asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1

до рішення ДКЦПФР

№ 11 від 27.01.98


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА НА _________________ ______ Р.


Активи

Код рядка

Звітний період

Попередній період

1. Необоротні активи










Основні засоби

- первісна вартість

- знос

- залишкова вартість










Нематеріальні активи

- первісна вартість

- знос

- залишкова вартість










Довгострокові інвестиції










Інші позаоборотні активи

-

-

-










^ Всього необоротних активів






















^ 2. Оборотні активи










Запаси










Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)










Інша дебіторська заборгованість










Короткострокові інвестиції










Грошові кошти










Витрати майбутніх періодів










Інші оборотні витрати

-

-

-










^ Всього оборотних активів










Баланс













^ Зобов’язання та власний капітал

Код рядка

Звітний період

Попередній період

^ 1. Власний капітал










Статутний капітал

- прості акції

- привілейовані акції










Несплачений статутний капітал










Додатковий сплачений капітал










Інший додатковий капітал










Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)










Власні акції викуплені у акціонерів










Всього власного капіталу










^ 2. Довгострокові зобов’язання










Довгострокові кредити банку










Інші довгострокові фінансові зобов’язання

- номінальна вартість

- премія (дисконт)










Інші довгострокові зобов’язання

-

-

-










^ Всього довгострокових зобов’язань










Всього зобов’язань










^ 1. Поточні зобов’язання










Короткострокові кредити банку










Інші короткострокові інвестиції










Кредиторська заборгованість (комерційна)










Довгострокові зобов’язання строк погашення, яких настав у поточному періоді










Нараховані витрати










Нараховані податки










Нараховані дивіденди










Доходи майбутніх періодів










Інші короткострокові зобов’язання

-

-

-










Всього поточних зобов’язань










Баланс