asyan.org
добавить свой файл
1

Материал подготовлен специалистами
издательства ООО "Баланс-Клуб"


Витрати на харчування у
дошкiльних навчальних закладах -
як спланувати?


Планування кошторисних призначень - невiд'ємна частина роботи працiвникiв бухгалтерсько-економiчних служб бюджетних установ, закладiв та органiзацiй. Вимоги до складання кошторисiв викладенi у Постановi № 228. Однiєю iз захищених статей видаткiв загального фонду всiх рiвнiв бюджету, визначених законами про державний бюджет України, є забезпечення дiтей продуктами харчування. У зв'язку iз цим при складаннi розрахункiв до кошторисiв великої уваги потребує об'єктивнiсть витрат як передумова забезпечення ефективного й рацiонального витрачання бюджетних коштiв на зазначенi цiлi.

У цiй консультацiї ми розглядаємо один iз варiантiв планування витрат на харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах. Сподiваємось, що запропонована консультацiя надасть практичну допомогу у складаннi розрахункiв до кошторисiв витрат, дозволить правильно витрачати бюджетнi призначення за даним кодом економiчної класифiкацiї видаткiв, допоможе уникнути спорiв iз фiнансовими органами стосовно визначення грошових сум на харчування дiтей.

Визначення плати за харчування

Харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах здiйснюється вiдповiдно до ст. 35 Закону № 2628. Витрати, пов'язанi з харчуванням дiтей у цих закладах, передбачаються за кодом 1133 "Продукти харчування" i залежать вiд установлених натуральних норм харчування однiєї дитини iз розрахунку на день у вартiсному вираженнi та кiлькостi дiто-днiв.

Натуральний набiр продуктiв для харчування дiтей ясельного та дошкiльного вiку наведений у додатках № 1, 2, 3 до Постанови № 1591.

При плануваннi витрат за вказаним кодом економiчної класифiкацiї слiд передбачати забезпечення дошкiльних навчальних закладiв збалансованим харчуванням iз дотриманням набору продуктiв, визначених даною постановою, яке б сприяло нормальному росту й розвитку дiтей.

Що стосується кратностi харчування, то воно залежить вiд режиму роботи закладу та часу знаходження в ньому дiтей. Для дiтей, якi знаходяться у дошкiльному закладi менше 6 годин, органiзацiя харчування, його форми та кратнiсть мають визначатися за домовленiстю iз батьками чи особами, що їх замiнюють (Постанова № 305).

Згiдно з п. 5 ст. 35 Закону № 2628 плату за харчування дiтей у державному та комунальному дошкiльному навчальному закладi батьки або особи, що їх замiнюють, уносять в розмiрi, що не перевищує 50 вiдсоткiв (у мiськiй мiсцевостi) та 30 вiдсоткiв (у сiльськiй мiсцевостi) вiд вартостi харчування на день.

Розмiр плати, за поданням дошкiльного навчального закладу, установлюють мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування або пiдприємства, органiзацiї та установи державної (комунальної) форми власностi i мають у своєму пiдпорядкуваннi дошкiльнi навчальнi заклади. Цей показник приймається один раз на рiк iз урахуванням матерiального стану сiм'ї та режиму роботи закладу, який установлюється його засновником (власником) за погодженням iз вiдповiдними органами освiти та охорони здоров'я.

Зазначимо, що згiдно з Наказом № 667 плата за харчування дiтей не справляється:

- у санаторних дошкiльних навчальних закладах (групах) для дiтей з малими i затухаючими формами туберкульозу,

- спецiальних дошкiльних навчальних закладах (групах) для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного або розумового розвитку,

- в iнших випадках, передбачених законодавством України (за дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi перебувають пiд опiкою та виховуються в сiм'ях, дiтей батькiв, потерпiлих вiд наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, дiтей працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання службових обов'язкiв, тощо).

Окрiм того, вiд плати за харчування дитини звiльняються також батьки або особи, що їх замiнюють, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону № 1768.

