asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток № 1ДОВІДКА


про результати визначення робіт,

професій і посад працівників фірми ______________

Для підготовки довідки використано штатний розпис підприємства. Підставою для визначення робіт, професій і посад працівників, робочі місця яких підлягають атестації, окреслено Списками виробництв, робіт, цехів, професій і посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003р. № 36 та Списками виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003р. № 679.

На основі проведеної роботи, встановлено, що право на вищевказані пільги передбачається для таких категорій працівників фірми:


^ Назва структурного підрозділу

Професія, посада

Список, розділ

1

2

3Список на додаткову відпустку за шкідливі умови праці. Розділ 33, “Загальні професії в усіх галузях господарства”.Члени атестаційної комісії: ____________________
____________________
____________________
____________________
_____________________
^

Приложение № 1СПРАВКА


о результатах выявления работ,

профессий и должностей работников фирмы ______________

Для подготовки справки использовано штатное расписание предприятия. Основанием для выявления работ, профессий и должностей и показателей, занятость работников в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, установлены списками производств, работ, профессий и должностей, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.01.2003г. № 36 и Списками производств, работ профессий и должностей, занятость в которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск за роботу во вредных и тяжелых условиях труда и за особенный характер труда, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 2003г. № 679.

На основании проведенной работы, установлено, что право на выше указанные льготы предусматривается для таких категорий работников фирмы:


^ Наименование структурного подразделения

Профессий, должность

Список, раздел

1

2

3Список на дополнительный отпуск за вредные условия труда . Раздел 33, “Общие профессии во всех сферах хозяйства”.


Члены аттестационной комиссии ____________________
____________________
___________________