asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра фінансівМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

з навчальної дисципліни

"ЛОГІСТИКА"

(для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання)

Розробив ст.викл.

Ширяєва Н.В.


Харків – 2011

Контрольне завдання з курсу "Логістика" містить два теоретичних питання і три задачі, які виконуються студентами по індивідуальних варіантах. Перше теоретичне питання вибирається студентами з групи питань "І", а інші - з питань групи "II".

Контрольне завдання виконується на аркушах паперу формату ^ А4 комп'ютерним друком (Times New Roman, 14pt; 1,5 інтервал). На титульному листі вказується назва міністерства, вузу, факультету, кафедри, навчальної дисципліни та номер варіанту, а також прізвище, ім'я та по-батькові студента, дані про керівника роботи, № залікової книжки, шифр академічної групи, дата виконання завдання.

Всі сторінки контрольного завдання нумеруються окрім першої (титульної). На початку тексту наводиться зміст з номерами сторінок кожного розділу. Перед рішенням задачі потрібно надати її умову. Наявність вступу не є обов'язковою. У відповідях на питання необхідно розкривати тільки їхню сутність. Викладення повинно бути логічним та послідовним. Наприкінці завдання обов'язково дається список використаних джерел. У разі використання всесвітньої інформаційної мережі для виконання теоретичної частини, необхідно надати посилання на джерело в Internet.

В основі вибору варіанту контрольного завдання лежить номер студента за списком у журналі групи. В окремих випадках може вибиратися інше питання за узгодженням з викладачем.

Відповідь на кожне теоретичне питання має становити 4-6 сторінок, а об’єм рішення кожного з практичних завдань – 1-3 сторінки.

Теоретичні запитання

I

 1. Етапи розвитку логістики.

 2. Перевага та недоліки імітаційного моделювання.

 3. Сучасна концепція логістичного управління.

 4. Взаємодія логістики та маркетингу.

 5. Функції логістики.

 6. Класифікація логістичних систем.

 7. Макрологістична система.

 8. Організаційна структура логістики на підприємстві.

 9. Мікрологістична система.

 10. Ефективність логістичного управління.

 11. Моделювання в логістиці.

 12. Типовий варіант структури відділу логістики.

 13. Класичний підхід до організації матеріального потоку.

 14. Системний підхід до організації матеріального потоку.

 15. Призначення та види транспортних засобів, їх характеристика.

 16. Транспортні тарифи та правила їх використання.

 17. Сутність та призначення розподілу в логістиці.

 18. Розвиток інфраструктури товарних ринків України.

 19. Функціональна схема системи MRP.

 20. Мікрологістична концепція „худого виробництва".

 21. Значення і сутність логістичного сервісу.

 22. Складські операції та їх характеристика.

 23. Технологічні карти та графіки роботи складу.

 24. Система управління запасами.

 25. Вантажна одиниця, її роль в логістиці та характеристики.


II

 1. Аналіз повної вартості в логістиці.

 2. Задача “зробити або купити”.

 3. Вибір постачальника.

 4. Визначення економічного розміру замовлення.

 5. Система постачання “точно в термін”.

 6. Метод швидкого реагування.

 7. Мікрологістична система KANBAN.

 8. Мікрологістична концепція “оптимізована виробнича технологія”.

 9. Логістичні посередники у каналах розподілу.

 10. Задача розміщення розподільчих центрів.

 11. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами.

 12. “Запаси, що управляються продавцем” (VMI).

 13. Параметри і характеристика логістичного обслуговування.

 14. Класифікація логістичних витрат.

 15. Характеристика та види логістичних інформаційних систем.

 16. Витрати, пов’язані із забезпеченням запасів.

 17. Інформаційні технології в логістиці.

 18. Функції інформаційної логістичної системи.

 19. Штрихові коди: поняття, види, області застосування в логістиці.

 20. Структура та порядок використання штрихового коду EAN-13.

 21. Тривалість логістичного процесу.

 22. Логістика транспортного підприємства.

 23. Логістика торгового підприємства.

 24. Пакетування вантажних одиниць.

 25. Оптимізація логістичних каналів.


Практичне завдання №1

Завдання “зробити або купити”

Приклад

Фірма виробляє і збуває три компоненти. Перед керівником відділу постачання було поставлене завдання – вивчити ціни на світовому ринку. Вивчено такі цінові і вартісні показники (табл. 1).

Таблиця 1


^ Вихідна інформація для прийняття управлінського рішення “зробити або купити”

Показники

Компонент

X

Y

Z

Обсяг виробництва, од.

20000

40000

80000

Витрати основних матеріалів на одиницю продукції, грн.


0,8


1,0


0,4

Витрати на оплату праці основних виробничих робітників(на одиницю продукції), грн.


1,6


1,8


0,8

Прямі витрати на одиницю продукції, грн.

0,4

0,6

0,2

Постійні витрати на одиницю продукції, грн.

0,8

1

0,4

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

4,0

5,0

2,0

Імпортна закупівельна ціна, грн.

2,75

4,2

2,0
 1. Надайте рекомендації керівництву фірми щодо можливості закупівлі компонента виходячи тільки з витрат.

 2. Визначте розмір прибутку у випадку власного виробництва всіх компонентів.

 3. Встановите, чи вплинуть рекомендації з закупівлі (пункт 1) на прибуток і якою мірою.
Розв’язання

При розробці рекомендацій щодо можливості закупівлі компонента необхідно приймати до уваги тільки релевантні витрати та доходи, тобто ті витрати та доходи, величина яких безпосередньо залежить від рішення, що приймається. Витрати для двох альтернатив – закупівля або власне виробництво – представлені в табл. 2.
Таблиця 2^ Порівняльний аналіз двох альтернатив

(закупівля або власне виробництво)

Релевантні витрати

Компонент

X

Y

Z

вироб-ництво

закупі-вля

вироб-ництво

закупі-вля

вироб-ництво

закупі-вля

Витрати основних матеріалів на одиницю продукції, грн.

