asyan.org
добавить свой файл
1
ОБКЛАДИНКА
ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ
ЗАВДАННЯ
ВІДГУК
РЕФЕРАТ

Звернути увагу, що об’єктом дослідження є процес проектування та розробки програмного продукту
РЕФЕРАТ
ABSTRACT
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
1 ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЩОДО АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІЖДЕННЯ
1.1 Аналіз інструментальних засобів до автоматизованого проектування програмних продуктів

Зробити аналіз існуючих CASE засобів для автоматизованого проектування програмних продуктів.

Мінімум розглянути CASE засоби, які вивчались на попередніх курсах, та їх аналог(и). Наприклад, Rational Rose, Er-Win, BP-Win, MS Visio і т.д. Для кожного програмного продукту визначити: назву, галузь застосування, гідність та недоліки. На основі аналізу зробити обґрунтований вибір в користь одного програмного продукту, який в подальшому і використовувати в роботі.

Максимум розглянути CASE засоби, які можуть використовуватись на всіх етапах життєвого циклу програмних продуктів. Для кожного програмного продукту визначити: назву, галузь застосування, гідність та недоліки. На основі аналізу зробити обґрунтований вибір в користь одного програмного продукту, який в подальшому і використовувати в роботі. Також звернути увагу на перейменування параграфу 1.1.

^ 1.2 Аналіз інструментальних засобів до автоматизованої розробки програмних продуктів

Зробити аналіз існуючих інструментальних засобів для автоматизованої розробки програмних продуктів. Мінімум розглянути Denwer та один аналог. Для кожного програмного продукту визначити: назву, галузь застосування, гідність та недоліки. На основі аналізу зробити обґрунтований вибір в користь одного програмного продукту, який в подальшому і використовувати в роботі.

^ 1.3 Постановка задачі на проектування та розробку Web-вузла інтернет-магазину з продажу комп’ютерної техніки

Викладення матеріалу щодо постановки задачі дослідження рекомендується виконувати в наступній послідовності:

1) стан проблеми (задачі, ситуації і т.д.) на сьогоднішній момент (можна в загальному вигляді без акцентування уваги на предметній області, з якою пов’язана курсова робота);

2) важність виконання завдання (в даному випадку слід приділити увагу загальним питанням розробки Web-ресурсів);

3) визначити в якості одного з важливих напрямків в галузі Web-розробок – розробку Web-вузла відповідно до завдання курсової роботи;

4) з пунктів 1, 2 и 3 визначається актуальність роботи, що виконується;

5) з пункту 4 визначається мета роботи;

6) з пункту 5 визначаються ключові обсяги робіт, які повинні бути виконані для того, щоб мета була досягнута;

7) з пункту 6 визначаються основні характеристики програмного продукту, який буде розроблятись в перспективі.

Обсяг постановки задачі – 2 повних сторінки.
^ 2 ПРОЕКТУВАННЯ WEB ВУЗЛА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ З ПРОДАЖУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

2.1 Визначення моделі процесу розробки програмного продукту

Визначити модель процесу розробки програмного продукту, яка буде використовуватись в роботі, надати аргументи на користь обраної моделі.

^ 2.2 Аналіз C та D вимог до програмного продукту

Представити аналіз C та D вимог до програмного продукту відповідно до SRS документу. Навести екрані форми інтерфейсу користувачів, отримані на етапі проектування.

^ 2.3 Оцінка загальних параметрів Web-вузла інтернет-магазину з продажу комп’ютерної техніки

2.3.1 Оцінка працевитрат та тривалості проекту

Для оцінки працевитрат використовувати модель Боема. В даному випадку для розрахунку величин, що необхідні обов’язково будуть розглянуті функціональність та якість проекту. Для виконання робіт з оцінки працевитрат та тривалості проекту можна використовувати інші інструментальні засоби або методики розрахунку. При цьому обов’язково пов’язати функціональність та якість проекту з працевитратами та тривалістю.

^ 2.3.2 Розклад проекту

Привести розклад проекту з точки зору, як плану, так і факту.

2.4 Ризики проекту, який виконується

Розглянути ризики, з якими Ви зіткнулися при виконанні роботи. Ризики класифікувати та приділити увагу кожній групі.

^ 2.5 Проектування програмного продукту

Представити основні компоненти програмного продукту, їх призначення та їх місце в загальній структурі програного продукту. Для окремих компонентів, найбільш важливих, виконати детальне проектування.

^ 2.6 Структура бази даних Web-вузла інтернет-магазину з продажу комп’ютерної техніки

Представити структуру бази даних та опис всіх сутностей, які входять до структури бази даних, використовуючи, наприклад, наступну форму подання матеріалу.

Таблиця 2.1- Структура таблиці User

Найменування поля

Тип поля

Інформація, що зберігається

Признак ключа

^ 2.7 Проектна документація програмного продукту

Відповідно до структури SDD документу (група ІФ39а)

2.7 План управління конфігураціями програмного продукту

Відповідно до структури SCMP документу (група ІФ39б)

2.7 План управління програмних проектом

Відповідно до структури SPMP документу (група ІФ29)
^ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ WEB ВУЗЛА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ З ПРОДАЖУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

3.1 Інтеграція програмного продукту

Навести фінальну структуру програмного продукту, показати різницю між структурою програмного продукту, отриманою на етапі проектування програмного продукту, та структурою, отриманою на етапі інтеграції програмного продукту. Показати еволюцію версії окремих елементів програмного продукту та програмного продукту в цілому.

^ 3.2 Верифікація програмного продукту

Обрати один з методів верифікації та застосувати для програмного продукту, який розробляється.

3.3 Валідація програмного продукту

Обрати один з підходів валідації та застосувати для програмного продукту, який розробляється.

^ 3.4 Система тестів програмного продукту

Розглянути тести білого, чорного, сірого ящиків та модульні, інтегральні і системні тести. Інформацію систематизувати у формі таблиць. Навести вхідні дані, вихідні дані, факт проходження тестів.

^ 3.5 Керівництво користувачів Web-вузла інтернет-магазину з продажу комп’ютерної техніки

Описати програмний продукт з наведенням екранних форм для всіх користувачів з моменту запуску програмного продукту до виходу з програмного продукту.
^ ВИСНОВКИ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ


Звернути увагу, що у списку джерела інформації розташовуються або за алфавітом, або відповідно до порядку посилання в тексті. Для правильного оформлення джерел інформації використовувати приклади.
^ ДОДАТОК А

В додатки виноситься матеріал, який не є суттєво важливим і може перевантажувати основні розділи пояснювальної записки. Наприклад, опис таблиць, які формують структуру бази даних, результати чисельних експериментів, вихідна тестова інформація і т.і.

Таким чином, в основних розділах записки може бути представлена інформація в узагальненому вигляді (ключова інформація), а в додатках, вона може бути більш детально розкрита.

У випадку, якщо пояснювальна записка містить більш одного додатку, всі додатки повинні бути структуровані відповідно до змісту матеріалу, який в них входить.