asyan.org
добавить свой файл
1
Відділення Національної служби посередництва

і примирення в Одеській області

65107, м. Одеса, вул.Канатна, 83 тел.факс(0482) 728-35-72

nsppodessa.@ucoz.ru

e-mail: nspp_odessа @ ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ


за 2011 рік

Арбітрам, незалежним посередникам та завідувачам інформаційно-консультаційних центрів в районах і містах обласного значення

відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області

Соціально-економічний розвиток Одеської області

у 2011 року
Спільні зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування протягом 2011 року сприяли вирішенню конкретних питань розвитку економіки регіону, збереженню рівня добробуту та соціального захисту мешканців області. Вжиття своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації в економиці і соціальній сфері, узгоджена діяльність із центральними органами виконавчої влади стосовно вирішення проблемних питань регіонального розвитку дозволяють говорити про конкретні успіхи та забезепечення позитивної динаміки показників соціально-економічного розвитку протягом січня-листопада 2011 року.

Підтвердженням цьому є загальне 6 місце Одеської області за січень-вересень 2011 року за рівнем соціально-економічного розвитку серед регіонів України.

Протягом року забезпечено стабільність розвитку більшості галузей економіки Одеської області.

Промисловий комплекс області. За січень-листопад 2011 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги промислового виробництва області зменшились на 18,2%. На показники промисловості у 2011 році визначальний вплив мало зупинення з кінця жовтня 2010 року ПАТ „Лукойл-Одеський нафтопереробний завод” (частка у загальному обсязі виробництва близько 23-26%). За прогнозними розрахунками за підсумками 2011 року за умов ритмічної роботи підприємства приріст обсягів промислового виробництва області мав би скласти 7,0%.

Стабільну позитивну динаміку промислового виробництва у січні-листопаді 2011 року забезпечували підприємства, з виробництва інших неметалевих виробів (+14,0%), легкої промисловості (+26,8%), хімічної та нафтохімічної промисловості (+0,1%).

Агропромисловий комплекс. За січень-листопад 2011 року темп росту валової продукції сільського господарства становив 107,7%, в тому числі продукції рослинництва – 111,1%, тваринництва - 98,7%. Питома вага регіону в загальному обсязі валової продукції сільського господарства становить 4,3%.

Транспорт і зв'язок. За січень–листопад 2011р. підприємствами транспорту перевезено 36,0 млн.т вантажів, що на 10,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Вантажооборот збільшився на 15,8%, автомобільного – 9,5%, водного – зменшився на 13,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту у січні–листопаді 2011р. доставлено вантажоодержувачам 4,5 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1119,9 млн.ткм, що відповідно на 14,8% та на 9,5% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Підприємствами зв’язку за січень–жовтень 2011р. надано послуг пошти та зв’язку на суму 2107,2 млн.грн., у т.ч. обсяг реалізації послуг населенню склав 981,6 млн.грн., що становило 46,6% загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від мобільного – 50,8%, комп’ютерного зв’язку – 16,2%, телефонного міського – 14,4% та телефонного міжміського – 9,0%.

Відмічається початок стабілізації в інвестиційній сфері регіону. За січень-вересень 2011 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5116,6 млн.грн. капітальних іневстицій, з яких 86,0% становили інвестиції в основний капітал – 4398,4 млн.грн.

Обсяг будівельних робіт, виконаних підприємствами області, за січень-листопад 2011 року склав 2855,8% млн.грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 7,9%.

^ Простежується позитивна динаміка приросту іноземних інвестицій в Одеську область. Упродовж січня-вересня в економіку області іноземними інвесторами вкладено 78,8 млн.дол.США акціонерного капіталу. Водночас відбулося зменшення акціонерного капіталу нерезидентів на 28,8 млн.дол.США.

Цінова ситуація. Індекс споживчих цін за січень–листопад 2011р. по області становив 105,3% (по Україні – 104,4%), у той час як за аналогічний період минулого року – 109,6% (по Україні-108,2%).

^ На ринку праці регіону протягом 2011 року відбулися позитивні зміни. Рівень економічної активності населення (за методологією МОП) збільшився на 0,2% і становив 61,9% від всього населення віком від 15-70 років. Чисельність безробітного населення зменшилась на 1,9%, відповідно рівень безробіття склав 6,4% від економічно активного населення віком від 15-70 років (по Україні-8,2%).

