asyan.org
добавить свой файл
1

Прізвище, ім’я, по батькові Бондар Лариса Миколаївна

Рік народження 1966

Освіта вища, Одеський державний педагогічний інститут

ім. К.Ушинського, 1988 р.

Спеціальність за дипломом вчитель математики, фізики з правом

викладання інформатики

Стаж безпосередньої педагогічної роботи 24 р., в тому числі на даній посаді – 24 роки, в Євгенівській ЗОШ – 18 років

Посада вчитель математики, інформатики

Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Старший вчитель

^ Педагогічне кредо:

« Щоб бути хорошим учителем, потрібно любити те, що викладаєш, і тих, кому викладаєш».


Мета життя і діяльності - жити, творити, робити добро.


«Життя прекрасне двома речами:

можливістю вивчати математику

й можливістю викладати її».

  С.Пуассон Результати педагогічної діяльності

Всеукраїнський математичний конкурс Кенгуру


Участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах:

 • Вчитель року 2013 з предмету «Інформатика» (ІІ місце в заочному районному турі)

 • Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель, обдарований учень» 2012 р.

Ти наше диво калинове, Кохана українська мово!

16 Березня 2013, 16:01 , Переглядів: 334

^ Виховний захід учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Мета:розширювати і збагачувати знання учнів про мову, показати важливе значення рідної мови в житті суспільства і кожної людини зокрема;розвивати логічне мислення, усне мовлення, пізнавальні інтереси школярів; виховувати шану і повагу до української мови, бажання досконало володіти нею і пропагувати серед ровесників та старших людей.

Обладнання: святково прибраний клас, вишиті рушники, портрети українських письменників, вислови видатних людей про рідну мову, прислів'я, таблиця «Життєпис української мови», епіграф.

Джерело: ^ Острiв знань

Автор: Вірьовкіна Валентина Вікторівна, Бондар Лариса Миколаївна, Євгенівська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. Снігурівської районної ради Миколаївської обл.

 • Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»


Методичні публікаціїТворчі звіти, узагальнення власного педагогічного досвіду:

 • 2012 р. – «Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі використання набутих знань з математики»

 • 2013 р.- «Використання інноваційних технологій на уроках інформатики як шлях творчої взаємодії вчителів, батьків та учнів»

Виступи на педагогічній раді:

 • Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку їхньої творчої активності.

 • Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку особистості через взаємодію учасників педагогічного процесу.Районні семінари

2012 рік – семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи. Відкритий урок з інформатики «Інформаційні технології персональної та колективної комунікації. Розробка колективного проекту «Моя майбутня професія».Пізнавальна спрямованість учня носить вибірковий характер. Якщо питання, предмети, явища здаються йому важливими, тоді він їх вивчає. В протилежному випадку зацікавленість учня буде носити випадковий, поверхневий характер.
Характер сучасного життя суспільства відзначається швидкими змінами, що вимагає вносити корективи в систему освіти. Теорія і практика навчання інформатики направлена на реалізацію стратегії Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, положень Концепції загальної середньої освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини. Вважаю, що головне завдання вчителя – навчити дітей мислити, вміти здобувати знання та застосовувати їх на практиці. Тому проблемна тема, над якою я працюю третій рік, - «Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики в процесі використання набутих знань».

Вважаю, що інформаційна освіта дійсно покликана зробити вагомий внесок у формування компетентностей учнів, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, які набуто завдяки активному навчанню. Використання активних форм і методів навчання мають багато переваг. Вони відкидають одноманітність, посилюють інтерес до предмета, розвивають творче, продуктивне мислення, вчать культурі спілкування, поліпшують міжособистісні взаємини, краще реалізують єдність навчання, виховання і розвитку учнів.

Навчальний процес, який орієнтований на особистість учня і враховує його індивідуальність та здібності, передбачає, що:

 • у центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна й творча діяльність;

 • відповідальність за успіх навчальної діяльності учні переважно беруть на себе;

 • головна мета такого навчання – розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття важливих рішень; уміння працювати над розв’язуванням важливих проблем як самостійно, так і в парах, групах;

 • навчальна діяльність учнів має сприяти розвитку критичного та творчого мислення.

