asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР
щодо надання юридичних послугм.___________

"___"_______________р.


ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________________,

в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________, з одного боку, і

ЮРИДИЧНА ФІРМА: _____________________________________________________________,

в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе зобов’язання надавати юри­дичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Даним Договором.

^ 2. ОБОВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

2.1. ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе виконання наступної правової роботи:

а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА, візує їх, надає допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки та правильного оформлення зазначених документів;

б) бере участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються ЗАМОВНИ­КОМ з іншими підприємствами та громадянами, візує їх, надає допомогу щодо організації контролю за виконанням цих договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санк­цій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов’язань;

в) організує та веде претензійну роботу за матеріалами, підготовленими ЗАМОВНИКОМ;

г) бере участь у розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованість, що є на балансі господарства, та вживає спільно з іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї заборгованості;

д) надає допомогу з організації та здійснення контролю за дотриманням ЗАМОВНИКОМ встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання продукції і товарів за кількістю та якістю, проводить інструктаж працівників, які відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій та активування у випадку нестачі, некомплектності, псування товарів та вантажів, робить висновок про законність списання матеріальних цінностей;

е) представляє у встановленому порядку інтереси ЗАМОВНИКА в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;

є) узагальнює та аналізує розгляд судових, інших справ та спільно з іншими підрозділами ЗАМОВНИКА – результати розгляду претензій, практику укладання та виконання договорів – надає ЗАМОВНИКУ пропозиції з усунення виявлених недоліків;

ж) дає консультації, висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності ЗАМОВНИКА;

з) за дорученням ЗАМОВНИКА бере участь у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності;

и) готує за дорученням ЗАМОВНИКА матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної і нестандартної продукції та про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих ЗАМОВНИКУ;

і) організує систематичний облік та збереження нормативних актів, що надходять до ЗАМОВНИКА та видаються ним, створює бібліотеку юридичної літератури;

ї) інформує ЗАМОВНИКА про нове законодавство, організує спільно з іншими підрозділа­ми вивчення керівними працівниками та спеціалістами ЗАМОВНИКА нормативних актів, що сто­суються їхньої діяльності, регулярно здійснює особистий прийом працівників ЗАМОВНИКА та кон­сультує їх з правових питань.

2.2. При виконанні зазначених у п.2.1 обов’язків ЮРИДИЧНА ФІРМА керується чинним законодавством і Даним Договором.

2.3. Для виконання доручень, зазначених у п.2.1 Даного Договору, ЮРИДИЧНА ФІРМА призначає ____________________________________________________________________________________.

(посада, П. І. Б.)

^ 3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК зобов’язується:

а) своєчасно забезпечувати ЮРИДИЧНУ ФІРМУ всім необхідним для виконання даних їй до­ручень, передбачених Даним Договором, у тому числі документами в потрібній кількості примірників, нормативними актами, що регулюють діяльність ЗАМОВНИКА, канцелярським приладдям, робочим місцем, транспортними засобами;

б) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень;

в) оплачувати послуги ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ.

^ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

4.1. За роботу, виконану ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ, ЗАМОВНИК щомісячно перерахо­вує ____________________________________________________________________________________.

(сума літерами)

4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються ЗАМОВНИКОМ не пізніше _____ числа кожного місяця.

^ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Договір укладений на строк до _____________________ та набирає чинності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один місяць.

Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається поновленим на невизначений термін, але кожна із сторін має право припини­ти його дію, попередивши про це другу сторону за один місяць.

Даний Договір укладений у двох примірниках: по одному примірнику для кожної сторони.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________