asyan.org
добавить свой файл
1

Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів.


         Система освіти, відповідно до вимог сучасності, потребує докорінного переосмислення, практичної реалізації- навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом, навчитися жити.

         XXI століття — час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства  в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.
            Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням є широке запровадження комп'ютерної техніки в процесі навчання .

         Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.

Інформаційні технології - це сукупність інформаційних процесів з використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації.
Комунікаційні - підвищення ролі комп’ютерних мереж у забезпеченні реалізації інформаційних процесів.

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі школи є процес навчання школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.
Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання

          Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?                                                                                                                                                                                                                    Це потрібно для того щоб з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

             Необхідно:

- навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати,

-перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації.

- організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

 Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, Такого партнера  їй  часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

Мета і завдання ІКТ :

1.Формувати  навички  роботи  з комп’ ютером.

2.Розширяти кругозору, усунення психологічного  бар’єру   “Дитина та комп'ютер”

3. Розвиток пам' яті  уваги, творчих  здібностей

4. Розвиток інтелектуальної  активності дитини,пошук рішень проблемних  ситуацій

5. Розвиток особистості,адаптованість до комп' ютерної  діяльності

           ІКТ слід використовувати для того щоб:

-забезпечити легкість сприймання інформації;

-знайти індивідуальний підхід;

-навчити освоювати, перетворювати і використовувати великі масиви    інформації;

-зробити навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним;

-сприяє кращому оцінюванню знань.

               ^ Таким чином, з точки зору дидактики ІКТ дозволяють:

Сприяє розвитку самостійності і творчих здібностей учнів.

Забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання.

Зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефекттивним.

Забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел.

Ііндивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання

і різними можливистями сприйняття.

Ммоделювати досліджувані процеси або явища.

Організувати  колективну й групову роботи.

Здійснювати контроль навчальних досягнень.

Створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

Посилює міжпредметні зв'язки.

Зробити урок більш наочним і цікавим.

 ^ Основні гігієнічні принципи безпечного для здоров’я

застосування комп’ютерної техніки під час навчання школярів:

-гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки;

-обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів;

-гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;

-нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей;

-психо-гігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм;

            Але ж  один кабінет інформатики у школі не дозволяє всім учителям у повній мірі використовувати в процесі навчання інформаційно -  комунікаційні     технології.     Тому у кабінетах школи теж повинні бути комп’ютери, телевізор з відеомагнітофоном та слайдпроектор з набороми слайдів.

           Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучитися до світового інформаційного простору.

      ^ Основні мултимедійні   засоби  навчання

Так при вивченні теми «Магматизм» у 6 класі, можлива  демонстрація  такого небезпечного явища, як виверження вулкану за допомогою відео.

          

Це сприяє кращому розумінню учнями природи досліджуваного явища, розвиває їх мислення, зорову пам'ять, уміння спостерігати та аналізувати побачене.

А чи можливо навчити учнів 6 класу визначати типи хмар, якщо на дворі ясне небо? І тут нам знову на допомогу приходить комп’ютер. 2. Для розвитку логічного мислення учнів, мною  складені невеличкі головоломки та логічні ланцюжки,  які  записуються  не  на дошці, а   на    дискеті, а   потім,   за   допомогою комп’ютера, використовуються  на уроці.

^ 1) закінчіть речення :

а) з висотою температура повітря.................;

б) завод з виробництва глинозему знаходиться у.......

2) заповніть пропуски у реченні :

а) коли дві літосферні плити..............., то утворюються гори;

б) Австралія – це най..............материк планети.

^ 3) складіть слово і дайте визначення поняття :

а) ф о р с е д і г р а – гідросфера;

 б) к н о т а т і к е – тектоніка.

4) логічний ланцюжок (треба відкинути зайве слово і пояснити чому воно зайве)

а) термометр;                      а) Чорне;                          а) ^ Львів;

б) барометр;                        б) Каспійське;                  б) Одеса;

в) сейсмограф;                    в) Азовське;                     в) Донецьк;

г) гігрограф.                        г) Червоне.                       г) Харків.

3.При використанні комп’ютерної техніки на уроках слід враховувати якість навчальних комп’ютерних програм. Вони повинні відповідати таким вимогам:

·        бути цікавими і доступними для дітей, викликати у них позитивні емоції;

·        будити їх уяву та фантазію;

·        формувати алгоритмічне, логічне мислення;

·        розвивати творчі здібності;

·        вчити працювати з комп’ютером (клавіатурою, мишею);

·        відповідати віковим особливостям дітей;

·        дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.

    Види програм

·        Навчально-інформуючі;

·        контролюючо-тестові;

·        графічний редактор Paint;

·        програма презентацій Power Point;

·        навчально-ігрові;

·        Електронні підручники

·        Енциклопедії.