0,8

-

1,0

-

0,4

-

Витрати на оплату праці основних виробничих робітників (на одиницю продукції), грн.

1,6

-

1,8

-

0,8

-

Прямі витрати на одиницю продукції, грн.

0,4

-

0,6

-

0,2

-

Імпортна закупівельна ціна, грн.

-

2,75

-

4,2

-

2,0

Разом релевантні витрати на одиницю продукції, грн.


2,8


2,75


3,4

4,2

1,4

2,0


Результати розрахунків виходячи тільки з витрат показують, що фірма має сенс закупати компонент X.

Розрахуємо розмір прибутку у випадку власного виробництва всіх компонентів (табл. 3).

Таблиця 3

^ Розрахунок розміру прибутку у випадку власного виробництва всіх компонентів

Показники

Компонент

X

Y

Z

1. Обсяг виробництва, од.

20000

40000

80000

2. Витрати основних матеріалів на одиницю продукції, грн.


0,8


1,0


0,4

3. Витрати на оплату праці основних виробничих робітників (на одиницю продукції), грн.


1,6


1,8


0,8

4. Прямі витрати на одиницю продукції, грн.

0,4

0,6

0,2

5. Постійні витрати на одиницю продукції, грн.

0,8

1,0

0,4

6. Собівартість одної одиниці продукції, грн.


3,6

4,4

1,8

7. Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

4,0

5,0

2,0

8. Прибуток від одної одиниці продукції, грн.


0,4

0,6

0,2

9. Прибуток на весь обсяг виробництва, грн.


8000

24000

16000

10. Загальний прибуток, грн.


48000


Зробимо розрахунок величини прибутку з врахуванням рекомендацій, наведених в табл. 2.

Таблиця 4

^ Розрахунок розміру прибутку при комбінованому варіанті

(закупівля та власне виробництво)

Показники

Компонент

X

(закупівля)

Y

(виробництво)

Z

(виробництво)

1. Обсяг виробництва, од

20000

40000

80000

2. Витрати основних матеріалів на одиницю продукції, грн.

-

1,0

0,4

3. Витрати на оплату праці основних виробничих робітників (на одиницю продукції), грн.

-

1,8

0,8

4. Прямі витрати на одиницю продукції, грн.

-

0,6

0,2

5. Постійні витрати на одиницю продукції, грн.

0,8

1,0

0,4

6. Імпортна закупівельна ціна, грн.

2,75

-

-

7. Собівартість одної одиниці продукції, грн.

3,55

4,4

1,8

8. Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

4,0

5,0

2,0

9. Прибуток від одної одиниці продукції, грн.

0,45

0,6

0,2

10. Прибуток на весь обсяг виробництва, грн.

9000

24000

16000

11. Загальний прибуток, грн.

49000


Таким чином, проведені розрахунки показали, що при використанні комбінованого варіанту фірма зможе отримати прибуток у розмірі 49 тис. грн., що на 1 тис. грн. більше самостійного виробництва всіх компонентів.

Варіанти

Для свого номеру варіанту вихідних даних (табл. 5) вирішити завдання “зробити або купити”. Коефіцієнт варіанту k має вигляд:

k = (100 + N)/ 100, (1)

де N – номер студента за списком групи.

Таблиця 5


^ Вихідна інформація для прийняття управлінського рішення “зробити або купити”

Показники

Компонент

X

Y

Z

Обсяг виробництва, од.

20000*k

40000*k

80000*k

Витрати основних матеріалів на одиницю продукції, грн.


0,8*k


1,0*k


0,4*k

Витрати на оплату праці основних виробничих робітників(на одиницю продукції), грн.


1,6*k


1,8*k


0,8*k

Прямі витрати на одиницю продукції, грн.

0,4*k

0,6*k

0,2*k

Постійні витрати на одиницю продукції, грн.

0,8*k

1*k

0,4*k

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

4,0*k

5,0*k

2,0*k

Імпортна закупівельна ціна, грн.

2,75*k

4,2*k

2,0*k

^ Практичне завдання №2

Задача розміщення розподільчих центрів
На території району розташовано 8 магазинів, які торгують продовольчими товарами, їх координати (у прямокутній системі координат), а також місячний вантажообіг наведено в табл. 6. На основі вихідний даних для свого номеру варіанту треба знайти координати точки (Xсклад, Yсклад), в околі якої рекомендовано організувати роботу розподільчого складу, а також побудувати точки, в яких розміщені магазини та склад, на одному графіку. Коефіцієнт варіанту k визначається за формулою (1).

Таблиця 6

^ Вантажообіг і координати магазинів, які обслуговуються

№ магазину

Координата X, км

Координата Y, км

Товарообіг B, т/міс

1

10*k

10*k

15

2

23*k

41*k

10

3

48*k

59*k

20

4

36*k

27*k

5

5

60*k

34*k

10

6

67*k

20*k

20

7

81*k

29*k

45

8

106*k

45*k

30


Координати центру ваги вантажних потоків (Xсклад, Yсклад), тобто точки, у якій може бути розташований розподільчий склад, визначаються за формулами:

; (2)

, (3)

де Bi – вантажообіг i-го споживача, Xi, Yi – координати i-го споживача, n – кількість споживачів.

Практичне завдання №3

Управління запасами із застосуванням аналізу АВС і XYZ
следующая страница >>