Розмiр плати зменшується на 50 вiдсоткiв для батькiв, у сiм'ях яких є троє i бiльше дiтей (Наказ № 667). Звертаємо увагу й на те, що Законом № 2285 рiвень прожиткового мiнiмуму, що припадає на одного члена сiм'ї для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних та комунальних дитячих дошкiльних закладах, з 1 сiчня 2005 року становить 90 грн.

Отже, ураховуючи вищенаведене, насамперед треба визначитися на наступний рiк iз надходженнями батькiвської плати за харчування дiтей, оскiльки витрати на харчування провадитимуться за рахунок двох джерел:

1) бюджетних коштiв, якi видiлятимуться за загальним фондом iз мiсцевого бюджету;

2) батькiвської плати, яка належить до iнших власних надходжень i передбачатиметься кошторисом спецiального фонду.

Визначення виробничих показникiв

Обсяги витрат на харчування дiтей мають обраховуватися виходячи з основних виробничих показникiв дитячого закладу та контингентiв дiтей, якi встановлюються вищестоящою органiзацiєю (кiлькiсть дiтей ясельного та дошкiльного вiку на кiнець наступного року, кiлькiсть груп, число днiв знаходження однiєї дитини у даному закладi та тривалiсть їх перебування в день).

На початок планового року у кошторисi вказуються число груп та облiкова кiлькiсть дiтей, якi фактично знаходяться в дошкiльному закладi на момент складання кошторису, тобто всi дiти, зарахованi до дошкiльного навчального закладу за путiвками.

На кiнєць року показується те ж саме число груп i дiтей, що й на початок року, якщо збiльшення чи зменшення чисельностi дiтей дошкiльного закладу не передбачається.

У разi якщо кiлькiсть дiтей на кiнець року збiльшується, слiд визначити, яка їх середня кiлькiсть буде знаходитися в закладi упродовж року.

Для цього до показника кiлькостi дiтей на початок року (за даними статзвiту ф. № 85-к) додається показник середньорiчного приросту дiтей (розрахунок цього показника наведений у табл. 1 цiєї консультацiї).

При комплектуваннi дитячих груп слiд керуватися нормативами чисельностi у групах, визначеними ст. 14 Закону № 2628, вiдповiдно до яких групи формуються таким чином:

- iз дiтей вiком до одного року - до 10 осiб;

- дiтей вiком вiд одного до трьох рокiв - до 15 осiб;

- дiтей вiком вiд трьох до шести (семи) рокiв - до 20 осiб;

- рiзновiкових - до 15 осiб;

- групи з короткотривалим i цiлодобовим перебуванням дiтей - до 10 осiб.

До речi, засновник (власник) закладу на свiй розсуд може формувати групи меншої чисельностi.

Пiд час формування показникiв, на пiдставi яких визначаються надходження планового перiоду, слiд ураховувати рiвень їх фактичного виконання за останнiй звiтний рiк (Постанова № 228). Отже, число днiв перебування однiєї дитини у дошкiльному навчальному закладi протягом 2005 року в нашому прикладi залишимо на рiвнi фактичного виконання зазначених показникiв за 2004 рiк.

У кошторисi витрат розрахунок виробничих показникiв складається за такою формою (табл. 1).

Таблиця 1

Показники тривалостi перебування у дошкiльному навчальному закладi

 
 

Фактич
на наяв
нiсть станом на 01.01.05 р.

 
 

2005 рiк
 

Число днiв перебування однiєї дитини у дошкiльному навчальному закладi
 

На початок року
 

На кiнець року
 

Серед
ньорiчна кiлькiсть
 

Звiт 2004 р.
 

