asyan.org
добавить свой файл
1 2 3У К Р А Ї Н А

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ДЕРЖАВНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ „ЦЕНТРЕНЕРГО”


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова комітету з конкурсних торгів

__________ Плотніков С.І

„____”___________ 2011 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

НА ЗАКУПІВЛЮ:

«Плити та плитка керамічні»  (26.30.1), (плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35).

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з матеріально -

технічного забезпечення та транспорту
_____________ /М. В. Діхтяр
«_____»_____________ 2011 р.

Порядок заповнення документації конкурсних торгів

^ Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) . Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
^ 2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Відкрите акціонерне товариство “Державна енергогенеруюча компанія “Центренерго” в особі Зміївської теплової електричної станції
- місцезнаходження:

63460, смт. Комсомольське Зміївського р-ну Харківської обл., Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС.
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

^ Голова комітету з конкурсних торгів – Плотніков С.І,

телефон (05747) 5-21-85, факс (05747) 5-35-85

Секретар комітету з конкурсних торгів - Темнохуд Андрій Іванович,

тел.: (05747) 5-22-36; факс: 5-35-85

^ Начальник відділу матеріально технічного запезпечення

Мохонько Олександр Олексійович, тел./факс: (05747) 5-27-07

Ел. адреса: omts@zmtes.kh.energy.gov.ua
3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:


«Плити та плитка керамічні»  (26.30.1),
- вид предмета закупівлі:

(плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35).
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

смт. Комсомольське Зміївського р-ну Харківської обл., Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС
плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35 – 695 м2.
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):


1- ІV квартал 2011 року
^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів


Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками українською мовою, або іншою мовою (мовами), якою складена документація.

В разі якщо пропозиція учасника конкурсних торгів подається на іншій ніж українська мова, така пропозиція повинна супроводжуватись автентичним перекладом на українську мову. При цьому, визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зміни до документації конкурсних торгів є її невід’ємною частиною.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 09.03.2011 року 13 - 00 годин".

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- комерційної пропозиції, складеної за формою та змістом, що визначений у Додатку №1 до Документації конкурсних торгів.

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності;

копії довідки ЄДРПОУ(для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);

копії статуту учасника (для юридичних осіб);

копії виписки з протоколу засновників, наказу про призначення (для юридичних осіб);

довіреності, доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

- документа (оригіналу), що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі) згідно п.3. Розділу 3 Документації конкурсних торгів.

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі згідно п.7 Розділу 3 Документації конкурсних торгів.

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно п. 6 Розділу 3 Документації конкурсних торгів;

- документи, які підтверджують відповідність учасника вимогам, встановлених ст. 17 закону:

оригінал або нотаріально завірена копія довідки уповноваженого органу з питань банкрутства про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видану не раніше як за 30 календарних днів до дати розкриття та дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів;

оригінал або нотаріально завірена копія довідки податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів;

лист (складений в довільній формі) учасника про наявність/відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгівНе вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗабезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно додатку № 2 до документації конкурсних торгів.
^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону зазначені в додатку "Технічні вимоги " № 3 до Документації конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів наступні документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником: копію паспорту якості

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгівЗакупівля здійснюється без розподілу по лотам.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):Особисто або поштою


63460, смт. Комсомольське Зміївського р-ну Харківської обл., Зміївська ТЕС, кабінет відділу підготовки та проведення закупівель

09.03.2011 р. до 11-00 години

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
63460, смт. Комсомольське Зміївського р-ну Харківської обл., Зміївська ТЕС, кабінет технічного навчання

09.03.2011 р. о - 13-00 годині

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону визначаються критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів згідно Додатку № 4 Документації конкурсних торгів.
^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Виправлення помилок засвідчується підписом Голови комітету з конкурсних торгів і печаткою Замовника після отримання згоди на це учасника.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям передбачених, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

^ Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

(Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту).
^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю зазначається замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону в додатку № 5 до Документації конкурсних торгів.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


Не вимагається


Додаток № 1

до документації конкурсних торгів

подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

фОРМа комерційної пропозиціЇ

на закупівлю:  «Плити та плитка керамічні» (26.30.1), (плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35).

