asyan.org
добавить свой файл
1
Власне українські та запозичені слова

За походженням слова́ поділяються на власне українські та запози́чені з інших мов.

Словниковий склад мови постійно поповнюється як словами, що створюються на основі українських словотвірних засобів, так і запозиченими з багатьох мов: грецької (філологія, музей, театр), латинської (клас, аудиторія, конституція), німецької(бутерброд, солдат), англійської (баскетбол, дизайн), французької (кашне, пюре, пальто), італійської (соло, тріо, акорд) та інших.
Відносно того, якими шляхами запозичуються слова, запозичення бувають:

прямі — з мови в мову: стьожка, хвороба, повидло, ковадло запозичені безпосередньо з польської; башлик, сарай, карий — із татарської;

опосередковані — через інші мови: індійське sakkhara — арабське sukkar — італійське zuchero — німецьке Zucker — українське цукор; тюркське ходжа — російське хозяин — українське хазяїн.

Відносно того, яким способом запозичуються слова, запозичення бувають:

усні: левада, лиман, корабель, квасоля, огірок — із грецької; базар, гарбуз, казан, тютюн — із татарської;

книжні: аудиторія, олімпіада, пюпітр, бюро. Усні запозичення завжди краще пристосовані до законів мови, ніж книжні.

За ступенем адаптації розрізняють:

засвоєння — слова, що вже повністю фонетично й граматично пристосувалися до української мови; наприклад, у запозичених колись словах дріт, колір, папір, як і в незапозичених, відбувається чергування голосних; колишнє французьке слово пальто відмінюється, як і будь-яке українське: пальта, у пальті і т. д.; не відчуваємо іншомовного походження в запозичених словах левада, лиман, базар, кавун;

власне запозичення — слова, у яких процес фонетичного й граматичного пристосування ше не завершився; наприклад: бюро, журі, ательє, тротуар — із французької мови; джентльмен, траулер — з англійської; бухгалтер, ландшафт — із німецької; такі слова мають невластиві українській мові сполучення звуків, форми;

кальки — поморфемні переклади слів; наприклад, українське свідомість — це переклад морфем латинського con-scientia, де con- за значенням дорівнює українському префіксові з-, a scientia означає «знання, відомість»; за англійським зразком half-back утворено українське півзахисник;

запозичення значень — українське слово набуває значення, яке має його іншомовний відповідник; наприклад, політичні поняття правий, лівий запозичено з французької мови — droit, gauche: у часи французької буржуазної революції в Конвенті помірковані жирондисти сиділи праворуч, а прихильники радикальних дій монтаньяри — ліворуч;

словотвірні запозичення — використання іншомовних морфем; наприклад, грецький елемент теле- «далеко» увійшов до таких українських слів, як телебачення, телезв 'язок, телепередача, телеприймач, телеустановка, телеуправління;

варваризми — слова з особливо виразними ознаками іншо-мовності; наприклад: олрайт, о'кей — з англійської; мерсі, тет-а-тет — із французької;

екзотизми — слова для позначення екзотичних, незвичайних реалій, для яких у мові немає назв: кімоно, чалма, сакля, аул, меджліс, хурал.
^ Українські імена

Більшість сучасних українських імен є також запозиченими. Утративши своє первісне значення, з грецької мови прийшли до нас і стали іменами словаАнатолій (схід сонця), Андрій (сміливиймужній), Василь (царський), Зоя (життя), Галина (спокій) Катерина(чиста). З латинської мови запозичено імена: Валентин (сильний), Вікторія (перемога), Марина (морська). Від скандинавськихнародів прийшли до нас імена: Гліб (нащадок бога), Ігор (захисник).
Слід навчитися розрізняти власне українські та запозичені слова. Для цього слід запам'ятати всього сім правил. Шість із них легко запам'ятати за допомогою слова АЕРОФІЛЬТР. 1.    Майже всі слова, які починаються на А, Е, І  - іншомовного походження: абажур, ефір.
2.    В іншомовних словах бувають збіги голосних: біолог (в українській мові такий збіг може бути лише на межі префікса і кореня: виорати).
3.    Іншомовним словам властиві важкі для вимови збіги приголосних: демонстрант, шифр.
4.    Іншомовного походження всі ті слова, які мають звук Ф: футбол, виняток - Фастів, форкати, фе.
5.    В іншомовних словах не чергуються О, Е з І та немає випадних О, Е: бетон- бетону, бюлетень - бюлетеня.
6.    В іншомовних словах рідко виділяються префікси й суфікси, а корінь може бути багатоскладовим: вітамін.
7.    Частина іншомовних слів з кінцевим голосним не відмінюється: кенгуру, амплуа.
ВАЖЛИВО!

Іншомовні слова слід вживати лише в разі потреби, коли в украхїнській мові немає потрібного відповідника.

  • Запозичене слово слід вживати правильно відповідно до його значення, з яким воно зафіксовано в українському словнику.

  • Не рекомендується вживати в одному тексті власне українське слово та іншомовний відповідник.


Вправа 1. Перепишіть речення. Підкресліть запозичені слова.

1. Внутрішні фактори охоплюють індивідуальні і професійні здібності людей, які стають на шлях підприємницької та комерційної діяльності. 2. Уряд країни проводить активну політику, яка спрямована на підтримку і розвиток кооперації, що існує нині між великими фірмами і малими підприємствами. 3. Комерційні та підприємницькі структури зацікавлені у факторингових та лізингових угодах, оскільки завжди відчувають гостру нестачу готівки. Лізинг — це метод зростання ефективності економіки, який дає можливість вижити і великим і дрібним підприємствам, що потрапляють у скрутне фінансове становище і не можуть робити великі капіталовкладення. 5. Інсайдер — це особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму службовому становищу, і саме тому вона не може укладати контракти і консультувати третіх осіб.
^ Вправа 2. Складіть речення з поданими словами іншомовного походження й запишіть їх.

Агроном, таксі, кабінет, тонна, масаж, піаніст, колір, папір, журі, бандурист, маскарад, сюжет, джаз, касир, урюк, контакт.
Вправа 3 Випишіть у дві колонки: 1) іншомовні слова, 2) українські слова.
Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.
Зупинка, інтермецо, механік, кіно, столяр, вікно, рогіз, масштаб, внизу, віньєтка, матч, канікули, грім, сніг, кабінет, штепсель, стіл, сутінки, бутерброд, хліб, абревіатура, інтеграл, комюніке, високо, каучук, нетто, щоденник, око.
Вправа 4. Перепишіть речення. Підкресліть запозичені слова.

1. Внутрішні фактори охоплюють індивідуальні і професійні здібності людей, які стають на шлях підприємницької та комерційної діяльності.

2. Уряд країни проводить активну політику, яка спрямована на підтримку і розвиток кооперації, що існує нині між великими фірмами і малими підприємствами.

3. Комерційні та підприємницькі структури зацікавлені у факторингових та лізингових угодах, оскільки завжди відчувають гостру нестачу готівки.

4. Лізинг — це метод зростання ефективності економіки, який дає можливість вижити і великим і дрібним підприємствам, що потрапляють у скрутне фінансове становище і не можуть робити великі капіталовкладення. 5. Інсайдер — це особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму службовому становищу, і саме тому вона не може укладати контракти і консультувати третіх осіб.

6. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення додаток, суб’єктом — головний член речення підмет.

7. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах очолює прем’єр-міністр.

8. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти.

9. К’ят — грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п’я.

10. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка.

11. Слово «комп’ютер» походить від лат. computo — «рахую, обчислюю».