asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10

ДСТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ стандарт України


Пожежна техніка.

Системи газового пожежогасіння.

Загальні вимоги до проектування, монтажу, випробовувань,

технічного обслуговування та безпеки

Частина 1:

Загальні вимоги
Пожарная техника.

Системы газового пожаротушения.

Общие требования к проектированию, монтажу, испытаниям,

техническому обслуживанию и безопасности


Часть 1:

Общие требования
Gaseous fire-extinguishing systems –

Physical properties and system design –

Part 1:

General requirementsЧинний від ____________

ВСТУП


Системи пожежогасіння, на які поширюється ця частина ISO 14520, призначено для здійснення подавання газових вогнегасних речовин для ліквідації пожежі.

В зв’язку з тим, що в останні роки для ліквідації пожеж розроблено декілька способів доставлення і застосування вогнегасної речовини, є необхідність у розповсюдженні інформації відносно встановлених систем і способів. Для цього було підготовано цю частину ISO 14520.

Зокрема, включено нові вимоги щодо обмеження викидання вогнегасних речовин у процесі проведення випробувань та перевірки роботи систем пожежогасіння. Вони стосуються також випробувань герметичності захищуваних приміщень.

Цю частину ISO 14520 розроблено з урахуванням кращих технічних даних, які були відомі робочій групі на час її підготовки. Але, у зв’язку з тим, що охоплено широку сферу, було неможливо докладно розглянути кожний фактор або обставину, які могли б вплинути на впровадження розроблених рекомендацій.

Під час розроблення цієї частини стандарту ISO 14520 передбачалось, що виконання її положень покладатиметься на висококваліфікованих фахівців, які мають досвід роботи в галузі розроблення вихідних вимог та проектування систем газового пожежогасіння, а також монтажу, випробувань, отримання дозволу на експлуатацію, перевірки, управління та технічного обслуговування систем пожежогасіння та їх елементів. Цей стандарт розроблений саме для таких фахівців, і очікується, що вони виконуватимуть свої обов‘язки щодо недопущення необгрунтованих викидів вогнегасної речовини.

Приділено увагу вимогам Монреальського Протоколу щодо речовин, які руйнують озоновий шар.

Важливо, щоб протипожежний захист будинків і споруд розглядався як єдине ціле. Системи газового пожежогасіння складають тільки частину, хоча і важливу, відомих засобів пожежогасіння, тому не слід вважати, що з їх упровадженням відпадає необхідність розгляду додаткових заходів, таких як: забезпечення пересувними вогнегасниками або іншими рухомими засобами для першої допомоги, або для використання в критичних ситуаціях, або для застосування до особливих пожежонебезпечних об‘єктів.

Протягом багатьох років газові вогнегасні речовини визнані як ефективне середовище для гасіння горючих рідин, пожеж електрообладнання, що перебуває під напругою, і звичайних пожеж класу A. Але під час проектування систем пожежогасіння не слід забувати, що може виникнути ситуація, коли газові вогнегасні речовини виявляються непридатними. За деяких обставин також може виникнути небезпека від їх використання, що потребує спеціальних запобіжних заходів.

Рекомендації з цих питань можуть бути отримані від відповідного виробника вогнегасної речовини або системи пожежогасіння. Інформація може також надаватися органами пожежної безпеки, організаціями з охорони здоров’я й охорони праці, страховими компаніями. Крім того, в разі необхідності доцільно звертатися до інших національних стандартів і керівних документів конкретної країни.

Важливо, щоб проводилось ретельне технічне обслуговування протипожежного обладнання для забезпечення його готовності до негайного застосування в разі необхідності. Слід передбачити повсякденне технічне обслуговування, тому що йому може приділятися недостатня увага власником системи. У цьому виявляється небезпечна зневага до життя людей, що перебувають у приміщеннях, і до фінансових втрат. Значення технічного обслуговування переоцінити неможливо.

