asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1

до рішення ДКЦПФР

№ 11 від 27.01.98


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА НА _________________ ______ Р.


Активи

Код рядка

Звітний період

Попередній період

1. Необоротні активи


Основні засоби

- первісна вартість

- знос

- залишкова вартість


Нематеріальні активи

- первісна вартість

- знос

- залишкова вартість


Довгострокові інвестиції


Інші позаоборотні активи

-

-

-


^ Всього необоротних активів


^ 2. Оборотні активи


Запаси


Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)


Інша дебіторська заборгованість


Короткострокові інвестиції


Грошові кошти


Витрати майбутніх періодів


Інші оборотні витрати

-

-

-


^ Всього оборотних активів


Баланс

^ Зобов’язання та власний капітал

Код рядка

Звітний період

Попередній період

^ 1. Власний капітал


Статутний капітал

- прості акції

- привілейовані акції


Несплачений статутний капітал


Додатковий сплачений капітал


Інший додатковий капітал


Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)


Власні акції викуплені у акціонерів


Всього власного капіталу


^ 2. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банку


Інші довгострокові фінансові зобов’язання

- номінальна вартість

- премія (дисконт)


Інші довгострокові зобов’язання

-

-

-


^ Всього довгострокових зобов’язань


Всього зобов’язань


^ 1. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банку


Інші короткострокові інвестиції


Кредиторська заборгованість (комерційна)


Довгострокові зобов’язання строк погашення, яких настав у поточному періоді


Нараховані витрати


Нараховані податки


Нараховані дивіденди


Доходи майбутніх періодів


Інші короткострокові зобов’язання

-

-

-


Всього поточних зобов’язань


Баланс