asyan.org
добавить свой файл
1
ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ

Вибір теми курсової роботи здійснюється залежно від останньої цифри номера залікової книжки (остання цифра номера залікової книжки вказує на номер теми). Тема обирається після прийняття рішення про затвердження тем курсових робот на відповідний навчальний рік.

Замінити тему курсової роботи, підготувати науковий реферат або практичне завдання можна за узгодженням з кафедрою конституційного і адміністративного права.

При написанні роботи використовуються наявні підручники, навчальні посібники, наукова література, статистичні данні, матеріали практичної діяльності публічної адміністрації.

В обов’язковому порядку робота повинна містити аналіз: 1) не менше 3-х правових актів, які були прийнятті після обрання теми роботи; 2) не менше 3-х публікацій, які вийшли друком після обрання теми роботи; 3) рекомендованих джерел. Курсова робота складається з таких частин: 1) титульний лист; 2) план; 3) вступ; 4) дослідницькі матеріали; 5) огляд опрацьованих джерел; 6) основний зміст;7) висновки; 8) список використаних у тексті джерел.

На титульному листі обов'язково відображаються: а) назви навчального закладу, інституту (факультету) і кафедри, на якій виконана робота, б) прізвище, ім'я, по батькові студента, курс і навчальна група; в) навчальна дисципліна; г) тема роботи, д) рік виконання роботи

^ План є відображенням структури роботи. Він містить найменування всіх її частин з зазначенням початкових сторінок.

Вступ не повинен перевищувати однієї сторінки. Він починається з визначення мети курсової роботи. Далі коротко аргументується доцільність обраного плану для досягнення визначеної мети. Після цього вступ вважається завершеним.

^ Дослідницькі матеріали. До цієї частини включають емпіричні дані (відомості, знання, отримані тільки з досвіду, з спостереження фактів), а також результати їх аналізу, систематизації, узагальнення. Як правило, вони отримуються шляхом спостереження, опису, анкетування, опитування, експерименту, вивчення архівних, статистичних, реєстраційних, публіцистичних та інших відомостей. Дослідницькі матеріали поділяються на: а) отримані особисто і б) запозичені у інших дослідників і використані для цілей курсової роботи. Про походження дослідницьких матеріалів указується в роботі.

^ Огляд джерел за темою роботи містить анотації кожного з опрацьованих автором джерел з вказівкою на конкретні положення, які використані у роботі. Огляд починається з зазначення кількості використаних у тексті роботи нормативних актів, публікацій фахівців, інших матеріалів. Далі подається коротка анотація кожного із джерел, на яке є посилання у тексті роботи. У анотації вказується: автор, назва роботи, її вид (наказ, монографія, підручник, стаття тощо) і проблематика. Далі указуються положення, які мали значення для підготовки роботи.

^ Основний зміст роботи є текстом, у якому послідовно викладаються результати власного аналізу теоретичних положень, нормативного матеріалу і дослідницьких здобутків відповідно до пунктів плану. Кафедра (науковий керівник) може запропонувати орієнтовний план курсової роботи. У такому випадку автор може з ним погодитись, а може не погодитись і внести до нього зміни. Зміни мають бути аргументовані. Авторські аргументи щодо зміни плану наводяться у вступі. Обов'язковим елементом основного змісту є наявність посилань (у формі виносок) на джерела, фрагменти з яких використані при написанні роботи.

Висновки не перевищують 2 сторінок. Вони у стислій формі містять авторські оцінки щодо розкриття пунктів плану і досягнення визначеної у вступі мети. Найважливішою і обов'язковою частиною висновків, є окреслення зв'язку дослідницьких матеріалів і теоретичних положень з авторськими здобутками.

^ Список використаних джерел містить лише ті джерела, на які є посилання у тексті роботи. Автор повинен знати зміст кожного них. Список використаних джерел може бути поданий у формі кінцевих виносок. Кожне із джерел загального списку оформлюється відповідно до встановлених стандартів.

У прикладі наведено зразки оформлення нормативних актів, окремо виданих книг і наукових статей:

Про громадські об'єднання [Текст]: Закон України від 22.03.2012 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 30. — Ст. 26.

Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Затверджено Указом Президента України від 09.12.2010 // Internet. — http : // zakon2.rada.gov.ua / laws / show / 1085 / 2010.

Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні [Текст]: Навчальний посібник / О. В. Кузьменко — К. : Атіка, 2007. — 156 с.

Колпаков В. К. Теорія і практика адміністративного судочинства [Текст]: Монографія / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв — Чернівці : Місто, 2011. — 384 с.

Колпаков В. К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір [Текст] / В. К. Колпаков // Юридична Україна. — 2008. — № 3. — С. 33 — 38.

Текст курсової роботи друкують на одному боці паперу формату А4, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм., праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт друку –Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 1 друкованого аркушу (40000 знаків). Це приблизно 16 сторінок тексту за наведеними вище параметрами.

Порушення викладених вимог є підставою повернення роботи автору для переробки.

Кафедра конституційного і адміністративного права