Обрахо
вано закла
дом
 

Урахо
вано в кошто
рисi витрат
 

Число груп - усього
 

8
 

8
 

8
 

8
 

-
 

-
 

-
 

у т. ч. ясельних
 

2
 

2
 

2
 

2
 

-
 

-
 

-
 

Число дiтей - усього
 

157
 

157
 

165
 

159,7*
 

-
 

-
 

-
 

у т. ч. у 9-годинних групах:
- дошкiльних
 

86
 

86
 

93
 

88,3
 

164
 

164
 

164
 

- ясельних
 

15
 

15
 

17
 

15,7
 

142
 

150
 

142
 

у 12-годинних групах:
- дошкiльних
 

43
 

43
 

45
 

43,7
 

154
 

160
 

154
 

- ясельних
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

у 24-годинних групах:
- дошкiльних
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

- ясельних
 

13
 

13
 

10
 

12**
 

136
 

140
 

136
 

* У даному прикладi передбачене збiльшення з 1 вересня 2005 року контингенту дiтей на 8 чоловiк. З урахуванням вищезазначеного середньорiчна кiлькiсть дiтей становитиме
165 - 157 = 8 (чол.),

8 чол. х 4 мiс. = 2.7 (чол.)
      12 мiс.

** 157 + 2,7 = 159,7 (чол.) - середньорiчна кiлькiсть дiтей.

(13 чол. х 8 мiс.) + (10 чол. х 4 мiс.) = 12 (чол.).
                12 мiс.

 
 
 

Обчислення витрат на харчування

Сума асигнувань на харчування дiтей у дошкiльному навчальному закладi обчислюється шляхом множення показника вартостi харчування однiєї дитини на день на загальну кiлькiсть дiто-днiв за дошкiльними та ясельними групами рiзної тривалостi перебування.

Кiлькiсть дiто-днiв визначається множенням середнього показника днiв перебування однiєї дитини протягом року у дошкiльному навчальному закладi на середньорiчну кiлькiсть дiтей цього закладу за цей перiод (табл. 2).

Таблиця 2

Розрахунок кiлькостi дiто-днiв

Показники тривалостi перебування у дошкiльному навчальному закладi
 

Кiлькiсть дiтей (середньорiчна) (чол.)
 

Кiлькiсть днiв вiдвiдування закладу (середньорiчна)
 

Число дiто-днiв
 

У 9-годинних групах:
- дошкiльних
 

88,3
 

164
 

14481
 

- ясельних
 

15,7
 

142
 

2229
 

У 12-годинних групах:
- дошкiльних
 

43,7
 

154
 

6730
 

- ясельних
 

-
 

-
 

-
 

У 24-годинних групах:
- дошкiльних
 

-
 

-
 

-
 

- ясельних
 

12
 

136
 

1 632
 

Зауважимо, що Постановою № 1591 натуральнi норми харчування однiєї дитини визначенi у грамах на день, а загальна сума витрат за кодом 1133 "Продукти харчування" розраховується на основi вартiсних норм харчування, розрахованих на день. Тож для визначення вартостi денної норми харчування однiєї дитини слiд розрахувати її у грошовому вираженнi.

Для цього денну норму продуктiв харчування у грамах, установлену для однiєї дитини (з урахуванням її вiку та кратностi харчування), слiд помножити на середнi цiни, що дiяли в данiй мiсцевостi на час складання кошторису. Станом на 1 грудня 2004 року вони становили 4,72 грн., 6,44 грн., 7,42 грн., 8,62 грн. i т. д.

У кошторисi витрат цей розрахунок може бути таким (табл. 3).

Таблиця 3

Вартiсть харчування у дошкiльних навчальних закладах
(окрiм санаторних) для дiтей старше одного року
(денна норма на одну дитину, грн.)

Показник вартостi

 
 
 
 

Вiкова група (рокiв)
 

вiд 1 до 3
 

вiд 3 до 6 (7)
 

Кратнiсть приймання їжi
 

3
 

4
 

3
 

4
 

Середня денна вартiсть харчування однiєї дитини, грн.
 

4,72
 

6,44
 

7,42
 

8,62
 

Тепер слiд обчислити суму асигнувань на харчування дiтей даного дошкiльного закладу на 2005 рiк (табл. 4).

