asyan.org
добавить свой файл
1
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N ______


м. _______________

"___" _________ р.


Акціонерно-комерційний банк _________________________, далі іменується "Банк", в особі ________________________________, що діє на підставі Статуту, _____________________, з одного боку, та _____________________________, далі імену­ється "Позичальник", в особі _____________________, що діє на підс­таві ___________________, з другого боку, уклали цей до­говір про таке.
1. Предмет договору

1.1. Банк надає Позичальнику кредит на _______________________________

________________________________________________________________________

(зазначити, на які цілі; номер та дата договору)

у сумі __________________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

строком __________ місяців з ____ по _____ року зі спла­тою ___________ відсотків річних.

^ 2. Умови забезпечення кредиту

2.1. На забезпечення зобов'язань за договором Банком прийняті: ________________________________________________________________________

(вказати конкретно: укладений договір застави,

________________________________________________________________________

договір поруки (гарантія), цінні папери,

_______________________________________________________________________.

що здані на зберігання в банк, інші документи)

2.2. Кредит, наданий Банком, забезпечується належ­ним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодав­ством України.

^ 3. Банк зобов'язується

3.1. Відкрити Позичальникові позичковий рахунок N __________ для видачі кредиту.

3.2. Забезпечити Позичальника консультативними по­слугами з питань виконання договору.

3.3. На підставі даних бухгалтерської звітності (місяч­ної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Пози­чальника, перевіряти забезпеченість та цільове викорис­тання кредиту і вносити пропозиції про подальші відноси­ни з Позичальником.

^ 4. Позичальник зобов'язується

4.1. Використати кредит на зазначені у договорі цілі і забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату на­рахованих відсотків із свого розрахункового рахунку N __ в ____________________________________________

(установа банку Позичальника)

в такі строки ____________________________________________________________ відповідно до строкових зобов'язань. Відсотки за кредит Позичальник сплачує платіжним дорученням на рахунок доходів Банку N ______ до 25 числа кожного місяця.

4.2. Кошти для погашення заборгованості в першу чер­гу направляти для оплати відсотків за кредит, потім - про­строченої заборгованості. Сума, що залишилася, направля­ється на погашення кредиту.

4.3. За порушення строків повернення кредиту і відсот­ків за кредит сплачувати Банку додатково до встановленої відсоткової ставки за кредит пеню в розмірі _____ відсотків за кожний день прострочення платежу.

4.4. Самостійно надавати Банку до ___________________________________

(вказати строк)

бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і доповнення до угод поставки, реалізації об'єктів, що кре­дитуються, та інші матеріали для видачі, перевірки, забез­печення кредиту і контролю за його використанням і по­верненням.

4.5. Періодично (________) інформувати Банк про хід виконання угоди.

4.6. Надати Банку право самостійно стягувати відсотки у разі настання строків платежів і пеню за несвоєчасну сплату відсотків.

4.7. Надати Банку право після перевірки цільового ви­користання кредиту стягувати штраф ______________ відсотків від суми коштів, що використані не за цільовим призна­ченням.

^ 5. Банк має право

5.1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окре­мих випадках у разі наявності кредитних ресурсів перене­сення строків повернення кредиту зі стягненням підвище­ної відсоткової ставки в розмірі __ відсотків річних.

5.2. Проводити перевірку на місці забезпечення банків­ських позичок, а у разі потреби - і попередню перевірку заставних можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують повернення позички.

5.3. Проводити перевірку цільового використання кре­дитів на місці у Позичальника.

У разі виявлення нецільового використання кредитів стягувати з Позичальника штраф у розмірі __ відсотків від суми нецільового використання.

5.4. У разі недодержання Позичальником умов кредит­ного договору розірвати договір і достроково стягнути кре­дит зі сплатою штрафу у розмірі __ відсотків від суми по­зички.

5.5. У разі недостатнього забезпечення кредитними ре­сурсами обмежити надання кредиту за відкритою кредит­ною лінією, повідомивши про це Позичальника за сім днів до призупинення кредитування.

^ 6. Позичальник має право

6.1. Порушити перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням контрактів, угод за кредитним договором.

6.2. Достроково погашати кредит і сплачувати відсотки за кредит.

6.3. Достроково розірвати договір, повністю повернув­ши одержаний кредит, включаючи відсотки за його корис­тування, повідомити про це Банк не пізніше ніж за сім днів.

^ 7. Особливі умови

7.1. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахун­ку Позичальника відшкодування боргів Банку проводиться шляхом ____________________________

(вказати конкретно:

________________________________________________________________________

звернення стягнення на предмет застави, стягнення з гаранта, поручителя тощо

________________________________________________________________________

у встановленому чинним законодавством порядку)

7.2. У разі зміни кредитної політики згідно з рішеннями Верховної Ради України, Національного банку України, а також Банку, до договору за погодженням з Позичальни­ком вносяться в десятиденний строк відповідні зміни з мо­менту введення нових положень. При розбіжностях сторін Банк пред'являє кредит до стягнення. У разі відсутності коштів кредит виноситься на рахунок прострочених пози­чок з нарахуванням відсотків і пені відповідно до п. 4.2.

7.3. Плата за кредит підлягає коригуванню при зміні облікової ставки Національного банку України.

7.4. У разі зміни національної грошової одиниці сума кредиту підлягає перерахунку відповідно до чинного зако­нодавства.

7.5. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством в арбітражному порядку.

7.6. Позичальник зобов'язується у триденний строк по­відомити Банк про зміну юридичної та фактичної адреси, номера телефону.

7.7. Зміни у договорі оформляються додатковою угодою сторін і є невід'ємною частиною угоди.

7.8. Строк даного договору встановлюється з дня на­дання кредиту і до повного погашення кредиту та відсотків за ним.

7.9. Особливі умови ________________________________________________

8. Юридична адреса та реквізити

Адреса Банку

__________________________________________________________________

______________

(підпис керівника)

__________________

(підпис гол. бухгалтера)

"___"_________ р.

Паспортні дані керівників Позичальника:

Керівник _________________________________________________________

Гол. бухгалтер ____________________________________________________