незалежно від національності національну свідомість, історичну пам'ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї.

Правове:

прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини і забезпечити знання та виконання законів України учнями.

Фізичне:

пропагувати здоровий спосіб життя; проводити оздоровчо-профспілкову роботу серед підлітків; формувати усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості; виховувати потребу в регулярних заняттях спортом; дотримання режиму дня.

Художньо-естетичне:

розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість дітей; формувати естетичну культуру засобами народних традицій; сприяти забезпеченню української мови як державної в усіх напрямках роботи, розвивати уявлення про зовнішню та внутрішню красу людини.

Трудове:

виробляти свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; виховувати здорову особистість, цивілізованого, господаря.

Екологічне:

формувати екологічну культуру і усвідомлення себе частиною природи; виховувати почуття відповідальності за природу як національне багатство; залучення учнів до екологічної та природоохоронної діяльності.

Родинно-сімейне:

формувати культуру сучасної сім'ї та потребу допомагати батькам; розвивати інтерес до традицій родини; формувати моральні якості з позицій добра і справедливості.

Духовно-моральне:

прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, потребу поводитися відповідно до норм суспільства; виховувати патріотизм, колективізм, непримиримість до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Превентивне:

забезпечити теоретичну та практичну реалізацію заходів, спрямованих на попередження і подолання відхилень у поведінці школярів; запобігання розвитку різних форм асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потребу поводити себе відповідно до моральних норм у суспільстві.

Статеве:


передбачає захист дітей та підлітків; надання їм допомоги в соціальному самовизначенні, в активному входженні в суспільне життя; формування духовних цінностей та навичок культури здоров'я.

Формування здорового способу життя:

забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров'я; формування гармонії тіла та душі; виховання потреби у фізичних заняттях, прагнення до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями та навичками.

Впровадження програми «Рівний — рівному»:

проводити просвітницьку діяльність серед учнів щодо здорового способу життя, ініціювати роботу інструкторів-підлітків щодо здорового способу життя у середовищі ровесників; розробляти навчання та впроваджувати в життя сучасні інформаційно-освітні матеріали.

Розвиток учнівського самоврядування:

організація змістовного дозвілля школярів, вироблення дбайливого ставлення до шкільного майна; підвищення навчальних досягнень учнів; розвиток комунікативних навичок учнів.

Формування наукового світогляду:

формувати погляди та переконання учнів, почуття власної гідності, єдність внутрішньої та зовнішньої вихованості учнів, мотиви і рівень громадської активності.
^ Склад учнівського самоврядування класу
Прізвище та ім’я учня

Доручення

1

Алексєєв Олександр Юрійович

Культмасовий сектор

2

Апарін Михайло Григорович

Квітникар

3

Асланова Айсел Вугар

Культмасовий сектор

4

Березіна Іліана Денисівна

Культмасовий сектор

5

Буянов Артур Олексійович

Бібліотекар

6

Буянов Микита Сергійович

Фізорг

7

Буянова Карина Олексіївна

Командир класу

8

Вегнер Валерія Олександрівна

Культмасовий сектор

9

Волков Данило Владиславович

Квітникар

10

Вуйко Вікторія Олегівна

Відповідальна за пропуски занять

11

Гордієнко Максим Дмитрович

Квітникар

12

Дуров Данило Олександрович

Бібліотекар

13

Іванова Яна Андріївна

Культмасовий сектор

14

Івденко Марія Андріївна

Квітникар

15

Катренко Валерія Вікторівна

Відповідальна за чергування

16

Крюков Артем Андрійович

Редколегія

17

Кашпур Максим Андрійович

Квітникар

18

Лісіцин Михайло Олександрович

Культмасовий сектор

19

Маник Анастасія Федорівна

Медичний сектор

20

Мердов Данило Владиславович

Квітникар

21

Приходько Владислав Валерійович

Культмасовий сектор

22

Редько Максим Володимирович

Відповідальний за харчування

23

Россолов Денис Станіславович

Культмасовий сектор

24

Рудомьоткін Рувім Володимирович

Культмасовий сектор

25

Сафонов Станіслав Юрійович

Культмасовий сектор

26

Сідоров Дмитро Дмитрович

Культмасовий сектор

27

Соєнко Інна Андріївна

Культмасовий сектор

28

Ткаченко Ростислав Олександрович

Квітникар

29

Трофімова Анастасія Володимирівна

Медичний сектор

30

Фризюк Єлизавета Михайлівна

Редколегія

31
^ АКТИВ КЛАСУПрізвище ім’я

Доручення

1

Буянов Микита Сергійович

Фізорг

2

Буянова Карина Олексіївна

Командир класу

3

Вуйко Вікторія Олегівна

Відповідальна за пропуски занять

4

Катренко Валерія Вікторівна

Відповідальна за чергування


^ РОБОТА З АКТИВОМ

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Розподіл обов’язків між членами активу класу

Вересень

Танцюра Г.О.
2

Складання графіка чергування по класу.

Жовтень

Танцюра Г.О.

Катренко В.В.
3

Перевірка стану щоденників

Листопад

Танцюра Г.О.

Буянова К.О.
4


Зв'язок з бібліотекою (бібліотечні години)

Грудень

Танцюра Г.О.

Буянов А.О.

Дуров Д.О.
5

Робота з редколегією

Січень

Танцюра Г.О.

Крюков А.А.

Фризік Є.М.
6


Участь активу класу в рейді (підручники)

Лютий

Танцюра Г.О.

Буянов А.О.

Дуров Д.О.
7

Участь активу класу в рейдах

( щоденники)

Березень

Танцюра Г.О.

Вуйко В.О
8


Участь активу класу в рейді

(зовнішній вигляд)

Квітень

Танцюра Г.О.

Кашпур М.А.
9


Участь активу класу в рейді (самий читаючий учень у класі)

Травень

Танцюра Г.О.

Буянов А.О.

Дуров Д.О.


следующая страница >>