Таблиця 4

Тривалiсть перебування у дошкiльному навчальому закладi
 

Середньорiчна кiлькiсть дiто-днiв
 

Вартiсть харчування однiєї дитини, грн.
 

Витрати на харчування на рiк, тис. грн.
 

У 9-годинних групах:
- дошкiльних
 


14481
 

7,42
 

107,4
 

- ясельних
 

2229
 

4,72
 

10,5
 

У 12-годинних групах:
- дошкiльних
 

6730
 

7,42
 

49,9
 

- ясельних
 

-
 

-
 

-
 

У 24-годинних групах:
- дошкiльних
 

-
 

-
 

-
 

- ясельних
 

1 632
 

6,44
 

10,5
 

Разом
 

-
 

-
 

178,3
 

Витрати на харчування у
дошкiльних закладах в оздоровчий перiод

Лiтньої пори, у перiод з 1 червня по 31 серпня, у дошкiльних закладах проводяться оздоровчi заходи (п. 25 Постанови № 305).

Згiдно з примiткою, наведеною до додаткiв № 1, 2, 3 до Постанови № 1591, витрати на харчування у цей перiод збiльшуються на 10 вiдсоткiв для придбання свiжих овочiв та фруктiв.

Дошкiльний заклад може залишити в оздоровчий перiод незмiнний режим роботи. Тодi кiлькiсть днiв оздоровчого перiоду у 2005 роцi становитиме 63 днi (92 календарних - 29 недiльних, суботнiх та святкових днiв).

Кiлькiсть робочих днiв за червень, липень, серпень - 63 (Лист № 10246). Оскiльки збiльшення контингенту дiтей вiдбудеться з 1 вересня, то до розрахункiв слiд включати показник кiлькостi дiтей на початок року.

Для визначення загальної суми додаткових витрат на харчування дiтей рiзницю мiж вартiстю харчування на день в оздоровчий перiод та загальновстановленою вартiстю слiд помножити на кiлькiсть дiтей у вiдповiдних вiкових групах i на кiлькiсть днiв оздоровчого перiоду.

У табл. 5 показано, як зазначенi витрати на харчування вiдображаються у кошторисi.

Таблиця 5

Розрахунок додаткових асигнувань на
харчування дiтей у лiтнiй оздоровчий перiод

Групи
 

Кiлькiсть дiтей, чол.
 

Рiзниця у вартостi харчування 1 дитини на день, грн.
 

Кiлькiсть днiв оздоровчого перiоду
 

Сума додаткових витрат на харчування, тис. грн.
 

9-годиннi:
- дошкiльнi
 

86
 

0,74
 

63
 

4,0
 

- ясельнi
 

15
 

0,47
 

63
 

0,4
 

12-годиннi:
- дошкiльнi
 

43
 

0,74
 

63
 

2,0
 

- ясельнi
 

-
 

-
 

-
 

-
 

24-годиннi:
- дошкiльнi
 

-
 

-
 

-
 

_
 

- ясельнi
 

13
 

0,64
 

63
 

0,5
 

Разом
 

-
 

-
 

-
 

6,9
 

Загальна сума асигнувань на харчування дiтей у 2005 роцi становитиме 185,2 тис. грн.: (178,3 + 6,9).

Батькiвськi надходження за
харчування дiтей

Як визначити суму надходжень батькiвської плати за харчування дiтей?

Припустимо, що у дошкiльних групах закладу знаходяться п'ять дiтей iз сiмей, у яких виховується троє i бiльше дiтей. У цьому випадку розмiр плати батькiв має бути зменшений на 50 вiдсоткiв (п. 2.3 Порядку № 667). У закладi перебувають ще 8 дiтей (троє з них - ясельного вiку, а п'ятеро - дошкiльного), батьки яких отримують допомогу згiдно iз Законом № 1768. У даному випадку батьки цих дiтей або особи, якi їх замiнюють, мають бути зовсiм звiльненi вiд плати за харчування своїх дiтей.