Ми, _____________________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у

(назва Учасника)

конкурсних торгах на закупівлю «Плити та плитка керамічні» (26.30.1), (плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35), згідно з вимогами Замовника конкурсних торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів:

Найменування

Од. виміру

^ Вимоги до предмету закупівлі

Кількість

Ціна за одиницю, грн.,

без ПДВ

Ціна за одиницю, грн.,

з ПДВ

Вартість, грн.,

з ПДВ

плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35

м2

ГОСТ 961-89

695


^ Всього з ПДВ
вт. ч. ПДВ 20%
Загальна вартість пропозиції ______________________________ грн. вт. ч. ПДВ 20%

  1. Умови поставки – автомобільним транспортом на умовах поставки DDP відповідно до Правил “Інкотермс 2000” за такими реквізитами вантажоотримувачів:63460, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Зміївська ТЕС.

^ Умови розрахунків:-здійснюються Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 днів з моменту поставки продукції та підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі продукції.

Термін поставки: не пізніше 15 днів після письмової заявки покупця.

Інші умови:

Учасник має статус платника податку ___________________(вказати систему оподаткування).

Учасник має статус платника ПДВ _______________ (платник чи не платник ПДВ).

1. Ми погоджуємося дотримуватися своєї пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція є обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів та чинним законодавством.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником в редакції відповідного додатку до документації конкурсних торгів не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції та не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

_________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
Додаток № 2

до документації конкурсних торгів

Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази :

- Надати довідку в довільній формі, з переліком обладнання та переліком матеріально-технічної бази

2. ^ Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- Надати довідку в довільній формі, про кваліфікацію працівників які будуть залучені при виконанні умов договору за результатами торгів.
^ 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

- Надати довідку в довільній формі, яка підтверджує практичний досвід виконання аналогічних робіт за останній рік.
^ 4. Наявність фінансової спроможності:

- надати баланс за останній звітний період або довідку в довільній формі, що відповідно до діючого законодавства підприємство учасника дану звітність не надає;

- надати звіт про фінансові результати за останній звітний період або довідку в довільній формі, що відповідно до діючого законодавства підприємство учасника дану звітність не надає;

- надати звіт про рух грошових коштів за останній звітний період або довідку в довільній формі, що відповідно до діючого законодавства підприємство учасника дану звітність не надає;

- надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів та виданої не раніше дати публікації оголошення про проведення відкритих торгів.

Додаток № 3

до документації конкурсних торгів

^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1Найменування, асортимент, кількість, ціна продукції.


Найменування продукції

ГОСТ, ТУ, ДСТУ, креслення

Код

ДК

Код ЄК ТМЦ

ВАТ “ЦЕ”

Кількість

м2.

Ціна за од. прод.,

грн.,

без ПДВ


Сума

грн.,

без ПДВ


плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35

ГОСТ 961-89

26.30.10.590

209010208001

695

Згідно пропозиції

Згідно пропозиції

  1. Загальна вартість Продукції.-------згідно пропозиції ------.

  2. Умови розрахунків : здійснюються Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 днів з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі продукції

  3. Постачальник здійснює поставку Продукції автомобільним транспортом на умовах поставки – DDP, відповідно до Правил “Інкотермс 2000” за такими реквізитами вантажоотримувачів: 63460, Харківська обл., Зміївський р-н,смт. Комсомольське, Зміївська ТЕС.

5 Строк поставки: не більше 15 днів після письмової заявки Покупця.

6 Документи, що надаються при поставці (окрім передбачених п. 5.8. Договору): - паспорт якості.

7 Якість Продукції повинна відповідати таким стандартам, ТУ, іншій технічній документації або зразкам: ГОСТ 961-89

8. Гарантійний строк на Продукцію: складає не менше 12 місяців з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі Продукції.

9. Строк дії договору: Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та скріплення печатками Сторін і діє по 31.12.11 р. включно.

10. Постачальник має статус платника податків: --- згідно пропозиції ----.

11. Додаткові вимоги: Плитка кислотостійка кс-пп-6 геометричні розміри 230х113х35 мм., прямокутна, рік виготовлення 2010-2011 р.

12.В іншому умови поставки Продукції регулюються Договором.


Додаток № 4

до документації конкурсних торгів

^ Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію: ціна пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” (без урахування ПДВ) 100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.

Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.следующая страница >>