asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР
комерційного представництвам. ____________________________

"___" __________________ 200__ р.
Узгоджено:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Підприємство") в особі _________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з одного боку,
та

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія __ № ___________, виданий _______________, що проживає за адресою ____________________________________________

(повна адреса)

(надалі іменується "Комерційний представник"), що діє на підставі чинного в Україні законодавства, з другого боку,

уклали цей Договір комерційного представництва (надалі іменується "Договір") про таке.
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Комерційний представник у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов'язується здійснювати комерційне представництво Підприємства стосовно третіх осіб, а Підприємство зобов'язується оплатити послуги комерційного представника.

1.2. Комерційне представництво за цим Договором полягає у здійсненні Комерційним представником правочинів від імені Підприємства щодо реалізації наступної продукції _______________________, що виготовляється і доставляється силами _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ в ________________________________________________________________________

(місце призначення)

(____________________________________________________________________)

а також будь-якої іншої продукції, доставку і реалізацію якої Сторони вважають доцільною для одержання прибутку і не забороненої в обігу.

1.3. Специфікація на продукцію, що постачається, надається Комерційному представникові

______________________________________________________________________

за 7 днів до початку кожного наступного місяця і підписується обома Сторонами цього Договору із зазначенням цін на поточний місяць і обсягом місячної поставки.
^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Комерційного представника:

- з підприємницькою зацікавленістю виконувати всі дані йому доручення;

- не підвищувати ціну на продукцію вище, ніж на 25 % від ціни за накладною;

- прагнути сконцентрувати на собі максимально необхідну кількість споживачів за рахунок підвищення обсягу продажу _________________________

_____________________________________________________________________;

- турбуватись про рекламу ________________________________________

_____________________________________________________________________, в тому числі про реалізацію продукції і товарів, що поставляються;

- реалізовувати продукцію, що поставляється, не пізніше ніж за 15 - 20 днів з моменту поставки такої продукції Комерційному представникові.

2.2. Обов'язки Підприємства:

- поставляти продукцію відповідно до специфікації, якісну (з сертифікатом) і в установлених обсягах і строках;

  • виплачувати Комерційному представникові винагороду при виконанні останнім умов цього Договору в розмірі _________________________________ грн.;

  • видати Комерційному представникові довіреність із повноваженнями, що випливають із цього Договору.^ 3. ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ

3.1. Усі кошти, отримані від реалізації Комерційним представником продукції Підприємства, Комерційний представник переводить на поточний рахунок Підприємства.

3.2. Підставою прийняття виручки від Комерційного представника є _____________________________________________________.
4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Комерційний представник зобов'язаний зберігати в таємниці всі відомості про господарську діяльність Підприємства, що стали йому відомими, і після закінчення дії цього Договору протягом одного року.
^ 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

5.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Підприємство: ______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Підписи:

Підприємство:

______________________

М. П.

Комерційний представник: ________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Комерційний представник: _______________________

М. П.