Доходи населення. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні-листопаді 2011р. становила 2350 грн. і зросла проти 11 місяців 2010 року на 16,7%.

Рівень реальної заробітної плати за січень-листопад 2011р. у порівнянні з відповідним періодом 2010р. збільшився на 6,1%.
^ Узагальнені підсумки роботи відділення за 2011 рік

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
Впродовж 2011 року відділення здійснювало заходи, спрямовані на запобігання виникненню колективних трудових спорів на 6 підприємствах області. Середньооблікова чисельність працівників цих підприємств складає 472 чол.

В розрізі видів діяльності запобігання здійснювалось: сільське господарство та мисливство1(16,7%) підприємство, житлово-комунальне господарство – 1 (16,7%) підприємство, дослідження та розробки – 3(50,0%) підприємства, пошта та зв'язок – 1 (16,6%).

Всі випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебували на обліку відділення упродовж 2011року виникли на виробничому рівні.

Чинник дестабілізації трудових відносин на 5 підприємствах – заборгованість із виплати заробітної плати, на 1 підприємстві – встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту.

У зв’язку з переростанням конфліктних ситуацій в колективні трудові спори знятий з обліку відділення по запобіганню виникнення КТС чинник дестабілізації стану соціально-трудових відносин з питання заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 319,0 тис.грн. на державному підприємстві «Одеський проектний інститут» м.Одеса (наказ № 1-з від 19.01.2011року) та чинник дестабілізації стану соціально-трудових відносин з питання заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 354,3 тис.грн на державному підприємстві «Одеський спеціальний Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» м.Одеса (наказ №5-з від 19.12.2011року).

В результаті роботи відділення по стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах області ще на доконфліктній стадії дозволило не допустити виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на 3 підприємствах області. Вирішені та зняті з обліку відділення конфліктні ситуації на підприємствах:

- комунальному підприємстві «Управління комунального господарства с.м.т. Сергіївка» с.м.т. Сергіївка Б-Дністровського району;

- казенному підприємстві «Спеціальне конструкторське бюро «Молнія» м.Одеса;

- ВАТ «Укртелеком» Одеська філія структурного підрозділу центру технічної експлуатації міжміського телефонно-телеграфного зв’язку.

В результаті заходів відділення у взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та позаштатними інституціями НСПП у 2011 році погашено заборгованість із заробітної плати у сумі 1682,2 тис.грн., або 62,6% загальної суми заборгованості із заробітної плати, яка стала основною причиною дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

На даний час залишається не вирішеною конфліктна ситуація на державному підприємстві «Хлібна база №77» с.м.т. Іванівка Іванівського району.

З метою зняття соціальної напруги та вирішення чинника дестабілізації стану соціально-трудових відносин по запобіганню виникнення трудового спору з питання погашення заборгованості із заробітної плати, фахівцями відділення 12-13 грудня 2011 року було проведено узгоджувальну зустріч стану вирішення чинника дестабілізації щодо питання погашення заборгованості із заробітної плати. Адміністрацією підприємства проінформовано, що поточна заробітна плати виплачується своєчасно і в повному обсязі. Виплата заборгованості із заробітної плати проводиться згідно складеного та затвердженого графіка.

Відділення і надалі буде відстежувати стан погашення боргу із виплати заробітної плати на ДП ”Хлібна база №77” с.м.т. Іванівка та запобігати виникненню КТС.

Впродовж 2011 року відділенням відстежувався стан соціально-трудових відносин, проводились певні заходи щодо врегулювання розбіжностей сторін з метою попередження виникнення колективних трудових спорів (конфліктів): надіслані листи сторонам соціально-трудових відносин, проведені зустрічі з представниками сторін конфліктних ситуацій, виступи перед трудовими колективами із роз’ясненнями трудового законодавства та Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.
^ Стан і результати вирішення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
Впродовж 2011року відділення сприяло вирішенню 4 колективних трудових спорів (конфліктів), які зареєстровані на виробничому рівні.

За видами економічної діяльності колективні трудові спори, що перебували у провадженні відділення НСПП розподіляються таким чином: житлово-комунальне господарство – 1, дослідження та розробки – 2, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 1.

Із загальної кількості вимог, вирішенню яких сприяло відділення, 3 вимоги стосувались погашення заборгованості із заробітної плати, 2 вимоги стосувались виконання колективного договору і 1 вимога – щодо виконання законодавства про працю.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати працівників підприємств, яка стала основною причиною виникнення колективних трудових спорів становить 1264,3 тис.грн.