Основним завданням розвиваючого навчання являється формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення. Активне мислення може і не бути самостійним. Самостійне – не завжди творче. Творче мислення обов’язково буде і активним і самостійним. Формування творчого мислення учнів – завдання всіх шкільних дисциплін, але математика займає в цьому істотне місце. Чітка логічна схема роздумів, точність, лаконічність мови, систематичне послідовне аргументування – все це властиве процесу навчання математики і сприяє вихованню розумової культури учнів. Математика вимагає уваги і інтуїції, сприяє розвитку інтелекту і формуванню таких рис характеру учня, як акуратність, уміння долати труднощі, доводити почату справу до кінця. Велике значення має зацікавленість учнів. А цьому сприяє залучення їх до активної пізнавальної діяльності на уроках.

Ознайомлення з математичними фактами, засвоєння теорем, виведення формул, рішення значної кількості вправ розвивають здібності людини і впливають на розвиток математичного мислення учнів. Але тільки цими способами завдання розвитку мислення забезпечити не можна. Підсилити розвивальні функції задач можна залученням до різних форм дослідницької діяльності, в процесі якої учні оволодівають такими методами і способами наукових досліджень, як спостереження, експериментування, збирання і зіставлення матеріалу, узагальнення висновків, пошук розв’язку задач.

Наприклад, у 9 класі під час вивчення теми «Теорема косинусів» пропоную розв’язати таку задачу: у трикутнику АВС АВ=2см, кут ВАС = 600, АС = 3см. Знайдіть довжину сторони ВС. Учні можуть висунути такі пропозиції: - побудувати трикутник АВС за даними елементами і виміряти довжину сторони ВС, - провести в трикутнику висоту з вершини В і розглянути утворені прямокутні трикутники. Задаю питання: чи є раціональними способами розв’язання даної задачі? Виникає проблема розв’язання задачі більш раціональним способом, тобто застосування теореми косинусів.

До навчального процесу можна ввести й інші форми дослідницької діяльності учнів:

 • завдання типу: знайдіть застосування явища, що спостерігається, знайдіть помилки у формулюванні теореми, означенні, в поясненні деяких фактів;

 • задачі типу «Передбачте». Вміння розв’язувати такі задачі є важливою особливістю дослідницьких здібностей;

 • складання учнями задач за даними умовами, що особливо сприяє формуванню навичок дослідницької діяльності;

 • задачі на відкриття іншого факту – так звані задачі-проблеми;

 • виявлення різних можливих випадків під час розгляду того чи іншого питання; знаходження різних способів розв’язування проблеми;

 • різні лабораторні та практичні роботи дослідницького характеру;

 • задачі на дослідження геометричної фігури та її властивості тощо.

Під час проведення різних дослідницьких форм роботи важливим етапом є застосування методики, яка дозволяє розвивати мислення як на вербальному, так і невербальному рівні, просторову уяву, кмітливість та винахідливість. Особлива увага повинна приділятися таким аспектам мислення, як його логічність, комбінаторність, евристичність, здатність до аналізу та синтезу, здатність узагальнювати та конкретизувати, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, а також шукати нестандартні підходи.

Розв’язанню даної проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання. Саме використання інтерактивних технологій спонукає учнів бути не спостерігачами, а активними учасниками навчального процесу. Приклад використання технології «Незакінчене речення»:

Запитання і завдання для обговорення з теми «паралелограм»:

- паралелограм – це чотирикутник, у якого…

- чотирикутник, у якого діагоналі точкою перетину діляться…

- у паралелограма діагоналі…

- у паралелограма протилежні сторони…

- у паралелограма протилежні кути…

- якщо одна з сторін паралелограма 2см, а периметр його 12см, то інші сторони дорівнюють…

Використання технології «Знайди помилку». Узагальнення і систематизація теми «Чотирикутники»

- діагоналі ромба рівні; - якщо протилежні сторони чотирикутника рівні, то він – паралелограм; - діагональ прямокутника є бісектрисою кута; -сторони прямокутника рівні; - діагональ прямокутника ділить його на два рівнобедрені трикутники;- будь-який квадрат є ромбом тощо.

Розвитку пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів розв’язку завдань дуже доцільно використовувати технологію колективного обговорення «Мозковий штурм». Ця технологія спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

В цілому, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх із власного досвіду, що веде до розвитку мислення – творчого і діалектичного.

Робота в парахДопомога вчителя під час виконання самостійних завдань


Урок в 9 класі

«Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби»Урок геометрії в 9 класі «Многогранники»