        (Робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової уяви дітей, моторику, координацію рухів, увагу.
Крім того, забезпечуються міжпредметні зв’язки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом. )

4.На уроках  з біології і в позаурочний час я використовую такі електронні  підручники:
1. «Загальна біологія для школярів».
2. «Енциклопедія природи» (опис різноманітних видів тварин, птахів, риб, ілюстрована інформа¬ція у поєднанні із звуковим, текс¬товим супроводом та відеофраг-ментами).
3. «Енциклопедія птахів» (фо¬тографії, відеозйомки з життя пта¬хів, опис багатьох видів птахів).
4. «Енциклопедія домашніх тварин» (фотографії, опис тварин, відеозйомки тварин у русі, году¬вання та ветеринарія тощо).
5. «Життя диких тварин» (53 відеосюжети з життя диких тварин).
6. «Енциклопедія кімнатних рослин» (опис кімнатних рослин та практичні поради щодо догляду за ними).
7.  «Шкільний курс біології».
8. «Анатомія».
9. Енциклопедія Кирила і Мефодія.
10. Власні уроки-презентації, тести з біології

          У своїй практичній роботі я найчастіше використовую презентації, створені з допомогою програми Microsoft Power Point. При цьому я використовую різні типи презентацій:
комп’ютерні фільми з використанням елементів анімації;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      презентації для повторювально –узагальнюючих уроків;презентації,

         Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту.

Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь – який текст, малюнки, схеми, відео – аудіо фрагменти, анімацію, 3D – графіку,  використовуючи при цьому  різні елементи оформлення.

  Упродовж 6 років я формую банк даних для занять із біології. У моїй «Методичній папці» містяться: робоча програма з біології, календарно-тематичне планування, критерії оцінювання знань та умінь, тестові завдання, презентації до уроків, каталог відеофільмів…
            Ілюстративний матеріал до уроків добираю так:

1) сканую ілюстрації з підручника, додаткової наукової та методичної літератури;
2) використовую матеріали з цифрового фотоапарату та камери;
3) використовую ресурси Internet, особливо таких популярних освітніх сайтів.
          Використання індивідуальних карток з малюнками в ході самостійної роботи з біології.
          Індивідуальні картки, які я використовую під час самостійних робіт, вносять різноманітність в мою методику роботи та значно економлять час на уроці. Кожен учень одержує різні завдання, тому елементи списування один в одного відсутні. Це дає можливість об’єктивно за короткий час оцінити знання кожного, накопити велику кількість балів та узагальнити рівень знань, умінь та навичок учнів.

Умовно такі картки я поділяю на групи.
Робота з малюнками на уроках біології

Під час роботи з малюнками включаються складні механізми розумової діяльності дитини, так як малюнок – це доступна форма наочності, що передбачає глибоке і об’ємне розкриття теоретичного матеріалу.

Малюнок – це засіб наукового пізнання природи, що забезпечує формування системи знань.
Робота з малюнками здійснюється для конкретизації біологічних об’єктів, явищ, закономірностей...
Терміни

 1.Дано термін. Обрати до нього вірну відповідь.
Псевдоподії – це:
а) частина клітини багатоклітинного організму тварин;
б) органели руху, несправжні ніжки у найпростіших;
в) привідні канальні у тілі інфузорії.
Хроматофор – це:
а) травна вакуоля у найпростіших;
б)назва черепашки у амеби;
в) органели з фотосинтезуючими пігментами.
2. Із переліку термінів обрати ті, які належать до теми “Молюски”.
Мікронуклеус, ехінокок, мантія, тулуб, каракатиця, хеліцери, устя, жабурниця, м’якуни, метанефридії, наутілус, раковина, двостулкові, тридакна, циста, паренхіма.

 Тренажери:клавіатурн,ігрові.

«Віртуальна лабораторія» .

Тести  дають змогу перевірити як володіє учень такими прийомами розумової діяльності як синтез, аналіз, порівняння. Учень з кількох відповідей має вибрати правильну. Тести на аналогію дають змогу виявити і рівень логічного мислення.

        1.Можна використовувати матеріали, опубліковані в Іпtегпеt;

        2.Сайти вчителів предметників;

         3.Інформаційні сайти …..

         Якщо ми навчимо дітей не тільки працювати, вчитись, долати труднощі, а й отримувати від цього задоволення - тоді можна сказати, що основну мету, яка ставиться перед школою, ми виконуємо.

 ^ Під час роботи на комп’ютері:

·         Здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня;

·         Знімається питання про суб’єктивну оцінку знань;

·         Відбувається аналіз відповіді, що дає можливість учневі впевнитися у своїх знаннях, або скоригувати неправильно виведену відповідь, або звернутися за допомогою до вчителя чи програми.

·         підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

·         підвищення продуктивності уроку;

·         установлення між предметних зв’язків;

·         появи можливості організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів біології та інформатики;

·         учитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначаються на рівні знань учнів;

·         змінюється на краще взаємини з учнями, «далекими» від біології, особливо тих, хто захоплюється інформатикою;

·         в учнів змінюється ставлення до комп’ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

·         Таким чином, комп’ютер дає змогу якісно здійснити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом.