asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток № 6
до Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарамиФорма № 6-ВТ

Код за ДКУД
Серія № __________________


Найменування підприємства ________________________________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________

^ ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ

за "___" ____________ 20__ р.

по рахунках:

002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"Квитанція

Назва товару

Сальдо на

Надійшло

Повернення

Уцінка

Продано

Нара-
ховано комі-
тенту (сума)

Виплачено

Сальдо на

дататоварів

заборго-
ваність комі-
тенту

ціна товару, прийня-
того на комісію

дата

сума

дата

сума

дата

сума

дата

сума

това-
рів

забор-гова-ність комі-
тенту