Знаходиться в стадії вирішення питання щодо виплати найманим працівникам заборгованої заробітної плати в сумі 458,3 тис. грн.

З початку року в результаті сприяння вирішенню колективних трудових спорів погашена заборгованість із заробітної плати у сумі 806,0 тис. грн. (63,8 % від суми заборгованості, що стала причиною виникнення КТС).

Знято з реєстрації 2 колективних трудових спора:

- на комунальному підприємстві «Управління комунального господарства с.м.т. Сергіївка» с.м.т. Сергіївка Білгород-Дністровського району. Спір знято з реєстрації Розпорядженням НСПП №179-р від 23.08.11р у зв’язку з повним погашенням заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 478,3 тис.грн.

- на державному підприємстві Міністерства оборони України «Одеський проектний інститут» м.Одеси.

7 грудня 2011 року фахівцями відділення здійснено виїзд на підприємство, проведено узгоджувальну зустріч із представниками сторін колективного трудового спору – т.в.о. начальника державного підприємства Міністерства оборони України „Одеський проектний інститут” м.Одеси Міщенком Є.І. та головою первинної профспілкової організації Кашиною Л.І.

У ході проведеної узгоджувальної зустрічі по вирішенню колективного трудового спору, сторони повідомили, що висунута вимога найманих працівників щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 327,7 тис.грн.” виконана.

Спір знято з реєстрації Розпорядженням НСПП №229-р від 09.12.2011р.

На даний час, відділення НСПП продовжує сприяти вирішенню 2 колективних трудових спорів:

^ Державне підприємстві «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» м.Одеси

Тривала невиплата заробітної плати найманим працівникам підприємства призвела до зростання соціальної напруженості у трудовому колективі, конфліктна ситуація переросла в колективний трудовий спір.

Відділенням було підготовлено подання на реєстрацію висунутої найманими працівниками вимоги та колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» та адміністрацією державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» (вих. №02-15/28-203 від 12.12.2011 року).

Розпорядженням НСПП № 230-р від 12.12.2011 року був зареєстрований колективний трудовий спір (реєстраційний номер спору № 083-11/15-В) між найманими працівниками державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» та адміністрацією державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут».

22.12.2011 року в приміщенні відділення НСПП в Одеській області відбулась узгоджувальна зустріч фахівців відділення з представниками трудового колективу - головою профспілкового комітету Андрєєвою І.А., її заступником Остапенко О.В., головою Одеської обласної організації профспілки працівників автомобільного і сільськогосподарського машинобудування Бузою Л.Л.

Андрєєва І.А. повідомила, що представницький орган найманих працівників надає згоду для участі в роботі примирної комісії головного спеціаліста сектора правового забезпечення відділення НСПП в Одеській області, незалежного посередника НСПП Савчука А.В.

Відділенням НСПП в Одеській області підготовлено та надіслано рекомендації сторонам колективного трудового спору, в.о. директора та ініціативній групі найманих працівників підприємства (вих. № 02-05/06-7 від 22 грудня 2011 року), щодо можливих шляхів вирішення колективного трудового спору та правових наслідків його не вирішення.

Проводена підготовча робота до засідання в січні 2012 року примирної комісії з вирішення колективного трудового спору.
^ Болградська центральна районна лікарня ” м.Болград Одеської області.

12 грудня 2011 року фахівцями відділення НСПП в Одеській області проведено вивчення стану соціально-трудових відносин у Болградській центральній районній лікарні м.Болград.

Під час відрядження було встановлено, що на даному підприємстві склалась дуже складна конфліктна ситуація.

Після проведення особистої зустрічі з головою первинної профспілки підприємства Кірпіком П. К. та профспілковим комітетом у складі 15 осіб (яким доручено представляти інтереси найманих працівників, що відповідає вимогам статті 3 Закону) були повідомлені вимоги від найманих працівників підприємства у кількості 705 осіб до адміністрації підприємства в особі головного лікаря Козака Олега Олександровича.

^ Вимоги найманих працівників:


 1. Відрегулювати питання про організацію чергувань на дому в підрозділах Болградської ЦРЛ розташованих в сільській місцевості та здійснювати оплату праці медичним працівникам які надають медичну допомогу населенню в надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні у відповідності з вимогами ст. ст. 106 та 107 КЗпП України.