Решта батькiв має сплачувати 50 вiдсоткiв вiд суми вартостi харчування на день (заклад розташований у мiськiй мiсцевостi).

Як ми вiдзначили вище, мiсцевi органи виконавчої влади установлюють розмiр плати за харчування дiтей у дошкiльних навчальних закладах один раз на рiк з урахуванням режиму роботи закладу (ст. 35 Закону № 2628, пп. 1 п. 1 Постанови № 1243).

У нашому прикладi вартiсть харчування однiєї дитини на 2005 рiк становитиме:

- у дошкiльних групах iз 3-разовим харчуванням - 7,70 грн. (107,4 + 49,9 + 4,0 + 2,0) : : (1 4481 + 6 730);

- у ясельних (з 9-годинним перебуванням) -4,89 грн. (10,5 + 0,4) : 2 229;

- у ясельних iз цiлодобовим перебуванням -6,74 грн. (10,5 + 0,5) : 1 632.

Таким чином, якщо вищезазначенi норми харчування будуть затвердженi мiсцевими органами виконавчої влади, то батьки вноситимуть плату за харчування дiтей у цих закладах у розмiрах, якi не перевищуватимуть 50 вiдсоткiв вартостi харчування однiєї дитини на день з урахуванням витрат на оздоровлення, а саме:

- за дiтей у дошкiльних групах з 3-разовим харчуванням - 3,85 грн.,

- за дiтей у ясельних групах з 3-разовим харчуванням - 2,45 грн.,

- за дiтей у ясельних групах з 4-разовим харчуванням - 3,37 грн.

Тепер розрахуємо загальну суму батькiвської плати на 2005 рiк. Для цього середнiй розмiр вартостi харчування однiєї дитини на день, затверджений мiсцевими органами виконавчої влади, помножимо на середньорiчну кiлькiсть дiто-днiв.

Подамо цей розрахунок у формi таблицi.

Таблиця 6

Надходження батькiвської плати
за харчування дiтей

Тривалiсть перебування

 
 

Середньо
рiчна кiлькiсть дiто-днiв

 
 

Вартiсть харчування однiєї дитини на день, грн.

 
 

Сума надходжень батькiвської плати
 

усього,
 тис. грн.
 

у т. ч. пiльгової категорiї,
 тис. грн.
 

У 9-годинних групах: - дошкiльних
 

14481
 

3,85
 

55,8
 

1,6
 

- ясельних
 

2229
 

2,44
 

5,4
 

1,1
 

У 12-год. групах:
 - дошкiльних
 

6730
 

3,85
 

25,9
 

3,0
 

- ясельних
 

-
 

-
 

-
 

-
 

У 24-годинних групах: - дошкiльних
 

-
 

-
 

-
 

-
 

- ясельних
 

1 632
 

3,37
 

5,5
 

-
 

Разом
 


 


 

92,6
 

5,7*
 

* Iз загальної суми надходжень треба вирахувати надходження плати, яку вносять батьки пiльгової категорiї.
1) 55,8 : 88,3 х 5 х 50 % = 1,6 (тис. грн.) - сума, на яку необхiдно зменшити надходження батькiвської плати за п'ятьох дiтей, якi вiдвiдуватимуть дошкiльнi групи з 9-годинним перебуванням.
2) 5,5 : 15,7 х 3 х 100 % = 1,1 (тис. грн.) - сума, на яку необхiдно зменшити надходження батькiвської плати за трьох дiтей, якi вiдвiдуватимуть ясельнi групи iз 9-годинним перебуванням.
3) 25,9 : 43,7 х 5 х 100 % = 3,0 (тис. грн.) - сума, на яку необхiдно зменшити надходження батькiвської плати за п'ятьох дiтей, якi вiдвiдуватимуть дошкiльнi групи з 12-годинним перебуванням.
Отже, сума, на яку слiд зменшити надходження батькiвської плати за харчування дiтей у 2005 роцi, становитиме 5,7 тис. грн. (1,6 + 1,1 + 3,0).
Зазначену суму асигнувань слiд передбачити за кодом 1133 "Продукти харчування" за рахунок бюджету.
Таким чином, на харчування дiтей у дошкiльному навчальному закладi за загальним фондом бюджету треба передбачити кошти у сумi 98,3 тис. грн. (185,2 - 92,6 + 5,7).
Плата батькiв за харчування дiтей за спецiальним фондом бюджету становитиме 86,9 тис. грн. (92,6 - 5,7).

