asyan.org
добавить свой файл
1
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА


 1. Загальні положення

  1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта.

  2. Лаборант призначається і звільняється з посади директором гімназії з числа осіб, які мають середню освіту без вимог до стажу роботи чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи з даного профілю не менше двох років. Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному об’ємі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду лаборанта.

  3. Лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов’язки завідувача кабінету, а при обслуговуванні декількох кабінетів – заступнику директора гімназії з навчально-виховної роботи.

  4. У своїй діяльності лаборант керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінету(ів); відповідними стандартами і технічними умова, правилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимірювальної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку і даною інструкцією.

 2. Функції

Основними призначеннями лаборанта є надання допомоги вчителю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслуговуванні і підтримці в робочому стані обладнання навчальних кабінетів.

 1. Посадові обв’язки

Лаборант виконує такі посадові обов’язки:

  1. Слідкує за справністю лабораторного обладнання, здійснює його ремонт.

  2. Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби навчання) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і регулювання згідно з розробленими інструкціями та іншою документацією.

  3. Здійснює відповідно до вказівок учителя, завідувача кабінету і розкладу занять необхідні і допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.

  4. Забезпечує учнів при виконанні лабораторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнаннями, матеріалами, реактивами тощо.

  5. Виконує різноманітні обчислювальні і графічні роботи, пов’язані з навчальними заняттями, які проводяться.

  6. Веде облік витратних матеріалів, складає звітність відповідно до встановленої форми.

  7. Розмножує за вказівкою вчителя, завідувача кабінету дидактичних матеріалів.

  8. Приводить у належний порядок обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; за потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації.

  9. Суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

  10. Турбується про розширення матеріальної бази кабінету(ів), складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв’язки з навчальними колекторами, фільмотеками й іншими подібними організаціями.

 1. ^ Охорона праці та безпека життєдіяльності

  1. Лаборант роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснює згідно з законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Кодекс законів про працю та інші нормативні акти про охорону праці та безпеку життєдіяльності.

  2. Він повинен знати закон України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Кодекс законів про працю та інші нормативні акти про охорону праці та безпеку життєдіяльності.

  3. Перевірку знань правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності лаборант проходить раз на три роки.

  4. Проводить інструктажі з учнями і вихованцями з охорони праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

  5. Повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився. Організовує надання першої допомоги потерпілому.

  6. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів і вихованців.

  7. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

  8. Забороняє використання обладнання, не передбаченого типовими переліками, в тому числі нестандартного, саморобного, яке встановлене в лабораторіях, кабінетах без дозволу служби охорони праці.

  9. Проходить перепідготовку з питань з питань охорони та безпеки життєдіяльності.

 2. Права

Лаборант має право

  1. Забороняти користуватися несправним обладнанням (приладами, інструментами, технічними засобами тощо).

  2. Відразу ж забороняти явні порушення правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом.

 1. Відповідальність

  1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників гімназії, а також посадових обов’язків, установлених даною посадовою інструкцією, в тому числі за невиконання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

  2. За спричинені гімназії чи учасникам навчального процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків лаборант несе відповідальність к порядку і у межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

 2. ^ Взаємозв’язки (зв’язки за посадою)

Лаборант:

  1. Працює в режимі ненормованого робочого тижня згідно з графіком, складеним, виходячи з 40-годинного робочого тижня, і затвердженого директором гімназії.

  2. На період канікул, який не співпадає з відпусткою, виконує господарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директора гімназії чи його заступника з навчально-виховної роботи.

  3. Проходить інструктаж із техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідного кабінету чи заступника директора гімназії з навчально-виховної роботи.

  4. Працює в тісному контакті з учителем відповідних предметів.

  5. З питань охорони праці та безпеки життєдіяльності погоджує свою роботу з адміністрацією гімназії, педагогічним, технічним колективами.


З посадовими обов’язками ознайомлений __________________________