 2. Відшкодувати витрати з оплати передатестаційних циклів 25 лікарям Болградської ЦРЛ, які були направлені головним лікарем Болградської ЦРЛ в установи післядипломної освіти з метою підвищення кваліфікації у відповідності з вимогами ст. 10 розділу II Колективної угоди між адміністрацією ЛПУ Болградського району та профспілковою організацією Болградської ЦРЛ.

 3. Виплатити працівникам Болградської центральної районної лікарні матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу у відповідності зі ст. 10 розділу VI Колективної угоди між адміністрацією ЛПУ Болградського району та профспілковою організацією Болградської ЦРЛ.

Національна служба посередництва і примирення Розпорядженням №232-р від 19.12.2011року зареєструвала колективний трудовий спір між найманими працівниками та адміністрацією Болградської центральної районної лікарні Одеської області.

23 грудня 2011 року відділенням НСПП в Одеській області підготовлено та надіслано рекомендації сторонам колективного трудового спору та голові Болградської районної державної адміністрації щодо можливих шляхів вирішення колективного трудового спору та правових наслідків його не вирішення.

26 грудня 2011 року завідувачем сектору правового забезпечення – трудовим арбітром НСПП Нікітенко В.Я. проведено узгоджувальні зустрічі із представниками сторін колективного трудового спору - головою первинної профспілкової організації Болградської ЦРЛ Кірпіком П.К., головою Одеської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України Кокшаровою Г.В. та представником органу влади, першим заступником голови Болградської районної державної адміністрації Юсіним В.Г.

У ході узгоджувальних зустрічей сторонам колективного трудового спору роз’яснено, що всі вимоги найманих працівників Болградської ЦРЛ можливо вирішити в порядку договірно-правового регулювання. Такий порядок встановлено Законами України „Про соціальний діалог в Україні” та „Про колективні договори і угоди ”.

Закон України „Про соціальний діалог в Україні” визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою напрацювання та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення збільшення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності у суспільстві.

Чинним законодавством України визначено роль і місце державних адміністрацій в стабілізації соціально-трудових відносин. Зокрема, положення про компетенцію та місце органів виконавчої влади в цій важливій сфері визначено в законах України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про колективні договори і угоди” та “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

З метою своєчасного вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками та адміністрацією Болградської центральної районної лікарні Одеської області запропоновано:

1. Стороні профспілки:

1.1 - Отримати свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності.

1.2. На період розгляду колективного трудового спору найманим працівникам Болградської ЦРЛ утриматись від проведення акцій протесту чи страйку;

2. Районній державній адміністрації прийняти заходи для проведення соціального діалогу з найманими працівниками Болградської центральної районної лікарні в особі їх законних представників (профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Болградської центральної районної лікарні).

3. Відповідно до вимог статті 9 (Органи соціального діалогу) Закону України „Про соціальний діалог в Україні” для ведення соціального діалогу на територіальному рівні з рівного числа представників сторін соціального діалогу, у порядку, визначеному статтями 11 та 17 цього Закону, утворити територіальну тристоронню соціально-економічну раду, або двосторонню соціально-економічну раду або інші органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).

4. Підготувати проект та підписати тристоронню угоду між Болградською районною державною адміністрацією, головним лікарем Болградської ЦРЛ та Болградською районною профспілковою організацією працівників охорони здоров’я України щодо виконання вимог Генеральної та Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України з урахуванням виконання вимог найманих працівників у колективному трудовому спорі між найманими працівниками Болградської центральної районної лікарні та адміністрацією Болградської центральної районної лікарні Одеської області.

Попереджено, що умови територіальної угоди між Болградською районною державною адміністрацією, головним лікарем Болградської ЦРЛ та Болградською районною профспілковою організацією працівників охорони здоров’я України не можуть бути гіршими ніж умови галузевої угоди.
^ Соціальний діалог
Проведені консультативні зустрічі зі сторонами соціального діалогу:

- спілкою об’єднання громадян „Об’єднання організацій роботодавців Одеської області”;

- об’єднанням громадян „Одеська міська організація роботодавців”;

- Одеською обласною організацією професійної спілки працівників агропромислового комплексу України;

- Федерацією профспілок Одеської області;

- Одеською обласною організацією профспілки працівників соціальної сфери;