 

Кошти, одержанi закладом у виглядi батькiвської плати за харчування дiтей, є власними надходженнями вiд надання платних послуг.

Така послуга передбачена п. 2 розд. 3 Перелiку № 38.

Отже, запланованi суми цих надходжень слiд включати до дохiдної частини спецiального фонду з дотриманням вимог п. 17 Постанови № 228, згiдно з якими за основу розрахункiв беруться показники фактичного обсягу надання тих чи iнших платних послуг за останнiй звiтний перiод i прогнозованi пока вiдповiдних доходiв з урахуванням конкретних умов роботи закладу в плановому перiодi.

Харчування персоналу

Витрати на харчування персоналу в дошкiльних навчальних закладах у кошторисi витрат не передбачаються. Рада Мiнiстрiв СРСР своїм розпорядженням вiд 15.07.82 р. № 1475-р надала право Радам Мiнiстрiв союзних республiк, мiнiстерствам i вiдомствам дозволяти органiзовувати харчування працiвникiв у дошкiльних закладах з оплатою працiвниками харчування за собiвартiстю продуктiв.

Харчуватися у цих закладах дозволяється лише особам, якi працюють у них, причому iз спiльного котла харчоблоку закладу (без права виносу страв або продуктiв). Харчування персоналу оформляється наказом завiдувача закладу на пiдставi заяв працiвникiв (Лист № 1/9-216) i здiйснюється за рахунок їх власних коштiв.

На завершення зазначимо, що касовi видатки на суму готiвки у подальшому мають бути вiдновленi за загальним фондом.

Перелiк документiв

1. Закон № 1768 - Закон України вiд 01.06.2000 р. № 1768-III "Про державну допомогу малозабезпеченим сiм'ям", зi змiнами.

2. Закон № 2628 - Закон України вiд 11.07.01 р. № 2628 "Про дошкiльну освiту", зi змiнами.

3. Постанова № 228 - постанова КМУ вiд 28.02.02 р. № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження i основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ", зi змiнами.

4. Постанова № 305 - постанова КМУ вiд 12.03.03 р. № 305 "Про затвердження Положення про дошкiльний навчальний заклад".

5. Настанова № 1243 - постанова КМУ вiд 26.08.02 р. № 1243 "Про невiдкладнi питання дiяльностi дошкiльних та iнтернатних навчальних закладiв", зi змiнами.

6. Постанова № 1591 - постанова КМУ вiд 22.11.04 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

7. Наказ № 667 - наказ Мiнiстерства освiти i науки України вiд 21.11.02 р. № 667 "Про затвердження Порядку встановлення плати для батькiв за перебування дiтей у державних i комунальних дошкiльних та iнтернатних навчальних закладах", зi змiнами.

8. Лист № 1/9-216 - лист Мiнiстерства народної освiти України вiд 13.05.91 р. № 1/9-216.

9. Лист № 10426 - лист Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 12.10.04 р. № 03-3/10426-036-15 "Про норму тривалостi робочого часу на 2005 рiк".

10. Перелiк № 38 - Перелiк платних послуг, якi можуть надаватися державними навчальними закладами, затверджений постановою КМУ вiд 20.01.97 р. № 38, зi змiнами.

Олена Морєва,
бухгалтер-експерт фiрми "Баланс-Клуб"

Баланс-Бюджет № 3, 8 февраля 2005 года, с. 25.

Консультация от 08.02.2005
"Витрати на харчування у дошкільних навчальних закладах - як спланувати?"

Документ взят из Системы "Парус-Консультант"