Національне пояснення

Вступ до міжнародного стандарту ISO 14520-1:2000.

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цим стандартом встановлено вимоги і рекомендації щодо проектування, монтажу, випробувань, технічного обслуговування і безпеки систем газового пожежогасіння, які призначено для протипожежного захисту будинків, підприємств та інших споруд, а також у ньому наведено характеристики різних вогнегасних речовин і типів пожеж, для яких вони є ефективним засобом пожежогасіння.

Стандарт охоплює системи об’ємного пожежогасіння, які використовуються для протипожежного захисту промислових та інших спеціальних будинків і споруд. У таких системах використовуються неелектропровідні газові вогнегасні речовини, після застосування яких відсутній нелеткий залишок. По таких речовинах на теперішній час є достатні дані для підтвердження їх технічних характеристик відповідними незалежними органами. Цей стандарт не стосується систем вибухопридушення.

Цей стандарт не вказує на прийнятність відповідними органами лише перелічених у ньому вогнегасних речовин, оскільки інші вогнегасні речовини можуть бути також прийнятні. До цього стандарту не включено СО2, оскільки ця речовина є предметом іншого стандарту.

Цей стандарт стосується вогнегасних речовин, які наведено у таблиці 1. Необхідно взяти до уваги і інші стандарти, присвячені окремим вогнегасним речовинам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Вогнегасні речовини, дозволені до застосування

Вогнегасна

речовина

Хімічна

назва

Хімічна

формула

Торгівельна назва

Міжнародний

стандарт

CF3I

Трифторйодметан

CF3l

Triodide

ISO 14520-2

FC-2-1-8

Перфторпропан

CF3CF2CF3

CEA 308

ISO 14520-3

FC-3-1-10

Перфторбутан

C4F10

CEA 410

ISO 14520-4

HCFC Суміш А

HCFC-123

HCFC-22

HCFC-124


Дихлортрифторетан

Хлодифторметан

Хлортетрафторетан

Ізопропеніл-1-метилциклогексан


CHCI2CF3

CHCIF2

CHCIFCF3

С10Н16

NAF S-lll

ISO 14520-6

HCFC 124

Хлортетрафторетан

CHCIFCF3

FE-241

ISO 14520-7

HCFC 125

Пентафторетан

CHF2CF3

FE-25

ISO 14520-8

HFC-227ea

Гептафторпропан

CF3CHFCF3

FE-200

ISO 14520-9

HFC 23

Трифторметан

CHF3

FE-13

ISO 14520-10

HFC 236fa

Гексафторпропан

CF32CF3

FE-36

ISO 14520-11

IG-01

Аргон

Ar

Argotec

ISO 14520-12

IG-100

Азот

N2
ISO 14520-13

IG-55

Азот (50 %)

Аргон (50 %)

N2

Ar

Argonite

ISO 14520-14

Закінчення таблиці 1

Вогнегасна

речовина

Хімічна

назва

Хімічна

формула

Торгівельна назва

Міжнародний

стандарт

IG-541

Азот (52 %)

Аргон (50 %)

Діоксид вуглецю (8 %)

N2

Ar

СО2

Inergen

ISO 14520-15


^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи містять відомості, які через посилання в цьому тексті, складають положення цього стандарту. Якщо посилання на нормативні документи зроблено із зазначенням дати, то наступні зміни або доповнення до них не беруться до уваги. Однак, необхідно проводити дослідження щодо можливості застосування останніх редакцій нормативних документів, які перелічено нижче. Якщо посилання наведено без зазначення дати, то береться до уваги остання редакція нормативного документа. Члени ISO і IEC ведуть реєстри чинних Міжнародних Стандартів.

ISO 3941 Classification of fires

Національне пояснення

ISO 3941 Класифікація пожеж (в Україні чинний ГОСТ 27331 “Пожарная техника. Классификация пожаров”, який повністю відповідає ISO 3941).следующая страница >>