- Одеською обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України;

- Одеською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України;

- Одеською обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я України;

- Одеською обласною профспілковою організацією всеукраїнської профспілки працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей;

^ Актуальні питання

Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики

Одеської області на 2012 рік

(за матеріалам програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2012 рік)

Забезпечення умов для соціально-економічного зростання. У 2012 році триватимуть започатковані у 2011 році процеси з подернізації та технічного переозброєння виробництва. Необхідність завершення інвестиційних проектів з розбудови транспортної інфраструктури, оновлення виробничих потужностей стимулюватиме зростання виробництва машинобудування, будівельних матеріалів, металоконструкцій, а розширення споживчого попиту сприятиме збільшенню обсягів виробництва у харчовій та легкій промисловості. Зростання промислового виробництва планується на 5,0%.

^ На підприємствах будівельної промисловості у 2012 році прогнозується збільшення обсягів виробництва до 6,0%.

Основні напрямки розвитку галузі:

 • технічне переоснащення та реконструкції виробничих потужностей;

 • розробка та запровадження високоефективних енергозберігаючих технологій;

 • широке залучення в господарський оборот відходів виробництва суміжних галузей промисловості.

^ Підвищення конкурентноспроможності агропромислового комплексу. Запорукою всебічного та послідовного соціально-економічного розвитку регіону є підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу. Пріоритетні напрямки розвитку аграрного сектора економіки у 2012 році:

 • поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, підтримання наявного технічного потенціалу машинно-тракторного парку;

 • забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції за прогресивними технологіями;

 • модернізація систем зрошування сільськогосподарських угідь;

 • розвиток ринкової інфраструктури в аграрній сфері (створення оптових (гуртових) ринків сільськогосподарської продукції);

 • створення сучасної селекційної та племінної бази аграрного виробництва;

 • стабілізація та розвиток тваринницької галузі області.

З метою формування сприятливих умов розвитку та ефективного функціонування агропромислового виробництва у 2012 році продовжиться реалізація регіональних програм.

^ Розвиток транспортного потенціалу області, зв'язку та інформаційних технологій. Транспортний комплекс є однією з пріоритетних сфер господарства Одещини, з розвитком якої пов'язують економічне зростання як регіону, так і всієї країни. Розвиток сучасної транспортної мережі та зв'язку сприятиме ефективному використанню особливостей розташування Одеського регіону і забезпечуватиме сприятливі умови для залучення значних обсягів транзитних вантажів та надання населенню якісних послуг.

^ Основними напрямками розвитку дорожнього господарства визначені:

 • реконструкція і капітальний ремонт автодоріг державного значення з доведенням їх параметрів до нормативних вимог;

 • розбудова, ремонт та утримання мережі автомобільних доріг загального користування, місцевого значення із забезпеченням якісного транспортного сполучення все більшої кількості сільських населених пунктів із районними та обласнми центрами, в тому числі завершення будівництва під'їздів з твердим покриттям до кожного населеного пункту області.

^ Будівельна галузь та створення сприятливих умов для ії подальшого розвитку. Основним завданням подальшого розвитку будівельної галузі країни визначено дію Державної соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, якою передбачено здешевлення вартості житла для громадян за рахунок державної підтримки (субсидії) на 30% від нормативної вартості за квадратний метр площі, і участь у Програмі громадян, які зареєстровані у державній черзі на поліпшення житлових умов, та мають можливість сплатити 70% від нормативної вартості житла.

^ Забезпечення зростання купівельної спроможності населення (доходи населення). Найважливішим напрямом соціально-економічної політики області щодо підвищення рівня життя людей є зростання грошових доходів як працездатного, так і не працездатного населення. Прогнозується, що у 2012 році номінальна середньомісячна заробітна плата по області становитиме 2765,0 грн., та зросте на 15%, що відповідає темпам зростання середньомісячної заробітної плати по Україні.

В основних напрямах розвитку регіону визначено, що досягнення завдань відбуватимиться завдяки узгодженій діяльності із центральними органами виконавчої влади з питань розв'язання актуальних проблем галузевого та регіонального розвитку, шляхом поліпшення інвестиційного клімату, посилення мотивації органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо зміцнення місцевих бюджетів, розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад та реалізації проекту „народний бюджет” з вирішенням конкретних потреб мешканців міст та районів області.

Відповідальна за випуск Браславська В.Я.